DSAM Logo

Fase 3 Supervisionsgrupper

I Fase-3 tilbydes deltagelse i supervisionsgruppe. I en supervisionsgruppe får lægen mulighed for at dele patientrelationerne og andre emner, herunder kollegiale vanskeligheder og klagesager mm. med kolleger under en struktureret og anerkendt form. Supervisionen kan tage udgangspunkt i en videooptagelse af en konsultation eller en mundtlig beretning om en konsultation eller anden problemstilling i lægens faglige liv.

Supervisionen giver mulighed for at:

- skabe tid og rum til at forstå kommunikationen - både verbalt og non-verbalt.
- overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort anderledes?
- erhverve perspektiv og planer – hvad gør jeg næste gang?
- få indsigt i og udvikle/optimere egne reaktionsmønstre – hvad gør det ved mig og min patient? Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?
- opnå indsigt og indlevelse i min patients emotionelle verden. Træne min empati.
- øge relations kompetencen – dvs. evnerne til at skabe og udvikle relationer.
- udvikle nye faglige kompetencer og styrke eksisterende.
- få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder.
- opnå forståelse af egne muligheder og begrænsninger.
- erkende, respektere og varetage egne behov i lægearbejdet og dermed forebygge nedslidning, stress og udbrændthed.
- Bevare arbejdsglæden- med engagement og udvikling i arbejdslivet.

Målet med supervisionsgrupperne er således at understøtte lægens faglige og personlige udvikling.

Ordningen med Fase 3 supervisionsgrupper er organiseret lidt forskelligt i de 5 regioner, idet aftalerne herom er forankret Regionalt.

Ideelt set består supervisionsgrupperne af 7-12 fase-3 læger, der mødes 10 gange 3 timer i løbet af fase-3. Grupperne ledes af erfarne supervisorer.

Se mere om de enkelte regioners ordning her:

Region Midtjylland

Region Nordjylland (kontakt sekretær i NordKAP Tina Molbo)

Region Syd 

Region Sjælland

Region Hovedstaden