Overordnet

 

Begrebskortet viser, hvordan henvendelsesårsagerne er overlappende. Der er glidende overgange mellem de symptomer patienterne henvender sig med, egentlige sygdomme, og den forebyggelse den praktiserende læge kan tilbyde som medicinsk ekspert.

De symptomer, der får patienten til at henvende sig hos lægen kan vise sig at være tegn på sygdom – eller udvikle sig til sygdom. Forebyggelse kan være forårsaget af symptomer – eller som led i screening, kan forebyggelse påvise sygdom. Overgangene giver gråzoner i både diagnoser og behandling eller rådgivning.

En forudsætning for at opnå kompetencerne som medicinsk ekspert er derfor, at lægen har det normale som referenceramme. Et sikkert normalitetsbegreb er en forudsætning for at lægen bliver i stand til at skelne de raske fra de syge – og i stand til at vurdere hvornår tilstanden skal ses an eller egentlig behandling er indiceret.

En meget stor del af lægens rolle som medicinsk ekspert er således rådgivning og afgrænsning i forhold til normale tilstande.

Afgrænsningen til det normale er et overordnet mål for alle kompetencerne indenfor rollen som medicinsk ekspert.

Medicin og neurologi

 
Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser, at mange af symptomerne tidsmæssigt kan præsentere sig som både akutte og kroniske.

Ved vurdering af medicinske og neurologiske symptomer må lægen anskue patienten ud fra et helhedsperspektiv. Det betyder, at lægen må tage højde forskellige faktorer, som danner baggrund og som er vigtige for diagnose, udredning og behandling:

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Derudover påvirker variablerne alder, køn og det tidsmæssige forløb af symptomerne ligeledes tolkningen af sygdomsbilledet (den grønne farve).


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Ødemer # 44
Kunne håndtere patienter med ødem Redegøre for, hvilke sygdomme og tilstande der kan give ødemer, og kunne planlægge udrednings- og behandlingsprogram ved:
 • cardiovasculære sygdomme
 • nutritivt betingede ødemer
 • leverlidelser
 • maligne lidelser
 • nyrelidelser
 • immobilisation
 • infektioner/thrombophlebitter
 • medicinbivirkninger
 • allergi (Quincke)
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagb

og

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Vejledersamtale

og

Samlet vurdering


Akutte tilstande I # 45
Kunne skelne mellem akutte og ikke akutte behandlings-krævende tilstande Kunne diagnosticere akutte behandlingskrævende tilstand ved
 • svær kredsløbspåvirkning
 • AMI
 • respirationsinsufficiens
 • kramper
 • anafylaksi
 • forgiftning
 • sepsis/meningitis
 • påvirket bevidsthedsniveau
 • apopleksi
 • akut metaboliske tilstand
Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Samlet vurdering

Allergi # 46
Kunne håndtere patienter med allergi Ud fra viden om allergiske sygdommes ætiologi, pato-fysiologi, symptomatologi og forløb stille en diagnose og iværksætte symptomatisk og specifik behandling
Angive undersøgelsesprincipper for lungefunktionsundersøgelse og priktest
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Symptomer fra bevægeapparatet # 47
Kunne håndtere patienter med symptomer fra bevægeapparatet Redegøre for, hvilke sygdomme og tilstande, der kan give symptomer fra bevægeapparatet, samt kunne redegøre for relationen til:
 • degenerative lidelser
 • inflammatoriske lidelser
 • knoglesygdomme
 • bløddelslidelser

Redegøre for neurologiske ledsagesymptomer til sygdomme i bevægeapparatet
Redegøre for hvordan psykiske og fysiske belastninger påvirker bevægeapparatet
Kunne stille en tentativ diagnose ud fra anamnese og objektiv undersøgelse samt iværksætte yderlige udredning og behandling
Kunne informere/instruere i øvelsesprogrammer og forebyggelse
Kunne hjælpe patienten til at mestre sygdomsrollen
Kunne deltage i et langvarigt behandlingsforløb for patienter med polymyalgi, rheumatoid arthrit og osteoporose
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Brystsmerter # 48
Kunne håndtere patienter med brystsmerter Kunne diagnosticere og visitere patienten med akut indsættende brystsmerter
Kunne anvende vejledninger vedrørende iskæmisk hjertesygdom
Kunne angive ledsagesymptomer med henblik på en ætiologisk rubricering
Redegøre for alder og risikofaktorers betydning
Redegøre for psykologiske mekanismer
Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med: iskæmisk hjertesygdom, thoracale facetledssyndromer, myogene thoracale forandringer, costafrakturer, pneumothorax, lungeemboli, lungetumores
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Diabetes mellitus # 49

Kunne håndtere patienter med diabetes mellitus

Kunne diagnosticere og behandle diabetes mellitus type I og II og det metaboliske syndrom i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
Kunne diagnosticere og visitere ketoacidose og henvise
Kunne behandle hyper- og hypoglycæmi
Kunne informere og rådgive om patientuddannelse enten i primær- eller sekundærsektor
Kunne diagnosticere og visitere diabetiske senkomplikationer
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Dyspepsi # 50
Kunne håndtere patienter med dyspepsi Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspepsi
Redegøre for differentialdiagnostiske tilstande til smerter i epigastriet
Kunne stille indikationer for gastro-duodenoscopi
Redegøre for diagnostiske tests for heliobacter pylori
Kunne iværksætte eradicationsbehandling
Kunne informere og rådgive vedrørende sygdom og årsagssammenhæng i relation til især tobak, alkohol og medicin
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Dyspnoea # 51
Kunne håndtere patienter med dyspnoea Udfra gældende konsensusrapporter kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med dyspnoea som følge af
 • COLD
 • hjerteinsufficiens
 • ischæmisk hjertesygdom
 • astma
 • thoraxdeformiteter
 • metaboliske forstyrrelser
 • anæmi
 • adipositas
 • psykologiske årsager
 • lungeemboli

Kunne udføre, tolke og agere på lungefunktionsundersøgelser og EKG
Varetagelse af praktisk arbejde og,

Selvstudium, og

Portefølje,

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Feber # 52
Den febrile patient Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med feber, herunder:
 • infektionssygdomme
 • systemiske lidelser
 • maligne lidelser

Redegøre for evt. indikation for valg af antibiotika i forhold til resistensmønster, resistensudvikling og overfølsomhed
Redegøre for ledsagesymptomer
Selvstudium og
Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis, og
Portefølje

 

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Hovedpine # 53
Kunne håndtere patienter med hovedpine Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med hovedpine som følge af:
 • migræne/Hortons hvp.
 • spændingshovedpine
 • arteriitis temporalis
 • intracranielle processer
 • hypertension
 • akut behandlingskrævende hovedpine
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Kronisk sygdom # 54
Den kroniske patient Kunne etablere og vedligeholde kontakten med patienten med kronisk sygdom, samt indgå i et behandlingssamarbejde ("shared care") omkring patienten
Kunne monitorere og justere behandling efter sygdomsudvikling ved langvarige medicinske behandlinger ved patienter med fx KOL, Diabetes type 2 eller Iskæmisk hjertesygdom 
Kunne rådgive om og henvise til eller iværksætte rehabilitering
Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis, og

Selvstudium, og

Portefølje

Journal audit og
Samlet vurdering

Lipothymi # 55
Kunne håndtere patienter med lipothymi Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lipothymi af følgende årsager:
 • cardiovasculære
 • cerebrale
 • dehydrerings-
 • metabolisk forstyrrelse
 • medicinbivirkning
 • forgiftning
 • anæmi
 • pludseligt opstået blødning
 • funktionelle

Kunne iværksætte akut behandling (ilt, i.v. væske, Trendelenburg)
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Lymfeknudesvulst # 56
Kunne håndtere patienter med lymfeknudesvulst Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med lymfeknudesvulst pga.:
 • infektionssygdomme (fx HIV, TB)
 • maligne tilstande
 • lymfom
 • leucæmi
 • metastaser
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje,

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Neurologiske symptomer # 57
Kunne håndtere patienter med neurologiske symptomer Udfra gældende vejledninger kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme:
 • Apoplexi og sequelae.
 • Dissemineret Sclerose
 • Amyotrofisk Lateral Sclerose
 • Myastenia gravis
 • Parkinsonisme
 • Essentiel familiær tremor
 • Muskeldystrofier
 • Cerebral parese
 • Følger efter polio
 • Narcolepsi
 • Demens
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Neurologiske anfaldsfænomener # 58
Kunne håndtere patienter med neurologiske anfaldsfænomener Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med neurologiske anfaldsfænomener pga.:
 • epilepsi
 • intracranielle processer
 • cerebrovasculære lidelser
 • abstinens-tilstande
 • funktionelle kramper
 • feber
 • metaboliske årsager
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Svimmelhed # 59
Kunne håndtere patienter med svimmelhed Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med svimmelhed af både somatiske og psykologiske årsager:
 • neuronitis vestibularis
 • vertigo epidemica
 • cardiovasculær
 • metaboliske årsager
 • elektrolytforstyrrelser
 • cervicale dysfunktioner
 • Menieres sgd.
 • ortostatisk svimmelhed
 • medicin
 • misbrug
 • psykologisk årsager
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Den terminale patient # 60
Kunne håndtere terminalt syge patienter Kunne etablere, indgå i og evt. lede et tværfagligt samarbejde omkring den terminale patient i eget hjem
Kunne varetage palliationen af de hyppigste symptomer i et uhelbredeligt sygdomsforløb
Kunne vejlede patient og pårørende om de sociale hjælpemuligheder i forbindelse med palliative forløb
Kunne håndtere døende menneskers fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov
Studiebesøg hos samarbejdspartnere (hjemmepleje, palliativt team, hospice), og

Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger
Teoretiske kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Træthed # 61
Kunne håndtere patienter med træthed Kunne diagnosticere, behandle og visitere patient med træthed som følge af:
 • anæmi· myxødem
 • mb cordis
 • kronisk
 • nyreinsufficiens
 • reumatologisk lidelser
 • maligne lidelser
 • kronisk træthedssyndrom
 • belastningssyndrom
 • fibromyalgi
 • medicin
 • misbrug
 • alkohol og medicin
 • psykologisk
 • eksistentiel
 • depression
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Vægtændringer # 62
Kunne håndtere patienter med vægtændringer Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med vægttab:
 • hyperthyreose
 • anorexi
 • andre psykiske lidelser
 • diabetes mellitus
 • cancer
 • malabsorption
 • kroniske sygdomme i øvrigt

Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med vægtstigning:
 • adipositas og følgetilstande
 • væskeretention
 • medicin bivirkning
 • store tumorer
 • leverlidelser/ascites
 • mb. cordis incompensatus
 • hypothyreose

Kunne beregne Body Mass Index (BMI)
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Afføringsændringer # 63
Kunne håndtere patienter med afføringsændring Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med afførings-ændringer som følge af:
 • colorectal cancer
 • colon irritabile,
 • inflammatorisk tarmsygdom
 • medicinbivirkning
 • malabsorbtion
 • infektiøse årsager
 • myxødem/thyreotoxicose
 • dehydrering/ immobilisation,
 • sequelae efter operation og strålebehandling
 • fødemiddelintolerans

Kunne give kostvejledning og information om medicins påvirkning af afføringsmønstret
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger

Samlet vurdering

Psykiatri og misbrug

 
Begrebskortet viser at mødet mellem læge og patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet og afvigelse. Henvendelsesårsagerne afledes af ondt i livet, utilpassethed i forhold til samfundets normalitetsbegreb eller konflikter mellem forskellige opfattelser af normalitet (den blå kasse).

”Ondt i livet” forekommer hos alle som en utilpashed indenfor det personlige normalitetsbegreb.

Men henvendelsesårsagen kan også udspringe af at individet er utilpasset i forhold til samfundets normalitetsbegreb eller at der er konflikter mellem forskellige opfattelser af normalitet.

Der er glidende overgange mellem de tre former for årsager til henvendelser.

Det tidsmæssige forløb afslører om der er tale om en episodisk lidelse inden for det normale eller om der er tale om egentlig sygdom som afvigelse fra det normale.

Den røde farve repræsenterer afvigelsen, den grønne farve normaliteten, mens den gule farve repræsenterer de uafklarede tilstande eller tilstande som recidiverer.

De små grønne pile viser, at nogle tilstande kan recidivere hos den enkelte patient – men at de også kan gå med symptomfrihed.

Den stiplede linie illustrerer at normalitetsbegrebet også ændrer sig over tid i forhold en enkelt kultur og et enkelt samfund.

Overordnet for rollen gælder

At lægen skal kunne beherske aktiv lytning til at skabe tryghed, at udvise mod til at konfrontere patienten med pinlige emner og samtidig signalere rummelighed og tid til patienten.

Denne aktivitet vil som oftest føre til en problemafklaring, hvilket er forudsætning for en kontrakt med patienten.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Angst # 64
Kunne håndtere patienter med angst Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med angst som følge af:
 • panikangst
 • generaliseret angst
 • dødsangst
 • eksistentiel angst

Kunne håndtere angstens konverteringsformer udtrykt ved:
 • fobier
 • somatisering
 • obsessiv kompulsiv tilstand
 • seksuelle dysfunktioner
 • regressive adfærdsformer
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Psykiatrisk afdeling
Almen praksis
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

Karakterafvigere # 65
Kunne håndtere patienter med personlighedsforstyrrelser Kunne diagnosticere, behandle/ visitere patienter med karakterafvigelser præsenteret som:
 • dyssociale (voldelige, selvhævdende, charmerende og forførende)
 • lav frustrationstærskel
 • seksuelle afvigere (pædofile, incestkrænkere, voldtægtsforbrydere)
 • kriminelle
 • emotionelt ustabile
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Gruppediskussion, eller

Simulerede patienter

Psykiatrisk afdeling
Almen praksis
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Minoritetsgrupper # 66
Kunne håndtere patienter, der tilhører minoritetsgrupper Kunne agere på viden om, at marginaliserede gruppers levevilkår har betydning for muligheder for lægelig behandling af dem (hjemløse, posedamer, zigøjnere, særlinge) Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Sygehusafdelinger

Vurdering af porteføljeoptegnelser

Organiske psykosyndromer # 67
Kunne håndtere patienter med organiske psykosyndromer Kunne håndtere patienter med intoxications-udløst psykosyndrom, som fx udløst af
 • parkinsonmedicin
 • prednisolon
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Sygehusafdelinger

Vurdering af porteføljeoptegnelser

Misbrug # 68
Kunne håndtere patienter med misbrug og udforme en kontrakt Redegøre for:Alkohol, medicin og euforiserende stoffers på sygdom og sundhed
Redegøre for differentialdiagnoser til stofmisbrug
Redegøre for afgiftningsbehandling og antabusbehandling
Redegøre for relevante behandlingstilbud (fx den motiverende samtale, lokale behandlingstilbud og behandling under internat)
Kunne udforme en behandlingskontrakt
Varetagelse af praktisk arbejdeog

Gruppediskussion og

Portefølje og

Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Psykiatrisk afdeling

Vejledersamtale

og

Vurdering af porteføljeoptegnelser


Psykisk handicappede # 69
Kunne varetage somatisk behandling i almen medicinsk regi for patienter med psykisk handicap Redegøre for tilstandsbilleder og funktionstilstande hos denne gruppe, IQ <70, ved
 • kromosom-defekter
 • cerebral parese
 • Asperger syndrom
 • autisme
 • DAMP
Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Institutionsbesøg i særforsorgen,

og/eller

Gruppediskussion

Almen praksis
Teoretisk kursus

Vurdering af porteføljeoptegnelser

og

Vejledersamtale


Psykotiske tilstande # 70
Kunne håndtere patienter med psykotiske tilstande Kunne diagnosticere, behandle/ visitere patienter med psykose
 • skizofreni
 • paranoia
 • depressiv psykose

Kunne iværksætte tvangsindlæggelse (gul, rød)
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Udfyldelse af røde og gule papirer ved tvangsindlæggelse med simulerede patienter, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Psykiatrisk afdeling
Teoretisk kursus
Almen praksis
Færdighedslaboratorium

Vurdering af porteføljeoptegnelser

Relateringsproblemer # 71
Kunne afdække og håndtere relateringsproblemer Kunne håndtere samlivsproblemer, herunder tilstræbe at bevidstgøre patienten om problemet
 • ændringer i familiestruktur
 • seksuelle vanskeligheder
 • ubrudte forældrebindinger
 • speciel karakterstruktur
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje

Almen praksis
Teoretisk kursus

Vurdering af porteføljeoptegnelser

Spiseforstyrrelser # 72
Kunne håndtere patienter med spiseforstyrrelser Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med spiseforstyrrelser
Redegøre for de forskellige former for spiseforstyrrelser
 • anorexi
 • bulimi
 • bingeeating
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Sygehusafdeling
Teoretisk kursus
Almen praksis

Vurdering af porteføljeoptegnelser

og

Vejledersamtale


Tab og/eller traumer # 73
Kunne håndtere patienter med tab og/eller traumer Kunne redegøre for krisens karakteristika
Kunne redegøre for sorgprocessens normale forløb og komplikationer, såsom blokerende følelser i sorgen (for eks vrede, skam, skyld)
Kunne redegøre for eksistensen af somatiske symptomer som udtryk for depression
Kunne spørge ind til og vurdere selvmordsrisiko
Kunne visitere til psykolog el. psykiater
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje

Almen praksis
Psykiatrisk afdeling
Teoretisk kursus

Vurdering af porteføljeoptegnelser

og

Refleksion over egen arbejdspraksis


Kirurgi og gynækologi

 
Begrebskortet viser, at symptomer, sygdomme og tilstande skal vurderes i forhold til flere bagvedliggende faktorer.

Urskiven illustrerer, at håndteringen af patienternes klager er afhængig af tid. Det er ikke ligegyldigt om symptomer eller sygdomme er akut opstået, eller om det har stået på over en længere periode.

Håndteringen af patienternes klager er også afhængig af patientens alder, forskellige livsfaser, aktuelle eller tidligere arbejdsliv, risikofaktorer, etniske baggrund, arvelige belastninger og livsbegivenheder (”life events”) – skelsættende psykiske eller sociale begivenheder, der kan få stor betydning for helbredet.

Det dansende par viser, at lægen inden for det gynækologiske område ikke blot har kvinden som patient – men ofte skal håndtere ”parret som patient”.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Gynækologisk blødning # 74
Kunne vurdere, diagnosticere og behandle patienter med blødningsforstyrrelser. Kunne redegøre for kvinders normale cyclus/ blødningsmønster i forskellige livsfaser
Redegøre for abnorme blødningers terminologi og mulige årsager relateret til kvindens alder herunder opmærksomhed overfor neoplastisk betingede blødninger
Kunne diagnosticere, behandle og visitere abnorme blødninger
Kunne behandle med hormoner og informere om hormonbehandlingens fordele og ulemper
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Udfærdigelse af to patientforløbsprogrammer vedrørende patologiske blødningsmønstre, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

og/eller

Vejledersamtale


Provokeret abort og sterilisation # 75
Kunne rådgive og vejlede kvinder/par der ønsker graviditeten afbrudt eller ønsker sterilisation Redegøre for lovgivningen omkring provokeret abort
Kunne håndtere ambivalens og tilbyde samt gennemføre samtaler før endelig beslutning om abortherunder diskutere fremtidig prævention
Kunne gennemføre støttesamtaler efter udført abort
Redegøre for lovgivningen omkring sterilisation og kunne handle derudfra
Kunne informere om følger og eventuelle bivirkninger ved sterilisation
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Selvstudium

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Urologiske klager/tilstande # 76
Kunne håndtere patienter med akutte og kroniske urinvejsklager Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med de hyppigste urinvejssymptomer:
 • hæmaturi
 • smerter
 • svie ved vandladning
 • pollakisuri
 • retention
 • testisforandringer
 • inkontinens

Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med
 • inkontinens
 • nedsynkning og prolaps af uterus
 • cysto- og rectocele
 • pyelonefrit
 • hypertrofia prostatae
 • cystitis
 • urinvejstumorer
 • urinvejssten
 • uræmi
 • epididymitis, orchitis og torsio testis
 • retentio testis

Kunne informere om, vejlede og vurdere et væske/ vandladningsskema og kontrollere forløbet

Kunne handle ud fra lovgivningen om hjælpemidler til inkontinente
Kunne varetage inkontinensudredning og behandle efter minimal care princippet
Kunne varetage kontrol af patienter med recidiverende urinvejsinfektioner
Kunne varetage kontrol af kateter behandlede patienter, herunderkunne skifte uretralt og suprapubisk kateter
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Udflåd # 77
Kunne håndtere patienter med udflåd Kunne redegøre for cyclus, graviditets og alders indflydelse på den normale vaginale sekretion.
Kunne vurdere normalt udflåd.
Kunne diagnosticere, behandle og visitere patologisk udflåd.
Kunne diagnosticere, behandle og visitere
 • vaginit, cervicit, salpingit og intrauterin infektion

Kunne vejlede om relevant hygiejne
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Teoretisk kursus
Sygehusafdeling
Almen praksis
Færdighedslaboratorium (mikroskopi kursus)

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Smerter i abdomen # 78
Kunne håndtere patienter med smerter i abdomen Kunne diagnosticere, behandle og visitere akutte og kroniske smertetilstande i maven, herunder:
 • ulcus ventriculi og duodeni
 • pancreatitis
 • aortaaneurysme
 • mesenterialthrombose
 • ileus
 • appendicit og Meckels divertikel
 • colon irritabile
 • inflammotoriske tarmsygdomme
 • gynækologiske lidelser
 • psykosomatiske smertetilstande.

Kunne behandle stenudløste smerter
 • galde og urinveje
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Screening # 79
Kunne informere om og gennemføre centralt og amtslig vedtagne screeningsprogrammer Redegøre for screenings fordele, faldgruber og begrænsninger for at undgå selvbestaltet screening
Kunne formidle falsk positive og falsk negative svar og drøfte problematikken om gråzonefund med patienten
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Gennemgang af uegnede smears

Almen praksis
Teoretisk kursus

Refleksion over egen arbejdspraksis

og

Vejledersamtale


Prævention # 80
Kunne håndtere vejledning om antikonceptionelle metoder beskyttelse mod kønssygdomme Kunne vejlede om de enkelte metoders egenskaber og brugbarhed i forhold til livsfaser
Redegøre for kønssygdommenes ætiologi, epidemiologi, diagnostik og behandlingi
Kunne give vejledning med respekt for kvindens/parrets grundlæggende normer og værdier
På lægens initiativ kunne indlede en dialog om præventionsbehov
Kunne vejlede om hvordan man undgår kønssygdomme vurdere behovet for undersøgelse for kønssygdommme
Kunne oplægge og fjerne spiral
Kunne vejlede om og behandle med postcoital prævention og efterfølgende kontrol
Have indarbejdet egne procedurer for vejledning og kontrol af 1. gangs p-pille-brugere
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


GynækologiskUndersøgelse # 81
Kunne udføre gynækologisk undersøgelse Redegøre for indikation for undersøgelsen
Kunne skelne mellem normale og patologiske fund ved undersøgelsen, herunder bækkenbundsmuskulaturens funktion
Kunne udføre undersøgelsen, udtage relevante prøver, såsom podninger, wetsmears og smear til cytologisk undersøgelse - samt informere patienten om fund.
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Mikroskopi (case præsentation), og

Selvstudium

Sygehusafdeling
Almen praksis
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Graviditet, fødsel og puerperium 1 af 2 # 82
Kunne håndtere gravide med normalt svangerskab, fødsel og efterforløb Kunne redegøre for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode
Kunne varetage svangreprofylaktiske undersøgelser efter retningslinierne under hensyn til lokale forhold
Kunne koordinere samarbejdet omkring den gravide med jordmoder, fødested og andre relevante samarbejdspartnere
Kunne risikovurdere graviditeten, visitere og agere på tegn på sygelige tilstande også i fødsel og puerperium
Kunne bistå ved uventet fødsel udenfor institution
Redegøre for amningens fysiologi og vigtigheden af støtte til amning
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og/eller

Observationsdag hos jordmoder, sundhedsplejerske og fysioterapeut

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Graviditet, fødsel og puerperium 2 af 2 # 83
Kunne håndtere gravide med normalt svangerskab, fødsel og efterforløb Kunne bedømme mammae hos lacterende kvinder med henblik på mastitis og absces samt lave behandlingsplan
Kunne rådgive prægravide/tidligt gravide med
 • epilepsi
 • hypertension
 • diabetes mellitus
 • astma
 • andre kroniske medicinske sygdomme

Kunne rådgive og vejlede omkring livsstilens betydning for graviditet og foster
Kunne informere omkring prænatal diagnostik
Redegøre for principperne for udredning af uønsket barnløshed
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og/eller

Observationsdag hos jordmoder, sundhedsplejerske og fysioterapeut

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Gastrointestinale klager # 84
Kunne håndtere patienter med gastrointestinale klager Kunne diagnosticere, behandle/visitere de lidelser der ligger bag de hyppigste mavetarmsymptomer, fx:
 • hæmatemese, blødning per rectum, ændret afføringsmønster, smerter, vægttab, udfyldning, opkastning

Kunne udfærdige et udredningsprogram for og evt. behandle samt informere om undersøgelse ved ventrikelsygdom, inflammatorisk tarmsygdomme, cancer intestini, malabsorption
Kunne varetage kontrol og vejledning ved stomi
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus.

Samlet vurdering

Klimakteriet # 85
Kunne håndtere patienter der henvender sig med klimakterielle gener Kunne udfærdige et udredningsprogram for, vejlede og evt. behandle for klimakterielle gener
Redegøre for klimakteriets fysiologi og udtryksformer
Kunne vejlede omkring og iværksætte samt kontrollere hormonterapi
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Led- og muskelrelaterede tilstande # 86
Kunne håndtere patienter med led- og muskelrelaterede lidelser Kunne undersøge legemets led og vurdere
 • bevægeudslag
 • ansamlinger
 • inflammationer.

Kunne diagnosticere skulder, knæ og albueleddenes sygdomme, specielt:
 • periarthrosis humeroscapularis
 • rotator-cuff læsioner
 • bursitis
 • epicondylitis humeroscapularis
 • menisklæsioner

Kunne diagnosticere behandle/visitere patienter med:
 • rygsmerter
 • muskuloskeletale overbelastninger
 • Osgood-Schlatter
 • mb. Haglund
 • muskelrupturer
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Teoretisk kursus
Sygehusafdeling
Almen praksis

Samlet vurdering

Karrelaterede lidelser # 87
Kunne håndtere patienter med karrelaterede lidelser Kunne diagnosticere, behandle/visitere patienter med
 • varicer
 • perifere embolier
 • perifere arterielle lidelser
 • aortaaneurismer
 • ulcus cruris
 • lungeembolus
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Selvstudium

Teoretisk kursus
Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Mamma # 88
Kunne håndtere patienter, der henvender sig med lidelser relateret til mamma Kunne udføre mammapalpation.
Kunne diagnostiserere, behandle /visitere de hyppigst forekommende mammalidelser:
 • fibroadenomatosis mamma
 • tumor mamma
 • Pagets disease of the nipple
 • mastitis
 • fissura pappillae
 • abcessus mamma
Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

Seksuelle problemer # 89
Kunne håndtere patienter med seksuelle problemer Kunne tale med patienten om seksualitet og seksuelle problemer, og vurdere, hvorvidt der er tale om normale variationer eller sygelige tilstande og evt. anvise behandlingsmuligheder
Kunne samtale med patienten om den seksuelle formåen i forskellige aldre og kunne sætte seksualiteten ind i en sammenhæng med patientens livssituation i øvrigt
Kunne koble præventionsvejledning med åbenhed for samtale om seksuelle funktioner/dysfunktioner
Kunne tale med den mandlige patient/parret om impotens, kunne differentiere mellem forskellige former og kunne anvise behandlingsmuligheder
Kunne tale med den kvindelig patient/parret om seksuelle problemer og evt. anvise yderligere muligheder for hjælp og støttende samtale
Kunne afhjælpe fysiske gener hos den kvindelige patient ved seksuelle gener betinget af organiske forandringer
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og eller

Simulerede patienter

Teoretisk kursus
Sygehusafdeling
Almen praksis
Færdighedslaboratorium

Refleksion over egen arbejdspraksis

og

Vurdering af porteføljeoptegnelser


Chirurgia minor # 90
Kunne udføre mindre kirurgiske indgreb Have procedurer for skadesbehandling og chirurgia minor og kunne udføre:
 • fjernelse af hudtumorer
 • fjernelse af negl
 • incision af abcesser
 • fjernelse af fremmedlegemer
 • håndtering af sår, herunder suturering
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Kirurgisk afdeling/Skadestuen

Struktureret kollegial bedømmelse

Børn

 
Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for ”børn”/pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette område er raske børn, hvor lægen vurderer udvikling, ernæring, omsorg; udfører børneundersøgelser og giver vaccinationer. Lægens vurdering af det syge barn omfatter både vurdering af psyke og soma. I et gråzone område mellem det symptombærende barn og familien er omsorgssvigtet.

Arbejdet med familien er under indflydelse af adskillige faktorer: Myndigheder, sociale forhold, lovgivningen, familiens kultur, religion og etnicitet samt hvilke samarbejdspartnere der er i lokalområdet.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Urinvejsinfektioner/ genitalia # 91
Kunne varetage primær udredning/ diagnostik/visitation af børn med vandladningsgener og symptomer fra genitalia Behandle ukomplicerede urinvejsinfektioner
Diagnosticere og visitere kroniske urinvejsinfektioner
Erkende tegn på nyresygdom
Behandle vådliggere
Diagnosticere og visitere retentio og torsio testis
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Truede/risikobørn # 92
Kunne identificere børn der er truet psykisk, socialt og somatisk samt deltage i samarbejdet om det truede barn. Kunne erkende psykiske, sociale og somatiske faktorer, der udgør en risiko for barnets trivsel/udvikling.
Kunne handle på mistanke om omsorgsvigt eller seksuelt misbrug
Kunne handle ud fra sociallovgivning og etiske overvejelser vedrørende børn
Kunne indgå i samarbejde om det truede barn.
Redegøre for støttemuligheder til børn med syge/socialt belastede eller misbrugende forældre
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Besøg hos samarbejdsparter i socialforvaltning, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Dårlig trivsel # 93
Kunne varetage primær udredning af børns trivsel/udvikling Kunne optegne og fortolke en vækstkurve.
Redegøre for årsager til vækstforstyrrelser
Kunne primær udredning/visitation af tidlig eller sen pubertetsudvikling
Kunne give rådgivning ved adipositas
Kunne handle ved tegn på dårlig trivsel
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Sygehusafdeling
Almen praksis

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Det raske barn # 94
Kunne varetage omsorgen for det raske barn Kunne vejlede om amning og ernæring, herunder vitamintilskud
Kunne vurdere den psyko-motoriske udvikling
Kunne vejlede om forebyggelse herunder ulykkes-profylakse
Redegøre for kulturelle, religiøse og etniske forhold af betydning for børns sygdomsudvikling og sygdomsforståelse.
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Samarbejde med sundhedsplejen, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Selvstudium

Almen praksis
Teoretisk kursus
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Ortopædiskeklager # 95
Kunne primært udrede og visitere børn med halten, foddeformitet, ekstremitets- og ledsmerter Kunne primært udrede og visitere børn med · halten· foddeformiteter· ekstremitets-, led- og rygsmerter
Kunne diagnosticere
 • hoftelidelser hos børn
 • rygdeformiteter

Kunne reponere luxation af capitulum radii
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Sygehusafdeling
Almen praksis
Selvstudium
Færdighedslab.

Samlet vurdering

Det nyfødte barn # 96
Kunne foretage screeningsundersøgelse af nyfødte børn Kunne primært udrede og visitere børn med fødselslæsioner og medfødte misdannelser
Redegøre for det for tidligt fødte barns specielle forhold og problemer
Kunne behandle ukomplicerede navleproblemer
Kunne skelne mellem ukomplicerede og behandlingskrævende hudmanifestationer
Kunne foretage undersøgelse af det nyfødte barn
Kunne behandle arp, trøske og bledermatit
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Sygehusafdeling
Almen praksis

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Mavepine # 97
Kunne varetage primær udredning/visitation af børn med mavepine Kunne iværksætte udredningsprogram for mavesmerter såvel somatiske som nonsomatiske.
Kunne diagnosticere ingvinal hernier, visitere disse og kunne informere om observation og behandling
Kunne håndtere børn med spædbarnskolik og refluks, samt informere deres forældre
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Luftveje og thorax # 98
Kunne varetage primær udredning og behandling af børn med symptomer fra luftveje og thorax Kunne primært udrede og visitere børn med dyspnø/hoste
Kunne udrede, iværksætte behandling og kontrol af astma.
Kunne udrede, iværksætte behandling og kontrol af allergi
Kunne rådgive om allergi profylakse
Kunne diagnosticere fremmedlegeme i lunger og øvre luftveje
Kunne primært udrede og visitere børn med hjertemislyd/tachycardi
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

og

Vejledersamtale


Livstruende tilstande # 99
Kunne indlede behandling ved akutte livstruende tilstande Kunne indlede behandling ved akutte livstruende tilstande, herunder:
 • Meningitis/sepsis
 • Diabetisk ketoacidose
 • Akut abdomen
 • Status astmaticus
 • Bevidstløst/bevidsthedssløret barn.
 • Respirationsstop
 • Vedvarende kramper.
 • Intracraniel blødning
 • Forgiftninger
 • Livstruende psykoser herunder svær depression.

Kunne iværksætte
 • Relevant transport og ledsagelse
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling
Færdigheds laboratorium

Samlet vurdering

Kronisk syge børn # 100
Kunne varetage omsorg og kontrol af kronisk syge børn Kunne fastholde kontakten med familien under et barns langvarige sygdomsforløb
Kunne koordinere sygdomsforløb i samarbejde med sygehusafdeling, patient og familie
Erkende og handle på forværring og/eller compliancesvigt
Være opmærksom på de andre søskendes og den øvrige families trivsel ved ressourcekrævende sygdom
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Genetik og kromosomer # 101
Kunne rådgive om almindelige genetiske og kromosomale forstyrrelser Redegøre for symptomer og hyppigt forekommende problemer ved de hyppigste genetiske sygdomme
Kunne give basal rådgivning om hyppige genetiske og kromosomale forstyrrelser
Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Teoretisk kursus
Sygehusafdeling

Vurdering af porteføljeoptegnelser

og

Vejledersamtale


Det socialt utilpassede barn # 102
Kunne varetage primær udredning, visitation og rådgivning ved ”det socialt utilpassede barn” Kunne primært udrede og visitere børn, samt give information til forældre med
 • hyperaktive børn
 • børn med usædvanlig/bekymringsvækkende adfærd
 • triste/stille børn
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog, og

Selvstudium, og/eller

Studiebesøg på institutioner

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Det blege og trætte barn # 103
Kunne behandle/visitere det blege, trætte eller inaktive barn. Kunne primært udrede og visitere børn med
 • anæmi
 • træthed og inaktivitet

Kunne behandle jernmangelanæmi.
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Det febrile barn # 104
Kunne håndtere børn med feber Kunne udføre klinisk og paraklinisk undersøgelse af det febrile barn
Kunne behandle følgende tilstande
 • øvre luftvejsinfektion (ØLI)
 • otit
 • tonsillit
 • pneumoni
 • gastroenterit
 • pseudocroup

Kunne vejlede om observation, almindelige sygdomsforløb og forholdsregler
Kunne diagnosticere og behandle recidiverende infektioner og langvarigfeber
Kunne rådgive om smitteforhold for infektions-sygdomme
Kunne identificere symptomer på alvorlige infektionssygdom/specielle lidelser, der kræver indlæggelse
 • ledhævelse
 • påvirket almen tilstand
 • sværere cardio- pulmonale symptomer
 • nakke-ryg-stivhed (NRS)
 • petecchier
 • smertetilstande
 • dehydrering
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Kramper og symptomer fra CNS # 105
Kunne håndtere børn med hovedpine, akutte kramper og andre symptomer fra CNS Kunne diagnosticere og behandle ukompliceret hovedpine
Kunne primært udrede og visitere børn med kompliceret hovedpine og anfalds fænomener
Kunne iværksættes akut behandling ved kramper
Kunne primært udrede og visitere børn med forsinket psyko-motorisk udvikling
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling.
Teoretisk kursus

Samlet vurdering

Diarre/obstipation og analgener # 106
Kunne håndtere børn med ukompliceret akut og kronisk diarre, obstipation og analgener Kunne behandle tilstande med akut diarre.
Kunne varetage primær udredning og visitation af kronisk diarre.
Kunne varetage primær udredning og visitation af analgener og selv behandle ukomplicerede tilfælde.
Behandle ukompliceret obstipation.
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdeling

Samlet vurdering

Øre-næse-hals

 
Begrebskortet viser, at lægen skal kunne behandle og visitere en række hyppigt forekommende øre-næse-hals-lidelser. Dette kræver ud over viden også mestring af en lang række af tekniske procedurer.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Lægens færdigheder # 107
Kunne mestre almindelige undersøgelser og behandlinger Kunne
 • otoskopere
 • fjerne ørevoks
 • udføre strep-A-test
 • udføre tympanometri
 • fjerne fremmedlegeme
 • kunne skabe rammer for en optimal undersøgelsessituation
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger
Teoretisk kursus
Fokuseret klinisk ophold i otologisk speciallægepraksis
Færdighedslaboratorium

Struktureret kollegial bedømmelse

Mundhule # 108
Kunne håndtere patienter med symptomer fra mundhulen Kunne behandle/visitere patienter med:
 • tandproblemer
 • kæbeledsgener
 • aphter
 • spytsten
 • tunge- og slimhindeforandringer
 • dårlig ånde
 • mycotisk stomatit

Erkende at systemiske sygdomme kan manifestere sig med symptomer fra mundhulen
Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Teoretisk kursus
Fokuseret klinisk ophold i otologisk speciallægepraksis (evt. besøg hos tandlæge)

Struktureret kollegial bedømmelse

Symptomer fra næsen # 109
Kunne håndtere patienter med symptomer fra næsen Kunne behandle/visitere patienter med symptomer fra næsen:
 • nysen
 • flåd
 • blødning
 • stenose
 • smerter
 • snorken
 • søvnapnø
 • følger efter traumer
 • sår
Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Teoretisk kursus
Fokuseret klinisk ophold i otologisk speciallægepraksis

Struktureret kollegial bedømmelse

Symptomer fra øret # 110
Kunne håndtere patienter med symptomer fra ørerne Kunne visitere og behandle patienter med
 • tinnitus
 • svimmelhed
 • smerter
 • nedsat hørelse
 • dræn i ørene

Kunne informere om høreværn og hjælpemidler for nedsat hørelse
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i otologisk speciallægepraksis
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Struktureret kollegial bedømmelse

Symptomer fra hals # 111
Kunne håndtere patienter med symptomer fra hals og svælg Kunne behandle og visitere patienter med:
 • synkebesvær
 • smerter
 • hæshed
 • knuder
 • hævelser på halsen
 • hoste/kriller
 • vejrtrækningsbesvær/stridor
Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i otologisk speciallægepraksis
Færdighedslaboratorium

Struktureret kollegial bedømmelse

Øjne

 
Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert ved præsentation af patient med akutte øjengener skal kunne skelne mellem alvorlige og mindre alvorlige lidelser.

Lægen skal også kunne behandle eller visitere patienter med hyppigt forekommende kroniske øjengener. Rundt om øjnene er et sæt briller, som illustrerer, at lægen skal kende og kunne betjene sig af de lokale muligheder for yderligere støtte og behandling af patienten.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Det kroniske øje # 112
Kunne håndtere patienter med kroniske øjensygdomme Kunne behandle og visitere patienter med:
 • skelen
 • tørre øjne
 • gener fra øjenomgivelser
 • synsforstyrrelser
 • refraktionsanomalier
 • langsomt progredierende synsnedsættelse.

Redegøre for at en række systemsygdomme kan debutere med øjensymptomer
 • Varetagelse af praktisk arbejde
 • Selvstudium
 • Portefølje
 • Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium
Fokuseret klinisk ophold i oftalmologisk speciallægepraksis

Samlet vurdering

Vejledersamtale


Hjælpeforanstaltninger til synshæmmede # 113
Kunne håndtere synshæmmede patienter med behov for hjælpeforanstaltninger for synshæmmede Kunne rådgive om og formidle kontakt til hjælpemiddelcentral/ socialforvaltning /Dansk Blindesamfund vedrørende hjælpemidler for synshandicappede. Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i oftalmologisk speciallægepraksis

Vurdering af porteføljeoptegnelser

Synstest # 114
Kunne udføre synstest og teste for farveblindhed Kunne udføre synstest til brug ved udfærdigelse af motor- og forsikringsattester
Kunne teste for farveblindhed
Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i oftalmologisk speciallægepraksis

Struktureret kollegial bedømmelse

Det akutte øje # 115
Kunne håndtere patienter med akutte øjensymptomer Kunne behandle conjunctivale gener, fremmedlegemer og abrasio cornea.
Kunne visitere alvorlige øjensygdomme;
 • iritis
 • glaucom
 • keratitis
 • andre infektioner
 • akutte retinalidelser
 • følger efter traumer
Selvstudium, og

Varetagelse af praktisk arbejde

Almen praksis
Færdighedslaboratorium
Fokuseret klinisk ophold i oftalmologisk speciallægepraksis

Struktureret kollegial bedømmelse

Hud og seksuelt overførte sygdomme

 
Begrebskortet for hud viser, at symptomerne både kan opstå ”indefra” – dvs. som en slags markør for systemisk sygdom –og også opstå pga. udefrakommende skader samt insektstik og bid.

Som medicinsk ekspert må lægen mestre nogle håndgreb og besidde nogle færdigheder. Kløe går på tværs af denne inddeling mellem ”indefra” og ”udefra” og kan således være til stede ved næsten alle former for henvendelser med hudsymptomer.


Begrebskortet for seksuelt overførte sygdomme viser at lægen skal kunne håndtere diagnostik, behandling og anmeldelsespligt ved de almindeligste seksuelt overførte sygdomme.


  Konkretiserede mål Læringsstrategier Evaluering

Håndgreb # 116
Kunne beskrive hudmanifestationer og skelne mellem almindelige former for disse Kunne skelne mellem og behandle/visitere
 • erytem
 • eksem
 • bullae
 • pigmentforandringer
 • ulcerative hudlidelser
 • hudtumorer
 • melanomer
 • lidelser i negle og hår
 • skader· forbrændinger
 • sår
 • fremmedlegemer
 • ætsninger
 • insektstik og -bid

Kunne behandle/visitere kløe
Kunne anvende skarp ske
Kunne rådgive om hyppigt forekommende lidelser som kræver plastik kirurgi
Vejlede om hudpleje, solbeskyttelse
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i dermatologisk speciallægepraksis
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Hud som sygdomsmarkør # 117
Kunne håndtere patienter med hudmanifestationer på baggrund af systemisk sygdom Kunne udrede patienten og iværksætte behandling eller visitere tilstande, der kan give hudsymptomer pga.:
 • infektiøse sygdomme (virale/septiske)
 • allergisk
 • autoimmune manifestationer, anæmi
 • icterus
 • porfyri
 • Kunne skelne de harmløse og forbigående hudmanifestationer fra de udrednings- og behandlingskrævende symptomer
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Teoretisk kursus
Sygehus afdeling
Fokuseret klinisk ophold i dermatologisk speciallægepraksis

Samlet vurdering

Seksuelt overførte sygdomme # 118
Kunne håndtere patienter med seksuelt overførte sygdomme Kunne rådgive om, behandle og visitere patienter med seksuelt overførte sygdomme
 • herpes
 • chlamydia
 • HIV
 • hepatitis B, C og D
 • fnat
 • fladlus
 • gonorrhoea
 • kondylomer
 • syfilis
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Sygehusafdelinger
Teoretisk kursus
Færdighedslaboratorium

Samlet vurdering

Hyppigt forekommende hudlidelser # 119
Kunne håndtere de almindeligt forekommende hudlidelser Kunne behandle
 • impetigo
 • vorter
 • herpes simplex og –zoster
 • pityriasis rosea
 • urticaria
 • dermatofytoser
 • atopisk dermatit
 • acne vulgaris
 • roseacea
 • molluscler
Varetagelse af praktisk arbejde, og

Selvstudium, og

Portefølje, og

Læringsdagbog

Almen praksis
Fokuseret klinisk ophold i dermatologisk speciallægepraksis

Samlet vurdering