Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Kørselsforbud - midlertidigt eller varigt

Praktiserende læger er forpligtet til at udstede lægeligt kørselsforbud, hvis der er risiko for, at en patient udsætter andres liv eller helbred for fare ved at føre motorkøretøj, fordi patienten – efter lægens vurdering – ikke har den nødvendige mentale eller fysiske førlighed hertil.

Lægen skal ifølge autorisationslovens § 44 søge faren afbødet ved at henvende sig til patienten og nedlægge kørselsforbud.

Det lægelige kørselsforbud er en aftale mellem læge og patient og er ikke juridisk bindende. Det er vigtigt, at patienten får tydelig besked – gerne ved at medgive skriftlig information om kørselsforbuddet.

Hvis lægen får kendskab til, at kørselsforbuddet ikke overholdes, kan det indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Er kravene til indberetningen opfyldt, vil Styrelsen for Patientsikkerhed sende deres anbefaling og en kopi af indberetningen videre til Færdselsstyrelsen. Fremgår det af indberetningen, at situationen kræver, at kørsel bør bringes til ophør, vil Færdselsstyrelsen anbefale politiet, at kørekortet inddrages.

Hvis lægen vurderer, at akut indgriben er påkrævet, skal lægen kontakte politiet.

Journalføring af kørselsforbud

Kørselsforbuddet skal journalføres sammen med årsagen hertil, hvor længe forbuddet gælder, hvornår kørselsforbuddet skal revurderes, eller om kørselsforbuddet er permanent. Hvis patienten accepterer et kørselsforbud, kan det i princippet være permanent.

Samtale om kørselsforbud

Det kan være svært at tale med patienten om, at denne ikke længere må køre bil. Der er oftest gode grunde til, at man som ældre gerne vil bevare muligheden for at køre. Men det er vigtigt at tage den svære samtale, f.eks. med patienten med demens, som ikke længere har mentalt overblik til at overskue trafikken.

Forslag til indledning af samtale om kørselsforbud

Har du overvejet, om du stadig kan køre bil, når du er så svimmel?

Som læge er der nogle regler og love, jeg skal overholde, og når jeg ser på det som læge, er jeg er nødt til at beslutte, at du ikke må køre bil mere.

Jeg ved, det er svært, men det ville være endnu værre at skulle leve med at have påkørt et andet menneske. Det vil jeg ikke ønske for dig. Det ville jeg være ked af, og det ville du også selv. Derfor nedlægger jeg kørselsforbud.

Læs også:

  • Vejledning om helbredskrav til kørekort, Retsinformation

  • Kørselsforbud, Lægehåndbogen