Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Skrøbelighed i almen praksis

Denne vejledning bruger begreberne frailty og skrøbelighed synonymt. Den ældre vil på et tidspunkt blive mere skrøbelig. I praksis bemærker lægen, at patienten går langsommere, pludselig har pårørende med i konsultationen eller bliver indlagt gentagne gange, f.eks. på grund af fald. På dette tidspunkt kan lægen rådgive den ældre om, hvordan vedkommende kan prøve at opnå sin tidligere funktionsevne. Nogle gange er et tab af funktionsevne irreversibelt. Så skal patienten lære at leve med en tilstand af øget skrøbelighed. Her er det vigtigt, at lægen observerer den nye situation, justerer behandlingen og vejleder patienten derefter.

Den skrøbelige patient har større risiko for hospitalskomplikationer og større risiko for at få bivirkninger af medicin. Den skrøbelige patient vil derfor have gavn af en helhedsorienteret tilgang [3].

Da skrøbelighed er en klinisk identificerbar tilstand, er det vigtigt, at lægen er opmærksom på skrøbelige patienter, så der er mulighed for at forebygge reversible funktionsnedsættelser i denne patientgruppe [4].

Identifikation af den skrøbelige patient

For at identificere den skrøbelige patient i almen praksis, kan lægen i første omgang overveje, om man mistænker skrøbelighed:

Klinisk mistanke (når patienten kommer i praksis)

Fysisk

 • Klager over træthed

 • Bevæger sig langsomt

 • Rejser sig langsomt eller besværet fra stolen

 • Går usikkert

 • Bruger ganghjælpemiddel

 • Oplever vægttab

Kognitivt/psykisk/socialt

 • Synes selv, det går dårligere end vanligt

 • Glemmer tider

 • Husker ikke, hvad I talte om sidst

 • Ved ikke, hvad en bestilt konsultation skal handle om

 • Kredser om samme emne ved hver konsultation

 • Møder op med børn/pårørende – de fører ordet

 • Møder op på forkert dag

 • Har rod i medicinen

 • Har dårligere digitale færdigheder end tidligere

Ændret personlighed

 • Pårørende oplyser, at patienten ikke kan komme i klinikken, men har behov for sygebesøg, selvom patienten plejer at komme selv

Administrativt (særligt for dem, man ikke ser så tit)

 • Hjemmeplejen alarmerer – mange korrespondancer

 • Har mange epikriser (særligt opmærksomhed på delir, fald og uspecifikke diagnoser)

 • Plejer at komme jævnligt i praksis, men nu er der gået flere år

 • Får meget medicin (polyfarmaci)

 • Kommer ikke længere til kontrol af kronisk sygdom

 • Har mistet sin ægtefælle

Hvis lægen kender patienten, kan man spørge sig selv:

”Ville du betragte denne patient som skrøbelig, hvis skrøbelighed er defineret som et tab af funktion inden for flere områder (fysisk, psykisk og socialt) med øget risiko for plejehjemsanbringelse og død?”

Dette spørgsmål har vist sig at være mindst lige så godt som diverse måleredskaber til at forudsige uhensigtsmæssige hændelser som f.eks. fald, dehydrering og infektioner [5].

Måleredskaber til identifikation og graduering af skrøbelighed

Hvis lægen ikke kender patienten på forhånd eller har brug for en mere objektiv vurdering, er der udviklet forskellige vurderingsredskaber til identifikation og graduering af skrøbelighed. Arbejdsgruppen anbefaler Clinical Frailty Scale (CFS), da den er let at håndtere i praksis, nem at kommunikere til andre sektorer og opleves som minimalt stigmatiserende for patienten (se figur 4).

Skalaen er oversat til dansk og er afprøvet i forskellige medicinske specialer, herunder almen praksis. Den opleves som meningsfuld og vurderes ens på tværs af specialer [6]. Bilag 1 redegør for valg af redskab.

Måling af frailty i almen praksis kan bruges ved klinisk mistanke, i stabil fase og i samråd med patienten. CFS og lignende værktøjer er ikke velegnede til screening. Derfor bør de ikke indføres systematisk, f.eks. ved en given alder [7].

CFS findes som app, der kan downloades gratis. CFS er vedlagt som lamineret ark (bilag 5).

Det er vigtigt at identificere skrøbelighed og måle graden af den, fordi graden påvirker omfanget af nedsat funktionsevne, prognose og overlevelse.

CFS-scoren spiller sammen med sandsynligheden for at overleve og undgå institutionel pleje (se figur 5). Figuren illustrerer sammenhængen mellem CFS-score hos en gruppe af ældre canadiere, og hvordan de klarer sig over 5-6 år [8]. Vi vurderer, at den danske og den canadiske befolkning er nogenlunde sammenlignelige, og at resultaterne derfor kan overføres på en dansk population.

Gruppe 4 har kun ganske let funktionsevnenedsættelse (f.eks. træthed og langsomhed), men de har en væsentligt dårligere prognose end gruppe 1-3. Forventet restlevetid har en vis betydning for, hvordan lægen håndterer udredning, medicin og rehabilitering. Derfor kræver det særlig opmærksomhed fra lægens side at individualisere behandlingen for patienter i gruppe 4 og 5 i samråd med patienten.

Rejse-sætte-sig-test

Rejse-sætte-sig-testen er implementeret i mange praksis. Det er en udmærket test til at vurdere muskelstyrke og dermed et mål for fysisk skrøbelighed. Testen udføres i Danmark ved at tælle antal gange, man kan rejse sig fra en stol uden brug af hjælpemidler eller armlæn på 30 sekunder.

Bilag 4 gør rede for korrekt udførelse og fortolkning af testen.

Håndtering af den skrøbelige patient

Opmærksomhedspunkter i almen praksis

Ikke skrøbelig

CFS: 1-3

De fleste i denne gruppe vil kunne udredes, diagnosticeres og behandles ud fra samme principper som yngre patienter.

Akutsygdomudredes,diagnosticeresogbehandlesoftestsom ved yngre, men kræver mere opfølgning.

Lidt skrøbelig

CFS: 4-5

Fokus på kost og træning af muskelstyrke for at øge eller opretholde funktionsevne.

Akut sygdom kan have en atypisk sygdomspræsentation og kræve en bred diagnostisk tilgang og opfølgning.

Medicingennemgang mindst én gang årligt.

Opsøgende hjemmebesøg én gang årligt vil som regel være indiceret.

Samtale med patient og pårørende om ønsker til den sidste tid

ogombehandlingsniveaukanværerelevant.

Meget skrøbelig

CFS: 6-8

Fokus på kost og træning af muskelstyrke for at øge eller opretholde funktionsevne.

Akut sygdom vil ofte have en atypisk sygdomspræsentation og kræve en bred diagnostisk tilgang og opfølgning.

Medicingennemgang mindst én gang årligt og som regel oftere. Opsøgende hjemmebesøg én gang årligt (to gange ved demens- sygdom) vil næsten altid være indiceret.

Samtale med patient og pårørende om ønsker til den sidste tid og om behandlingsniveau.

Opfølgende besøg efter udskrivelse, evt. med hjemmepleje og familie.

Overveje om forebyggende medicinsk behandling stadig er

indiceret.

Terminal

CFS:9

Behandling af disse patienter beskrives i vejledning om palliation.

Behandling af skrøbelighed og forebyggelse af tab af funktionsevne

Skrøbelighed og tab af funktionsevne er relateret til naturlig aldring. Det er ikke hos alle, hvor det giver mening at forsøge at genvinde den tidligere funktionsevne. Dog vil der være situationer, f.eks. ved et pludseligt fald i funktionsevne, hvor patienten kan forsøge at genvinde sin tidligere funktionsevne.

En række interventioner er afprøvet. Der er evidens for, at træning af muskelstyrke og muskelkraft har en positiv effekt på mobilitet og funktionsevne hos skrøbelige patienter, men træningen skal opbygges gradvist og foregå over længere tid. Kommunens fysioterapeuter kan være behjælpelige med denne træning.

Styrketræning under supervision af en person med træningsfaglig baggrund har vist sig mest egnet til ældre med geriatriske problemstillinger [9]. Det anbefales, at træningen varer over 8 uger, ligesom man kan overveje at tilbyde en kombination af balance- og styrketræning til faldtruede ældre.

Forringet ernæringstilstand kan have betydning for den ældres sundhedstilstand. Målrettede ernæringsindsatser forbedrer det kliniske forløb. Med den rette ernæring genvinder og bevarer den ældre en højere grad af funktionsevne og livskvalitet. Det vurderes, at langvarig ernæringsindsats (>3 mdr.) har bedst effekt.

Opmærksomhedspunkter om ernæring ved utilsigtet vægttab hos ældre
 • Ernæringsanamnese

 • Objektiv undersøgelse af cavum oris (tandstatus, bidfunktion, passer protesen?)

 • Medicingennemgang, obs. på appetitnedsættende farmaka (antidiabetika, morfika, bisfosfonater)

 • Proteintilskud og multivitamin

 • Mulighed for at anbefale omsorgstandpleje i kommunen ved behov

Læs også Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient af Sundhedsstyrelsen.

Det er ofte mest effektivt at sætte ind på flere fronter (f.eks. både kost og træning).

Der mangler god evidens på patient-relevante outcomes som livskvalitet og overlevelse, ligesom det har vist sig lettere at ændre på patientens fysiske skrøbelighed end den psykiske, sociale og kognitive [4,10,11].

Det kommunalt-lægelige samarbejde om rehabilitering

Sundhedsstyrelsen definerer rehabilitering bredt som:

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation (Rehabiliteringsforum Danmark 2022: 22) [12].

Hvis patienten udelukkende har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning, men ikke en bred rehabiliteringsindsats, kan man henvise direkte til træning i kommunen iht. servicelovens § 86. Det kan for eksempel være patienter, der har haft en funktionsevnenedsættelse uden indlæggelse. Egen læge henviser via en ”kommunepakke” i henvisningssystemet eller skriver blot en korrespondance.

Hvis der er behov for en bredere rehabiliterende indsats, kan lægen henvise på samme måde hertil. Servicelovens § 83a forpligter kommunen til at tilbyde rehabilitering til patienten, hvis rehabiliteringen vurderes at kunne forbedre patientens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp på langt sigt.

Rehabiliteringen kan indeholde tidsbegrænset hjælp til instruktion, træning, madservice eller et hjælpemiddel, som kan forbedre patientens funktionsevne.

Hvis patienten har kronisk sygdom eller er i risiko for at udvikle det, kan den praktiserende læge henvise til en afklarende samtale i kommunen [12]. Denne samtale er indgangen til kommunens forebyggelses- og rehabiliteringstilbud til personer med eller i risiko for kronisk sygdom (sundhedsloven §119).

Sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT)
 • Et sundhedstilbud er et gratis tilbud fra kommune eller region med det formål at forebygge sygdom.

 • SOFT-portalen på sundhed.dk giver et overblik over alle kommuners sundhedstilbud.

 • Nogle rehabiliteringstilbud under serviceloven fremgår ikke af SOFT-portalen.

Sundhed må ikke reduceres til et spørgsmål om KRAM-faktorerne og livsstil. Andre vigtige prædiktorer for, hvor længe man holder sig frisk, er social integration, velfungerende eller støttende netværk og mental træning. Det er dog stadig vigtigt at forholde sig til KRAM-faktorerne, uanset patientens alder.

Seks funktioner er afgørende for at bevare autonomi: ernæring, hørelse, hukommelse, mental sundhed, mobilitet og syn.

Kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)
 • Kostvejledning skal tage hensyn til, at vægttab ikke er ønskværdigt, medmindre der er svær funktionsnedsættelse på grund af overvægt.

 • Reduktion i rygning og alkoholindtag vil gavne patientens helbred.

 • Motion og træning skal have fokus på styrke og balance. Kommunen skal tilbyde træning til skrøbelige ældre i henhold til serviceloven.