Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Behandling

Forskellige behandlingsformer kan bringes i anvendelse, afhængigt af alkoholdiagnosen.

 • Information − til patienter uden kendt alkoholforbrug

 • Kort intervention − til patienter med storforbrug og skadeligt forbrug

 • Kognitiv terapi − til patienter med afhængighed og evt. skadeligt forbrug

 • Medicinsk behandling − til patienter med skadeligt forbrug og afhængighed.

I alle former for alkoholintervention bør principperne i ‘Den motiverende samtale’ anvendes. Motiverende samtale er en særlig samtaleteknik, som er omtalt side 46.

Såfremt patienten har partner og/eller børn – eller er gravid – bør familieperspektivet medtænkes ved ethvert behandlingstilbud, eksempelvis ved at tilbyde familieorienteret alkoholbehandling, se side 60.

Information

− er relevant ved:

 • Helbredssamtaler, forebyggelseskonsultationer og første samtale med nye patienter

 • Første graviditetsundersøgelse og planlægning af graviditet

 • Uheld og ulykker, hvor alkohol kan være involveret.

Der oplyses om Sundhedsstyrelsens alkoholudmeldinger. Der gives generel oplysning om sammenhængen mellem alkohol, helbred og skader. Gravide oplyses om, at alkohol er fosterskadende, og at der ikke er nogen nedre sikkerhedsgrænse

I forbindelse med første graviditetsundersøgelse bør kvinden spørges om sit forbrug af alkohol (samt tobak, medicin og evt. narkotika). Der er behov for uddybende rådgivning (kort intervention), hvis kvinden efter erkendt graviditet drikker en eller flere genstande dagligt eller drikker flere genstande på en gang. Hvis den praktiserende læge skønner, at den gravide ikke selv er i stand til at ændre sit alkoholforbrug, er der behov for yderligere hjælp og støtte. Fx kan den gravide henvises til det regionale familieambulatorium, som varetager svangreomsorg for gravide med risikofyldt forbrug af alkohol eller andre rusmidler, se side 62. Den gravide kan i øvrigt anbefales at læse pjecen Sunde vaner, Sundhedsstyrelsen 2009 (103). Praksispersonale kan læse mere i Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen, 2009 (99).

Kvinder, der planlægger en graviditet, anbefales at undgå alkohol − for en sikkerheds skyld (A).

Ammende anbefales at være tilbageholdende med alkohol, da alkohol udskilles i modermælken og overføres til barnet.

Kort intervention

− er relevant ved:

 • Storforbrug og skadeligt forbrug af alkohol (A).

Kort intervention er en omkostningseffektiv behandling af storforbrug og skadeligt alkoholforbrug i almen praksis (3, 30-34). Mange patienter nedsætter deres alkoholforbrug ved blot at blive gjort opmærksom på risikoen ved alkohol. Det viser en lang række udenlandske undersøgelser, se side 33.

Kort intervention består af en kort række samtaler. Varigheden af den enkelte samtale kan variere (5-20 minutter), ligesom antallet (1-5) og indholdet i samtalerne (31, 35). Man kan udføre kort intervention på mange måder. Redaktionsgruppen anbefaler, at man anvender WHO og PHEPA’s model (3, 36), som er beskrevet nedenfor.

Kort intervention kan bestå af

Ved storforbrug af alkohol:

 • Oplysning om graden af patientens alkoholforbrug (stort, skadeligt, afhængigt)

 • Information om generel helbredsrisiko

 • Rådgivning på basis af patientens helbred/situation

 • Anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsens alkoholudmeldinger

 • Hjælp til, at patienten kan formulere mål for at nedsætte sit alkoholforbrug

 • Opmuntring til patienten om, at det er muligt at ændre drikkemønster.

Når der er tale om skadeligt forbrug eller alvorligt storforbrug, bør ovennævnte suppleres med:

 • Individuel vejledning afstemt efter, hvor parat patienten er til forandring, se forandringscirklen side 47

 • Tilbud om opfølgende samtaler

 • Evt. henvisning til alkoholbehandlingsinstitution.*

Kort intervention kræver en empatisk samtaleform (37), og undersøgelser har vist, at effekten mere afhænger af behandlerens personlighed end af den faglige baggrund.

* Henvisning til alkoholbehandlingsinstitution bør også ske, hvis patienten efter måneders indsats har vanskeligheder med at nå eller fastholde mål (3).

Det kan være nok med 5 minutter

Selv i en presset hverdag, og når der kun er 5 minutter til rådighed, er det virksomt at tale om alkohol. I mange tilfælde er en ganske kort rådgivning tilstrækkelig til, at patienten reducerer sit alkoholforbrug.

Evidens for kort intervention

Effekten af kort intervention er særdeles velundersøgt, og der foreligger flere end 50 publicerede RCT og et stort antal metaanalyser og systematiske reviews. Mange af studierne er udført under optimale betingelser med anvendelse af udvalgte patientmaterialer, hvilket giver god mulighed for at vurdere metodens effekt, men relativt få studier af metodernes effektivitet er studier, som afspejler forholdene i den kliniske hverdag.

Metaanalyser konkluderer, at kort intervention er en effektiv behandlingsstrategi (1a), og effekten holder sig efter 3-4 år (31-33, 38-41). I det såkaldte Mesa Grande studie (33) blev kort intervention vurderet til at være den bedste behandling af alkoholproblemer. Et nyligt systematisk review konkluderer, at screening og kort intervention er blandt de bedste forebyggende indsatser over for alkoholproblematik blandt 25 forskellige interventioner vurderet ud fra cost-effectiveness og effekt på helbred (30).

I et Cochrane review (31) konkluderede man, at kort intervention (5-15 minutter) i almen praksis kan reducere det ugentlige alkoholforbrug hos mænd med gennemsnitligt 3 genstande. Varigheden af samtalerne havde ingen væsentlig betydning, og der var ikke forskel på effekten i studier udført under optimale ressourcemæssige omstændigheder og studier udført som del af daglig klinisk praksis.

I en dansk undersøgelse med tilbud om screeningsbaseret kort intervention til alle patienter, der henvendte sig i almen praksis, kunne man ikke påvise nogen effekt på gennemsnitsforbruget 12 måneder senere (6) . Der var en beskeden, ikke signifikant reduktion i hyppigheden af stor alkoholindtagelse for mænd, men en stigende og signifikant blandt kvinder. De deltagende praktiserende læger angav, at det var vanskeligt at etablere god kontakt med de patienter, der blev fundet ved screeningen, og at det var vanskeligt at sikre kompliance i forbindelse med interventionen. Lægerne kunne ikke anbefale programmet, der består af systematisk screening og kort intervention (20).

Et nyligt systematisk review baseret på arbejder udført i almen praksis fandt omvendt, at screening for alkoholproblemer, efterfulgt af kort intervention, var en af de mest omkostningseffektive forebyggende indsatser på alkoholområdet (30).

En væsentlig faktor af betydning for implementering af screening og kort intervention i almen praksis er lægernes viden om og uddannelse i metoderne (42, 43).

Der vides ikke meget om effekten af de forskellige komponenter i kort intervention, og der er ikke evidens for, at længerevarende intervention er mere effektiv end kort intervention (32).

Hvad skal man sige?

Michael er allerede gået med til at tale om sit alkoholforbrug. Da det efterfølgende viser sig, at forbruget ligger i den høje ende, spørger lægen igen, om Michael er interesseret i at vide mere om alkohols indvirkning på helbredet.

Da Michael indvilliger i dette, bruger lægen spørgsmålene fra side 35- 36 som indgang til samtalen. Spørgsmålene bruges som inspiration og rettesnor, ikke som en fast spørgeguide. Det er vigtigt at lytte og bruge empati, så samtalen ikke opfattes moraliserende.

Kognitiv terapi

− er relevant ved

 • Afhængighed og evt. skadeligt forbrug (A).

Kognitiv terapi varetages af fagpersoner med særlig indsigt og uddannelse i denne terapiform, fx i nogle kommunale alkoholbehandlingssteder, misbrugsteams m.v. (se behandlingssteder fra side 59). Nogle praktiserende læger yder selv kognitiv terapi.

Mål og indhold

Kognitiv terapi baserer sig på antagelsen om, at vores liv styres af vores handlinger, som igen styres af, hvordan vi tænker og føler. Målet for kognitiv terapi går ud på at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og derigennem blive i stand til at ændre måden at tænke og handle på.

Et centralt begreb er ‘kerneantagelserne’, som er patientens basale antagelser om, hvordan verden er indrettet. Disse kerneantagelser er normalt ubevidste, men er grundlæggende for personligheden og identiteten. Herudover kommer leveregler, som er regler man ubevidst følger for at eksistere og overleve.

Et andet meget centralt begreb i kognitiv terapi er ‘automatiske tanker’, som opstår i forbindelse med bestemte indtryk, og som er under indflydelse af kerneantagelserne. I behandlingen arbejder man på at bevidstgøre og forandre de dysfunktionelle tanker. Der arbejdes med ‘den kognitive diamant’, det vil sige de fire elementer: tanker, følelser, adfærd og fysiske fornemmelser.

Kognitiv behandling indeholder ud over træning af rationel og analyserende tankevirksomhed også psyko-edukation og social færdighedstræning med henblik på at øge indsigt og bearbejdningsevne. Kognitiv behandling indebærer også, at man udsætter patienten for vanskelige situationer og hjemmeopgaver.

Evidens for kognitiv terapi

Kognitiv terapi er den bedst undersøgte psykosociale behandlingsstrategi til alkoholafhængighed, og det er veldokumenteret, at kognitiv terapi reducerer alkoholforbrug (1a) og kan bruges med både afholdenhed og nedsat forbrug som målsætning (1b) (44, 45).

I Mesa Grande undersøgelsen blev kognitiv behandling rangeret som nummer 11 blandt 46 vurderede behandlingsmetoder (33).

Medicinsk behandling

− er relevant ved

 • Skadeligt forbrug og afhængighed (A)

Medicinsk behandling har en central plads i den understøttende behandling af patienter med alkoholafhængighed (46-49). Generelt bør medicinsk behandling af alkoholproblemer altid ledsages af en psykosocial intervention (44-50).

Målgrupper for medicinsk behandling

Patienter til afrusning Afrusning skal tilbydes, når patienten møder med abstinenser eller er så beruset, at drikkeophør med stor sandsynlighed vil give abstinenser. Behandling kan ske i almen praksis eller ved henvisning til relevant instans.

Der er ikke altid et netværk eller familie, der kan tage sig af patienten, så det er nødvendigt, at den praktiserende læge kender patienten godt for at udlevere recept på abstinensdæmpende medicin (med doseringsinstruks). Kontrol efter 1-2 dage.

Manglende behandling af abstinenser øger risikoen for, at fremtidige abstinenser bliver sværere, og der er øget risiko for kramper og delirium tremens (kindling) (51, 52). Desuden mister lægen måske patientens tillid.

Hvis afrusning ikke lykkes, kan man forsøge at motivere patienten for at nedsætte forbruget de kommende dage, så forsøget kan gentages ud fra et lavere forbrug.

Patienter med abstinensproblemerAbstinenssymptomer starter sædvanligvis 6-24 timer efter sidste alkoholindtagelse, og de begynder at optræde, mens der stadig er alkohol i kroppen. Symptomerne består typisk af uro i hele kroppen, sved, hjertebanken, rastløshed, søvnbesvær, muskelsmerter, kvalme og opkastninger. Symptomerne varer 1-3 døgn, se også side 25.

Delirium tremens er den alvorligste form for abstinenssymptom. Foruden ovenstående symptomer kommer der uklar bevidsthed, hukommelsesforstyrrelser, psykomotoriske forstyrrelser og eventuelle synshallucinationer. Tilstanden har mange somatiske komplikationer, og dødeligheden er hen ved 20 % (53).

Patienter med milde abstinenser kan behandles i almen praksis/ambulant, mens sværere tilfælde bør behandles under indlæggelse. Ud over den kliniske tilstand kan følgende lægges til grund for indlæggelse:

 • Gentagne mislykkede forsøg på ambulant afrusning

 • Patienten er til fare for sig selv (mangler netværk)

 • Suicidale trusler

 • Støjende og aggressiv adfærd

 • Alvorlig psykiatrisk sygdom.

Formålet med den medicinske behandling af abstinenssymptomer er at bringe patienten til ro.

Der er udviklet skemaer med symptom-score til at monitorere patienter i abstinensbehandling, men de har ikke vundet særlig indpas i almen praksis (54, 55).

Patienter med drikketrang (craving)Drikketrang er en tvangsmæssig lyst til at drikke. Begrebet indgår i definitionen af alkoholafhængighed, men kan også findes ved storforbrug og skadeligt forbrug. Drikketrang er en indlysende barriere for at nedsætte et for stort alkoholforbrug, idet den næsten uimodståelige trang til at drikke svækker patientens evne til at holde fast i beslutning om at ændre alkoholvaner. Tidligere var fuldstændig drikkestop den eneste vej ud af drikketrangen, men nu findes forskellige behandlingsformer, som i kombination med nedsat alkoholforbrug, kan mindske eller fjerne drikketrangen.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner anbefales som førstevalgsbehandling til patienter med alkoholabstinenssymptomer (1a) (44, 46-48, 56-58). Formålet er at bringe patienten til ro. Behandlingen reducerer symptomernes sværhedsgrad og nedsætter risikoen for kramper og delirium tremens. Alle benzodiazepiner kan i princippet anvendes, men chlordiazepoxid foretrækkes pga. den lange halveringstid (A).

Hvis en beruset patient møder op i konsultationen, og man skønner, at han/ hun kan gennemføre en ambulant behandling, kan man medgive 8-12 tabletter á 10mg/25mg til næste dag. Op til en weekend må man vurdere individuelt, hvor meget der kan gives med hjem. Patienten instrueres i, hvordan han/ hun skal tage tabletterne og opfordres til at medbringe resten ved næste konsultation et par dage senere.

Doserne bør justeres efter behov. Patienten ses med få dages mellemrum og opfordres til at medbringe ledsager. Dosis nedtrappes med 1/3 hver 3. dag. Er der betydelige søvnproblemer, kan dosis øges til natten.

Alternativet til at dosere abstinensbehandlingen efter symptomer er at dosere efter et fast aftrapningsskema, se herunder.

Afrusning, abstinensbehandling

Her er nogle håndfaste råd, der er lette at følge i klinikken. Da denne vejledning er møntet på læger, der ikke har rutine i afrusning, er beskrivelse af brugen af stoffer som clonazepam og fenemal og andre regimer undladt.

Lettere abstinenser: 24 stk. tabl. chlordiazepoxid (Risolid ® 10 mg) (ved alkoholforbrug på fx 8 genstande dagligt):1. dag 2+2+2 (60 mg) 2. dag 2+1+2 (50 mg) 3. dag 1+1+2 (40 mg) 4. dag 1+1+1 (30 mg) 5. dag 1+0+1 (20 mg) 6. dag 0+0+1 (10 mg) (i alt 21 tabletter).

Sværere abstinenser: 50 stk. tabl. chlordiazepoxid (Risolid® 25 mg) (ved alkoholforbrug på fx 15-20 genstande dagligt): 1.-3. dag 1+1+1+2 (125 mg/dag, i alt 15 tabl.) 4.-6. dag 1+0+1+1 (75 mg/dag, i alt 9 tabl.) 7.-9. dag 0+0+0+1 (25 mg/dag, i alt 3 tabl.) (i alt 27 tabletter).

Disse doser kan dog individualiseres. Aftal kontrol med få dages mellemrum, helst med ledsager. Behandlingen skal dæmpe abstinenssymptomerne og eventuelle symptomer på delir. Desuden forebygges abstinenskramper.

Søvnen er ofte forstyrret. Derfor gives 2-3 dagdoser + dobbeltdosis til natten (som fx 25+25+25+50 mg). På grund af stoffets (og andre benzodiazepiners) relativt lange halveringstid er aftrapning nem med 1/3 af startdosis hver 3. dag (9 dages behandling). Diazepam bør undgås pga. misbrugsrisikoen.

Yderligere information på www.medicin.dk

Virker benzodiazepiner?Der er god evidens for, at benzodiazepiner kan reducere abstinenssymptomer, reducere hyppigheden af kramper og reducere risiko for udvikling af delirium tremens (1a) (44). Dette er dokumenteret i adskillige RCT, metaanalyser og systematiske reviews, og alle publicerede guidelines anbefaler benzodiazepiner som first choice-behandling (44, 47, 48, 56-58). Dette gælder også patienter med svære abstinenssymptomer og delirium tremens.

Chlordiazepoxid er at foretrække, fordi stoffet har en lang plasmahalveringstid, det er hydrofilt med deraf følgende mindre tendens til afhængighed, og det har en bedre bivirkningsprofil end andre benzodiazepiner (1b) (44). Benzodiazepiner er potentielt afhængighedsskabende, og skal anvendes med forsigtighed i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer, men det må ikke medføre, at patienter med behov for abstinensbehandling ikke bliver behandlet eller får for lidt abstinensmedicin.

Til behandling af ambulante patienter er der imidlertid ikke nogen tvivl om, at benzodiazepiner er at foretrække alene på grund af bedre bivirkningsprofil. Til forgiftede patienter findes en antidot, flumazenil, hvilket ikke er tilfældet med barbiturater (D).

Afrusning og abstinensbehandling kræver, at patienten kommer hyppigt til kontrol og justering af dosis.

Vitaminer

Mangel på tiamin og andre vitaminer er almindelig hos alkoholafhængige, og det øger risikoen for udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Symptomerne er dels neurologiske (Wernickes encefalopati) i form af lammelser i øjenmusklerne, horisontal nystagmus, tremor, ataksi, og dels psykiske som hallucinationer eller regelret psykose (Korsakoffs psykose).

Tidlig tiamin-behandling kan forhindre blivende neurologiske skader, hvorimod det er mere tvivlsomt, om de psykiske lidelser forsvinder. Absorptionen af peroral tiamin er særdeles usikker især hos patienter med alkoholproblemer. Den bedste måde at administrere tiamin på er i.v. Patienter med svære abstinenser og/eller mistanke om udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom bør indlægges til behandling med Inj. Tiamin 400 mg i.v. 3 x daglig det første døgn, derefter 200 mg i.m. daglig i 10 dage. Denne behandling kan startes i almen praksis.

Der er tradition for at tilråde behandling af alle patienter med alkoholproblemer, og især alle sat i abstinensbehandling, med tiamin 300 mg dgl., herudover 3 tabl. B-combin Stærk dgl. Begge i maksimalt 3 mdr.

Evidensen for vitaminbehandling er beskeden (4-5), men behandlingen er billig og ufarlig.

Disulfiram (Antabus®)

Disulfiram (Antabus®) er understøttende medicinsk behandling. Disulfiram er kun indiceret til patienter der ønsker total afholdenhed. Som regel kan behandlingen stoppes efter ca. 1 år, men nogle ønsker at fortsætte længere. Andre bruger kun behandlingen i perioder, hvor risikoen for tilbagefald er størst.

Disulfiram skal være et tilbud, som patienten beslutter sig til at benytte sig af som støtte i en periode, hvor fristelser ellers vil være for store. Men de færreste vil tage disulfiram livet ud.

Disulfiram er en enzymhæmmer, der hæmmer alkohols nedbrydning på overgangen fra acetaldehyd til eddikesyre. Hvis patienten drikker alkohol, fremkaldes en akut acetaldehydforgiftning, der er så ubehagelig, at patienten bliver skræmt fra at drikke, enten gennem personlig erfaring eller blot pga. kendskab til reaktionen. Der er store individuelle forskelle i toleransen; nogle få kan “drikke igennem” trods disulfiram, men de fleste oplever ved almindelig dosering, at selv små mængder alkohol udløser en ubehagelig reaktion.

Disulfiram bør først indtages, når patienten ikke længere har alkohol i blodet. Hvis man har et alkometer, se side 45, skal promillen være 0 eller næsten 0. Begynd med standardbehandlingen i klinikken 800 mg 2 gange ugentligt (eller 800 mg til 4 dage og 600 mg til 3 dage). Hvis behandlingen sker i hjemmet, er det nemmest for patienten at huske en daglig behandling (200 mg). Senest efter 3 måneders behandling bør man følge op med en drøftelse af det fremtidige forhold til alkohol

Virker disulfiram?Der er ikke evidens for, at usuperviseret Antabusbehandling – for eksempel udlevering af recept på Antabus® – har nogen effekt. Superviseret Antabus®behandling, det vil sige indtagelse af Antabus® under observation af personale, har signifikant effekt sammenlignet med placebo (60) og sammenlignet med Antabus®behandling uden supervision (44), men der mangler viden om Antabus®’ effekt i almen praksis.

Sammenligning af disulfiram med andre medicinske behandlinger (acamprosat, naltrexon), har ikke vist signifikante forskelle i effekt (61). I Mesa Grande studiet er disulfiram placeret som nummer 12 (33).

Man kan kombinere disulfiram med anden farmakologisk behandling (acamprosat, naltrexon), men der foreligger ikke evidens for effekt heraf (62).

Disulfiram har fortsat en plads i alkoholbehandlingen (1b), men der er ikke dokumentation for effekt, med mindre man observerer/superviserer indtagelsen (A).

Acamprosat (Campral®)

Acamprosat (Campral®) er understøttende medicinsk behandling, som dæmper trangen til alkohol.

Acamprosat virker formentlig bedst hos patienter med craving og angst som fremtrædende symptomer (1a) (63), og hos patienter der har afholdenhed som målsætning.

Acamprosat skal doseres 3 gange dagligt. De fleste anbefaler at påbegynde behandlingen 1-4 uger efter sidste alkoholindtagelse, men man kan starte behandlingen, umiddelbart efter abstinensfasen er overstået. Behandlingsvarigheden er ikke endeligt fastlagt, men de fleste RCT anvender 6-12 måneders behandling, idet der er påvist effekt i langtidsstudier (1b).

Virker acamprosat? Effekten af acamprosat er veldokumenteret. Selvom det har været på markedet over 10 år, har det kun opnået ringe udbredelse.

Flere end 5.700 patienter er behandlet med acamprosat i over 20 RCT, og der foreligger adskillige metaanalyser (44). Acamprosat øger andelen af alkoholafhængige, der opnår total afholdenhed, antal dage med afholdenhed, varighed af afholdenhed, og det fastholder flere i behandling sammenlignet med placebo (1a) (44). Acamprosat er formentlig bedst til patienter med afholdenhed som målsætning og til patienter, hvor angst og craving er fremtrædende symptomer (A).

I metaanalyser er der fundet en number needed to treat (NNT) for total afholdenhed i 6-12 måneder på 6-11, og for fastholdelse i behandling NNT på 16 (44). De fleste effekt-studier af acamprosat er udført i Europa på patienter sammenlignelige med danskere. Et effekt-studie af acamprosat udført på amerikanske patienter fandt imidlertid ingen effekt (64).

Kun ét studie har undersøgt effekten af acamprosat-behandling i almen praksis (65). Studiet viste, at acamprosat havde en signifikant effekt sammenlignet med placebo.

I Mesa Grande studiet (33) blev acamprosat placeret som nummer 3 af 46 behandlinger.

Tilskud til acamprosat og naltrexon

Der bør søges om enkelttilskud til acamprosat og naltrexon. Det vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde:

 • Behandlingen er en del af et omfattende behandlingsprogram mod alkoholisme for at reducere risikoen for tilbagefald og som støttebehandling ved afholdenhed.

 • Behandlingsprogrammet er kort beskrevet i ansøgningen.

Se også vejledende kriterier for enkelttilskud på hjemmesiden www.laegemiddelstyrelse.dk

Acamprosat har få bivirkninger og interaktioner med andre lægemidler (1a).

Naltrexon

Naltrexon er understøttende medicinsk behandling.

Naltrexon virker formentlig bedst hos patienter med familiær disposition for alkoholafhængighed og tidlig debut af alkoholproblematikken (1b) (66, 67). Herudover er der noget, der tyder på, at naltrexon er bedst til patienter, som har ønske om kontrol med eller reduktion af alkoholforbruget frem for total afholdenhed (A).

Naltrexon kan doseres én gang daglig. Naltrexon har flere bivirkninger end acamprosat: 10-15 % får kvalme, hovedpi

ne og svimmelhed (1b). Naltrexon er kontraindiceret ved samtidig behandling med opioider, og betydelig nedsat leverfunktion er en relativ kontraindikation.

Naltrexon er en opioid antagonist, som via dopamin-systemet reducerer alkohols belønningseffekt.

Virker naltrexon?Effekten af naltrexon er veldokumenteret, men selvom det har været på markedet i Danmark over 20 år, er forbruget ret beskedent.

Naltrexon øger fastholdelsen i behandling og reducerer tilbagefaldsraten, antallet af dage med stor alkoholindtagelse og graden af craving (44). NNT var 8 for tilbagefald og 10 for afholdenhed i 12 uger. Dokumentationen hviler på over 25 RCTs, hvor der indgik over 5.000 patienter, behandlet i mere end 25 RCTs (44, 68).

COMBINE-studiet viste, at i de grupper, hvor den medicinske behandling var kombineret med råd og vejledning, var der effekt af naltrexon, men ikke af acamprosat. Dette taler for, at naltrexon måske er mere egnet end acamprosat i almen praksis (64). I et andet studie var der ikke forskel på naltrexonbehandling med og uden kognitiv adfærdsterapi i almen praksis (69).

I Mesa Grande studiet blev naltrexon rangeret som nummer 4 i en vurdering af 46 forskellige behandlingsmetoder (33). Effekten af naltrexon synes ligeværdig med effekten af acamprosat.

SSRI er medicinsk behandling mod angst og depression, som er hyppigere forekommende hos personer med alkoholproblemer end i normalbefolkningen. Der er principielt ingen forskel på indikationerne i forhold til patienter uden alkoholproblemer.

Virker SSRI?Flere end 750 patienter med alkoholafhængighed er behandlet med SSRI i flere end 15 RCT. Metaanalyser af disse studier viser sikker effekt på angst og depression (44, 70, 71). SSRI har derimod ingen effekt på afhængigheden af alkohol (1a).

Alkometer

Et alkometer måler alkohol i udåndingsluften, som afspejler koncentrationen af alkohol i blodet.

Et alkometer kan med fordel anvendes, før man starter disulfirambehandling. Her er det hensigtsmæssigt at konstatere, at promillen er 0 eller næsten 0. [✓]

Et alkometer kan også anvendes i forbindelse med opstart af abstinensbehandling. Det er hensigtsmæssigt at konstatere, hvor høj promillen eventuelt er og sammenholde det med patientens oplysninger om seneste alkoholindtagelse. Med denne information kan den praktiserende læge fastsætte dosis af abstinensmedicin og planlægge, hvornår patienten skal møde til kontrol næste gang. Husk, at alkoholomsætningen foregår hurtigere hos tilvænnede, hvorfor abstinenssymptomer kan indtræde tidligere end forventet.

Et alkometer kan endvidere bruges ved formodning om tilbagefald under et behandlingsforløb samt i tilfælde, hvor der er lavet aftale om kontrol med fx arbejdsgiver eller kriminalforsorg. Her kan måling med alkometer bruges som dokumentation.