Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Evidens-hierarki og grundlag for vejledningens anbefalinger

Litteratursøgningen til denne vejledning (søgeord og søgekilder) er beskrevet side 70.

I vejledningen er redegjort for evidensen af udsagn og behandlinger. I overensstemmelse med DSAM’s protokollat for kliniske vejledninger er evidensen gradueret på baggrund af den videnskabelige tyngde af de tilgrundliggende studier.

Anbefaling

Evidensniveau

Vidensområde: Behandling/forebyggelse

A

1a

Systematisk review eller metaanalyse af homogene, randomiserede, kontrollerede forsøg

1b

Randomiserede, kontrollerede forsøg

1c

Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetes-patienter)

B

2a

Systematisk review af homogene, randomiserede, kontrollerede kohortestudier

2b

Kohortestudie

2c

Databasestudier

3a

Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser

3b

Case-kontrol-undersøgelser

C

4

Opgørelser, kasuistikker

D

5

Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, labatorieforskning eller tommelfingerreg

5

Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis

Evidensniveauet for litteraturreferencerne er i vejledningen angivet lige efter referencen, fx (1a). Anbefalingernes styrke er gradueret fra A (størst styrke) til D (mindst styrke). Styrken af anbefalingen er angivet ved et bogstav indsat i teksten. I vurderingen af den tilgrundliggende evidens må man holde sig for øje, at ikke al viden kan efterprøves ved randomiserede forsøg.

Kategorien med ‘flueben’ [✓] udtrykker skrivegruppens anbefaling for “god klinisk praksis”. Markeringen er tilføjet af redaktionsgruppen efter inspiration fra de skotske praktiserende lægers kliniske vejledninger (www.sign.ac.uk)