Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Honorar for dataindsamling

Det er igen i år muligt for projektledere at søge om dækning af honorar til praktiserende lægers medvirken ved dataindsamling i forsknings- og forskningslignende projekter. Der udbetales i alt 600.000 kr. hvert år fra Fonden for Almen Praksis.

Hvem kan ansøge?

Projektledere kan via MPU-udvalget ansøge Fonden for almen praksis om ’Dækning af honorar for alment praktiserende læger, som deltager i indsamling af data til videnskabelige formål’.

Ansøgningsfrist

Seneste frist for indsendelse af honoraransøgninger i 2023 er 1. september 2023. Man er velkommen til at indsende ansøgninger løbende, men de vil først blive behandlet efter denne dato.

Bemærk at det kun er muligt at ansøge en gang om året. 

Før ansøgning

Specielt vedr. honoreringen

 • Honorar pr. modul udgør kr. 146,37 (Overenskomst om Almen Praksis, 1. april 2023)

 • 1 modul svarer til 10 minutter

 • Hvis omfanget af et konkret projekt ligger under ét modul pr. læge, kommer ansøgningen ikke i betragtning

 • Ved projekter med inkludering af patienter vil der altid indgå mundtlig og/eller skriftlig patientinformation i almen praksis. Dette skal altid honoreres med mindst 1 modul.

 • Der ydes ikke støtte til dataindsamling i projekter, som er industrifinansieret

 • Det tilstræbes, at flest muligt projekter tildeles midler

 • Der kan maksimalt tildeles kr. 70.000 pr. projekt pr. år - med mindre særlige forhold gør sig gældende

 • Projekter kan tildeles midler én gang i hver tildelingsperiode

 • Ikke tidligere støttede projekter har til enhver tid forrang.

Selve ansøgningen

Når projektet er godkendt, indsendes ’Ansøgningsskema vedr. honorar’ sammen med projektbeskrivelse, budget og andre relevante bilag/skemaer.

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskemaet udfyldes med følgende oplysninger:

 • MPU-nummer (modtaget ved godkendelse af projektet).

 • Projekttitel.

 • Ansøgers navn og tilhørsforhold.

 • Forventet projektstart og slutdato.

 • Forventet dataindsamlingsperiode - start- og slutdato.

 • Projektbeskrivelse (kort resumé af projektet).

 • Hvor mange læger indgår i projektet?Hvis der i projektet er flere delprojekter, kan disse deles op i rubrikkerne A, B, C.Hvis der kun er tale om ét projekt benyttes A-rubrikken.

 • Hvor mange patienter/cases/interviews forventes pr. læge?

 • Hvor mange og hvilke dataark/skemaer forventes pr. case? (vedlægges ansøgningen)

 • Hvad er det forventede tidsforbrug pr. læge for hvert skema/dataark/interview?

 • Det samlede ansøgte beløb.

Hvad sker der herefter?

MPU-udvalget udarbejder en samlet prioriteret indstilling til Fonden for almen praksis. Projektlederen får direkte besked fra Fonden for almen praksis, om de har bevilget midler til projektet. Projektlederen får de bevilgede midler udbetalt fra Fonden. Det er herefter projektlederens ansvar at betale de deltagende læger.

Projektlederen aflægger ved dataindsamlingens afslutning regnskab over for Fonden for almen praksis. Vi gør opmærksom på, at udbetalingen af de af Fonden tildelte midler kun kan udskydes én gang med maksimalt ét kalenderår, hvorefter bevillingen vil bortfalde, såfremt udbetalingen ikke finder sted. Ikke brugte bevillinger går tilbage til Fonden, så de eventuelt kan bruges til dataindsamlingsprojekter det efterfølgende år.

Ansøgningen sendes til

Sekretær for MPU-udvalget Annette Gehrs, DSAM - mpu@dsam.dk