Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Forretningsorden for ordinære bestyrelsesmøder

Denne forretningsorden er udstedt med hjemmel i § 6, stk. 2, i DSAM’s love

1. Dagsorden for bestyrelsesmødet udsendes senest en uge før mødets afholdelse.

 Materialet er tilgængeligt på bestyrelsens lukkede rum på hjemmesiden.

2. Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

3. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

  1. Godkendelse af dagsordenen

  2. Sager til behandling/orientering

  3. Meddelelser fra formand, sekretariat, udvalg mv.

  4. Eventuelt

I dagsordenen forelægges sagerne som skal til behandling/orientering i et forklæde, som indeholder: 1) Indstilling, som konkret skal rumme forslag til bestyrelsens beslutning. Hvis der er tale om et orienteringspunkt eller diskussionspunkt, vil dette klart fremgå. 2) Baggrunden for at lægge sagen op til bestyrelsen. 3) Resume af sagen, og 4) opfølgning.

4. Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden, subsidiært sekretariatschefen.

5. Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

6. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7. I bestyrelsens ordinære møder deltager formændene for Forsknings-, Kvalitetsudviklings- og Internationalt udvalg, formanden eller en repræsentant for Videreuddannelsesudvalget, fire fællesrepræsentanter fra Institut/Forskningsenhed i Aarhus, Odense, Aalborg og København, chefredaktøren af medlemsbladet, en repræsentant for Praktiserende Lægers Organisations bestyrelse samt det valgte medlem til Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning, såfremt disse ikke er valgte medlemmer af bestyrelsen. Disse har observatørstatus uden stemmeret.

Bestyrelsen kan udpege yderligere observatører til deltagelse i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

8. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i forhandlingerne om sagen.

I bekræftende fald skal den pågældende under forhandlingerne forlade lokalet, hvorimod vedkommende ikke er afskåret fra at deltage i behandlingen af spørgsmålet om inhabilitet.

Ethvert bestyrelsesmedlem har selv pligt til at gøre opmærksom på sin inhabilitet.

9. Der udfærdiges et referat af møderne med tydelig angivelse af trufne beslutninger. Referenten har tre hverdage til at færdiggøre referatet, hvorefter det sendes elektronisk til godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen har fire hverdage til at godkende referatet. Referatet er godkendt, såfremt bestyrelsesmedlemmerne ingen bemærkninger har, når fristen er udløbet.

Bestyrelsesmedlemmerne skal derfor kun aktivt melde tilbage, hvis de har ændringer. Såfremt bestyrelsen har rettelser til referatet, skal det tilrettede referat med fremhævede rettelser sendes elektronisk til bestyrelsen, og bestyrelsen har en dag til at gøre eventuelle indsigelser. Referatet er godkendt, når svarfristen er udløbet.  

10. Denne forretningsorden er godkendt i enighed af medlemmerne af bestyrelsen den 20. oktober 2020.