DSAM Logo

Tid til forandring

På flere fronter er der eller vil der ske forandringer for DSAM – på nogle områder store forandringer.

Struktur

Mandag den 1. januar 2007 vågner Danmark til et nyt danmarkskort. Amterne nedlægges, så DSAM skal tilpasses fem nye regioner med kun tre forsknings/universitetsmiljøer og tre uddannelsesregioner. Bestyrelsen havde i efteråret 2004 et internatmøde, hvor der blev nedsat to arbejdsgrupper: En strukturgruppe og en efteruddannelsesgruppe. Strukturgruppen fik til opgave at præsentere et eller flere forslag til selskabets struktur på generalforsamlingen i 2005. Som inspiration til det videre arbejde blev der i foråret 2005 afholdt et internatmøde med amtsrepræsentanterne med deltagelse af en repræsentant fra Kommunernes Landsforening og en repræsentant fra amternes sundhedsforvaltning. Der kom desværre ikke mange amtsrepræsentanter til mødet, men de tilstedeværende fik et godt input til strukturdebatten.

Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret forskellige forslag til struktur og er på sit sidste møde blevet enige om den model, der beskrives i Strukturrapporten. Kort sagt vælger medlemmerne i de nye regioner et regionsråd bestående af fem medlemmer. De fem regionsråd udgør repræsentantskabet. Bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, således at der vil være et medlem for hver region i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv formanden. Vi håber hermed at styrke de demokratiske kræfter og styrke repræsentationen decentralt.

Det er bestyrelsens håb, at der på generalforsamlingen kan komme en frugtbar debat om strukturen, som kan danne grundlaget for en videre debat decentralt.

Efteruddannelse

Som omtalt ovenfor blev der også nedsat en uddannelsesgruppe der skulle overveje, hvordan vi kommer videre med synliggørelse af efteruddannelsesbehovet og, hvordan den enkelte læge får opstillet mål for sin personlige efteruddannelse.

Internationale og nationale erfaringer har vist, at den personlige læringsplan (PLP) er et potent uddannelsesinstrument. Samtidig har vi i speciallægeuddannelsen set, at en elektronisk portefølje støtter den faglige udvikling og giver mulighed for dokumentation. Udviklingen af en efter-uddannelsesportefølje, der bygger på erfaringerne fra den personlige læringsplan (PLP) og erfaringerne fra den almenmedicinske portefølje i speciallægeuddannelsen (videreuddannelsen), vil derfor være naturlig.

Porteføljen skal være nem at anvende, understøtte veje til behovsanalyse og faglig udvikling, indeholde PLP, samt være et hjælpemiddel for kursusarrangørerne. Den skal også være et selvstændigt pædagogisk instrument. Den skal tjene som notesamling og linkbibliotek. Når en læge har været på kursus, læst en interessant artikel eller fået en erkendelse gennem dialog med en kollega, skal han kunne skrive et par linier i porteføljen. Teknikken vil kunne hjælpe lægen med at strukturere dette.

For nærmere oplysninger se efteruddannelsesudvalgets rapport på hjemmesiden.

På baggrund af anbefalingerne i rapporten besluttede bestyrelsen at støtte udviklingen af en elektronisk efteruddannelsesportefølje. Den valgte IT-leverandør har nu møder med erfarne efteruddannelsespersoner med henblik på at få udviklet en demoversion.

Etablering af nordisk føderation

Det har længe været et ønske at få forankret Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) og de nordiske kongresser fastere i de nordiske selskaber. Samtidig har det været et ønske at støtte mulighederne for faglig synergi mellem de nordiske kongresser og SJPHC. Til dette formål blev der i juni 2005 etableret en nordisk føderation for kongresser og tidsskrift. Se nærmere i Practicus fra september 2005.

Samarbejde med andre selskaber

I 2003 blev der nedsat en arbejdsgruppe af DSAM og Dansk Psykiatrisk Selskab – DPS – med det kommissorium at udarbejde en rapport, der skal beskrive mulighederne for at forbedre forholdene for patienter med ikke-psykotiske sygdomme. Rapporten blev præsenteret på et fælles møde i efteråret 2004 og på baggrund af rapportens anbefalinger, blev der i samarbejde med Lægeforeningens Sundhedskomité afholdt en temadag i foråret 2005. De to selskaber har nu skrevet til Sundhedsministeriet og foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at forbedre tilbudene for denne meget store patientgruppe.

 I 2004 blev der udarbejdet et kommissorium for et nærmere samarbejde mellem DSAM og Dansk Reumatologisk Selskab (DRS). DRS meddelte desværre efterfølgende, at de ikke havde ressourcer på daværende tidspunkt til at indgå i arbejdet. Nu har de meldt sig klar til arbejdet, som indledes i løbet af efteråret.

Mindre forandringer

Der arbejdes fortsat på en tiltrængt fornyelse af selskabets hjemmeside, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe der skal analysere fremtiden for Practicus. Der arbejdes med en model, der både omfatter en papirversion og en elektronisk udgave af Practicus. Den nye hjemmeside og redaktionen skal også gøre det muligt at udsende elektroniske nyhedsbreve og minivejledninger, også benævnt kort klinisk information (KKI).

Flytning

Siden 2001 har flytning været et tema i formandsberetningen, og omkring årsskiftet lykkedes det endelig at komme i realitetsforhandlinger. Forhandlingerne tegnede lovende, men igen kom der grus i maskineriet, så først i juni i år flyttede sekretariatet endelig til nye lokaler på det tidligere kommunehospital. Det har været en dyr flytning med mange investeringer, da langt det meste inventar i Stockholmsgade tilhørte huset, men på længere sigt er det snarere den højere husleje og udgifter til centeret, der vil påvirke selskabets økonomi. Er det prisen værd? Meningerne om de nye lokaler er delte, de bærer på godt og ondt præg af at være tidligere ”fire-sengsstuer” på en lukket psykiatrisk afdeling, men der er væsentlig mere plads, lys og luft end i de gamle lokaler. Det vigtigste er, at medarbejderne føler sig godt tilpas i de nye rammer og er faldet godt til i det etablerede miljø omkring forskningsenheden, universitetsafdelingen og universitetsklinikken. Der synes at være grobund for en sund faglig gensidig inspiration. Der vil blive afholdt reception senere på året, men alle er velkomne til at kigge inden for.

Kliniske vejledninger

Type-2 diabetes

Det har længe været et ønske, at selskabets vejledninger skal være evidensbaserede, men hidtil har graden og omfanget af evidensbaseret viden inden for et givent område været meget begrænset, hvorfor vejledningerne har hvilet på den tids evidens suppleret med konsensusviden. Først med Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om type 2-diabetes, blev der skabt et grundlag for en vejledning alene baseret på dokumenteret viden med forskellige grader af evidens. Den nye vejledning blev opbygget med en række relevante spørgsmål, hvorefter svarene blev opstillet efter evidensniveau. Denne nye opbygning af vejledningen blev særdeles godt modtaget blandt medlemmerne, og vi vil forsøge at opbygge kommende vejledninger på samme måde.

Prænatal vejledning

Efter mange diskussioner og lang ventetid udkom Sundhedsstyrelsens retningslinier for prænatal vejledning endelig i efteråret 2004. I DSAM mente vi, at det faglige grundlag ikke kunne blive bedre end Sundhedsstyrelsens oplæg. På den baggrund blev det besluttet at lade personer med kendskab til området udarbejde retningsliner målrettet almen praksis. Det lykkedes at gøre et nyt og vanskeligt område operationelt for almen praksis.

Iskæmisk hjertesygdom

I 2004 udkom nye europæiske retningslinier for iskæmisk hjertesygdom. Disse blev udsendt til alle praktiserende læger med støtte fra Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. DSAM's vejledning om iskæmisk hjertesygdom er nu blevet revideret i henhold til de nyeste anbefalinger. Vi har imidlertid besluttet, at udskyde udsendelsen af den reviderede vejledning, da der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne med Sygesikringen er stillet forslag om en ny generel forebyggelseskonsultation til afløsning af den eksisterende konsultation om iskæmisk hjertesygdom (2104) . Når disse forhandlinger er overstået, vil vejledningen blive målrettet indholdet i den nye overenskomst.

Kommende vejledninger

En længe ventet vejledning om rygsygdomme er nu i høring og forventes udsendt sidst på året.

Efter aftale med - og økonomisk støtte fra - Sundhedsministeriet er vores demensvejledning blevet opdateret og er nu i høring i relevante speciallægeselskaber. Vejledningen forventes udsendt sidst på året.

Efter anmodning og økonomisk støtte fra Fagligt Udvalg udsendes en vejledning om hjemmeblod-tryksmåling senere på året.

Vi har indgået kontrakt med Sundhedsstyrelsens forebyggelsesafdeling om at udarbejde og udsende en vejledning om overvægtige førskolebørn. Vejledningen forventes udsendt i løbet af dette år.

Endelig skal det nævnes at selskabet i samarbejde med Diabetesforeningen har udarbejdet en patientvejledning.

Udvalg

Der henvises primært til de stående udvalgsberetninger. Her skal blot nævnes, at Forskningsudvalget har udfærdiget en forskerhåndbog. På uddannelsesområdet kan det nævnes, at FYAM har deltaget i etableringen af et europæisk netværk for yngre læger (Vasco Da Gama). På kvalitetsområdet er DAK-arbejdet afsluttet med en række anbefalinger, som aktuelt indgår i overenskomst-forhandlingerne.

Interessegrupper

I 2004 blev der i selskabets regi etableret en interessegruppe om utilsigtede hændelser – UTH. Gruppen var i foråret arrangør af en velbesøgt temadag om emnet, der rekrutterede flere personer med interesse for området. Fra 1. januar 2006 udvides den nuværende indrapportering for UTH på sygehuse til også at omfatte primærsektoren. På længere sigt skal patienterne også rapportere. Sammen med P.L.O. har selskabet derfor nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, skal udgive en rapport om forholdene i primærsektoren. Rapporten forventes udgivet i løbet af november 2005.

Risikogruppen arbejder fortsat med at skrive og publicere en række artikler.

Respirationsgruppen har afholdt en velbesøgt nordisk luftvejskongres med højt almenmedicinsk fagligt indhold.

SAMS (Studerendes Almen Medicinske Sammenslutning) – gruppen har udvidet deres aktiviteter, således at der også nu er etableret grupper i Odense og Århus

Forandringer på personniveau

Da jeg står foran nye udfordringer i mit andet arbejdsliv, har jeg besluttet at udtræde af selskabets bestyrelse, så dette er min sidste formandsberetning. Samtidig udtræder Karin Pryds af bestyrelsen efter de maksimale seks års funktionstid, og Tina Eriksson har valgt at udtræde midt i en valgperiode på grund af andre arbejdsopgaver. Der skal således vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Du har derfor nu alle muligheder for at påvirke selskabets udvikling frem mod den nye struktur ved at stille op til bestyrelsen. Det vil være ideelt, hvis den nye bestyrelse har repræsentanter fra hver af de kommende fem regioner.

Bjarne Lühr Hansen
Formand for DSAM