DSAM Logo

Aktuelle problemer
Det har været et turbulent år siden sidste repræsentantskabsmøde, ja det er måske snarere uroen omkring sidste års konflikt, der ruller videre. PLO fik endelig forhandlet en overenskomst hjem, og så håbede vi på fred og ro til at få den gjort klar til ikrafttrædelse 1. september i år.  DSAM fik som bekendt megen kritik i forbindelse med konflikten, bl.a. for at være for inaktive, men også for at ikke have taget afstand fra en række tiltag omkring anvendelsen af data mm. Jeg mener, at vi i skrift og tale har adresseret alle disse punkter, og der har da heldigvis også i løbet af foråret været tid til passe alle de andre gøremål og få igangsat visionsprocessen sammen med PLO.  Midt i en for DSAM vanskelig periode med flere nye ansigter i sekretariatet modtager vi så en række bekendtgørelser til loven fra sidste år. Disse bekendtgørelser sendes i høring tæt på sommerferiens start med svarfrist medio august. Vi får heldigvis udsat vores høringsfrist til ultimo august, men det er alligevel ikke tilfredsstillende betingelser. Bekendtgørelserne opfattes af mange som en stramning af lovteksten, men en nøjere granskning viser, at der er lovhjemmel til at rumme beskrivelserne i bekendtgørelserne.  DSAM’s høringssvar er i en vis udstrækning imødekommet i de endelige bekendtgørelser. DSAM’s bestyrelse skal diskutere høringssvar og de endelige bekendtgørelser på mødet den 17.9.  Jeg vil orientere om diskussion og konklusion i den mundtlige beretning.

På samme bestyrelsesmøde skal vi også diskutere indhold og timing i forhold til det brev, jeg udsendte den 1. september, hvor jeg inviterede sundhedsministeren til samarbejde.  Jeg har siden fået megen kritik for indholdet og for ikke at have inddraget bestyrelsen. Konklusionen af drøftelserne i bestyrelsen den 17.9 vil jeg ligeledes orientere om mundtlig på repræsentantskabsmødet.

Året der gik i bestyrelsen
Lad os lige rulle tiden tilbage til sidste efterår. Vi fik et fantastisk årsmøde med 380 deltagere og meget tyder på, at vi i år også når knap 400 deltagere. Emnet var ”Almen praksis 2025”, hvor vi hørte scenariet beskrevet af en fremtidsforsker og hørte om visionerne til patientinddragelse fra et medlem af et patientråd i en klinik. På repræsentantskabsmødet var der, muligvis for første gang i selskabets historie, kampvalg til posten som formand. Anders Beich stillede op, og jeg genopstillede og vandt valget. Vi fik to nye bestyrelsesmedlemmer, Søren Top på en FYAM-post og en gammel bekendt, Niels Kristian Kjær, som repræsentant for Region Syddanmark. Vi har holdt ni bestyrelsesmøder og som vanlig et fælles møde med PLO’s bestyrelse på Lægedage.

Emnerne på bestyrelsesmøderne har som vanligt været mange. Jeg vil henvise til referaterne på vores hjemmeside under fanen ”bestyrelse”, men kort nævne nogle punkter. Bestyrelsen har ikke støttet et ønske fra vores interessegruppe om ultralyd om at få indført et honorar for UL-undersøgelser. Bestyrelsen finder, at forslaget er præmaturt, hele området skal afprøves og evalueres nøje i regi af KE-udvalgene, før der evt. skal indføres et honorar. Vi har brugt megen tid på at diskutere den nye vagtordning i Region Hovedstaden og til gengæld ikke megen tid på at godkende den nye struktur for efteruddannelse, hvor Lægedage og den øvrige efteruddannelse sekretariatsmæssigt lægges sammen.

Vi har desværre set stigende problemer med rekrutteringen til vores speciale. Vi skal derfor på bestyrelsesmødet den 17.9 diskutere, om vi skal genoplive vores rekrutteringsudvalg (hvori PLO også deltager), som indstillede arbejdet i 2012 efter at have lavet en rapport om rekrutteringsmuligheder. Vi har heldigvis nu megen aktivitet i vores studentergruppe, SAMS, på alle fire universiteter, og på baggrund af rekrutteringsproblemerne har bestyrelsen prioriteret arbejdet blandt de studerende ved at afsætte flere penge til deres aktiviteter. Vi har til gengæld også besluttet ikke at yde flere økonomiske bidrag til vores internationale støtteorganisation Partners in Practice, PIP. Efter fødselshjælpen er de nu blevet en selvstændig, nonprofit organisation, som skal leve af medlemskontingenter og sponsorater.  De er nu aktive i Botswana og Nepal, se mere via linket på vores hjemmeside.

Vi havde et meget konstruktivt internatmøde i min ”lade” i Sønderjylland i januar. På dette møde besluttede vi bl.a. at genindføre et forårsrepræsentantskabsmøde. Det blev afholdt i marts med pænt fremmøde og mange gode diskussioner. Repræsentantskabet besluttede bl.a.:

  • at der også næste år skal afholdes et forårsrepræsentantskabsmøde
  • at der etableres en lukket Facebookgruppe for medlemmer af repræsentantskabet
  • at der etableres en gruppe af interesserede personer, som sekretariatet kan kontakte, når der skal hverves personer til arbejdsgrupper i fx Sundhedsstyrelsen, ved høringer m.v.
  • at Practicus skal bringe artikler om arbejdet i de enkelte regionsbestyrelser.

Lægedage
Vi satte igen rekord i deltagerantal til Lægedage i 2013. Emnet var ulighed i sundhed, og med Harry Burns fra Skotland fik vi i forelæsning, workshop og diverse møder megen inspiration til at arbejde videre med dette emne. Temaet i år er ”Almen praksis – krumtappen i det samarbejdende sundhedsvæsen”. Vurderet efter antallet af tilmeldinger her to måneder før, kommer der endnu flere i år, flere kurser er således fuldbookede, men nogen er genåbnet ved flytning til større lokaler. Jeg var også i år inviteret til vores norske søsterselskabs årsmøde. De holder deres faglige uge i tilknytning til årsmødet – måske en ide at gøre ligeså, så fik vi da rigtig mange deltagere til vores årsmøde! Jeg synes nu, at vi skal holde os til Lægedage i den nuværende form, men vi kunne overveje at øge det faglige indhold på vores årsmøde.

Visionsprocessen
Visionsprojektet er en lang, tung og dyr sag, men både PLO og DSAM prioriterer arbejdet højt, da vi tror på nødvendigheden af dette arbejde i forhold til at sikre en positiv udvikling i dansk almen praksis. 

Første fase er netop overstået. I juni blev der gennemført en medlemsundersøgelse blandt praktiserende læger, en befolkningsundersøgelse og interviews med centrale aktører inden for sundhedsområdet. Formålet var at indsamle viden om udfordringerne for almen praksis. Processen er nu gået ind i anden fase, hvor medlemmerne skal bidrage med input. Den 15. september bliver der således afholdt en visionsworkshop, med 48 deltagere fra henholdsvis PLO og DSAM, der skal bidrage til at komme helt ud til alle medlemmer. Deltagerne klædes på til at være facilitatorer på de lokale visionsworkshops, der afvikles i september, oktober og november.
Arbejdsgruppen bag projektet har udarbejdet en hjemmeside, som bl.a. indeholder oversigt over de lokale workshops, baggrundsoplysninger og nyheder. Hjemmesiden findes på www.visionsprocessen.dk.

Udvalg
Der er udarbejdet beretninger fra de enkelte stående udvalg. Jeg vil blot fremdrage et par emner. Fra uddannelsesudvalget hører vi, at den nye Målbeskrivelse for videreuddannelse er trådt i kraft i alle regioner. Vi hører desværre også om et faldende antal ansøgere til både I-og H-stillinger – også i de sædvanligvis meget populære områder. På kvalitetsområdet er der udarbejdet forslag til nye akkrediteringsstandarder, som imødekommer en del af kritikken over det forrige sæt standarder. På forskningsområdet har vi fået styrket forskningsenheden i Ålborg, og vi har fået gang i det, jeg har døbt professorinitiativet.  Jeg vil forsøge både at samle vores professorer til fælles information og inspiration inden for almenmedicinsk forskning og at få besøgt de enkelte forskningsenheder noget oftere.

Sekretariatet
Vi har igennem flere år nydt godt af rutinerede folk i vores lille sekretariat, der i ni år har haft højt til loftet på KH. Men nu sker der noget! Først sagde vores direktør igennem ti år op og blev 1. maj afløst af Karin Mette Thomsen, der kommer fra Lægeforeningens juridiske sekretariat. Derefter opsagde også Tina Malene Pedersen sin stilling efter knap otte år som chefsekretær, ansvarlig for økonomi og Practicus mm. Tina blev afløst 1.8 af Dorthe Pedersen, der nu er ved at skabe sig et overblik over bl.a. økonomi, bestyrelsesarbejde og direktørens mangfoldige opgaver. Da Karin Mette Thomsen er jurist, bliver der behov for lægefaglig bistand til sekretariatet. Stillingen er slået op, og der forventes ansættelse i oktober eller november.

Der er nu også blevet højere til loftet i sekretariatet rent fysisk. I flere måneder har håndværkere arbejdet på at indrette loftetagen over DSAM til kontorer. Dette har medført megen støj, uro, svineri og et par mindre vandskader. Lige før ferien gik det helt galt med en meget voldsom vandskade i de første kontorer og køkkenet. Reparationsarbejdet bliver nu så omfattende, at sekretariatet flyttes i skurvogne et andet sted på arealet. De gener, alt dette har medført, kombineret med en meget høj husleje, har startet en proces, hvor sekretariatet nu leder efter nye egnede og billigere lokaler.

Jeg ser frem til at opdatere den skriftlige vejledning på repræsentantskabsmødet, så vi kan få nogle gode diskussioner på et oplyst grundlag.

Lars G. Johansen