DSAM Logo

TIL STEDE

Bestyrelsen: Anders Beich (formand), Roar Maagaard (region Midtjylland), Lasse Karlsen Eck (Repræsentantskabet - FYAM), Lise Dyhr (region Hovedstaden), Christina Kjerulff (Repræsentantskabet - DSAM), Bolette Friderichsen (region Nordjylland, Jesper B. H. Christensen (formand FYAM), Daniel Rotenberg (region Syddanmark)

Observatører: Ellen Louise Kristensen (Redaktør Practicus), Kaj Sparle Christensen (Forskningsenheden Aarhus), Jette Kolding Kristensen (Forskningsenheden Aalborg), Niels Kristian Kjær (MPL/TPL)

Sekretariatet: Louise Hørslev (sekretariatschef), Anette Sonne Nielsen - punkt 1-6 (chefkonsulent), Sanne Bernard - punkt 1-6 (sekretær), Lotte Hvas (lægefaglig konsulent)

AFBUD

Bestyrelsen: Anne Møller (region Sjælland)

Observatører: John Sahl Andersen (Forskningsenheden København), Mireille Lacroix (PLO)

REFERENT

Louise Hørslev

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Anders Beich bød velkommen til Christina som nyt medlem af bestyrelsen. 

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Det blev drøftet og konstateret, at punktet omkring ICPC er relevant for PLO.

DEBATPUNKTER

3. Konstituering af bestyrelsen efter Repræsentantskabsmøde 2020

Bolette Friderichsen blev genvalgt uden modkandidater som næstformand. Claus Rendtorff orienterede om arbejdet med at være kasserer. Roar Maagaard blev uden modkandidater valgt som kasserer. 

Ordførerskaberne blev som følger:

Kvalitet: Christina Kjerulff. Claus Rendtorff forsætter som formand for kvalitetsudvalget for at sikre kontinuitet og på sigt overdragelse - og deltager derfor i bestyrelsesmøderne som observatør.
It og data: Anders Beich
Medicinområdet: Daniel Rotenberg
Ulighed i sundhed/PAM: Lise Dyhr
Forskning: Anne Møller
Internationalt: Roar Maagaard
Uddannelse og rekruttering: Bolette Friderichsen
Rekruttering: Lasse Karlsen Eck
FYAM: Jesper Bossel Holst Christensen

Forretningsordenen blev godkendt med få rettelser. Louise orienterede om, at der vil blive kommunikeret i nyhedsbreve og sociale medier om bestyrelsens ordførerskaber, og at der er valgt et nyt repræsentantskab.

4. Mødedatoer 2021

Det blev besluttet at holde møder på følgende datoer i 2021:

Torsdag den 21. januar: Bestyrelsesmøde
Fredag den 5. og lørdag den 6. marts: Bestyrelsesmøde og forårsrepræsentantsskabsmøde
Onsdag den 26. maj: Bestyrelsesmøde
Mandag den 21. juni til tirsdag den 22. juni: Internat for den valgte bestyrelse
Mandag den 6. september: Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. oktober: Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 30. november: Bestyrelsesmøde

5. Orientering om status for nye vejledninger

Oversigt over vejledninger og FAQta-ark

Redskabsark

Formand

Udgivelse

Overbliksstatus og årsstatus

Bolette Friderichsen

September 2020

FAQta-ark

Formand

Udgivelse

Urinvejsinfektioner

Anne Holm

September 2020

Hjemmefødsler

Ole Olsen

Efterår/vinter 2020

PTSD

Lise Dyhr

Efterår/vinter 2020

Demens

Frans Waldorff

2021

Vejledning

 

 

Akuthåndbogen (opdatering)

Mogens Zarling

Vinter 2020/2021

Dyspepsi (opdatering)

Dorte Jarbøl

Efterår/vinter 2020

Osteoporose

Johan Reventlow

2021

Den ældre patient

Vedtaget– arbejdsgruppe endnu ikke nedsat

 

Stress, angst og depression

Vedtaget – arbejdsgruppe endnu ikke nedsat

 

Vejledning om bevægeapparat inkl. FAQta-ark om lænd/ryg

Vedtaget – arbejdsgruppe endnu ikke nedsat (afventer evaluering af de 3 første FAQta-ark)

 

Anders orienterede om, at Kaj Sparle Christensen havde sagt ja til at påtage sig rollen som arbejdsgruppeformand for ”Stress, angst og depression”.

Det blev besluttet, at Metodehåndbogen skal revideres efter evalueringen af de tre første FAQta-ark og herefter forelægges bestyrelsen igen.

6. Beslutning om indkomne forslag til igangsættelse af nye tiltag på vejledningsområdet

Det blev drøftet, at der måske med fordel kan laves et inspirationskatalog omkring organisering i almen praksis. Emnet er ikke relevant for en decideret vejledning. I regi af FYAM eksisterer i øvrigt en Praksishåndbog.

Det blev besluttet, at det ikke er relevant med en opdatering af vejledningen omkring funktionelle lidelser på nuværende tidspunkt.

Det blev besluttet, at vejledningen iskæmisk-hjerte-kar-sygdom ikke skal opdateres på nuværende tidspunkt, men relevante kapitler kan revideres.

Det blev besluttet, at det er relevant med en opdateret vejledning omkring hjerteinsufficiens, idet der er et behov, men undersøgelser skal være tilgængelige i almen praksis, og dette skal afklares, inden et vejledningsarbejde kan sættes i gang.

Det blev besluttet, at emnet psyko-farmaka ikke er relevant at prioritere på nuværende tidspunkt. Der skal indhentes flere oplysninger om relevans og behov for dette, inden den kan prioriteres.

Det blev besluttet, at det er en god ide at lave en vejledning om seponering af medicin, og at der skal hentes mere viden om, hvad der sker hos forskningsenhederne og KAP-enhederne før arbejdet sættes i gang.

Det blev besluttet, at vejledning om specifikke neurologiske sygdomme ikke skal prioriteres på nuværende tidspunkt.

7. Høringssvar vedrørende STPS’ udkast til vejledning omkring ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Lotte Hvas redegjorde for baggrunden for punktet og de drøftelser, der har været på intras. Der udarbejdes høringssvar på linje med disse drøftelser.

8. Lægemiddelstyrelsens planer om et vaccineovervågningsprojekt

Anders Beich orienterede om baggrunden for punktet, og at der vil komme en særlig indberetningspligt af bivirkninger ved de COVID-19-vacciner, der er på vej – måske allerede til foråret. Anders Beich har på selskabets vegne sagt ja til, at selskabet tager imod pladsen i styregruppen og vil orientere PLO´s IT- og data-udvalg om sagen, og hvad de skal være opmærksom på i den forbindelse.

9. Engagement i kampagne omkring LBGT+ Sundhed

Jesper B. H. Christensen redegjorde for baggrunden for punktet, og hvorfor det ud fra et forskningsmæssigt synspunkt er relevant, at DSAM engagerer sig i kampagnen. Der blev drøftet for og imod et engagement i kampagnen. Det blev drøftet, at der er flere måder, man kan støtte sagen, som er vigtig, uden nødvendigvis at gå ind i selve kampagnen som partner. Det blev drøftet, at der generelt er for lav viden i almen praksis om sexologi. Det blev drøftet, om det specielt er i almen praksis, der er udfordringer ud fra den forskning, der er tilgængelig – eller om det er i andre steder af sundhedsvæsnet - og at det har betydning for, hvordan man skal prioritere et engagement. Det blev samtidig drøftet, at LGBT+ befolkningen udgør en for lille del af befolkningen til, at DSAM skal indgå i kampagnen.

Det blev besluttet, at DSAM ikke skal indgå i kampagnen som partner med logo. Til gengæld er der enighed om, at det er en vigtig sag, som for eksempel kan tages op i efteruddannelsen, og at man også kan indgå som rådgiver i kampagnen på et mere uformelt niveau. Det blev besluttet, at Jesper B. H. Christensen udpeges som rådgiver til kampagnen og dermed på vegne af DSAM sparrer på kampagnematerialet og giver gode råd til udformning af kampagnematerialet. Der skal desuden udpeges en praktiserende læge til sammen med Jesper B. H. Christensen at indgå i uformelle drøftelser om kampagnen.

10. Tabt arbejdsfortjeneste/honorering udenfor normal arbejdstid

Punktet blev udskudt til næste møde pga. tidsmangel.

11. Orientering om afholdt statusmøde om ICPC-3

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og orienterede om, at der lægges op til, at det er PLO, der køber licensen til ICPC-3, da de har alle praksisejere organiseret. Bestyrelsen gav opbakning til, at der arbejdes for, at PLO tager ejerskab til licensen.

12. Orientering om forslag til ny struktur i Kvalitetsudvalget

Claus Rendtorff redegjorde for baggrunden for forslaget om en ny struktur i Kvalitetsudvalget. Strukturen vil bl.a. betyde, at der kommer mere samling på udvalget. Der var generelt opbakning til oplægget, og det blev besluttet, at det skal lægges på hjemmesiden som bilag til kommissoriet.

13. Indstillinger til Danica Hæderspris og Danica Uddannelsespris 2022

Det blev drøftet en kandidat til prisen, som DSAM sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med. 

14. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Louise Hørslev orienterede om, at der på næste bestyrelsesmøde vil komme et orienteringspunkt om, hvordan man holder ZOOM-møder, og hvis der er interesse for det, vil der blive tilbudt kurser for bestyrelsen i brug af ZOOM/digitale møder. Ligesom der vil blive stillet digitalt møderum til rådighed for bestyrelsen, så de kan holde møder internt uden at sekretariatet er med.

15. Eventuelt

Bolette Friederichen foreslog, at der med fordel kan komme et punkt på et bestyrelsesmøde om udbrændthed. Der var opbakning til, at punktet er vigtigt og med fordel kan tages op. Det blev besluttet, at der med fordel kan komme en indstilling, så punktet kan blive behandlet på et senere tidspunkt.

Anders Beich sagde på selskabets vegne tak til Claus Rendtorff for 6 års arbejde i bestyrelsen. Claus Rendtorff vil fremover som formand for kvalitetsudvalget deltage som observatør i bestyrelsen.

ORIENTERINGER

16. Orientering fra sekretariatet

Kort orientering om sekretariatets aktuelle projekter og opgaver.

17. Høringer og udpegninger

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde i januar 2020. 

Udpegninger:

 1. Diverse: Oplægsholder til webinar arrangeret af DMSK om COVID status og perspektiver - Anders Beich
 2. Diverse: Online workshop om antibiotikaforbrug ved bakterier i urin - Anne Katrine Holm
 3. Region Hovedstaden: Interview vedrørende screening for atrieflimren - Anne Møller
 4. SST: Senfølger efter COVID- 19 og genoptræning/rehabilitering - Bolette Friderichsen
 5. SST: Revision af pakkeforløb for prostatakræft - John Brodersen
 6. PLO: PLO's Kommuneudvalg - Daniel Kaminski Rotenberg
 7. Dansk Lunge Cancer Gruppe - DLCG: Revision af DLCG's Kliniske Retningslinje for Lungecancer Roar Maagaard og Bolette Friderichsen

Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. Dansk Center for Hjernerystelse: NKR vedrørende non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse
 2. SST: Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
 3. SST: Vejledning til læger om gratis influenzavaccination
 4. LKT - Region Midt: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 5. SUM: Udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile
 6. SST: NKR for for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge
 7. SUM: Bekendtgørelse om influenzavaccinationer

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link