DSAM Logo

TIL STEDE

Bestyrelsen: Anders Beich (formand), Bolette Friderichsen (region Nordjylland), Roar Maagaard (region Midtjylland), Lise Dyhr (region Hovedstaden), Jesper B.H. Christensen (formand – FYAM), Claus Rendtorff (Repræsentantskabet), Lasse Karlsen Eck (Repræsentantskabet – FYAM), Anne Møller (region Sjælland), Daniel Rotenberg (region Syddanmark)

Observatører: Christian Freitag (PLO), Ellen Louise Kristensen (redaktør Practicus), John Sahl Andersen (Forskningsenheden København), Jette Kolding Kristensen (Forskningsenheden Aalborg)

Sekretariatet: Louise Hørslev (sekretariatschef), Annette Gehrs (sekretær) under punkt 8, Dorthe Pedersen (sekretær) under punkt 12 til 15

AFBUD

Observatører: Dorte Gilså Hansen (Forskningsenheden Odense), Kaj Sparle Christensen (Forskningsenheden Aarhus), Niels Kristian Kjær (MPL/TPL)

REFERENT

Louise Hørslev

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Anders Beich bød velkommen tilbage til Jette Kolding Kristensen, som er indtrådt som observatør for forskningsmiljøet i Aalborg. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Anders Beich orienterede om, at PLO ønsker tilbagemelding på faglige vinkler på begrebet tilgængelighed. Det blev drøftet, hvem der skal have ”øget tilgængelighed” til almen praksis, så man ikke kun taler om tilgængelighed som mere åbningstid, men at dem, der har størst behov, også får tilgængelighed.

3. Orientering om COVID-19 fra DSAM's Corona-taskforce

Anders Beich informerede om status for arbejdet i DSAM’s corona-taskforce samt arbejdet i den sundhedsfaglige COVID-19 gruppe i Sundhedsstyrelsen.

4. Bestyrelsesbeslutninger foretaget via Intras

De beslutninger, som bestyrelsen har truffet på Intras siden sidste bestyrelsesmøde i januar 2020 blev kort gennemgået.

DEBATPUNKTER

5. Drøftelse af Årsstatus og Årlig Overbliksstatus

Bolette Friderichsen gav en orientering om status på årsstatus og årlig overbliksstatus. Der var ros til arbejdet, som er blevet meget anvendeligt. Det blev drøftet, hvilken status papiret skal have; fx fagligt holdningspapir, FAQta-ark eller Almen Medicinsk Opfølgning af Kronisk Sygdom.

Der var enkelte forslag til ændringer i dokumentet.

Det blev besluttet, at dokumentet redigeres, inden det skal i en mini-høring hos de nærmeste samarbejdspartnere fx PLO og Sundhedsstyrelsen. Det skal efterfølgende besluttes, hvad dokumentet skal hedde, samt sættes pænt og overskueligt op, så strukturen er nem at følge. 

6. Synopsis til demensvejledning

Arbejdsgruppen for demensvejledningen har udarbejdet en synopsis for vejledningen. Gruppen beder om bestyrelsens feedback på indholdsfortegnelse/synopsis samt holdning til, om de kan gå videre med at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne. Det var oprindeligt besluttet, at vejledningen skulle være et eller flere FAQta-ark, men omfangsmæssigt er der på nuværende tidspunkt lagt op til en (mindre) vejledning.

Det blev drøftet, at der er mange gode og relevante vinkler i synopsen, men det savnes, at der tages stilling til punkterne i politikpapiret, som bestyrelsen har vedtaget:

Hvis politikpapirets punkter ikke findes relevante at medtage, må man kort redegøre for, hvorfor de ikke er relevante (f.eks. at man ved, at dette spørgsmål ikke er undersøgt). Indledningsvist savnes der en perspektivering af ”hvilken gavn/skade er der af at stille tidlig diagnose/hvornår vil vi udrede for demens”.

Det blev besluttet, at arbejdsgruppen kan revidere dokumentet i henhold til bestyrelsens drøftelser, og at det herefter skal præsenteres for bestyrelsen igen. Bestyrelsen er klar over at politikpapiret er nyt og hører også gerne feedback på dets anvendelighed.

7. Peer review honorering

Det blev drøftet, at det på den ene side er vigtigt at give et fast beløb, så det også forpligter at være peer reviewers.På den anden side kan det også være en ære at få lov at give sit besyv med, hvis man er ekspert på et område. Det blev besluttet, at peer reviewers skal honoreres med et fast antal timer. Der skal besluttes et fast beløb, for hhv. FAQta-ark og vejledning, som man reviewer.  Sekretariatet udarbejder et forslag, der afstemmes med formandskabet.

Vedrørende takst til konsulenter skal den nuværende takst gives, og det afstemmes fra gang til gang baseret på opgavens omgang. 

8. Status på Vidensbanken

Status på vidensbanken blev drøftet. Det blev besluttet, at repræsentantskabet får et link til vidensbanken, når det layoutmæssigt og funktionalitetsmæssigt er klart. Herefter tilrettes den på baggrund af repræsentantskabets input og gøres klar til lancering. Det blev drøftet, at en løbende lancering frem for en stor lancering er en god ide, da der løbende skal lægges nye projekter ind. Den skal ikke lanceres i en sommerferie, og det er vigtigt, at klynger, praktiserende læger mm. gøres opmærksom på den. 

9. Core Values Statement fra NFGP til kommentering

Bestyrelsen drøftede og tilsluttede sig den nordiske version af fagets kerneværdier "Core Values and Principles of Nordic General Practice/Family Medicine”.

Roar Maagaard fortalte, at dokumentet spiller godt sammen med det, der sker på europæisk plan. 

NFGP og arbejdsgruppen ønsker, at disse Core Values introduceres og anvendes blandt vores kolleger, og benyttes i undervisningen på vores universiteter og på postgraduate niveau. Core Values skal ligeledes introduceres til - og danne grundlag for fremtidige drøftelser og samarbejde med alle interessenter inden for sundhedsområdet, herunder politikere.

10. Lægedage 2020

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Bestyrelsen tilsluttede sig, at de ekstra henlæggelser samt midler fra det aflyste Folkemøde kan bruges på at festliggøre DSAM’s stand på Lægetorvet.  

11. Forslag til workshop om det kliniske ophold i almen praksis og udarbejdelse af forventningskatalog

Bestyrelsen drøftede forslag til heldagsworkshop om det kliniske ophold i almen praksis og udarbejdelse af forventningskatalog.

Jette Kolding Kristensen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev debatteret, at der også er et godt rekrutteringspotentiale i workshoppen. Der var fuld opbakning til punktet og taknemmelighed ift initiativet. Sekretariatet stiller sekretær til rådighed (Sanne Bernard), der kan bidrage til planlægningen. Der var en opfordring til, at workshoppen bliver omtalt i Practicus.

12. Diverse konsekvenser af COVID-19 ift. arrangementer m.v.

Bestyrelsen tog orienteringen om diverse aflysninger/udsættelser af arrangementer og møder i forbindelse med corona-krisen. til efterretning.

Sekretariatet sender en mail til dem, der var tilmeldt WONCA Europe konferencen i juni, for at høre om de fortsat er interesserede i at deltage i kongressen i december..

13. Forslag til ændring af takst for tabt arbejdsfortjeneste

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for punktet, som der var fuld opbakning til undtaget punktet vedr. FYAM-aftenvagter.

Det blev besluttet, at der med fordel kan arbejdes videre med, hvordan man kan blive anerkendt for sit arbejde i DSAM – særligt i relation til aftenarbejde.

14. Godkendelse af årsregnskab 2019 for DSAM

Louise Hørslev redegjorde for regnskabet 2019. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

15. Godkendelse af årsregnskab 2019 for Sara Krabbes Legat samt beslutning om uddeling af legater i 2020

Dorthe Pedersen redegjorde for baggrunden for regnskabet.

Regnskabet blev godkendt og det blev besluttet at uddele op til 100.000 kr. i 2020.

Det blev foreslået, at fonden bliver likvideret, da der ikke fremadrettet er renteindtægter/udbytte nok til at dele ud af.
Det blev besluttet, at sekretariatet undersøger hvilke mindre fonde, der er, og om der er mulighed for at lægge dem sammen.

16. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

Der var ros til plakaten, som FYAM-udvalget har fået udarbejdet. Det blev drøftet, at der skal være en god elektronisk version – også en, der kan bruges til praksisskærm. Det blev drøftet, om plakaten kan distribueres via Practicus og evt. deles ud på årsmødet.

17. Eventuelt

Anders Beich orienterede om et nyt initiativ Ligevægt, og hvordan han ser DSAM’s rolle heri.

ORIENTERINGER

18. Orientering fra sekretariatet

Der blev orienteret om nyt fra sekretariatet.

19. Orientering fra Forskningsudvalget

Der blev orienteret om nyt fra Forskningsudvalget.

20. Orientering fra Lise Dyhr

Der blev orienteret om nyt fra MPU, interessegruppen "Gi mest til de med størst behov", om FAQta-ark gruppen om PTSD, om KiAP styregruppe samt om DSAM regionalt i Hovedstadsområdet.

21. Orientering fra FYAM-udvalget

Der blev orienteret om nyt fra FYAM.

22. Status på Visitationsstandard til Lægevagten

Status blev givet på arbejdet med Visitationsstandard til Lægevagten, der p.t. er sat på pause pga. COVID-19.

23. Status på DSAM's vejledninger og FAQta-ark

Der blev orienteret om status på igangværende og kommende DSAM'vejledninger og FAQta-ark.

24. Høringer og udpegninger

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde i januar 2020. 

Se den komplette liste over udpegede via dette link

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link.