DSAM Logo

Tid og sted:           

Torsdag, den 6. september 2018 hos DSAM

Kl. 16:00 - 18:00 Ordinært bestyrelsesmøde

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Bolette Friderichsen, Lise Dyhr, Maria Bach Nikolajsen, Jette Kolding Kristensen, Annemette Pihl Lundberg, Claus Rendtorff

Observatører: Ellen Louise Kristensen, Kaj Sparle Christensen, Roar Maagaard (først ca. kl. 16.30), Martin Bach Jensen, Christian Freitag, John Sahl Andersen

Sekretariatet: Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Dorte Jarbøl, Annette Houmand

Observatører: Frans Boch Waldorff, Niels Kristian Kjær

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Opfølgning

ingen.

DEBATPUNKTER

2. DSAM Budgetforslag for 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender budget for DSAM for 2019.

Baggrund

Sekretariatet har udarbejdet forslag til DSAM budget for 2019. Udgangspunktet er et budget, der går i 0. I vedhæftede bilag fremgår det samlede budgetforslag, og poster med ændringer er markeret med gult. Endvidere er der kommentarer til en del af posterne. 

Der henvises også til de henlagte midler for 2018 og 2019 - ialt kr. 865.000. 

Referat

Louise Hørslev redegjorde for det fremsendte budget. Budgettet blev godkendt, og det blev besluttet, at når lønsumssagen er afgjort, skal det besluttes, om evt. penge herfra kan bruges på honorering af dem, der arbejder for selskabet, eksempelvis var der et ønske om at afsætte flere penge til interessegrupperne. Det blev også drøftet, om der på et tidspunkt skal overvejes at sætte medlemskontingentet op med henblik på at honorere dem, der arbejder for selskabet.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at det godkendte budget for DSAM 2019 indstilles til godkendelse hos Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 6. oktober 2018.

3. Underskudsgaranti til NYGP prækongres 2019

Indstilling

NYGP og Host Organizing Comittee, der står bag nordisk prækongres, vil gerne ansøge DSAM om underskuds-garanti for det samlede budget for prækongressen.

Det forventes ikke at prækongressen vil udkomme med underskud, se vedlagte budget.

Der søges om underskudsgaranti på omkring 15.000 kr.

Baggrund

NFGP (Nordic Federation of General Practice) er en organisation med formål at styrke samarbejde og faglig kvalitet i almen praksis i de 5 nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Dette sker blandt andet igennem NCGP (Nordic Congress of General Practice), der afholdes hvert 2. år. Næste kongres foregår i Aalborg, d. 17-20. juni 2019. Det overordnede tema er ”core values, current challenges and changing practice”.

NYGP (Nordic Young General Practitioners) er et nyt netværk for yngre almenmedicinere i Norden.

Vores vision er at skabe en platform for udveksling af ideer, erfaringer, viden, forskning og professionelle færdigheder mellem yngre almenmedicinere. Yngre almenmedicinere inkluderer medicinstuderende (SAMS), KBU-læger, introlæger, hoveduddannelseslæger og speciallæger i almen medicin, der er blevet færdige inden for de seneste fem år. Vores forum har indtil videre været på Facebook og vores lukkede Facebook-gruppe, NYGP – Nordic Young General Practitioners, har allerede 250 medlemmer.

Vores første mål var at etablere udvekslingsophold for yngre almenmedicinere med mulighed for at besøge en praksis i værtslandet samt invitere til en Prækongres i forbindelse med den Nordiske kongres.

Formål

Formålet med NYGP prækongres er

 • Styrke faglighed, både teori og praktiske færdigheder
 • Styrke socialt fællesskab mellem yngre almen medicinere på tværs af landegrænser
 • Promovere almen praksis i Danmark, i særdeleshed Nordjylland, herunder
 • Arrangere 1 dags udvekslingsophold i almen praksis i Region Nordjylland

Deltagere

 • Yngre læger i færd med at blive speciallæger i almen medicin
 • Læger som har færdiggjort speciallægeuddannelsen inden for de sidste 5 år
 • Samtidig deltagelse i den Nordiske Kongres
 • Medicinstuderende og fysioterapeuter som deltager i planlægning af prækongressen

Deltagere kan stamme fra flere lande ud over de nordiske.

Økonomi

Deltagergebyr; 70 euro pr. person (+20 euro for social event)

Støtte fra Region Nord til ultralydskursus og deltagerforplejning

NYGP prækongres modtager ikke penge fra fonde/foreninger med kommerciel interesse.

Fakta

NYGP prækongres: 15-16. juni, 2019, Aalborg

Nordisk kongres: 17-20. juni, 2019, Aalborg 

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der blev besluttet at stille underskudsgaranti til rådighed for NYGP.

Opfølgning

Sekretariatet formidler bestyrelsens beslutning videre til NYGP.

4. Ekstern revisor

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender sekretariatets forslag om ekstern revisor, som skal vælges på det kommende repræsentantskabsmøde.

Baggrund

Foranlediget af at vores mangeårige revisor gik på pension i juni samt at den daglige kontaktperson stoppede i firmaet, besluttede vi at undersøge markedet og overveje et skift af revisor. Derfor har vi indhentet to tilbud på dette arbejde:

Vi har holdt møde med begge firmaer og har vurderet, at vi gerne vil anbefale et af dem som vores nye revisor. 

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev besluttet at følge sekretariatets anbefaling om at vælge ny revisor som fremtidig samarbejdspartner.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at ny revisior indstilles som fremtidigt revisionsfirma for DSAM.

5. Mahlerprisen 2018

Indstilling

Det indstilles:

 • at bestyrelsen drøfter de indkomne forslag til kandidater til årets Mahlerpris
 • at bestyrelsen evt. stiller forslag til andre kandidater

Baggrund

Der er sendt brev ud om forslag til kandidater til årets Mahlerpris med tidsfrist den 1. august. Brevet er sendt til Fagligt efteruddannelsesudvalg, Styregruppen for efteruddannelse, Kommuneudvalget, It- og dataudvalget, DSAM's Videreuddannelsesudvalg, DSAM's Forskningsudvalg og de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg.

Der er modtaget 5 forslag. Oversigt over kandidater er vedlagt. Videreuddannelsesudvalget indstillinger ikke nogen kandidater i år, da de synes at de har haft stor indflydelse på prismodtagerne sidste år. Der er heller ikke modtaget forslag fra Kommuneudvalget og It- og dataudvalget.

Hvis DSAM’s bestyrelse har forslag til andre kandidater, skal der udarbejdes en kort begrundelse. PLO’s bestyrelse skal også behandle forslagene på deres møde den 12. september.

Ifølge fundatsen for prisen hedder det:
”De to bestyrelser kan indstille én eller flere kandidater til æresprisen, eventuelt efter indkaldelse af forslag fra relevante udvalg, foreninger m.m. Valg af årets prismodtager foretages herefter af de to bestyrelsers formænd”.

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen. De forskellige kandidater blev drøftet.

Opfølgning

Ingen.

6. Talentprisen 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage årets Talentpris, der uddeles på Årsmødet.

Baggrund

Talentprisen er på 10.000 kr. og har – med få undtagelser – været uddelt hvert år siden 1990. I forbindelse med at DSAM i stigende grad ønsker at involvere medlemmerne, er de siden 2016 blevet bedt om at komme med deres bud på, hvem der er en værdig kandidat til prisen. Det har resulteret i 12 indstillinger/kandidater i år. Sidste år var der 10 indstillinger/kandidatforslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen bedes vælge en kandidat blandt både de bud, de selv måtte have, og de kandidater, som medlemmerne har indstillet.

Referat

De forskellige kandidater blev drøftet. Der blev valgt en vinder af Talentprisen.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at kandidaten får besked samt sikrer koordinering ift. Årsmødet.

7. Honorering af arbejdsgrupper til Fakta-ark

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter honorar for faktaark.

Baggrund

DSAM har udgivet et faktaark om HPV, og der er faktaark i gang om hjemmefødsler, PTSD og UVI.

Erfaringerne indtil videre viser, at det er et meget omfattende arbejde at lave faktaark, og det skal derfor drøftes, om honoraret for faktaark skal sættes op. Derudover skal der ses på rimeligheden i, at formand i dag får samme honorar som arbejdsgruppemedlemmer.

I dag er taksterne således for henholdsvis vejledninger og faktaark:

Vejledninger honorar

Formand:

1. Ny vejledning kr.   30.000
2. Opdatering af de store klassiske vejledninger (KOL, diabetes og hjerte-kar)           kr. 30.000
3. Opdatering af eksisterende vejledninger kr. 15.000

Arbejdsgruppemedlemmer:

1. Ny vejledning kr.   15.000
2. Opdatering af de store klassiske vejledninger (KOL, diabetes og hjerte-kar)           kr. 15.000
3. Opdatering af eksisterende vejledninger kr. 7.500

Faktaark honorar:

Formand: DKK 3.000

Arbejdsgruppemedlemmer: DKK 3.000

Reviewere: Vingave

Arbejdsgruppens formand og medlemmer honoreres desuden for tabt arbejdsfortjeneste og kompenseres for transportudgifter, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, jf. DSAM’s regler for mødegodtgørelse.

Der er pt. kun udarbejdet kontrakt med hjemmefødselsgruppen. Det skal besluttes, om de skal have samme forhøjede takst, som der evt. besluttes. PTSD og UVI vil ved kontraktindgåelse, som der snart udarbejdes, selvfølgelig få den nye takst.

Det skal drøftes om - og i så fald hvor meget -  taksterne for udarbejdelse af FAQtaark skal sættes op.

Se eventuelt her omkring tidligere beslutninger vedr. DSAM arbejde, hvor det fremgår, at det kun er vejledningsarbejde, der honoreres (pengene kommer fra Fagligt Råd).

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev besluttet at honorere formænd for FAQtaark med 10.000 kr., og arbejdsgruppedeltagere med 5.000 kr. Dette gælder både igangværende FAQtaark og de arbejdsgrupper, der ikke er skrevet kontrakt med.

Det blev besluttet, at vejledningsgruppen skal lave en evaluering af konceptet med FAQtaark/faktaark samt afklare rammerne for arbejdet.

Opfølgning

Der laves kontrakter på nuværende og igangværende FAQtaark, som honorerer formand med 10.000 kr. og arbejdsgruppemedlemmer med 5.000 kr. Sekretariat og vejledningsredaktør indkalder vejledningsgruppen til møde med henblik på at evaluere og udarbejde konceptet for FAQtaark, som forelægges bestyrelsen.

8. Faktaark om tab og sorg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om der skal udarbejdes et faktaark om tab og sorg.

Baggrund

Anna Weibull har kontaktet DSAM og foreslået, at der udarbejdes et DSAM-faktaark om tab og sorg. Se mail nedenfor og skitse til faktaark som bilag.

Fra Anna Weibull
”Jeg meget gerne lave et DSAM-faktaark om emnet tab og sorg med klare værktøjer til den praktiserende læge om sorgprocessen, samtaletekniske værktøjer, konkret forslag til støttende samtale, øvrig behandling, regler og henvisningsmuligheder.
8 % af efterlevende udvikler patologisk sorgreaktion med store helbredsmæssige, psykiske og sociale følger og WHO har netop udgivet en ny diagnose om vedvarende sorg.
Det er et område, hvor forskningen indtil nu er sparsom, men der findes evidens for at forebyggelse og god indsats fra almen praksis kan have stor betydning,
Mai-Britt Guldins phd viste i en RCT, at praktiserende læge gav bedre rådgivning og mindre psykofarmaka, når vi gav dem info om relevant hjælp til sørgende:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22964078
Og et endnu ikke publiceret registerstudie viser, at samtaleterapi i almen praksis (ydelse 6101) og i psykologordningen efter tab giver nedsat forbrug af psykofarmaka og mindre risiko for henvisning til psykiatrien.
Der er således god grund til at klæde de praktiserende læger godt på til at håndtere disse patienter.
Det kan spare nogle pårørende for lange sygdomsperioder og samfundet for ressourcer.
Jeg har samlet en lille gruppe som gerne vil arbejde med det: Mai-Britt Guldin (psykolog, spec. i palliation og phD), Mette Kjærgaard Nielsen (FYAM og phD i emnet) og jeg selv som formand for gruppen. Derudover har jeg nogle almen medicinere i tankerne til gennemlæsning og kommentarer.
Jeg har bedt Mai-Britt lave et oplæg til DSAM’s bestyrelse mhp om vi kan få lov til at lave dette arbejde. Det er vedhæftet her. Det er slet ikke gennemarbejdet og indtil nu mest tanker.”

Lige nu er DSAM i gang med vejledninger inden for områderne hjerte, dyspepsi og diabetes samt faglige opdateringer inden for UVI, PTSD og hjemmefødsler. Bestyrelsen har tidligere drøftet ”rækkefølge” for kommende faktaark, mens det ligeledes er drøftet, at et faktaark også kan iværksættes, hvis emnet er aktuelt, og der er interesserede og kompetence almenmedicinerne, der gerne vil skrive det. Det kan/skal tages i betragtning, at DSAM pt. ikke har en vejledningsredaktør ansat, da Thomas Birk stoppede 1. juni. Dog er ansættelse af ny vejledningsredaktør i proces. 

Til at perspektivere henvendelsen har Niels Saxtrup, der er tidligere ansat i DSAM og meget inde i området, læst det ikke gennemarbejdede faktaark, og der vedlægges derfor også en kommenteret version. Desuden vedlægges klumme fra Practicus om emnet og et høringssvar, som Dansk Psykologforening har afgivet omkring vejledning for forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner. Niels Saxtrup er desuden initiativtager til et seminar om diagnoser med sorg i centrum primo 2019.

Referat

Det blev drøftet, at det er lidt tidligt at lave FAQtaark om et emne, der ikke er en diagnose på. Det blev drøftet, at emnet nok vil give en del diskussion, og selskabet skal prioritere, hvilke sager det går ind i. Det blev drøftet, at det er emne, som praktiserende læger nok i forvejen føler de gode til. Det blev drøftet, at det er vigtigt at spørge medlemmerne, hvilke emner de vil have FAQtaark og vejledninger om. Endelig blev det besluttet, at der ønskes mere erfaring med udarbejdelse af FAQta-ark, inden et nyt sættes i gang.

Opfølgning

Sekretariatet giver Anna Weibull besked om bestyrelsens beslutning.

9. LVS v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kort drøfter det kommende valg til LVS-repræsentantskabet med Roar Maagaard.

Baggrund

LVS har lige haft bestyrelsesmøde. Kun to punkter nævnes her:
 • Der lægges op til en mindre kontingentstigning – først ved næste bestyrelsesmøde 4.10.18 vil størrelsen på dette forslag til kontingentstigning blive fastlagt.
 • Ved det kommende repræsentantskabsmøde i LVS i november 2018 udtræder Roar Maagaard af LVS’s bestyrelse.

Referat

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for punktet. Der blev orienteret om, at Jette Kolding Kristensen er udpeget af den valgte bestyrelse som kandidat til LVS’ bestyrelse.

Opfølgning

Der kommer en officiel henvendelse fra LVS, som sekretariatet responderer på ved at indstille Jette Kolding Kristensen som kandidat til LVS´bestyrelse.

10. Politikpapir - Patientsikkerhed

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender Politikpapir om patientsikkerhed.

Baggrund

Patientsikkerhed har været et fokusområde med et selvstændigt patientsikkerhedsudvalg (”uth-udval­get”) siden 2008.

Erfaringerne fra blandt andet Styrelsen for Patientsikkerheds proaktive tilsyn i almen praksis har aktua­liseret opmærksomheden på patientsikkerhed i almen praksis. Patientsikkerhed er et væsentligt indsats­område i kvalitetsudviklingen og er i dag et selvstændigt spor i DSAM’s kvalitetsudvalg. Pati­ent­sikker­heds­­poret har udarbejdet nærværende udkast til Politikpapir om patientsikkerhed. Politikpapirets første udkast har været drøftet i DSAM’s kvalitetsudvalg. Andet udkast har været til kommen­tering i DSAM’s Pati­entsikkerhedsudvalg. Udvalget havde ingen bemærkninger eller tilføjelser til politik­papiret.

Bestyrelsens bedes forholde sig til:

Er politikpapiret om patientsikkerhed dækkende for DSAM’s prioriteter og retvisende på patientsikkerhedsområdet?

Og i givet fald, hvordan skal politikpapirets anbefalinger følges op af bestyrelsen, patientsikkerhedssporet og sekretariatet?

Referat

Claus Rendtorff redegjorde for punktet og fortalte, at han gerne ville lave dokumentet kortere. Dette blev støttet af bestyrelsen, som mente, at det var et meget relevant dokument. Der var enkelte forbedringsforslag, som Claus tager med i revideringen - eksempelvis at det med lidt ond vilje kan læses som om, at DSAM ønsker at afskaffe FMK, hvilket ikke er tilfældet. Bestyrelsen blev opfordret til at skrive specifikke kommentarer og forbedringsforslag i den tråd, der er oprettet på intra.

Opfølgning

Claus reviderer politikpapiret og præsenterer en kortere udgave på et kommende bestyrelsesmøde. Det tilstræbes, at politikpapiret max. fylder to sider.

11 .Spørgsmål til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål til de de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

Referat

Der var ingen spørgsmål til orienteringspunkterne.

Opfølgning

Ingen.

12. Eventuelt

Roar Maagaard orienterede om, at der er i VIA og rekrutteringsudvalget blev arbejdet intensivt på rekruttering til faget.

Christian Freitag orienterede om, at der i landssamarbejdsudvalget er en del sager, der handler om, at klager ikke sendes til rette myndighed.

Ellen Louise Kristensen orienterede om, at uddannelse bliver tema i næste-næste nummer af Practicus og opfordrede bestyrelsen til at tage fat i Ellen Louise, hvis de har input. Input for deadline er 5. november.

ORIENTERINGER

13. Næstformandens opgaver/ressortområder

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Bolette Friderichsen blev på DSAM’s bestyrelsesmødet i juni valgt som ny næstformand. Bolette er allerede uddannelsesordfører i selskabet. Det vil sige, at Bolette Friderichsen og Anders Beich pr. 1. august 2018 udgør DSAM’s formandskab.

Formandskabet har drøftet hvilke opgaver/ressortområder, der hører under den nye næstformand. Listen ses nedenfor:

• Generel sparring med formanden
• Faglig kontaktperson inden for aktuelt følgende områder; psykiatri, kræft og multimorbiditet
• Daglig mulighed for ad hoc kontakt fra sekretariatet og konsulenter på hverdage
• Mødeaktivitet i relevante råd, udvalg og arbejdsgrupper
• Indtræde i formandens opgaver i dennes fravær

Opfølgning

Ingen.

14. Orientering fra VIA (videreuddannelsesudvalget) v/Roar Maagaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen evt. orienteres ultrakort mundtligt ved behov.

Baggrund

Såvel VIA som Rekrutteringsudvalget har møder lige op til DSAMs' bestyrelsesmøde den 6.9. – så der kunne evt. fremkomme punkter, som bestyrelsen gerne ville være opdateret på fra disse to møder.

Opfølgning

Ingen.

15. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. Lægemiddelstyrelsen: Debatarrangement om forskningsformidling i pressen: Anders Beich, Thomas Birk Kristiansen
 2. SST: Følgegruppe vedr. anbefalinger for tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt: Rasmus Køster-Rasmussen
 3. Danske Regioner: Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien: Bolette Friderichsen
 4. Danske Regioner: Møde vedrørende Funktionelle lidelser: Marianne Dam Lentz
 5. SST: Arbejdsgruppe for Polyfarmaci ved multisygdom: Mette Line Soot, Flemming Bro, Mikkel Vass
 6. SST: Følgegruppe vedr. satspuljeinitiativet ”Mere viden om multisygdom” 2018-2019: Bolette Friderichsen
 7. Kræftens Bekæmpelse: Referencegruppe til Partnerskab om Senfølger: Bolette Friderichsen
 8. RKKP: Åben workshop om RKKP: Vinnie Andersen, Jørgen Steen Andersen
 9. Diverse: Sorgkonference 2018: Niels Saxtrup
 10. SST: IRF's specialistgruppe for NRL vedrørende hjertekredsløb: Bo Christensen, Susanne Larsen

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
 2. Høringssvar til udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
 3. Høringssvar til Listen med lægemidler til gen-ordination ved behandlerfarmaceut - Listen med kommentarer
 4. Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
 5. Høringssvar til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
 6. Høringssvar til Anbefalinger vedrørende palliative indsatser til børn, unge og deres familier
 7. Høringssvar vedrørende lovforslag om kontrolforanstaltninger mod poliovirus, opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug og gebyr for visse opgaver vedr. medicinsk udstyr
 8. Høringssvar vedrørende national klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed
 9. Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)
 10. Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
 11. Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
 12. Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link.

Opfølgning

Ingen.

16. Nyt fra sekretariatet v/Louise Hørslev

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har siden sidste bestyrelsesmøde holdt sommerferie, og desuden er der blevet arbejdet på blandt andet følgende opgaver:

Valget
DSAM afholder valg medio september, og i august har der været fokus på at kommunikere om valget og muligheden for at stemme og stille op. Der er bl.a. udkommet et Practicus valgtema, sendt nyhedsmail ud med opfordring om at stille op, sendt indkaldelser ud til regionale valgmøder samt oprettet tema om valg på hjemmeside og lagt nyheder på Facebook.

Nyansættelser
I sekretariatet er der ligeledes fokus på nyansættelser. Der er en ledig (yngre) redaktørstilling på Practicus (samtaler holdes i oktober), der skal ansættes studentermedhjælp til Nordisk Kongres (er lige faldet på plads) og der skal ansættes en vejledningsredaktør, efter at Thomas Birk har forladt posten (proces i gang).

Årsmødet
Der er lidt over 300 tilmeldinger til Årsmødet på nuværende tidspunkt – heraf flest DSAM’ere. Til middagen er p.t. tilmeldt 200 deltagere – også flest DSAM’ere. Fordelingen til sessionerne ser overordnet set fin ud. Årsmødegruppen arbejder videre med at få de sidste detaljer på plads.

Kampagne ”Hvis min læge ikke var her”
På sidste bestyrelsesmøde blev der afsat 200.000 kr. af hensættelserne til at arbejde med kampagnen ”Hvis min læge ikke var her”. Efter sommerferien er der blevet holdt et møde i kampagnegruppen, hvor konceptet er blevet skåret mere til. Bl.a. er der udarbejdet et baggrundsdokument, og bureauet Granyon har bidraget med sparring på baggrund af den film, som kampagnegruppen optog på Folkemødet.

Events 2019
Sekretariatet har lavet en oversigt over begivenheder i 2019. Se nedenfor udpluk nedenfor. Begivenhederne lægges i DSAM kalenderen. Hvis bestyrelsen har kendskab til øvrige begivenheder, så giv gerne sekretariatet besked. 

NFGP Årsmøde

Kbh

4. og 5. april

Folkemøde

Bornholm

13.-16.juni

Nordisk Kongres

Aalborg

17.-20. juni

Wonca Europe

Brattislava

26.-29. juni

Årsmøde (Talentpris)

Kolding

4. oktober

Repræsentantskabsmøde

Kolding

5. oktober

Karrieredag

Panum

10. oktober

Lægedage (Mahlerpris)

Bella Center

Uge 46

Palliations-app
Palliations app´en er der stadig efterspørgsel efter. Indtil videre har 8.187 hentet app´en (tallet siger ikke, hvor mange der evt. har afmeldt).

Preventing Overdiagnosis kongressen
DSAM var i uge 34 medvært for den internationale kongres ”Preventing Overdiagnosis”. Kongressen havde tiltrukket flere end 450 deltagere fra over 30 forskellige lande. Det højeste antal deltagere i kongressens levetid. Sekretariatet har været involveret i den ”lokale” planlægning, og 3 medarbejdere deltog som hjælpere under kongressen. Kongressens budskab om at fokusere på de syge og lade de raske være raske er en del af DSAM’s pejlemærker, og derfor var der også iværksat en intensiv presseindsats, der resulterede i dækning i både nationale, regionale, fagspecifikke medier samt udenlandske medier.

Nordisk lederseminar
I uge 34 var de nordiske ledere for alle de praktiserende lægers organisationer, altså alle landes DSAM og PLO' er samlet til tre dages møde i Helsingør. Som en udløber af seminaret er der udarbejdet et statement, der beskriver fælles holdninger til en række aktuelle udfordringer i almen praksis. Når statementet er vedtaget lægges det på NFGP´s hjemmeside og der vil evt. blive iværksat en presseindsats for at promovere holdningspapiret. Sekretariatet har stået for det meste af planlægningen af dette arrangement.

Nordisk Kongres 2019
Der er fuld gang i planlægning af kongressen og ikke mindst kommunikation om Nordisk Kongres 2019. Der er foreløbig sendt 4 nyhedsbreve ud til dem, der er tilmeldt nyheder om kongressen. Disse kan læses her, hvor bestyrelsen også opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet: http://www.nordicgp2019.dk/newsletters

Medlemstilgang i 2018
En oversigt pr. 31. juli 2018 fra Lægeforeningen, som for godt et år siden indførte et nyt medlemssystem, viser, at DSAM i perioden januar til juli 2018 (7 måneder) har fået 244 nye medlemmer. I samme periode har 79 medlemmer udmeldt sig og 5 er døde. Det giver en nettotilgang på ialt 160 medlemmer i den periode.
Den fremsendte oversigt giver ikke umiddelbart specifikationer på hvilken type medlemmer, der har meldt sig ind og ud, men dette er noget, som kunne være spændende at arbejde videre med.

Opfølgning

Ingen.