DSAM Logo

Organisering af kurser og klinik i den almenmedicinske uddannelse

PKL/PUF: Postgraduat klinisk lektor/pædagogisk uddannelsesfunktion
PUK/AMU: Praksisuddannelseskoordinator/ almenmedicinsk uddannelseskoordinator
DYNAMU: Den yngre AMU

 

Curriculum

Den geografiske organisering

Hvem detailplanlægger/indstiller til ansættelse/kvalitetsudvikler?

Hvem underviser?

Hvem godkender/
eksaminerer

Prægraduat

Studienævnet for hvert af de 4 universiteter med medicin; hvert uni har sin egen studieordning[i], aktuelt:
Aalborg - Aarhus - Odense - København

Udover studieordningen udarbejder den kursusansvarlige pensumbeskrivelser (i Kbh kaldet målbeskrivelser), der skal godkendes i studienævnet. Pensumlister rummer mere detaljeret information om indholdet i det enkelte semester samt studieaktiviteter, læringsmål og pensum.

De 4 universiteter.

Samarbejde mellem en professor i almen medicin og en kursusansvarlig praktiserende læge:

Aalborg

Aarhus

Odense 

København

[ii]

Klinik: Der er klinisk ophold i almen praksis på alle 4 uni. Forskellige semestre og varighed. Mesterlære, videooptagelser, supervision, PSOAP-notater.

Aalborg: 15 dages ophold fordelt på 1., 2. og 6. semester kandidat.

Aarhus: 10 dags ophold på 6. semester kandidat.

Odense: 10 dages ophold på 3. eller 4. semester kandidat.

København: 8 dages ophold på 6. semester kandidat.

Tidlig patientkontakt på 1. semester bachelor: 3 tutorlæge-superviserende samtaler med patient i dennes hjem + teori + tentamen.

Specialespecifikt valgfrit kursus i a.m.: 24 dages ophold + teori + eksamen.

Teori: Aalborg og Aarhus: A.m. er et selvstændigt fag. Undervisning varetages af praktiserende læger og i forskelligt omfang af andre faggrupper, forskere og ph.d.-stud.[iii]

Odense: Modulopbygget omkring emner (fx kvinde/barn, hjerte/lunge), almen medicin indgår i alle relevante emner.

København: Klinisk kursus 6. semester: professorer, lektorer og adjunkter - alle speciallæger i a.m. med min. 6 års fuldtidsforskning, suppleres med eksterne lektorer, som er klinisk arbejdende almenmedicinere.[iv]

Aalborg, kandidatdelen:
Gruppeprøve efter 2. semester, mundtlig eksamen 6. semester med patient i konsultation i en praksis. Karaktergivende.

Aarhus: Videokonsultation på instituttet ved praktiserende læger. Karaktergivende.

Odense: Indgår i OSCE-eksamen.

København: Klinisk kursus: Video-kons., case, teori. Karaktergivende.
Tidlig patientkontakt: Tentamen på baggrund af rapport over samtalerne med patient.
Specialefokuseret valgfrit kursus: Videokonsultationer, skriftlig opgave, karakter.

KBU

SST: Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

De 5 regioner, jf BEK 1256, § 3

 

Klinik: Regionerne sikrer, at alle afdelinger/almen praksis har uddannelsesprogrammer, se ovenfor.

Uddannelsesprogrammerne er forskellige i de 5 regioner. Koordinatorerne i de 5 regioner afgør, hvilke praksis der kan godkendes, og tildeler/matcher KBU-læger.

Krav til tutorlægen

Klinik: Tutorlæge via mesterlære.

Teori: 3 obligatoriske ikke-specialespecifikke kurser: Akut-, lærings- og kommunikationkursus.

Ikke obligatorisk: Nogle regioner har også speciale-specifikke kurser i a.m.: Introduktionskurser, dagskurser, temaeftermiddage.

Tutorlæge via www.logbog.net

Intro

SST: Målbeskrivelse for specialllægeuddannelsen i almen medicin.

De 3 videreuddannelses-regioner

Klinik: Uddannelseskoordinatorerne i de fem regioner afgør, hvilke praksis der kan godkendes, og tildeler/ matcher I-læger.

I København dog administrativt fra Videreuddannelses-sekretariatet. Forudsætning: Godkendt tutorlægekursus samt tilfredsstillende evaluering.

Krav til tutorlægen

Klinik: Tutorlæge via mesterlære.

Teori: Obligatorisk ikke-specialespecifikt kursus: Vejledningskursus.

Ikke obligatorisk: Nogle af de fem regionr har også specialespecifikk kurser i almen medicin: Introduktionskurser, dagskurser, halv og hele temadage.

Tutorlæge via www.logbog.net

Hovedudd.

SST: Målbeskrivelse for specialllægeuddannelsen i almen medicin

Videreuddannelses-region Nord (Nordjylland, Midtjylland)

Videreuddannelses-region Syd (Syddanmark)

Videreuddannelses-region Øst (Hovedstaden, Sjælland)

Klinik: Hver uddannelsesregion har 1-2 almenmedicinske PKL.

Nord og Syd: Hver sygehusafdeling har en AMU, som bidrager til kvaliteten af uddannelsesstederne sammen med en DYNAMU.

Øst: Region Sjælland er opdelt i nord og syd, hver med 3 PUK, som roterer på uddannelses-stederne sammen med DYNAMU.
Hovedstaden?

Oversigt over lektorer (PKL eller PUF):

Koordinatoren (AMU eller PUK) i de fem regioner afgør sammen med DYNAMUen, hvilke praksis der kan godkendes.

Krav til tutorlægen.

Teori:
Speam-kurserne ligger i 3 uddannelsesregioner.

DSAM’s Kursusudvalg har til formål at sikre masterplan: kvalitet, helhed, emnedækning, relevans og kurser på landsplan.

Hovedkursuslederne ansættes. Aktuelt Marianne Vedsted, Anne-Mette Rottwitt, Martin Ryt-Hansen.

Specialespecifikke kurser (speam.dk): NordSyd - Øst.

Ikke-specialespecifikke kurser: Forskningstræning, SOL 1, 2, 3.

SOL 1 og 3 afvikles decentralt af videreudd.regionerne, SOL 2 tilrettelægges af SST.

Specialespecifikke kurser: Ikke noget system, selvsupplerende.

Der er dog en masterplan for indholdet. Og et Kursusudvalg under DSAM, der består af 3 kursusledere, 3 undervisere og 3 kursister.

Ikke-specialespecifikke kurser: ?

Klinik: Hospitalsafdeling, lægevagt og forskningstræning underskriver kvalifikationskortene, hvorefter tutorlægen kan godkende de forskellige kompetencer i www.logbog.net. Tilstedeværelse i klinikken minimum 90 %.

Teori: Tilstedeværelse på kurserne minimum 90 %. Hovedkursusleder godkender i www.logbog.net.

Selvvalgt efterudd.

Skal være godkendt af Fonden for Almen Praksis efter gld. regler

 

 

 

Refusion godkendes af PLO-E og kursus kan registreres i en logbog.

Kursusudbyder skal registrere fremmøde.

Systematisk efterudd.

Curriculum fastlagt at Fonden for Almen Praksis

Lægedage, SGE, regionalt, nationalt, private udbydere.

Curriculum besluttes af Fonden for Almen Praksis efter indstilling fra PLO-E.

PLO-E godkender de udbudte kurser.

3 kursusdage årligt er obligatoriske. Refusion godkendes af PLO-E, og kursus kan registreres i logbog.

Kursusudbyder skal registrere fremmøde.


[i] Studieordning udarbejdes med inddragelse af fagområder og sendes i høring hos øvrige universiteter, før den indstilles til godkendelse i studienævn og dekan for det pågældende universitet. Studieordningen beskriver: Adgangskrav til uddannelsen; de enkelte fag, deres formål og faglige mål, som lægges til grund for bedømmelsen til eksamen; de enkelte eksamener og vilkårene for dem, oversigt over de generelle regler. Rammerne for uddannelser og studieordninger er fastsat i en række bekendtgørelser udstedt af ministeriet.

[ii] Der udvikles p.t. en koordinerende funktion (v. Thomas Drivsholm) for alle uddannelseselementer på centret, såvel præ- som postgraduat, med såvel indholdsmæssigt som administrativt indhold. Ansættelser i alle stillinger sker på institutniveau (Inst. for Folkesundheds-videnskab) under medvirken af Afd. for Almen Medicin. Ved professorater er fakultetet også involveret.

[iii] Almen medicin bidrager derudover til undervisning på andre fagområder (fx kommunikation, akutmedicin, pædiatri, gynækologi, ortopædkirurgi).

[iv] København: Specialespecifikt valgfrit kursus: Aktive seniorforskere (prof. og lektorer). Tidlig patientkontakt: Adjunkter, (eksterne) lektorer, professorer, ph.d.-studerende og postdoc. Afdelingens fastansatte lærere vejleder desuden medicin-, MPH- (Master of Public Health) og folkesundhedsvidenskabsstuderende i deres specialeskrivning.