Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Søren Ulrik Prins

Læge

Midtjylland

Medlem

Anders Dupont

Læge

PLO

Medlem

Connie Bonde Dydensborg

Læge

Hovedstaden

Medlem

Eva Schandorf Kristensen

Læge

Sjælland

Medlem

Gunver Lillevang

Læge

PLO

Medlem

Jette Kolding Kristensen

Læge

Universiteterne

Medlem

Joachim Nørmark

Læge

Nordjylland

Medlem

Joachim Frølund Hansen

Læge

Midtjylland

Medlem

Kaj Sparle Christensen

Læge

Universiteterne

Medlem

Kim Agerholm Brogaard

Læge

Syd

Medlem

Cees Stavenuiter

Læge

DSAM's bestyrelse

FYAM-medlem

Malene Lindholmer Nepper

Læge

FYAM

FYAM-medlem

Ervin Pojskic

Læge

FYAM

FYAM-suppleant

Josephine Dueholm

Læge

FYAM

FYAM-suppleant

Jakob Mathiasen

Læge

FYAM

Observatør

Bent Gringer

Konsulent

PLO

Observatør

Sara Radl Hensel

Læge

YL

Associeret medlem

Anne-Mette Rotwitt

Læge

Kursusleder

Associeret medlem

Marianen Thastum Vedsted

Læge

Kursusleder

Associeret medlem

Martin Ryt-Hansen

Læge

Kursusleder

Sekretær

Sanne Bernard

DSAM's sekretariat

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for VIA – et fælles udvalg for DSAM og PLO

Formål med udvalget

Udvalget skal følge og påvirke hele uddannelsesområdet inden for almen medicin, dvs.

 • Prægraduat undervisning i faget

 • KBU i almen praksis

 • Specialeuddannelsen i almen medicin

 • Efteruddannelsen*: at denne udgør et continuum fra specialeuddannelsen.

 *) Selve efteruddannelsen er underlagt ”Styregruppen for Efteruddannelse”

Udvalget skal medvirke til, at der er sammenhæng mellem de ovenfor nævnte elementer af uddannelsen.

På vegne af specialet almen medicin har VIA ansvaret for ”Målbeskrivelsen for almen medicin”, og dette indebær også ansvaret for indholdet i de teoretiske specialekurser i almen medicin, som udbydes i henholdsvis København, Odense og Aarhus - dette område varetages af et tilknyttet underudvalg, "Kursusudvalget".

Udvalget skal søge at sikre fortsat kvalitetsudvikling i alle dele af uddannelsen. Udvalget kan medvirke til nye uddannelsesmæssige tiltag. Udvalget skal være faglig og udviklingsmæssig sparringspartner for de regionale videreuddannelseskoordinatorer og videreuddannelseslektorer.

Udvalgets arbejdsområde

 • Ansvarlig for Målbeskrivelsen for specialeuddannelsen i almen medicin inkl. de specialespecifikke kurser.

 • Den praktiske udmøntning af og kvalitetsudvikling af uddannelsen i almen medicin

 • Tutorlægefunktionen – kvalitetsudvikling og rekruttering

 • Koordinering af uddannelsen fra prægraduat niveau over KBU til speciallægeuddannelsen

 • Revision af DSAM’s hjemmeside vedr. videreuddannelse

Udvalgets sammensætning

Videreuddannelsesudvalget er et fællesudvalg mellem DSAM og PLO.

Videreuddannelsesudvalget består af:

 • Mindst en videreuddannelseslektor (PUF-lektor/postgraduat klinisk lektor) fra hver af de tre videreuddannelsesregioner, heraf et medlem der er formand for udvalget. Alle fem administrative regioner skal være repræsenteret med mindst en uddannelseskoordinator el. postgraduat klinisk lektor. I tilfælde af, at en videreuddannelsesregion ikke har specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer, kan det almen medicinske uddannelsesudvalget beslutte at indstille en uddannelseskoordinator i stedet. Repræsentanterne udpeges af uddannelsesudvalgene for almen medicin i de respektive regioner for to år ad gangen med mulighed for genvalg (der er ingen funktionstidsbegrænsning).

 • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse.

 • Mindst en repræsentant fra PLO’s bestyrelse (skal være medlem af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse).

 • Mindst to medlemmer udpeget valgt af FYAM udvalget.

 • 1-3 hovedkursusledere (som minimum formanden for kursusudvalget).

 • 1-2 seniore VIP (speciallæger i almen medicin), der er aktive i universiteternes undervisning i almen medicin.

 • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLO’s bestyrelse.

 • Udvalgets formand vælges af udvalget blandt en af PUF-lektorerne og godkendes af DSAMs og PLOs bestyrelser.

 • YL tilbydes en observatørpost

Mødefrekvens

Videreuddannelsesudvalget afholder som udgangspunkt 3 møder årligt.

Sekretariatsmedarbejder tilknyttet

DSAM stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.

Økonomi

Der budgetteres som udgangspunkt med 3 møder årligt.

Seneste udgave af kommissoriet er godkendt af DSAM's bestyrelse d. 28. november 2023