Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kursusudvalget

Medlemmer og kommissorium

Kursusudvalget er et udvalg under Videreuddannelsesudvalget i DSAM.

DSAM's Kursusudvalg har eksisteret siden 1998, hvor det blev oprettet for at tage hånd om de opgaver og udfordringer, som kursuslederne ofte stod med. I dag arbejder Kursusudvalget med:

 • at stimulere til en løbende kvalitetsudvikling af de specialespecifikke, teoretiske kurser

 • at motivere til erfaringsudveksling vedrørende opbygning af kurserne

 • at inspirere til inddragelsen af nye pædagogiske metoder.

De tre kursussteder har deres egen hjemmeside med information om de kurser, der udbydes i hhv. Odense, Aarhus og København – se www.speam.dk

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand og kursusleder

Martin Svend Ryt-Hansen

Læge

København

Kursusleder

Marianne Vedsted

Læge

Aarhus

Kursusleder

Anne-Mette Rotwitt

Læge

Odense

Underviserrepræsentant

Anne-Mette Lindvig

Læge

Odense

Underviserrepræsentant

Plads pt vakant

Læge

Aarhus

Underviserrepræsentant

Morten Jakobsen

Læge

København

Kursistrepræsentant

Kirstine Timmermann

Læge

Odense

Kursistrepræsentant

Charmilie Chandrabalan Logan

Læge

Aarhus

Kursistrepræsentant

Daniel Staal Nyboe

Læge

København

Observatør

Søren Ulrik Prins

Læge

DSAM

Sekretær

Anni Veje Henriksen

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM’s kursusudvalg

Formål med udvalget: 

Kursusudvalgets opgave er løbende at følge den teoretiske del af uddannelsen til speciallæge i almen medicin.

Udvalget skal sikre en løbende udvikling, kvalitetssikring samt koordinering af undervisningen på de 3 kursussteder, samt administrere tildelingen af kursuspladser på de teoretiske kurser på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Udvalget referer til VIA-udvalget (videreuddannelsesudvalget), og er underlagt de beslutninger dér tages i dette forum. Alle tre kursusledere er associerede medlemmer af VIA-udvalget.

Udvalgets opgaver:

 • Udvalget forestår en løbende revision af masterplanen; emnernes relevans og dækning overvejes og evalueres –i samarbejde med VIA-udvalget.

 • Evalueringer fra alle 3 kursussteder gennemgås, således at gode evalueringer kan tjene til gensidig inspiration og udvikling.

 • Indholdet af kurset på de 3 forskellige kursussteder koordineres.

 • Udvalget fungerer som konfliktløsningsinstans for problemer, der ikke kan løses lokalt.

 • Tildelingen af kursuspladser administreres på vegne af Sundhedsstyrelsen.

 • Drøfte eventuelle forbedringer i undervisning – det være sig emner/placering af emner i faserne.

 • Faglig sparring på tværs af de tre kursussteder.

 • Planlægning af underviserseminar, som forsøges afholdt hvert andet år.

Udvalgets sammensætning:

 • Tre kursussteder – 4 personer fra hvert sted:

  • Èn kursusleder fra hvert kursussted – heraf fungerer den ene som formand for udvalget.

  • Èn underviserrepræsentant fra hvert kursussted. Underviseren vælges af undervisergruppen. Valgperioden er 2 år med maksimal funktionstid på 6 år.

  • Èn kursist fra hvert kursussted. Kursisten skal være i gang med sit HU-forløb. Foreslås valgt blandt kursister på nystartet kursushold, således at funktionstiden kan blive mindst 2 år.

  • Desuden deltager sekretærerne fra de tre uddannelsessteder i møderne.

  • Formanden for VIA udvalget deltager som observatør i møderne.

Mødefrekvens, mødeform (fx elektronisk) og løbetid:

 • Møder afholdes 2 x årligt. Mødested går på skift mellem Odense, København og Aarhus.

 • Tidsrummet for mødeafholdelse er almindeligvis kl. 17.00-20.00.

Sekretariatsmedarbejder tilknyttet:

 • Sekretær Anni Veje Henriksen (Aarhus) varetager pt. opgaver i forbindelse med indkaldelse til møder samt referatskrivning.

Økonomi:

 • Der budgetteres med 2 møder årligt. Budget til mødeafholdelse aftales med DSAM.

Kommissorium godkendt d. 22. oktober 2019 af DSAMs' bestyrelse