Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

KRITERIER

Kliniske kriterier for Mild Cognitiv Impairment (MCI)

Der findes ingen ICD-10 kriterier for MCI, derfor har vi valgt den mest udbredte definition (17). Kriterierne er følgende:

1. Subjektive hukommelsesproblemer (rapporteret af patient eller pårørende) 2. Reduceret hukommelsesfunktion (i forhold til alder og uddannelsesniveau) ved neuropsykologisk testning 3. Normal funktion i andre kognitive områder 4. Normal basal ADL-funktionsevne. Eventuelt mindre problemer med mere komplekse ADL-funktioner 5. Kliniske demenskriterier (ICD-10) ikke opfyldt.

Kliniske kriterier for demens ved Alzheimers sygdom ifølge ICD-10

Alzheimers sygdom er en primær degenerativ cerebral lidelse med karakteristiske neuropatologiske og neurokemiske forandringer. Sygdommens begyndelse er sædvanligvis snigende med langsom og jævn udvikling over en periode på adskillige år. Kriterierne er følgende:

1. Generelle demenskriterier opfyldt (se side 7) 2. Anden hjerneorganisk eller psykoaktiv stofbetinget ætiologi udelukkes.

Kliniske kriterier for vaskulær demens ifølge ICD-10

Vaskulær demens skyldes infarkter i hjernen på grund af en vaskulær lidelse, herunder hypertensiv cerebrovaskulær lidelse. Infarkterne er ofte små, men kumu lative i deres virkning. Tilstanden udvikler sig sædvanligvis først i en høj alder.

I. Generelle demenskriterier opfyldt (se side 7) II. Kognitive deficits ujævnt fordelt III. Evidens for fokal hjerneIidelse med mindst ét af følgende:

 • Spastisk hemiparese

 • Ensidig refleksovervægt

 • Ekstensiv plantarrefleks på den ene side

 • Pseudobulbær parese.

IV. Evidens for cerebrovaskulær lidelse.

Kliniske kriterier for blandet vaskulær demens og Alzheimers sygdom ifølge ICD-10

Blandet vaskulær demens og Alzheimers sygdom er betegnelsen for tilstande, hvor der er:

 • Forløb som ved Alzheimers sygdom, men hvor der også er

 • Fokale neurologiske udfald eller anamnese, som tyder på tidligere apopleksi eller

 • Radiologisk evidens på vaskulær sygdom, som kunne bidrage til demenstilstanden

Kliniske kriterier for demens af Lewy Body-typen

Der findes ingen ICD-10 kriterier for demens af Lewy Body-typen. Men denne type demens er beskrevet som et selvstændigt sygdomsbillede (6), som viser sig på følgende måde:

 • Demenskriterierne skal være opfyldt

 • Mindst et af følgende karakteristiske symptomer:

  • Fluktuerende forløb

  • Gentagne visuelle hallucinationer

  • Parkinsonsymptomer (bradykinesi, rigiditet eller tremor).

Kliniske kriterier for frontotemporal demens

Samlet defineres frontotemporal demens som et syndrom karakteriseret ved:

I. Adfærdsmæssige eller kognitive deficit, som viser sig ved enten

 • Tidlig og progredierende ændring af personlighed, medførende upassende eller uhensigtsmæssige reaktioner og aktiviteter eller

 • Tidlig og progredierende ændring af sprogfunktion, karakteriseret ved vanskeligheder ved at finde ord eller forstå betydningen af disse.

II. Svækkelsen skal være af en sådan sværhedsgrad, at den påvirker socialt liv og/eller erhvervsevne.III. Forløbet er karakteriseret ved en snigende debut og en jævn progression. IV. Svækkelsen skyldes ikke anden sygdom i hjernen, psykiatrisk sygdom, systemsygdom, misbrug eller delir.

Kriterier for delir ifølge ICD-10

A. BevidsthedsuklarNedsat opfattelsesevne og svækket opmærksomhed med forstyrret evne til at opretholde eller skifte opmærksomhedsfokus

B. Kognitive forstyrrelse1) Svækket genkaldelse og korttidshukommelse 2) Desorientering

C. Psykomotorisk forstyrrelse – mindst én af følgende:1) Hastige skift mellem hypo- og hyperaktivitet 2) Øget reaktionstid 3) Talestrøm øget eller nedsat 4) Øget tendens til at fare sammen

D. Påvisning af organisk årsag.

Delir-udredning

Cam (Confusion Assessment Method) kan anvendes ved screening for delir (18). Diagnosen delir forudsætter tilstedeværelsen af fire symptomer:

1. Akut begyndelse og fluktuerende forløb 2. Uopmærksomhed 3. Uorganiseret tankegang 4. Ændret bevidsthedsniveau.

Anamnese: væskeindtagelse, vægtændring, ny medicin/polyfarmaci.

Undersøgelser: BT (obs. ortostatisk hypotension), puls, stetoskopi og temperatur, urinundersøgelse Hb, væsketal, CRP, blodsukker, S-calcium, albumin ALAT, TSH, S-alkohol.

Tænk på ved delir: 1. Somatisk sygdom 2. Lægemidler 3. Overbehandlet hypertension 4. Svære depressive tilstande 5. Abstinens.

Som hovedregel er delir udløst af en somatisk sygdom, indtil det modsatte er bevist. Delir forekommer hyppigt hos demente.

Arvelig demens

Det er relevant at udrede for arvelig demens, hvis et familiemedlem er bekymret på baggrund af 2-3 eller flere demente i lige linje i familien, hvor symptomerne er nogenlunde de samme. Udredningen foregår i dag kun på H:S Rigshospitalet, Hukommelsesklinikken (lands-landsdelsfunktion). Udredningen vil fokusere på følgende forhold:

 • Er der tale om samme demenssygdom hos de syge?

 • Kan der foretages DNA-analyse? Der kendes på nuværende tidspunkt fem arveanlæg for Alzheimer-lignende sygdom. Undersøgelse for disse kræver en blodprøve på en syg person fra familien. Der kan gå op til 3-4 måneder, før der er svar på disse analyser.

På baggrund af ovennævnte tilbydes individuel rådgivning om det videre forløb. Personer under 18 år kan ikke blive testet.