Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER TIL UNDERSØGELSE FOR KOGNITIV FUNKTION VED KØREKORTUNDERSØGELSE

I forbindelse med den obligatoriske kørekortfornyelse fra det 70. år skal ansøgeren – ud over helbredsspørgsmål – besvare spørgsmålet:

»Har De problemer med at huske eller orientere Dem?« (ja/nej) Ved at stille et spørgsmål om, hvorvidt der er problemer med hukommelse eller orientering, gives der mulighed for en naturlig dialog om, hvordan hverdagen fungerer, også i relation til trafiksikkerhed og kørselsrutine. Lægen vil senere kunne sammenholde de objektive fund med de afgivne svar og begrundelser og lade dette indgå i den samlede vurdering. Dømmekraft og indsigt i egen situation er afgørende faktorer for kørefærdighed, og vurderingen bør fokusere på disse forhold.

Forsiden på helbredsattesten – orientering

Lægen selv eller klinikpersonale skal sikre sig, at udfyldelsen finder sted uden hjælp.

Navn:

Personen skal kunne skrive (evt. oplyse) sit fulde navn

Fødselsdato:

Hvis personen ikke kender det fulde CPR-nummer, accepte- res fødselsdatoen.

Adresse:

Personen skal kunne skrive (evt. oplyse) sin fulde, nuværende adresse med gadenummer, etage, by og postnummer.

Aktuel dato:

Hvis personen ikke kender den præcise dato, accepteres angivelse af måned (+/– 1 dag). Årstal skal angives korrekt.

VurderingenMan er ikke orienteret, hvis man har to eller flere fejl ud af ovenstående fem punkter (navn, fødselsdag, adresse, måned og år).

Er det fx den 1. juni, vil 31. maj accepteres som korrekt, fordi det er måneden, som er i fokus, jf. standardiseret scoring af kognitive skalaer.

Urskivetesten – visuo-konstruktive funktioner

Vurderingen fokuserer på rumopfattelse, koncentration, planlægning og psykomotorisk tempo.

Tal:

Alle tal mellem 1 og 12 skal angives, ikke flere eller færre. Tallene skal være i korrekt rækkefølge og uden gentagelser. Tallene skal være placeret inden for cirklens kant og jævnt fordelt, så 12, 3, 6 og 9 er korrekt placeret på urskiven.

Visere:

Der skal være to visere af forskellig længde. Den korte viser skal være placeret ved 11 og den lange ved 2 (11.10).

VurderingDer er tydeligt forringet funktion ved urskiveprøven, hvis der er fejl ved både tal, visere og deres placering.

Indlæring og genkaldelse af tre ord – hukommelse

Ord:

Antal ord, der huskes efter afledning, registreres

VurderingHukommelsen er tydeligt forringet, når kun et eller ingen af de tre ord kan huskes.

Afledningen foretages ved anvendelse af »100-7 prøven«, hvor man skal trække 7 fra 100 og fortsætte med at trække 7 fra det tal, man får, i alt 5 gange. Det er ikke afgørende, om subtraktionen er korrekt, og personen opfordres til at gennemføre afledningen uanset tidligere regnefærdigheder. Er det helt umuligt, skal personen stave »SPAND« bagfra. Selve afledningen vil i sig selv give informationer om den kognitive funktion. Den kan supplere den helhedsvurdering, som foretages. Vurdering af selve afledningen indgår ikke i de tolkningskriterier, som arbejdsgruppen anbefaler for viderehenvisning til vejledende helbredsmæssig køretest.

Den samlede vurdering

Den samlede vurdering vil typisk falde i fire kategorier:

1. Intet kognitivt abnormt 2. Let kognitiv svækkelse 3. Moderat kognitiv svækkelse 4. Svær kognitiv svækkelse

Ad 1. Intet kognitivt abnormt Personen er fuldt orienteret, har upåfaldende funktion i urskiveprøven og husker tre ord efter afledning.

Ad 2. Let kognitiv svækkelse Personen kan enten være delvist orienteret eller have en lettere forringet funktion i urskiveprøven eller i hukommelse for tre ord efter afledning. De øvrige to opgaver skal klares upåfaldende.

Ad 3. Moderat kognitiv svækkelse Personen kan være delvist orienteret og have en forringet funktion i urskiveprøven eller i hukommelse for tre ord efter afledning.

Ad 4. Svær kognitiv svækkelse Personen er ikke orienteret og har en tydeligt forringet funktion i urskiveprøven og genkaldelse af tre ord.

Hele rapporten kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/publ/Publ2003/koerekort.pdf (LINK FUNGERE IKKE)