DSAM Logo

Projektvurderinger 2018
Der blev i løbet af 2018 indsendt i alt 22 anmeldelser til Multipraksisundersøgelses-udvalget. Dette var 14 færre end i 2017. Alle afgørelser findes på DSAM’s hjemmeside og kan ses her.

Størstedelen (ca. 75%) – i alt 16 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. 5 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 1 projekt kom fra medicinalindustrien. 18 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 3 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. 1 projekt blev ikke vurderet, da anmeldelsen blev trukket tilbage.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til en måneds tid.

Honorar for dataindsamling
I 2017 blev der implementeret nye kriterier for uddeling af midlerne. Bl.a. at: ”Ikke tidligere støttede projekter har til enhver tid forrang”, ”der tildeles max 70.000 kr. pr projekt” samt ”at det tilstræbes, at flest muligt projekter tildeles midler”.

Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis i maj måned efter ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2018.

Der blev samlet behandlet 12 ansøgninger, og der var ansøgninger for i alt 2.243.258 kr. De enkelte ansøgningers størrelse var meget forskellige og lå fra 19.000 kr. til 550.000 kr.
Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og 599.000 kr. blev uddelt i 2018.

Alle 12 ansøgere blev fundet støtteegnede, og 11 af dem fik bevilget tilskud, mens 1 fik afslag. Dette afslag var begrundet i, at dette projekt allerede tidligere havde modtaget støtte fra MPU.

Der uddelt beløb mellem 19.000 kr. og 70.000 kr. Fonden for Almen Praksis behandlede udvalgets indstilling på bestyrelsesmøde i juni 2018 og imødekom udvalgets anbefaling.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalget sammensætning
Udvalget har hele året bestået af Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO). Jakob Dahl (udpeget af PLO), Lise Dyhr (udpeget af DSAM) og Hans Christian Kjeldsen - formand (udpeget af DSAM).

Hans Christian Kjeldsen, formand for udvalget
24. september 2019