Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Multipraksisundersøgelsesudvalget (MPU-udvalget)

Medlemmer og vedtægter

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Søren Due-Andersen

Læge

DSAM

Medlem

Anders Elkær Jensen

Læge

DSAM

Medlem

Karin Zimmer

Læge

PLO

Medlem

Niels Ulrich Holm

Læge

PLO

Sekretær

Annette Gehrs

Sekretær

DSAM

Send e-mail til formand eller sekretær.

Vedtægter

1. Udvalgets formål

 1. Stk. 1Udvalgets formål er at vurdere alle forskningsprojekter og forskningslignende projekter, der agtes gennemført som multipraksisundersøgelser. I vurderingen skal indgå en bedømmelse af projekternes relevans for almen praksis samt deres gennemførlighed.Stk. 2Udvalget har også til opgave at vurdere ansøgninger til Fonden for Almen Praksis om midler til honorering af alment praktiserende læger og praksispersonale, som medvirker til indsamling af data. Udvalget udarbejder en samlet prioriteret indstilling til Fonden for Almen Praksis, som derefter vurderer og bevilger midler til de udvalgte projekter.

 2. Ved multipraksisundersøgelser forstås projekter, der har deltagelse af mindst seks praksis (praktiserende læger og/eller praksispersonale, ved samarbejdspraksis tæller hver deltagende praksis for én praksis). I projekter med deltagelse af fem praksis og derunder vil udvalget derfor ikke foretage vurdering, men vil lade det være op til den enkelte læge at deltage.

 3. Ved relevans forstås, at undersøgelsen skal give ny viden til gavn for almen medicin, patienten og sundhedsvæsenets funktion. Projektet bør inddrage almen praksis i planlægningsfasen og bør være tilrettelagt for almen praksis, ligesom diagnosekriterierne bør være tilpasset almen praksis. Endvidere må det tilstræbes, at undersøgelsen skal foregå i almen praksis' regi, således at lægerne deltager som dataindsamlere og ikke kun som henvisere til en anden institution eller afdeling.

 4. Ved gennemførlighed forstås, at der anvendes relevant forskningsmetodologi, hvad angår undersøgelsens planlægning, gennemførelse og fortolkning, og at dette klart fremgår af protokollen.

 5. Hvis der er udfyldt selvdeklareringsskema med indstilling fra lederen af en almenmedicinsk forskningsenhed eller et almenmedicinsk institut, kan forudsætningerne i henhold til pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 som udgangspunkt anses for at være opfyldt. MPU vil godkende indstillingen, under forudsætning af at forskningslederen har vurderet de konkrete forhold, som kan være af betydning for projektets gennemførelse i henhold til pkt. 1.6.

 6. Derudover skal udvalget vurdere konkrete forhold, som kan være af betydning for projektets praktiske gennemførelse, fx:

 • Om gennemførelsen af projektet medfører ekstra udgifter for regionerne i form af lægeydelser eller undersøgelser.

 • Om den deltagende læges tidsforbrug er af et sådant omfang, at manglende honorering herfor kan forventes at have en så negativ indflydelse på projektets gennemførelse, at undersøgelsen ikke længere kan anses for repræsentativ.

 • Om rekruttering af patienter sker på en for den deltagende læge hensigtsmæssig måde.

Udvalget rådgiver på baggrund af denne vurdering de praktiserende læger med hensyn til eventuel deltagelse i konkrete multipraksisundersøgelser.

Udvalget udtaler sig om projektet i sin helhed, men kan desuden påpege væsentlige forhold i det enkelte projekt, der kan have betydning for den deltagende læge.

2. Udvalgets sammensætning

 1. Udvalget for Multipraksisundersøgelser er nedsat af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) i fællesskab. Det består af fire medlemmer: to udpeget af PLO's bestyrelse og to udpeget af DSAM's bestyrelse. Man kan højst være medlem seks år fra den dato, man indtræder i udvalget.

 2. Udvalget konstituerer sig selv med formand og evt. næstformand.

3. Udvalgets forretningsorden

 1. Udvalget skal tage stilling til alle projekter, undtagen projekter med deltagelse af fem praksis eller derunder, jf. pkt. 1.2, og projekter fra forskningsenheder og almenmedicinske enheder, hvor der foreligger selvdeklareringsskema, jf. pkt. 1.5. Udvalget kan desuden på eget initiativ søge oplysninger om ikke forelagte, men planlagte eller iværksatte multipraksisundersøgelser.

 2. Projekterne behandles i den rækkefølge, de indløber, medmindre udvalget skønner, at et indsendt projekt skal opprioriteres i forhold til andre.

 3. Hvis et af udvalgets medlemmer anbefaler et projekt eller på anden måde er involveret i projektet, er vedkommende inhabil. Projektet bedømmes af det resterende udvalg.

 4. Udvalgets udtalelser om de forelagte projekter sendes til ledelsen af de enkelte projekter, som anmodes om at oplyse deltagende praktiserende læger om resultatet af udvalgets vurdering. Projektledelsen kan inden for to uger efter modtagelsen af vurderingen gøre skriftlig indsigelse.

 5. Når fristen for indsigelse er udløbet efter to uger, offentliggøres vurderingen på DSAM's hjemmeside. Ved indsigelse offentliggøres kun MPU-nummer og oplysning om, at der er indsigelse mod offentliggørelse. Udvalget træffer selv afgørelse om eventuel offentliggørelse af udtalelser, eventuelt i anonymiseret form, i Ugeskrift for Læger.

 6. Udvalget holder møder, når det skønnes fornødent. Alle medlemmer kan indkalde til møde, men formandens eller næstformandens tilstedeværelse er en forudsætning for mødets afholdelse.

 7. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 8. Udvalget skal løbende underrette PLO's og DSAM's bestyrelser om dets virksomhed.

 9. Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af DSAM.

4. Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af PLO's og DSAM's bestyrelser.

Godkendt af bestyrelserne for DSAM og PLO september 2019