DSAM Logo

Projektvurderinger 2020

Der blev i løbet af 2020 indsendt i alt 29 anmeldelser til MPU-udvalget. Dette er 6 færre end i 2019, hvor der blev modtaget 35 anmeldelser. Alle afgørelser findes på DSAM’s hjemmeside og kan ses her

Størstedelen (79%) – i alt 23 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. De resterende 6    projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 19 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 4 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. 2 projekter blev vurderet som værende af så lille interesse for almen praksis, at udvalget frarådede praktiserende læger at deltage i disse. 4 projekter blev ikke vurderet, enten fordi de blev trukket tilbage af anmelder eller fordi de blev vurderet som værende kvalitetsudviklingsprojekter.

Behandlingstiden m.m.

Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til mere end en måneds tid. Anmeldelser med lang svartid var ofte forårsaget af, at anmeldelsen manglede forskellige oplysninger, som udvalget efterfølgende måtte efterspørge.

Honorar for dataindsamling 2020

Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis efter ansøgningsfristens udløb den 7. august 2020.

Der blev samlet behandlet 9 ansøgninger, og der var ansøgninger for i alt 689.399 kr. De enkelte ansøgningers størrelse varierede og lå fra 4.404 kr. til 330.288 kr. Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og projekter for 429.111 kr. blev indstillet.

Alle ansøgere blev fundet støtteegnede, og alle, der havde søgt om ≤ 70.000 kr., blev bevilget det ansøgte beløb. Ansøgere, der havde søgt om beløb > 70.000 kr., blev bevilget 70.000 kr. i henhold til givne retningslinjer fra Fonden. Derfor blev årets puljebeløb ikke anvendt, og restbeløbet er overført til senere års uddeling.

Fonden for Almen Praksis behandlede udvalgets indstilling på et bestyrelsesmøde og imødekom udvalgets anbefaling.

Praktiske oplysninger

Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalget sammensætning

Udvalget består p.t. af: Lise Dyhr (formand – udpeget af DSAM), Niels Bentzen (næstformand – udpeget af DSAM), Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO) og Karin Zimmer (udpeget af PLO).

Lise Dyhr, formand for udvalget
20. september 2021