DSAM Logo

Information om merit for uddannelsesstilinger i udlandet 

Merit for dele af den almenmedicinske speciallægeuddannelse kan i nogle tilfælde gives, hvis man har opnået de samme kompetencer ved ansættelse i en anden stilling, fx ved arbejde i almen praksis i udlandet. Det er videreuddannelsesregionerne, der behandler ansøgninger om merit, og ansøgning om merit skal sendes dertil.

DSAM har udarbejdet en erklæring til vejlederen i udlandet, som kan indgå som en del af den dokumentation, der indsendes til videreuddannelsesregionen ved ansøgning om merit for uddannelsesstillinger i udlandet. Det er de enkelte videreuddannelsesregioner, der beslutter, om de vil anvende erklæringen.

 

Vejledererklæring til brug for ansøgning om merit for uddannelsesstilling i udlandet.

(erklæring kan hentes som pdf-fil her)


Uddannelseslægens navn: _________________________

Ansættelsesperiode: _____________________________

Ansættelsessted: _____________________________

Når en uddannelsesstilling skal træde i stedet for et element af den danske speciallægeuddannelse i almen medicin skal det sikres, at den uddannelsessøgende har opnået de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen under det pågældende uddannelseselement.

 

Der vil blive søgt om merit for (sæt kryds):

Introduktionsstilling

Fase 1

Fase 2

Fase 3

 

For at uddannelsesstillingen skal kunne være meritgivende i Danmark skal følgende være opfyldt:

  • Hovedvejlederen skal være speciallæge i almen medicin og fungere som vejleder for uddannelseslæger i den almenmedicinske speciallægeuddannelse i værtslandet (dokumentation vedlægges).
  • Supervision af det kliniske arbejde ved erfaren kollega skal være umiddelbart tilgængelig, og vejlederen skal arrangere regelmæssig planlagt supervision med uddannelseslægen under hele ansættelsen (den danske norm er 30 min. dagligt). Beskrivelse af de lokale forhold for supervision vedlægges ansøgningen om meritgodkendelse.
  • Vejlederen skal have sat sig ind i indholdet i den danske målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i almen medicin (findes her: www.dsam.dk/uddannelse) og anvende de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder undervejs.
  • Vejlederen skal ved underskrift på dette dokument bekræfte, at det er muligt at opnå kompetencerne i ovenstående uddannelseselement i den planlagte ansættelse. En konkret plan for kompetenceopnåelse og gennemførsel af kompetencevurdering udarbejdes ved ansættelsens start.
  • Specielt for introduktionsstillingen: Vejlederen er opmærksom på, at stillingens formål bl.a. er at vurdere, om uddannelseslægen er egnet til videre træning i specialet. Ved at godkende de 8 kompetencer, tilkendegiver vejlederen samtidig, at man anser uddannelseslægen for egnet.

 

Undertegnede hovedvejleder bekræfter, at ovenstående punkter er opfyldt.

 

Dato, sted: ____________________       

  

Underskrift: ____________________