Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Årsagsforhold og sygdomsopfattelse

Arv

Depressionstilstande har efter alt at dømme en multifaktoriel ætiologi, hvori der indgår biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Udviklingen af en sygelig depressionstilstand beror formentlig på en anlægsbetinget tilbøjelighed til defekt stemningsregulering, hvilket ofte viser sig ved øget forekomst af depressive til stande i familien, især ved bipolar affektiv sindslidelse.

Et sådant anlæg er dog sjældent i sig selv tilstrækkeligt til at fremkalde sygdommen, som oftest udløses af en eller anden form for belastning, som rammer personen i en særlig følsom livsfase ( diathesis-stress model), fx i form af tabsoplevelse eller belastende konfl iktforhold [15].

Udløsende faktorer

Andre udløsende faktorer kan være misbrug, traumer, sygdom eller hormonsvingninger, fx i forbindelse med fødsel (»fødselsdepression«) og klimakterium.

Depressionstilstande kan også udløses af en årstidsbetinget nedsættelse af lysmængden og kan da optræde som vinter- eller forårsdepressioner. Hvor stærk en påvirkning, der skal til for at udløse en depressionstilstand, synes at afhænge af styrken af det genetiske anlæg: Jo stærkere det genetiske anlæg er, jo mindre skal påvirkningen være.

Dertil kommer en vis selvforstærkende virkning, således at depressive episoder baner vejen for nye episoder med tiltagende hyppighed ( kindling-effekt) [24].

Særligt fremtrædende risikofaktorer er nævnt i Tabel 3, s. 17, mens en mere omfattende og detaljeret oversigt over de medvirkende årsagsfaktorer er anført i Tabel 4, s. 18.

Tabel 3. Risikofaktorer for udvikling af en depressionstilstand
 • Familiær disposition

 • Tidligere depressionsepisoder

 • Komorbide psykiske lidelser (fx angst)

 • Tidligere suicidalforsøg

 • Kronisk somatisk sygdom

 • AMI og hjerteoperation

 • Barsel, abort eller fødselsdepression

 • Psykiske belastninger, specielt tabsoplevelser og længerevarende stress

 • Manglende familiestøtte eller socialt netværk

 • Arbejdsløshed

 • Alkoholmisbrug eller andet misbrug

Tabel 4. Medvirkende årsagsfaktorer for udvikling af en depressionstilstand (√)

1. Organiske og biologiske

2. Psykologiske og sociale

Cerebrale lidelser

Apopleksi, især ved venstresidigt cerebralt insult

Demenstilstand, såvel kortikal som subkortikal

Epilepsi, især ved komplekse partielle anfald

Dissemineret sklerose

Parkinsons sygdom

Hjernetumorer

Hjernetraumer i efterforløbet

Traumatiske eller rystende oplevelser, posttraumatisk belastningstilstand ved

Krigsoplevelser

Naturkatastrofer

Ulykkestilfælde

Tortur, gidseltagning

Fangenskab

Voldtægt

Overfald

Systemlidelser

Infektionssygdomme, svære eller kroniske

Cancer

Artritis

Diabetes

Hypotyroidisme

Koronar hjertesygdom

Lupus erythematosus disseminatus

KOL

Tabsoplevelser

Dødsfald eller svær sygdom blandt nærtstående

Skilsmisse, afbrudt samlivsforhold

Nærtståendes bortrejse/frafl ytning

Afskedigelse, arbejdsløshed

Tab af kæledyr, bolig, bil

Fængselsophold

Ensomhed

Fysiologiske ændringer

Fødsel

Abort

Menarche

Menopause

Årstidsvekslen, især vinter- og forårssæson

Livsændringer

Indgåelse af ægteskab eller samlivsforhold

Forfremmelse

Flytning til anden bolig (evt. ny og bedre)

Barsel og forældreskab

Pensionering

Medikamentelle påvirkninger

Betablokkere

Steroidhormoner

Levodopa

Konfliktforhold

Familiekonflikter

Arbejdskonflikter

Nabokonflikter

Skolekonflikter

Misbrugsårsager

Alkohol

Psykoaktive stoffer, især anxiolytika, hypnotika og centralstimulantia

Andre årsager

Overanstrengelse

Søvnmange

De nævnte årsagsfaktorer optræder sjældent alene. Oftest ses en kombination af biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som sammen eller i vekselvirkning bidrager til depressionstilstanden. De psykologiske faktorers virkning udløses ofte på et ubevidst niveau, og ud fra en psykodynamisk forståelsesmodel kan mange af symptomerne forklares som udtryk for eller reaktion på tabsoplevelser eller indre psykiske konfl iktforhold, til dels med baggrund i tidligt anlagte forsvarsmekanismer (specielt passiv aggression). Ifølge en kognitiv forståelsesmodel har patienten udviklet negative og depressive tankemønstre, som kan aktiveres ved modgang eller skuffelser og med deres følelsesmæssige korrelat trække patienten ned i en depressionstilstand.