Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Definition

Osteoporose er en tilstand, hvor knoglemasse og knoglestyrke er nedsat i en sådan grad, at der kan opstå brud selv ved beskedne belastninger.

Det danske ord for osteoporose er knogleskørhed1

Ved lavenergifraktur forstås knoglebrud opstået spontant eller ved fald på samme niveau

Osteopeni: T-score mellem –1 og –2,5 Osteoporose:

T-score under –2,5, Manifest osteoporose: T-score under -2,5 og lavenergifraktur

Osteoporotiske brud, de såkaldte lavenergifrakturer, optræder typisk i de områder af skelettet, der er domineret af trabekulær knogle, det vil sige distale underarme, lårbenshalse og rygsøjle, men også proksimale overarme, distale underben (ankler) og bækken2. Frakturerne opstår spontant eller ved fald på samme niveau.

Osteoporose inddeles i primær osteoporose, hvor der ikke er nogen kendt sygelig tilstand, der udløser sygdommen, og sekundær osteoporose, hvor sygdommen er udløst af en kendt medicinsk lidelse eller behandling (side 29)2.

En ekspertgruppe med tilknytning til WHO har foreslået, at osteoporose defineres ud fra skelettets knoglemineralindhold (BMC) eller tæthed (BMD), som måles ved knogleskanning3. Normalområdet er blandt andet afhængigt af personens race, køn og alder samt det anatomiske målested. Knoglemineraltætheden (Bone Mineral Density, BMD) måles i g/cm2. Resultatet af en knogleskanning udtrykkes ved T- og Z-score. T-score angiver, hvor mange standarddeviationer (SD) den målte værdi afviger hos den enkelte person i forhold til mid- delværdien for yngre voksne (20-40 år) af samme køn. Z-score angiver resultatets afvigelse fra middelværdien for normale på samme alder og af samme køn.

Grænsen for, hvornår mineralindholdet er så lavt, at tilstanden kaldes osteoporose, er arbitrær. For kvinder defineres osteoporose ved T- score < -2,5, dvs. at BMD er nedsat med mere end 2,5 SD i forhold til normale yngre kvinder. Har kvinden samtidig osteoporotiske lav- energibrud, benævnes tilstanden manifest osteoporose. Er T-score mellem -2,5 og -1,0 har hun osteopeni. Der er ingen konsensus om grænseværdier for mænd, men knogleskanning kan være relevant, ligesom beregning af T- og Z-score.

T-score er et relativt mål, der er associeret til personens risiko for brud. T-score anvendes p.t. til diagnostisk afgrænsning af osteoporose og osteopeni, mens Z-score anvendes til at vurdere afvigelser i mineraltæthed i forhold til det forventede. I Danmark anvendes en kombination af T- og Z-score som grundlag for bevilling af enkelttilskud til osteoporosemedicin.

Nedsat knoglemineralindhold er kun en af mange risikofaktorer for at få en lavenergifraktur. Det er uheldigt, at det endnu ikke er lykkedes at give en definition af osteoporose, der inkluderer andre risikofaktorer for brud. Når man vurderer en persons risiko for frakturer, kan vurderingen imidlertid ikke baseres alene på resultatet af en knogleskanning, men må nødvendigvis medinddrage klinisk relevante risikofaktorer (side 15).

Fig. 1. WHO’s osteoporosedefinition og sammenhængen mellem BMD og alder hos »normale« raske kvinder og kvinder med det første osteoporotiske brud. Hos patienter med brud er z-score i gennemsnit omkring -1,0. Kun hos 15-20% ligger BMD uden for det klassiske normalområde (z-score +2).