Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Risikovurdering

En lægelig vurdering af en patients risiko er en usikker spådom, men dog det bedste bud vi har!

For en patient er den konsekvens, hun skal vurdere, lig risikoen for, at en bestemt (uønsket) begivenhed vil indtræffe kombineret med størrelsen af det tab, som begivenheden vil medføre. Forståelsen, betydningen og fortolkningen af en risiko er afhængig af patientens personlige perspektiv. Risikovilligheden er typisk afhængig af livsfase og personlige erfaringer.

BMD er et indirekte mål for fremtidig frakturrisiko, og måleresultatet skal sammenholdes med andre markører for øget frakturrisiko for at få et samlet skøn over den enkeltes risiko. Ved overvejelser omkring medicinsk behandling som sekundær eller tertiær profylakse må også personens forventede restlevetid indgå i betragtningerne.

Indikationen for knogletæthedsmåling er derfor bestemt af det risikoniveau, hvor læge og patient i samråd finder en forebyggende behandling relevant.

Frakturindeks - for ældre postmenopausale kvinder

Nedenstående scoringstavle kan anvendes med eller uden BMDmåling i vurderingen af ældre, postmenopausale kvinders risiko for hoftefraktur og andre osteoporotiske frakturer samt behov for udredning og profylakse. Frakturindekset er udviklet i USA på en population af 7.782 65+-årige kvinder. I løbet af 5 år fik 231 (3%) af kvinderne en hoftefraktur. I alt 7 variable blev udvalgt til modellen. Alder er den risikofaktor, der er stærkest associeret med 5-års risikoen for hoftefraktur. Indekset blev primært udviklet for hoftefrakturer

Forfatterne bag tabellen foreslår, at kvinder med en total score på 4 eller mere uden BMD-måling eller totalscore på 6 eller mere med BMD-måling bør evalueres yderligere. Disse kvinders estimerede 5- års risiko for hoftefraktur er 6%.Det skal understreges, at indekset ikke kan anvendes for perimenopausale kvinder eller mænd, samt at det ikke er evalueret for skandinaviske kvinder.

Vi mener ikke, beslutning om forebyggende behandling med lægemidler kan træffes på baggrund af dette indeks alene, men indekset kan vejlede om, hvorvidt yderligere udredning bør overvejes eller ikke er påkrævet.

  • Blandt kvinder, der kun scorer få point uden BMD, er knogleskanning sjældent indiceret.

  • For kvinder med total score ≥ 4 uden BMD-måling eller ≥ 6 med BMD-måling bør yderligere evaluering overvejes

  • Kort forventet restlevetid svækker indikationen for knogleskanning.

Det kan for eksempel være relevant at undlade knogleskanning

  • hos personer, der uanset resultat sættes i specifik osteoporosebehandling efter hoftebrud eller klinisk lavenergifraktur i columna

  • hos ældre, der sættes i behandling med kalcium og D-vitamin eller hoftebeskyttere som led i en generel profylaktisk indsats på plejehjem

Ved vurdering af en persons risiko for at få en fraktur er det rart at vide

at det for en kvinde gælder atDen relative risiko for hoftefraktur øges13 x2 ved tidligere underarmsfraktur

Den relative risiko for columnafraktur øges13 x2 ved tidligere hoftefraktur (uafhængigt af BMD) x2 ved tidligere underarmsfraktur (uafhængigt af BMD) x4-6 ved tidligere columnafraktur (uafhængigt af BMD)

Risikoen for fraktur stiger med faldende T-score14:For hvert fald i BMD på 1 standarddeviation (SD) øges risikoen for knoglebrud med en faktor 1,5 uafhængig af alder risikoen for columnafraktur med en faktor 2 (baseret på skanning af columna) risikoen for hoftefraktur med en faktor ca. 2,5 (baseret på skanning af hofte)

At det for mænd gælder, at risikovurderingen for mænd ikke er så veldokumenteret, som for kvinder.