Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2002

Osteoporose i almen praksis

Med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Epidemiologi

I en gennemsnitlig praksis vil der være
  • mange kontakter fra patienter der er utrygge eller usikre omkring osteoporose og ønsker forebyggelse

  • en del patienter hvor rådgivning om forebyggelse af faldulykker er aktuel

  • færre patienter hvor risikovurdering med knogleskanning er indiceret

  • få hvor der er indikation for specifik medikamentel behandling

  • få (under 10 per år) hvor problemet er en ny osteoporotisk fraktur

•  Risikoen for osteoporotiske frakturer stiger med alderen på grund af aftagende knoglestyrke og øget faldtendens. Hos 60+-årige er den årlige incidens af lavenergibrud 3,1% hos kvinder og 1,9% hos mænd6. Cirka hver tredje kvinde og hver tiende mand vil få et osteoporotisk brud i løbet af deres liv7

•  En 50-årig kvinde har en gennemsnitlig livsrisiko for hoftebrud på 18%. En 50-årig mands livsrisiko er 6%. En medvirkende årsag til den store forskel er, at kvinder lever længere. Brud reducerer den forvent- ede livslængde7.

•  Hver tredje kvinde, der har passeret menopausen, har røntgenologisk sammenfaldne og/eller deformerede hvirvellegemer. Heraf får 20-30% kliniske symptomer8.

•  Hvor mange, der har kroniske rygsmerter som følge af osteoporosebetingede sammenfald i columna, ved vi ikke.

De følgende figurer viser sammenhængen mellem alder og risiko for brud. Tallene er beregnet på baggrund af data fra Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, 1999.

Kilde: P.Vestergaard, Århus Amtssygehus, personlig meddelelse.

Tabellerne angiver risikoen for hoftefraktur i løbet af de næste 10 leveår (10-års risikoen) for personer af forskellig alder og køn. Endvidere vises 10-års risikoen for hoftefraktur, hvis T-score er kendt (T=-1, -2,5 eller <-2,5).

Data stammer fra model beregninger på frakturrater fra Sverige9