DSAM Logo

Jeg har nu snart fungeret som formand for DSAM i et år, og jeg har ikke alene overlevet - jeg synes også arbejdet har været meget spændende.

Året er primært gået med megen debat om den fremtidige struktur i det nye regionale landskab. Min beretning vil derfor beskrive hovedtrækkene for strukturændringerne og nogle enkelte elementer inden for forskning, kvalitet og uddannelse.

Struktur

DSAM´s organisatoriske tilpasning til de nye regioner kan detaljeret ses i udkastet til nye love på vores hjemmeside. Overordnet set tilpasser DSAM sig PLO´s nye regionale struktur. DSAM får en ny regional repræsentation, en Regionsbestyrelse, der ideelt set vælges samtidig med valgene til det Regionale Praksisudvalg. Regionsbestyrelsen sammensættes både af praktiserende læger og FYAM medlemmer. Regionsbestyrelsen udpeger en observatør til Regions Praksisudvalget. Regionsbestyrelsen skal koordinere arbejdet inden for selskabets kerneområder – forskning, uddannelse og kvalitet – ude i regionerne. Vi ser gerne, at der etableres en almenmedicinsk enhed, en FUAP eller hvad den nu skal hedde, i hver region, og regionsbestyrelsen skal være i tæt dialog med denne enhed. Ofte vil der også være personsammenfald mellem de to.

Selskabets højeste myndighed bliver fremover et repræsentantskab. Dette sammensættes af medlemmerne af Regionbestyrelserne. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og formanden. Der er sikret FYAM repræsentation i både bestyrelse og repræsentantskab. Med denne konstruktion håber vi på at styrke samarbejdet mellem det centrale og det decentrale niveau og herved også blive mere synlige i regionerne.

Uddannelse

På uddannelsesområdet har vi arbejdet med tre mærkesager. Der er stærke kræfter i gang med at reducere turnus fra 18 mdr. til 12 mdr. Hvor stor en del af de 12 mdr., der tænkes placeret i almen praksis ved vi ikke. Yngre læger og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fælles interesser i at nedbringe turnustiden, men hvis det medfører en reduktion  eller helt fravær af almen medicin i turnus er det intet mindre end en katastrofe. Danmark har været foregangsland i hele Europa ved at have 6 mdr. i almen praksis. Først når man på egen hånd har oplevet sygdomsmønstre og håndteringen heraf i almen praksis, har man senere i sygehusansættelsen forståelse for hvad praksis formår, og bidrager herved til mere sammenhængende patientforløb. Dette gælder også arbejdet hos de praktiserende speciallæger. Kun i turnusforløbet i almen praksis opnår man en indsigt i de mange opgaver speciallægepraksis påtager sig. PKO-ordningen, og ikke mindst turnus for alle i almen praksis, har bidraget til en større forståelse sektorerne imellem til gavn for patienterne.

At alle læger har indgående kendskab til såvel primær- som sekundærsektoren er én af de meget væsentlige forudsætninger for, at vi får det sammenhængende sundhedsvæsen, der bl.a. skal løfte opgaven med kronikeromsorgen.

Der er foreslået en alternativ mulighed med turnus i 3 x 4 måneder, men turnuskandidaterne når på denne tid knap at få indsigt i specialet og med den hurtigere udskiftning af turnuslæger kan man frygte, at det bliver sværere at rekruttere tutorlæger. Hvis turnus reduceres til 12 måneder må vi stå fast på, at der fortsat skal være 6 måneders almen medicin.

Yngre læger har nu i knap tre år haft mulighed for at bruge den af Dansk Telemedicin og DSAM

udviklede logbog til stor glæde for alle parter. Vores fælles portefølje kom desværre ikke i betragtning, da amterne etablerede deres egen version: Lægens Uddannelsesbog. DSAM har haft flere møder med folkene bag den nye logbog, og det ser ud til, at alle data fra den nuværende logbog kan overføres til den nye. Desværre er der enkelte amter, der har valgt ikke at benytte den elektroniske logbog, og det vil blive et stort arbejde at overføre tidligere erhvervede kompetencer fra papir! Status aktuelt er, at driften af vores portefølje er sikret indtil Lægens Uddannelsesbog er i luften – og det er også sikret at data bliver overført til Lægens Uddannelsesbog.

PLP er evalueret. Evalueringen viste, som vi forventede, at redskabet ikke bruges meget, men også at det er udmærket redskab til at planlægge den praktiserende læges efteruddannelse. Vi forsøger nu via efteruddannelsesvejlederne, at udbrede kendskabet til og brugen af redskabet.

Kvalitet

Den nye Landsoverenskomst fra foråret 2006 bragte flere spændende nyheder inden for kvalitetsområdet. Der oprettes en fond for kvalitet - KIF, Kvalitets- og informatikfonden – som skal lede og finansiere videreudviklingen af DAK-projektet, DAK – Enheden. Der etableres en almen medicinsk database, hvortil data indsamles automatisk i lægepraksis via datafangstmodulet. Der er udviklet indikatorer på en række områder specifikke for almenpraksis. Den enkelte læge kan selv afgøre i hvilket omfang han eller hun vil deltage i dataindsamlingen. Der er også indført en ny forløbsydelse for diabetespatienter, som understøtter forløbstankegangen for patienter med kroniske sygdomme. Hvis udestående økonomiforhandlinger mellem PLO og Amtsrådsforeningen afsluttes i tide forventes det, at dataindsamlingen for diabetes kan begynde den 1. april 2007.

Der er megen fokus på patientsikkerhed. Da det fra i år ifølge lovgivningen skulle være muligt at indberette utilsigtede hændelser også fra primærsektoren har DSAM og PLO udarbejdet en rapport herom.

Forskning

De tre forskningsenheder har tidligere i år været truet med store økonomiske nedskæringer, som ville medføre reduktion af medarbejderstaben. Der synes nu at være fundet en løsning, hvor de økonomiske midler kun reduceres i et sådan omfang, at det næppe bliver nødvendigt med reduktion af personalet – og hvor konsekvenserne for forskningsindsatsen forhåbentligt er minimeret.

DSAM var i foråret vært for en konference for det europæiske forskningsnetværk EGPRN. Temaet var ”Research in Education”. Kongressen var velbesøgt med 130 deltagere og hele arrangementet fik megen ros. Arrangementet var  i øvrigt det første fælles arrangement mellem EGPRN og uddannelsesnetværket i Europa, EURACT.

Der er i september indgået en ny aftale med udgiverne af Scandinavian Journal of Primary Health Care - SJPHC, som indebærer, at bladet udkommer uændret i 2007, men suppleres med en internetudgave fra 1. januar 2007. Internetversionen bliver frit tilgængelig for alle på online platformen InformaWorld. Fra 2008 kan det enkelte medlem (eller DSAM på medlemmernes vegne) fravælge papirversionen, der er dog indgået aftale om minimum 1000 papirudgaver i hele Norden. Det må antages, at flere fravælger papirudgaven, hvorfor DSAM på sigt forventer at kunne spare en del af den betydelige udgift til det kollektive abonnement på SJPHC.

Kommunikation

DSAM har i mange år kun haft Practicus som kommunikationsmiddel til medlemmerne, senere er tilkommet en hjemmeside. Hjemmesiden trænger til en opdatering, og en ny er under opbygning og vi forventer den kan gå i luften efter årsmødet til oktober. Practicus fortsætter som papirudgave med foreløbig seks udgivelser årligt, men i løbet af 2007 introducerer vi e-Practicus. Det er en elektronisk udgave af Practicus med mulighed for aktuel debat og kortere artikler. Vi håber ligeledes meget snart, at kunne sende mail direkte til alle medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet

En meget engageret bestyrelse og observatører har bidraget til at gøre det første år som formand spændende og udbytterigt. FYAM måtte skifte formand midt i perioden, men den nye formand, Ellen Louise Kristensen , er hurtigt kommet ind i arbejdsrutinerne. Tak til den tidligere FYAM formand, Kåre Stahl Jacobsen , for hans arbejde for selskabet. Jette Elbrønd har desværre besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen efter to år for at hellige sig det lokale faglige arbejde. Der skal også lyde en stor tak til Jette for hendes bidrag til bestyrelsens arbejde, især inden for kronikerområdet. Det er bestyrelsens håb, at vi kan gå ind i det nye år præget af regionsdannelsen med en repræsentant fra hver af de fem regioner. Jeg håber derfor, at der kan findes en kandidat fra Region Syddanmark til den ledige bestyrelsespost.

Sekretariatet

Sekretariatet er faldet godt til i de nye rammer på det tidligere Kommunehospital. Sekretariatet er blevet opnormeret på websiden med en fuldtids webredaktør, Annette Gehrs. Helle V. Kristensen er fratrådt efter knap fire år i sekretariatet og afløses fra 1. oktober 2006 af Tina Pedersen.

Generationsskifte

Til slut lidt tanker om generationsskifte. Inden for de kommende 5 – 10 år vil en stor del af de praktiserende læger gå på pension. Det bliver derfor ekstra vigtigt at sikre, at det maksimale antal af de nye kandidater vælger vores speciale. DSAM ser det derfor som en væsentligopgave at pleje de unge læger – såvel færdige kandidater som studerende. Den almenmedicinske studenterorganisation, SAMS, har fået godt fodfæste i Odense og har nu også etableret sig i Århus.

De yngre læger med interesse for almen medicin, FYAM, havde et velbesøgt årsmøde i 2005, der øgede aktiviteten i amterne, og succesen gentages derfor i år med et stort arrangement dagen før DSAM´s årsmøde. Selskabet har støttet flere yngre lægers deltagelse i Wonca Europe kongressen både i 2005 og 2006. Yngre lægers repræsentation i Wonca er nu sikret økonomisk og organisatorisk, så yngelplejen kan brede sig til det øvrige Europa – og det med en dansker i førersædet, da den første præsident for yngre lægers arbejde i europæisk regi er Birgit Morre Petersen.

Med det kommende større generationsskifte mister vi også en del af de ildsjæle, der har udført et kæmpearbejde inden for deres lille interesseområde. Finn Klamer har fx i utallige år været Mr. sundhed.dk, og vi håber selvfølgelig Finn kan fortsætte sit arbejde mange år endnu, men det ville være godt, hvis han kunne finde en elev, der kunne tage over på sigt. Noget tilsvarende gælder inden for registrerings- og kodeområdet, hvor Erik Falkø har udført et kæmpearbejde, både for DSAM , men også for Wonca med udarbejdelsen af ICPC og ICPC-2. Erik bliver også ældre, og det ville være godt, om nogen delte Eriks interesse for systematik og kodning og kunne tage over om nogle år.

Vi har heldigvis fortsat stor medlemstilslutning blandt uddannelseslægerne og nynedsatte, så vi må have mobiliseret de unge.

Jeg glæder mig til at se rigtig mange, også yngre kræfter, til DSAM´s (sidste?) generalforsamling den 7. oktober 2006.