Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Formandsberetning 2022-2023

Nu har jeg haft fornøjelsen af at være formand for DSAM i to år, og det er derfor også min anden formandsberetning. Den kommer til at ligne den foregående i længden, da der sker meget i DSAM, men aktiviteterne er ikke helt de samme hele vejen igennem.

Jeg vil ønske jer god læselyst og gentage min opfordring fra sidste år: Kommentarer, input og ideer til DSAM’s arbejde er meget velkomne, så kontakt gerne mig eller sekretariatet, hvis du har noget på hjerte!

Repræsentantskabsmødet 2022

Til repræsentantskabsmødet sidste år var det nye repræsentantskab samlet for første gang. Vi havde et godt møde, og jeg satte pris på den debat, der var undervejs fra engagerede repræsentanter. Det var også her, at vi fik valgt de to frie medlemmer til bestyrelsen, som vælges af repræsentantskabet, nemlig Merete Hansen (ordinært medlem) og Anders Elkær Jensen (valgt af FYAM).

Den samlede bestyrelse så efter mødet således ud:

Bolette Friderichsen (formand)Christina Kjerulff (næstformand og kvalitetsordfører)Marianne Dam Lentz (uddannelsesordfører)Troels Mengel-Jørgensen (forskningsordfører og ordfører for det internationale samarbejde)Søren Due-Andersen (ulighedsordfører)Jon Eik Zwisler (medicinordfører)Merete Hansen (it og data-ordfører)Anders Elkær Jensen (kommuneordfører)Thomas Purup (ordfører for FYAM)

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er fast, og derfor blev det også et farvel til tre afgående bestyrelsesmedlemmer, nemlig Daniel Rotenberg, Niels Saxtrup og Lasse Karlsen Eck. Som bestyrelsesmedlemmer har de repræsenteret DSAM på forbilledlig vis i forskellige fora. Og gør det heldigvis stadig som udpegede i diverse sammenhænge.

Udskiftninger i sekretariatet

Også i sekretariatet har der været udskiftning. Anne Møller valgte at stoppe som lægefaglig konsulent, da livet som praksisejer tog for meget af hendes tid. I stedet kom Anne Holm til, som har været en del af sekretariatet siden sommeren 2022. Anne Holm er ansvarlig for selskabets høringer og udpegninger. Hun er speciallæge i almen medicin og ansat som praksisvikar i Husum og som adjunkt ved Afdeling for almen medicin på Københavns Universitet. Også Sine Barrett-Madsen valgte efter knap seks år i sekretariatet at opsige sin stilling for at blive selvstændig. Vi har i stedet ansat Mogens Folkmann Andersen som ny presse- og kommunikationsrådgiver. Mogens har tidligere arbejdet med presse, analyse og interessevaretagelse hos en patientforening og er allerede godt i gang hos DSAM.

DSAM’s årsmøde 2022

Traditionen tro afholdt vi DSAM’s årsmøde dagen forinden repræsentantskabsmødet. Endnu engang blev vi inspireret af spændende talere og gode faglige oplæg og parallelsessioner. Hotel Comwell i Kolding lagde hus til og stod for forplejning, og der var god mulighed for at netværke med kolleger både i løbet af dagen og til festmiddagen om aftenen.  

Opgaverne i almen praksis – en samlet beskrivelse

Under forberedelserne af ny overenskomst foregik diverse drøftelser iværksat af PLO og honorarstrukturrådet (HR). Et kommende hovedelement er en reform af honorarstrukturen. DSAM indledte i starten af 2022 på opfordring af PLO et arbejde for at se på, hvilke laboratorieydelser og tillægsydelser der som minimum skal udføres i almen praksis. Dette arbejde har repræsentantskabet i DSAM og forskningsenhederne bidraget til.

I forlængelse heraf kom en opgave mere, direkte fra HR, som vedrører en beskrivelse af ”Opgaverne i almen praksis”. Beskrivelsen var nødvendig i deres arbejde med at foreslå en forenkling af honorarstrukturen, hvor incitamentet for vores aktiviteter i højere grad skal være fagligt bestemt, fremfor hensynet til indtjening. Rapporten beskriver, hvilke opgaver der med fordel kan løses i almen praksis, og hvilke der ikke skal løses her, men af andre aktører i eller uden for sundhedsvæsenet eller af patienten selv. Rapporten indeholder dels et generisk afsnit om, hvad der er almenmedicinske opgaver, og dermed hvornår en ny opgave godt kan høre til i almen praksis, og dels et mere specifikt afsnit, der vedrører de konkrete procedurer og undersøgelser, kaldet ”common trunk”, der alle er beskrevet i målbeskrivelsen, og som allerede er almindeligt udbredt i landets lægehuse. Man kunne kalde det ”fællesmængden”. 

Det er vigtigt at forstå, at rapporten IKKE er forpligtende for det enkelte lægehus, før der foreligger en godkendt aftale mellem PLO og myndighederne, der sikrer ressourcerne (tid og økonomi). Men det er DSAM’s bud på den bedste opgavefordeling i vores del af sundhedsvæsenet og samtidig en beskyttelse mod politisk bestemte ønsker, der er helt uden for skiven, såsom pligt til udredning, diagnostik og behandling af sjældne tilstande eller bestilling af undersøgelser på vegne af sygehuslæger. Og hermed har dansk almen praksis for første gang fået sin egen beskrivelse af faget: Hvad vi kan, og hvad vi ikke kan påtage os.

Rapporten i sin fulde længde kan ses her.

Revision af vejledning om akutte atypiske brystsmerter

Det er et mål for DSAM at rydde de sten af vejen, som forhindrer god lægefaglig dømmekraft. Derfor har vi det seneste år arbejdet for en revision af den 12 år gamle vejledning om akutte atypiske brystsmerter, som ikke er up to date. Efter at have banket på hos diverse styrelser, myndigheder og andre relevante lægefaglige selskaber er det nu endelig lykkedes. Sundhedsstyrelsen har sat arbejdet i gang, og vi glæder os til at blive inddraget i det. DSAM’s næstformand har skrevet et debatindlæg om sagen, hvor du kan læse mere om de udfordringer, som den nuværende vejledning giver.

Hvem er vi egentlig i selskabet?

DSAM har pr. 31. august 2023 i alt 4.923 medlemmer. Disse medlemmer er fordelt med 2.643 ordinære medlemmer, 1.518 FYAM-medlemmer, 321 SAMS-medlemmer og 441 ikke-erhvervsaktive. Medlemstallet har ligget meget stabilt hen over de seneste år med en lille stigning hvert år. Vi ved, at der i 2022 var i alt 3.284 PLO-læger, så med 2.643 ordinære medlemmer er ca. 80 pct. af de praktiserende læger medlemmer af DSAM. Vi vil selvfølgelig også gerne have fat i de sidste 20 pct. og gør ved enhver given lejlighed en indsats for at gøre opmærksom på DSAM. FYAM- og SAMS-aktive gør også en stor indsats for at rekruttere nye medlemmer. Jeg håber også, du vil hjælpe, hvis du kender en kollega, som måske ikke ved, om vedkommende er medlem, men gerne vil støtte op om faget.

DSAM’s økonomi

Årets resultat for 2022 blev et forventet underskud på ca. 1 mio. kr., hvilket kan henføres til større aktivitet efter corona samt implementering af udbetaling af mødegodtgørelse for aften- og weekendmøder. Desuden blev der i 2022 igangsat et større projekt omkring en ny web-løsning for DSAM. Dette projekt vil også påvirke driftsresultatet i 2023. DSAM har en egenkapital på ca. 10 mio. kr., og selvom vi skal have en buffer til uforudsete hændelser, er vores holdning, at medlemmernes penge også skal ud at arbejde for medlemmerne.

Preventing overdiagnosis

Overdiagnostik er et vigtigt tema for DSAM. I 2018 var vi medvært for kongressen ”Preventing Overdiagnosis”, og i år fik vi muligheden for det igen. I samarbejde med professor i almen medicin John Brodersen og ph.d.-studerende Emma Grundtvig Gram har sekretariatet udgjort organisationskomiteen, der har stået for den praktiske planlægning. Konferencemiddagen blev holdt i det smukke Moltkes Palæ, og Københavns Rådhus lagde lokaler til åbningsreceptionen med underholdning og de berømte rådhuspandekager. Det videnskabelige program var på et højt niveau – ikke mindst de danske bidrag, som bl.a. Svend Brinkmann og Alexandra Brandt Ryborg Jønsson stod for.

Vejledningsområdet

Også i 2022 og 2023 har der været stor aktivitet på vejledningsområdet. Her er, hvad der er blevet udgivet:

Faglig visitationsstandard for akutarbejdet i lægevagten

I slutningen af 2022 kunne vi sammen med Danske Regioner og PLO offentliggøre en ny vejledning for de vagtbærende læger. Formålet med en faglig visitationsstandard er at sikre et højt fagligt og ensartet niveau i visitationen på tværs af de fem regioner og at forventningsafstemme opgaverne i lægevagten.

Visitationsstandarden er en overordnet vejledning til vagtlægerne: Hvordan håndteres forskellige patientgrupper? Hvilke visitationsmuligheder findes i lægevagten? Hvilke generelle regler gælder for lægerne, der arbejder i lægevagten? Det er ikke en detaljeret instruks i behandling af konkrete sygdomme eller symptomer, men en generel vejledning i lægevagtsarbejdet. Akutte symptomer og vejledning i akut visitation kan findes i DSAM’s akuthåndbog. Du finder visitationsstandarden her.

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes Fælles retningslinje fra DES og DSAM

De fælles anbefalinger vil indgå som en naturlig delmængde af de respektive selskabers behandlingsvejledninger, og de vil blive opdateret parallelt. Se vejledningen her.

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Vejledningen er blevet ajourført på baggrund af ny vejledning fra European Society of Cardiology, ECS, og Dansk Cardiologisk Selskab, DCS. Se vejledningen her.

Sundhedstjek til borgere på botilbud

I redskabsarket er der forslag til forberedelse, gennemførelse og udarbejdelse af plan i forbindelse med sundhedstjek til personer på bosteder. Se redskabsarket her.

PTSD

FAQta-arket om PTSD har fået nyt layout. Se det her.

Den ældre skrøbelige patient

I september 2023 udgav DSAM vejledningen Den ældre skrøbelige patient, som er en forkortet og revideret udgave af Den ældre patient fra 2012. Der er fokus på skrøbelighed, som er et begreb, der vinder indpas i mange medicinske specialer. Vejledningen giver opdateret viden om og inspiration til, hvordan ældre skrøbelige patienter kan få bedre og mere kvalificeret lægehjælp. 

Alle landets praktiserende læger modtager vejledningen Den ældre skrøbelige patient og redskabsarket Sundhedstjek til borgere på bosteder med almindelig post i løbet af uge 37. Udsendelsen sker med hjælp fra PLO, da vejledningerne er målrettet alle praktiserende læger. I forsendelsen er også et brev, hvor DSAM formidler selskabets alsidige arbejde for at varetage fagets og medlemmernes interesser samt at bidrage med faglige perspektiver til fagets udvikling. 

Der er flere udgivelser på vej fra vejledningsområdet, se status for de igangværende vejledninger her.

Møder med samarbejdspartnere

I 2021 var jeg på en berigende tur til forskningsenhederne, som jeg skrev om i formandsberetningen 2021-2022. Også dette år har budt på mange inspirerende og berigende møder både med interne og eksterne interessenter. For blot at nævne nogle af de eksterne: FOA, Danske Bioanalytikere, Sundhedsministeriet (herunder ministeren), Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, Dansk Apotekerforening og Lungeforeningen. Branche- og patientforeningerne er typisk organiseret ligesom DSAM: en valgt faglig bestyrelse med en formand, understøttet af et sekretariat med en professionel direktør/sekretariatschef. Man møder her både kølig, professionel interessevaretagelse og ildsjæleri . Opgaven er hver gang at finde de fælles interesser, så vi kan styrke hinandens argumenter, fx når vi sammen med Apotekerforeningen arbejder for, at de kan få flere beføjelser til at substituere, når der er restordrer, eller når vi sammen med FOA i en kronik i Altinget slår et slag for betydningen af kontinuitet i plejen fremfor tjeklistekontroller. Det kan også være at prøve at påvirke en kampagne i retning af et mere almenmedicinsk perspektiv, så den nye KOL-plan ikke primært handler om at diagnosticere flest mulige næsten-raske, men snarere om at hjælpe de sygeste bedst muligt.

Ny hjemmeside og revideret logo

DSAM har i august 2023 fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside samler intet mindre end fire hjemmesider: dsam.dk, fyam.dk, sams.dk og vejledninger.dsam.dk. Samtidig med lanceringen introducerede vi – i første omgang digitalt – et revideret logo. Vi håber, at I tager godt imod det gamle DSAM i nye klæder.

Den gamle hjemmeside havde over 15 år på bagen og var bygget i et system, der ikke længere er tidssvarende. Samtidig er der i dag nye krav og anbefalinger til fx webformidling, GDPR og sikkerhed, som vi med den nye hjemmeside har lettere ved at leve op til. Vi har fået en hjemmeside, der er mere tidssvarende ift. den digitale tidsalder, vi lever i, og som fungerer lige godt på pc som på mobil. Forhåbentlig vil det betyde, at vi opleves mere attraktivt både overfor nuværende medlemmer, potentielle medlemmer, medicinstuderende, pressen og øvrige interessenter.

Vi ved fra analyser, at vejledningssiderne er de klart mest besøgte med over 200.000 hits hvert halve år, og vi er derfor glade for, at vi med den nye hjemmeside har fået vejledningerne ind under hovedsiden.

Vi har også fået nye billeder. Med billederne vil vi gerne signalere, at DSAM er autentisk, troværdig og i øjenhøjde. Derfor er det fotos af rigtige patienter, praktiserende læger, yngre læger, medicinstuderende og praksispersonale, der pryder hjemmesiden.

DSAM’s gamle logo egnede sig ikke til digitalt brug. Derfor er der udviklet et logo, der med en klar identitet nu også fortæller, at vi er Dansk Selskab for Almen Medicin og ikke bare DSAM, som mange uden for selskabet ikke ved, hvad betyder. Det reviderede logo benytter samme skrifttype, som den visuelle identitet på hjemmesiden og skaber derved en sammenhæng. Skrifttypen er særligt udviklet med fokus på læsbarhed, det er velegnet og optimeret til digitalt brug. FYAM og SAMS har fået matchende logoer i deres farver.

Folkemødet

Vi havde i år en større delegation fra bestyrelsen og sekretariatet afsted, og DSAM var indbudt som debattør i fire debatter. Det er oplevelsen, at DSAM i alle disse debatter fik markeret sig som en stærk og troværdig stemme. Vi fik lejlighed til at synliggøre pejlemærkerne og betydningen af, at almen praksis ser borgerne/patienterne med de problemstillinger, som de kommer med, og først derefter visiterer. Særligt blev det understreget, at almen praksis gerne vil være en god samarbejdspartner i det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte patienter. Samtidig blev der mulighed for at pointere, at de patienter, som kan selv, skal understøttes i det. DSAM fik også lejlighed til at fortælle, hvordan almen praksis arbejder i konsultationsrummet med bl.a. ”watchful waiting” og varsom brug af diagnoser. Endelig var der lejlighed til at fortælle om medlemsundersøgelsen blandt yngre læger og de faktorer, som har betydning i overvejelserne om at nedsætte sig som praktiserende læge.

DSAM havde også selv arrangeret en debat. Den blev afviklet på en god måde med en rimelig fyldt debatsal, dog mest med ”kendte ansigter”. Temaet var ”Hvordan samarbejder sundhedsvæsenet bedst om de svageste patientgrupper?”

I alt var der 2.800 arrangementer på Folkemødet 2023, dvs. at man er en ”lille dråbe i havet”, og der bliver holdt mange andre lignende arrangementer – også samtidig.

Som lobbyister til andres debatter viste vi synlighed (bl.a. ved at bære tøj med logo på). Der blev arbejdet ihærdigt på at få de for os rigtige folk til at tale sammen, og det har stor værdi, at man på Folkemødet kan bruge anledningen til at vedligeholde, udvikle og opdyrke nye relationer.

Delegationen var tilhører i mange debatter. Dette var i sig selv god efteruddannelse, og det gav mulighed for at korrigere debattører, der bragte forkerte fakta om almen praksis, og for at stille ”de gode spørgsmål”.

Nordisk årsmøde

Sidst i marts blev der holdt årsmøde i regi af Nordic Federation of General Practice (NFGP). Den norsk/islandske Johann Sigurdsson har i seks år været formand for NFGP, og dette var hans sidste møde på grund af funktionstid. Bestyrelsen i NFGP havde inden mødet afsøgt det nordiske felt for relevante kandidater og var blevet enige om at indstille danske Roar Maagaard som ny formand, hvilket Roar takkede ja til. Roar har mange års erfaring med nordisk og internationalt arbejde, blandt andet som mangeårig formand for DSAM’s internationale udvalg og councilmedlem i WONCA Europe. Vi er glade for, at formandskabet nu er på danske hænder.

På årsmødet fik jeg mulighed for at fortælle de øvrige nordiske lande om vores arbejde med at udvikle en professionsetik for faget, hvilket der var stor interesse for.

Nordisk lederseminar i Helsinki d. 23.-26. august 2023

Nordisk lederseminar blev afviklet over fire dage i Helsinki i august måned. Deltagere er ledende personer fra de nordiske landes videnskabelige og faglige selskaber – i Danmark DSAM og PLO – og fra de yngre dele af selskaberne.

Jeg repræsenterede DSAM sammen med Troels Mengel-Jørgensen, Niels Saxtrup og Anne Mette Torp (sidstnævnte som Danmarks repræsentant for de yngre læger i NYGP). Fra PLO deltog Mireille Lacroix, Niels Ulrich Holm og Jonas Heltberg. Fra NFGP’s sekretariat deltog Johann Sigurdsson, Roar Maagaard, Louise Hørslev og Sanne Bernard. Mireille stod i år for det danske indslag, som havde fokus på ”klynger”. Som altid er det inspirerende at være sammen med vores nordiske kolleger og ikke mindst at lære af hinanden – vores udfordringer minder nemlig meget om de andres.

DSAM’s corona-taskforce ændrede navn til pandemi-taskforce

Covid-19-pandemien ebber ud, og hverdagen normaliseres. Almen praksis har bidraget markant til vaccinationsindsatsen med et tilbud, der er nært og kendt, ikke mindst for vores kroniske og sårbare patienter. Med DSAM’s bidrag sidste år lykkedes det at definere den samme målgruppe for covid-19 som for influenza. Der er lagt op til fortsat revaccination i sæsonen, og DSAM har lagt mange kræfter i at forklare Sundhedsstyrelsen, at en vellykket vaccinationsindsats kræver rettidig planlægning. Sidste års vaccinationskaos skulle nødigt gentage sig. Desværre har man fra politisk hold ikke ønsket vores bidrag til influenzamassevaccinationen i år, men vil centralisere indsatsen. Den officielle forklaring er, at man undgår vaccinespild. De seneste to år har Danmark ellers for første gang opnået WHO’s mål om at mindst 75 pct. af målgruppen vaccineres, og to ud af tre fik deres influenzastik i almen praksis. Vi må se, hvordan det går uden vores bidrag. Men hermed mister patienterne også muligheden for covid-19-vaccination hos egen læge, da det ikke giver mening at bede patienterne om at gå to steder hen.

Til dem, der får covid-19-sygdom og risikerer alvorligt forløb med sygehusindlæggelse, har der været to perorale behandlinger til brug i almen praksis. DSAM har – i lighed med infektionsmedicinerne – været kritiske over for Lagevrio, der ikke ser ud til at have nogen effekt, i hvert fald ikke i en europæisk vaccineret befolkning med omikronvarianten. Lagevrio er siden udgået, for præparatet fik aldrig endelig godkendelse af EMA.

Paxlovid er derimod et godt præparat, der fortsat ser ud til at kunne forebygge nogle indlæggelser. Effekten er ganske vist faldet noget, i takt med at covid-19 er blevet mindre virulent/befolkningen mere immun, men det er stadig et præparat, der er værd at have in mente, hvis covid-19 skulle blusse op igen. Præparatet har dog mange interaktioner, da det blokerer leverens CYP3A4-enzymsystem, og da det er både nyt, sjældent og potentielt farligt, har DSAM insisteret på, at der skulle ske en centraliseret erfaringsopsamling hos infektionsmedicinerne, sådan at almen praksis kunne identificere og visitere, og infektionsmedicinerne kunne stå for ordinationen og eventuelle midlertidige justeringer af andre præparater. Mange praktiserende læger har dog selv stået for hele opgaven, og der er udskrevet meget Paxlovid i almen praksis – med eller uden infektionsmedicinsk rådgivning. Forventningen er, at vi selv står med opgaven i efteråret, evt. med sparring fra den regionale lægemiddelrådgivning.

Pressesagerne – og Wegovy

DSAM er fortsat efterspurgt i pressen, og det er primært de landsdækkende medier, der kontakter os – i  perioder flere gange dagligt – og vi stiller for det meste op.

Særligt én sag har fyldt meget i år. Ved årsskiftet begyndte Novo Nordisks slankepræparat Wegovy for alvor at blive omtalt i medierne, og i løbet af det tidlige forår havde DSAM/jeg de første kommentarer om, at man ikke ukritisk skal udskrive medicin til ellers raske mennesker. Specielt ikke, når der mangler viden om langtidseffekterne.

Debatten om Wegovy kulminerede for alvor den 22. maj og nogle dage frem, da jeg deltog i et interview i DR-programmet Deadline, hvor jeg fortalte, at Novo havde tilbudt mig en kontrakt med løn, for at jeg skulle rådgive Novo om slankemidlet, men med den tilføjelse, at alt hvad jeg sagde i deres advisory board, måtte jeg ikke sige offentligt bagefter. Jeg havde som ikke-jurist svært ved at gennemskue den kontrakt, som Novo tilbød mig, men mit klare indtryk var, at Novo Nordisk ønskede at begrænse min kritik af brugen af Wegovy til ellers raske mennesker. Jeg takkede nej til kontrakten, med eller uden aflønning, og siden har en ekstern juridisk ekspert over for bl.a. Berlingske Tidende vurderet, at min udlægning af kontrakten er korrekt. Jeg har også efterfølgende noteret mig, at Novo Nordisk vil ændre den problematiske ordlyd i kontrakten. Mit håb er, at debatten om Novo og Wegovy nu er overstået, og at vi igen kan snakke om det mere faglige i forhold til medicinering af raske mennesker, overdiagnosticering m.v.

I løbet af efteråret 2023 vil formandskabet i samarbejde med sekretariatet formulere én til to strategiske DSAM-indsatsområder, som vi vil søge at profilere over for medier, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Her kan du se, hvad vi har udtalt os om i løbet af året.

Temadag om patientsikkerhed

I januar 2022 afholdt PLO, DSAM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed en fælles temadag om patientsikkerhed. Der var 50 tilmeldte til arrangementet i Odense, og det blev en hyggelig og inspirerende dag. Formålet var at samle de mange aktører på tværs af landet og skabe fælles fodslag på området. Det er besluttet at gentage arrangementet. 

Inspiration fra DSAM og FYAM til introduktion af uddannelseslæger

DSAM fik også i samarbejde med FYAM og Yngre Læger udarbejdet materiale, der kan give inspiration til at gøre introduktionen til praksis lettere. Materialet kan med fordel tilrettes egen praksis. På sigt baner en positiv oplevelse af almen praksis vejen for, at uddannelseslægerne påtager sig mere ansvar i praksis og kan give flere lyst til at blive praktiserende læger. Derfor hilser jeg initiativet meget velkomment. Se materialet her.

Interessegrupper

DSAM har en række interessegrupper under sine vinger. Jeg vil i denne beretning særligt fremhæve den nyeste, nemlig interessegruppen om plejehjemsmedicin, som overordnet har til formål at arbejde politisk for en bedre koordineret indsats på plejehjemsområdet, kompetenceudvikling på alle niveauer, individualiseret behandling og medicinering samt inddragelse af pårørende. Læs mere om interessegruppen her.

FYAM og SAMS

Vores yngre medlemmer af selskabet, både vores FYAM-medlemmer, som er under deres specialeuddannelse, og vores SAMS-medlemmer, som er vores medicinstuderende, skal være med til at sikre vores fags fremtid.

Sammen arbejder vi for at fremme rekruttering til specialet, højne kvaliteten i uddannelsen i almen medicin og initiere et netværk blandt kommende og nuværende speciallæger i almen medicin både regionalt, nationalt og internationalt. Der er mange solide kræfter og en dejlig energi blandt vores SAMS- og FYAM-medlemmer, og der sættes løbende gode projekter og kampagner i gang. Som selskab støtter vi, hvor vi bedst kan, og hvor det giver god mening, både i forhold til sparring, sekretariatsbistand og økonomi.

Ledelseskampagne

FYAM satte fokus på ledelse i deres 2023-kampagne: “Speciallæge i ledelse”. Kampagnen har til formål at inspirere og motivere til supervision, åbenhed og målrettet læring i ledelse. Ønsket er, at kampagnen vil skabe refleksioner omkring ledelse i almen praksis og styrke dialogen om ledelse mellem uddannelseslæger og tutorlæger.

Kampagnen har fokus på tre områder:

AwarenessFYAM har i samarbejde med PLO-E og Månedsskriftet skabt en podcastserie, som har til formål at give yngre almenmedicinere og tutorlæger blod på tanden til at tale om og engagere sig i ledelse.

SupervisionsrummetCases og Almen Praksis Spillet kan inspirere flere til tale ledelse som en del af hverdagens supervision på lige fod med supervision i det rent medicinske.

Formaliseret undervisningFYAM arbejder på et kursus på SPEAM (speciallægeuddannelsen), som skal ligge tidligere i hoveduddannelsen end de øvrige praktiske ledelseskurser. Ønsket er at øge motivation for ledelse samt skabe opmærksomhed på hverdagsledelsen gennem hele hoveduddannelsen.

Høringer og udpegninger

Vores lægefaglige konsulent Anne Holm har sammen med Dorthe Pedersen og Thomas Birk Kristiansen haft nok at se til. Sidstnævnte hjælper os med høringer, som indeholder brug af data fra almen praksis samt jura. Selvom vi naturligvis ikke udarbejder høringssvar på alle de høringer, som vi modtager, skal de alligevel registreres og gennemlæses. I 2022 modtog og registrerede vi i alt 65 høringer. Alle vores høringssvar offentliggøres på DSAM’s hjemmeside.

Sideløbende modtager vi også regelmæssigt forespørgsler, hvor der er behov for den faglige ekspertise fra almen praksis. Det kan være fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, andre faglige selskaber, interesseorganisationer og mange flere. De fleste gange lykkes det at finde en praktiserende læge, der gerne vil indgå i det pågældende arbejde, men det er bestemt en opgave, der tager tid. I 2022 havde vi 101  registrerede henvendelser, hvor almen praksis blev efterspurgt.

Vores aktiviteter i WONCA (internationalt arbejde)

Det kan jo være vanskeligt at være flere steder på en gang, og det er indimellem nødvendigt at uddelegere/dele opgaverne. I år var DSAM godt repræsenteret ved Roar Maagaard og Troels Mengel-Jørgensen til den europæiske WONCA-konference i Bruxelles i juni måned. Forud for selve konferencen deltog de begge i det europæiske councilmøde som henholdsvis repræsentant og observatør fra Danmark/DSAM.

Også i europæisk sammenhæng sætter Danmark, DSAM og Norden sine aftryk:

  • NFGP har taget initiativ til, at WONCA Europes sponsorpolitik skal ændres, så medicinalindustrien kommer til at fylde meget mindre (eller allerhelst intet).

  • NFGP har ligeledes inspireret til et europæiske dokument om anbefalinger vedr. ansættelse i akademiske stillinger i almen medicin.

  • POCUS-dokumentet (Point Of Care UltraSound), som blev præsenteret i London sidste år, er efterfølgende blevet revideret (bl.a. med hjælp fra danske kolleger), og dokumentet opnåede i år tilslutning og godkendelse.

Møder for politisk udpegede

I løbet af året holdes en række møder for de politisk valgte. Det gælder både repræsentantskab og bestyrelse. Hver gang glædes jeg over den energi, entusiasme og de mange gode, faglige debatter, vi har, som er med til at udvikle faget!

Særlige temaer, vi har haft i år, er bæredygtighed og overvægt, og det har bl.a. resulteret i, at der er nedsat en gruppe, der skal arbejde på en bæredygtighedspolitik for DSAM.

Regeringen har som bekendt nedsat en sundhedsstrukturkommission, som skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet – altså også vores fremtid. Praktiserende læge og medlem af DSAM Mogens Vestergaard er med på en af de ni pladser, der er i kommissionen. Mogens Vestergaard er ph.d., praktiserende læge i Lægefællesskabet Grenå og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus. Mogens står i spidsen for det danske ”Deep End-netværk”, som har til formål at mindske ulighed i sundhed. Vi har i vores nyhedsbreve opfordret både ordinære DSAM-medlemmer og FYAM-medlemmer til at sende input til kommissionen, så vi kan få vores idéer og ønsker bragt videre.

Valg til repræsentantskabet inkl. formandsvalg i år

Der er formandsvalg i år, og jeg har besluttet at stille op til en periode mere. Det er spændende og givende at stå i spidsen for selskabet. Samtidig er vi i skrivende stund i gang med repræsentantskabsvalg, og jeg glæder mig meget til at hilse nye og gamle kolleger velkommen i dette forum. Tak, fordi I stiller op på vegne af faget.

Tak

Tak til alle DSAM’ere, der har knoklet for selskabet i det år, der er gået. Det gælder udpegede, repræsentanter, sekretariat og bestyrelse, som hver dag bidrager til at holde selskabet kørende og skabe respekt om DSAM og vores fag. Også tak til PLO og øvrige interessenter for et godt og konstruktivt samarbejde.

En særlig tak til Christina Kjerulff, der er næstformand og kvalitetsordfører i DSAM. Du er flittig og har både overblik og sans for detaljerne, og du løfter et af de vigtigste ben i vores forening. Som formand for kvalitetsområdet gør du brug af din venlige men bestemte facon, når andre aktører med forskellige særinteresser vil pålægge os forskellige former for merarbejde, der ikke giver nok faglig værdi i en travl hverdag i almen praksis – eller måske ligefrem er til skade.  Men du er altid lydhør for argumenter, og nysgerrig efter udvikling af kvalitetsområdet. Du har altid fokus på fortroligheden i konsultationsrummet og på, at det er patientens dagsorden og lægens viden og erfaring, der skal bestemme indholdet i konsultationen.

15. september 2023Bolette Friderichsenformand for DSAM