DSAM Logo

TIL STEDE

Bestyrelsen:
Anders Beich (formand), Bolette Friderichsen (region Nordjylland), Roar Maagaard (region Midtjylland), Lise Dyhr (region Hovedstaden), Jesper B.H. Christensen (formand – FYAM), Claus Rendtorff (Repræsentantskabet), Lasse Karlsen Eck (Repræsentantskabet – FYAM), Anne Møller (region Sjælland), Daniel Rotenberg (region Syddanmark)

Observatører: Christian Freitag (PLO), Dorte Gilså Hansen (Forskningsenheden Odense), Ellen Louise Kristensen (redaktør Practicus), John Sahl Andersen (Forskningsenheden København)

Sekretariatet: Louise Hørslev (sekretariatschef)

AFBUD

Observatører: Mireille Lacroix (PLO), Martin Bach Jensen (Forskningsenheden Aalborg), Kaj Sparle Christensen (Forskningsenheden Aarhus), Niels Kristian Kjær (MPL/TPL)

REFERENT

Louise Hørslev

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Anders Beich orienterede indledningsvist om høring om behandlingsråd, om Rigsrevisionens rapport om lægemiddelanbefalinger, om nyt tilsyn i almen praksis, om drøftelser vedrørende styregruppen for efteruddannelse samt manglende adgang til lægevidenskabelige tidsskrifter.

Der blev også budt velkommen til Dorthe Gilså Hansen, som er ny observatør for Odense-miljøet.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Intet at bemærke under dette punkt.

DEBATPUNKTER

3. Status på planlægning af internat og forårsrepræsentantskabsmøde

Louise Hørslev orienterede om programmet for internatet. Det blev drøftet, at internatet næste år skal planlægges, således at man mødes en aften og så har fuldt program næste dag. På den måde er man kun væk en dag fra praksis. Derudover blev forskellige input til internatet drøftet.

4. DSAM på Lægedage 2020

Louise Hørslev orienterede om Lægedage 2020. Det blev foreslået, at hele bestyrelsen forpligter sig til at være i loungen den samme dag, fordi det er jubilæumsår. Det blev forslået, at tirsdagen i pauserne (undtagen frokost hvor der er bestyrelsesmøde) kunne være en mulighed.

5. Revideret kommissorium fra Videreuddannelsesudvalget til godkendelse

Roar Maagaard gennemgik det reviderede kommissorium. Forslag til kommissoriet blev drøftet, herunder at det kunne blive mere klarere og mere gennemsigtigt, hvem der kan deltage i udvalget.

6. Brug af selskabets henlæggelser

Det blev godkendt at bruge midler til de foreslåede tiltag.

7. Forslag til DSAM’s høringssvar vedr. Dimensioneringsplanen 2021-2025

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for forslag til høringssvar om Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025. Høringssvaret blev drøftet og rost for at være grundigt og gennemarbejdet. Herunder at det også handler om at udjævne den skæve aldersfordeling af praktiserende læger. Det kan med fordel også nævnes, at nogle regioner har mere skæve aldersfordelinger end andre.

Det blev drøftet, at der med fordel kan laves en attraktiv seniorpolitik, så flere får lyst til at bruge tid i praksis, da der er behov for læger til at oplære de nye medicinstuderende og kursisterne.

Det blev drøftet, at der kan være en fordelagtig kontinuitet i, at lægepraksis har et konstant flow af medicinstuderende, så de ved, at de kan organisere efter at have studerende, og det vil samtidig kunne give spændende opgaver til de studerende. Det blev drøftet, at dette er uden for det aktuelle punkt, men kan tages op i andet regi/på et senere tidspunkt.

8. Folkemøde og Wonca Europe 2020

Det blev besluttet, hvem der deltager i Folkemødet 2020 på Bornholm. Sekretariatet koordinerer planlægning af debatter m.m. og involverer delegationen i planlægningen, herunder FYAM-udvalget der også sender en delegation.

Det blev besluttet, hvem der deltager på WONCA Europe 2020 i Berlin til juni.

9. Visitationsstandard til Lægevagten

Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for dette punkt. Der blev drøftet mulige kandidater til arbejdsgruppedeltagere. Det blev drøftet, at denne opgave vil tage kræfter fra andre opgaver både i bestyrelse og sekretariat. Det blev drøftet, at det er en relevant opgave, da det passer fint i forlængelse af arbejdet med opdatering af akuthåndbogen. Der blev efterlyst en procesplan. Denne rundsendes til bestyrelsen, så snart den er klar, men det blev pointeret, at der først skal nedsættes en arbejdsgruppe og vælges en formand for arbejdsgruppen.

10. Årsstatus og Årlig overbliksstatus

Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for dette punkt. Der var ros til, at dokumentet giver et godt, samlet overblik over alle de vejledninger, der findes.

Der er i mellemtiden kommet flere input til dokumentet.  Arbejdsgruppen vil tage disse til efterretning og på den baggrund lave et revideret udkast. Det blev drøftet, hvilken dokumenttype arket skal være – fx politikpapir/hjælperedskab/statusartikel. Det blev drøftet, at det skal sikres, at dokumentet kommer ud at leve i KAP-enhederne og andre steder, hvor det er relevant at implementere det. Det blev drøftet, at Kvalitetsudvalget med fordel kan komme med forslag til implementering.

11. Nye retningslinjer for svangreomsorg fra SST

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. Der var en længere drøftelse, og generelt blev der refereret til pejlemærkerne ”giv mest til dem med størst behov” og ”lad de raske være raske”.
Høringssvaret færdiggøres med hensyntagen til bestyrelsens drøftelser. 

12. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

Anne Møller redegjorde for baggrunden for indstillingen vedr. årsmødet.

13. Eventuelt

Daniel Kaminski Rotenberg orienterede om baggrunden for punkt om høring vedrørende nye tilskudsatser for insuliner, der har været orienteret om i tråd på intras. Der var opbakning til de forslag, der var fremført på intras og Daniel Kaminski Rotenbergs kommentarer.
 
Bolette Friderichsen orienterede om, at temadag i fonden for almen praksis er aflyst på grund af for få deltagere. Det blev drøftet, at temaet er godt nok, men at dagen pga. logistiske problemer/ misforståelser måske ikke er blevet synliggjort nok.

Christian Freitag orienterede om en studietur til Israel, som PLO og RLTN har været på.

ORIENTERINGER

14. Nyt fra sekretariatet

Der blev orienteret om nyt fra sekretariatet.

15. DSAM Årsmøde 2020

Årsmødegruppen er i gang med planlægningen af det faglige indhold til DSAM’s årsmøde 2020. Bestyrelsen opfordres også til at sprede budskabet om årsmødet i deres netværk og bede kolleger om at sætte kryds i kalenderen d. 2. oktober 2020.

16. Høringer og udpegninger

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almenmedicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Se den komplette liste over udpegede via dette link

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link