DSAM Logo

TIL STEDE:

Bestyrelsen: Anders Beich (formand), Christina Kjerulff (Repræsentantskabet – DSAM), Roar Maagaard (Region Midtjylland), Daniel Rotenberg (Region Syddanmark), Anne Møller (Region Sjælland), Lasse Karlsen Eck (Repræsentantskabet – FYAM), Bolette Friderichsen (Region Nordjylland), Lise Dyhr (Region Hovedstaden), Ellen Jensen (FYAM – næstformand)

Observatører: Mireille Lacroix (PLO), Ellen Louise Kristensen (Redaktør – Practicus), Claus Rendtorff (Kvalitetsudvalget), Kaj Sparle Christensen (Forskningsenheden Aarhus), Jette Kolding Kristensen (Forskningsenheden Aalborg)

Sekretariatet: Louise Hørslev (Sekretariatschef), Lotte Hvas (Lægefaglig konsulent), Sanne Bernard - punkt 1 til 4 (Sekretær), Anette Sonne Nielsen - punkt 1 til 4 (Chefkonsulent)

AFBUD:

Bestyrelsen: Jesper B. H. Christensen (FYAM – formand)

Observatører: Niels Kristian Kjær (MPL/TPL), John Sahl Andersen (Forskningsenheden København)

REFERENT:

Louise Hørslev

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og et par punkter til eventuelt blev nævnt.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Det blev drøftet og konstateret, at punktet omkring vejledningerne er relevant for PLO.

DEBATPUNKTER

3. Konstituering af bestyrelsen (fortsat fra sidste møde)

Udpegningslisten blev gennemgået. Mange af posterne bliver besat, som de var sidste år, men nogle få stykker blev besat af nye udpegninger. De aktuelle udpegninger kan ses på DSAM’s hjemmeside.

4. Beslutning om igangsættelse af nye vejledninger (fortsættelse fra møde 20/10 20)

Anette Sonne Nielsen redegjorde for baggrunden for punktet.Anders Beich bad bestyrelsen om at prioritere i de fremsendte forslag til vejledninger. Liste over kommende vejledninger kan ses på DSAM’s hjemmeside.

5. DSAM's mandat i LVS' bestyrelse

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og fik bestyrelsens mandat.

6. Politik for udarbejdelse af høringssvar

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. Lotte Hvas supplerede med formålet med punktet og gav indblik i, hvordan et høringssvar typisk bliver til.

Det blev drøftet, at papiret mere er formuleret som en instruks end en politik, og at det derfor skal hedde ”arbejdsgang” frem for politik.

7. Ny interessegruppe – Grøn Praksis

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og fortalte, at han bakker op om initiativet, hvilket bestyrelsen var enig i.

8. Orientering om Kræftens Bekæmpelses vidensnetværk for almen praksis v/Bolette Friderichsen

Bolette Friderichsen orienterede om Kræftens Bekæmpelses vidensnetværk. Det blev drøftet, at der med fordel kunne være en større almenmedicinsk forankring i styregruppen. Generelt var der stor opbakning til det nye initiativ.

9. Orientering fra Forskningsudvalget v/Anne Møller

Anne Møller orienterede om, at forskningsudvalget har sagen om manglende adgang til videnskabelige tidsskrifter højt prioriteret i udvalget. Anne orienterede om, at Coronaforskning forsinker andre projekter. Anne orienterede om, at Lægeforeningens Forskningsudvalg vil tage alternativ behandling op, og der er ved at blive indsamlet gode og dårlige cases.

10. Uddeling af Sara Krabbes Legat 2020

Anne Møller redegjorde for baggrunden for punktet, og hvem man ønsker at støtte.
Anne Møller orienterede om, at man næste år vil ændre i teksten om legatet, så det bliver mere tydeligt, hvem der støttes. Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger, og bestyrelsen takkede for det store arbejde.

11. Nedsættelse af planlægningsgrupper til hhv. forårsrepræsentantskabsmøde og Internat i 2021

Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet. Planlægning starter op i det nye år.

12. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Louise Hørslev orienterede om, at Preventing Overdiagnosis konferencen i København er skubbet til 2023.

13. Eventuelt

Anders Beich orienterede om høringen af DSAM’s FAQta-ark om hjemmefødsler. Høringssvarene gennemgås en ekstra gang og der indgås i dialog med bl.a. SST. 

ORIENTERINGER

14. Projekt vedrørende bedre kontakt til DSAM-udpegede

Lotte Hvas orienterede bestyrelsen om dette projekt, som går i gang i det nye år.

15. Orientering fra sekretariatet

Louise Hørslev gav forskellige orienteringer om bl.a. sekretariatets drift og øvrige for bestyrelsen relevante informationer.

16. Gennemgang af kommissorier for udvalgene

Der blev opfordret til at gennemgå de enkelte kommissorier for udvalg.

17. Køreplan for valg til Repræsentantskabet 2021

Bestyrelsen tog orienteringen om køreplanen til efterretning.

18. Zoom-møder

Der blev orienteret om muligheden for afholdelse af zoom-møder.

19. Høringer og udpegninger

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde i obtober 2020. 

Udpegninger:

  1. SST: Virtuelt møde om national screening for lungekræft - Bolette Friderichsen
  2. SST: Revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi - Morten Ohrt
  3. SST: Arbejdsgruppe for Forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsen - Anne Møller
  4. STPS: Arbejdsgruppe for Journalføring for almen praksis og speciallægepraksis - Anne Christina Kjerulff

Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

  1. SUM: Udkast til forslag til lov om epidemier (epidemiloven)
  2. LVS: Svar til deltagelse i tværfaglig kvalificering i forbindelse med proces for udvælgelse af patientgrupper til helgenomsekventering
  3. STPS: Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link.