DSAM Logo

Tid og sted:           

Tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 15 til 18

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Lise Dyhr, Dorte Jarbøl, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Annemette Pihl Lundberg, Lasse Karlsen Eck

Observatører: Martin Bach Jensen, Ellen Louise Kristensen, Roar Maagaard, Christian Freitag

Sekretariatet: Louise Hørslev, Dorthe Pedersen (punkt 1 til 6), Sine Barrett-Madsen (punkt 2)

Deltagelse via video: Annette Houmand

 

Afbud:

Bestyrelsen: Jette Kolding Kristensen

Observatører: Kaj Sparle Christensen, Niels Kristian Kjær, John Sahl Andersen, Niels Ulrich Holm

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

AB orienterede om et samarbejde med en stor patientforening, hvor DSAM har rådgivet foreningen til at præcisere deres kampagner, så de ikke sender for mange (og de forkerte) til lægen.

AB orienterede om, at Rigsrevisionen er ved at undersøge, hvordan medicinanbefalinger virker og i hvilket omfang de følges / implementeres.

AB orienterede om, at der er sat et møde i stand med Danske Patienter omkring et muligt fælles blik/fokus på overdiagnostik.

AB orienterede om, at der er holdt et fællesmøde med Psykologforeningen, hvor arbejdet på sorgområdet er blevet drøftet og koordineret.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Status på Synlighedskampagnen 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager denne status på Synlighedskampagnen til efterretning.

Baggrund

På bestyrelsesmødet i juni 2018 blev det besluttet at afsætte 200.000 kr. til en synlighedskampagne for faget almen praksis.

Kampagnen er en opfølgning på det budskab, der blev testet på Folkemødet i 2018 under overskriften: ”Hvis min læge ikke var her”. Som led i kampagneforberedelser blev der på Bornholm produceret en film, hvor almindelige danskere blev spurgt ind til deres relationer og erfaringer med egen læge. Filmen er siden lagt på Facebook. 

Budskabet blev dog i sidste ende ikke rammende for alt det gode lægearbejde, som udføres hver dag i almen praksis, og der var et ønske om at sælge et mere positivt budskab til befolkningen. Det budskab kom med en forskningsartikel sidste år fra BMJ, som viser, at det reducerer dødeligheden, når patienterne møder en og samme læge over længere tid.

Efter mange drøftelser i kampagnegruppen (bestående af Anders Beich, Louise Hørslev, Sine Barrett-Madsen, Kasper Lorenz Johansen og Maria Bundgaard) og med bistand fra et eksternt bureau blev budskabet, der illustrerer kontinuitet, ”det gør en forskel, at vi kender hinanden” til.

Budskabet er her i foråret blev omsat til en kampagnefilm, som vises på bestyrelsesmødet. Filmen er ikke helt færdig, men har været gennem flere korrekturrunder i kampagnegruppen.

Som tillæg til filmen er der ved at blive udarbejdet en kampagneside ”www.vikenderhinanden.dk”, hvor bl.a. forskningen bag, fakta om filmen etc. præsenteres.

Det er planen, at filmen i første omgang skal vises viralt (dvs. på sociale medier) og ikke mindst DSAM’s egne kanaler, men kampagnegruppen har også et ønske om at lave et step 2, hvor der fx kan sendes ”kampagnepakker” (fx slides med filmen indlejret til infoskærme i almen praksis) samt evt. vise den i biografer. Dette baseret på et ønske om, at film og dermed budskab kan nå ud til en endnu bredere målgruppe. Dette vil dog kræve, at der afsættes flere midler til kampagnen, da det nuværende budget er opbrugt (produktion af film, bistand fra reklamebureau, udvikling af kam-pagneside, produktion af T-shirts til folkemødet mm).

Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan de ser et evt. næste skridt, og sekretariatet vil på den baggrund lave et oplæg og budget på et step 2 i kampagnen.

Referat

Der var opbakning og ros til filmen, som kampagnegruppen havde udviklet. Der var et forslag om, at det blev italesat, at det var et ideal/ambition, at alle har egen læge (og dermed den kontinuitet, som filmen lægger vægt på).

Kampagnegruppen arbejder videre med filmen og gør den klar til fremvisning på Nordisk Kongres. Der arbejdes ligeledes på en anden musik til filmen. Kampagnegruppen laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde med et bud på en kampagneplan og et budget for 2020, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Opfølgning

Kampagnegruppen arbejder videre med bestyrelsens drøftelser.

3. DSAM's Internationale arbejde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter DSAM’s internationale arbejde. Herunder mere konkret om DSAM skal udpege en junior-delegeret til EUROPREV, som vi er blevet anmodet om via EUROPREV netværket.

Baggrund

DSAM har gennem årene deltaget aktivt i både det nordiske og europæiske arbejde og er medlem af WONCA Europe, som er paraplyorganisation for forskellige udvalg/netværk.

For mange år siden traf DSAM’s daværende bestyrelse og Internationalt Udvalg en beslutning om, at man primært ville støtte arbejdet i de “tre store netværk” - nemlig EURACT, EGPRN og EQuiP. Baggrunden for dette var flere:

 • Også i DSAM er det de tre grundlæggende områder: uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling.
 • I WONCA-regi, har de også særstatus, idet de var “the founding networks”, der var med til dannelsen af WONCA i sin tid - og det var kun disse tre netværk, der havde en fast plads i WONCA Europe Executive Board.

Senere kom der et par tilføjelser:

 • Vasco da Gama fik ligesom FYAM en vigtig position i WONCA og har nu en fast plads i Executive Board - og på samme måde herhjemme var det naturligt at støtte arbejdet i FYAM’s internationale gren.
 • WICC - der havde DSAM helt fra begyndelsen stor indflydelse - det startede med Niels Bentzen - så det var pga. dette, at WICC var med i støttede netværk.

Senest er også mindre netværk som EURIPA og EUROPREV blevet mere aktive og ønsker nu dansk tilstedeværelse i deres netværk. Berit Hansen er gået ind i arbejdet for EURIPA, og John Brodersen for EUROPREV, som nu også ønsker en junior-delegeret.

Man fravalgte dengang helt bevidst EUROPREV og EURIPA - og selv om disse netværk har været meget mere aktive i de seneste år, har de stadig ikke samme status i WONCA Europe. Disse to mindre netværk har dog heller ikke helt samme udbredelse som de “store netværk” til alle europæiske lande (det gælder således også i Norden, hvor ikke alle 5 lande er repræsenteret her).

Bestyrelsen bedes drøfte, om den gamle beslutning skal revideres – og om DSAM skal støtte udpegninger til EURIPA og EUROPREV på lige fod med de øvrige netværk.

Bestyrelsen havde modtaget en oversigt over midler anvendt til internationalt arbejde i perioden 2014 til 2018.

I 2019 er der i alt afsat 285 tkr. til internationale møder.

Referat

Roar Maagaard redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der var opbakning til at støtte det internationale arbejde og til den udpegning, som der var foreslået. Det blev italesat, at det er vigtigt, at de udpegede på områderne giver feedback til selskabet.

Opfølgning

Sekretariatet følger op på bestyrelsens beslutninger og viderebringer positivt svar på forespørgslen med den foreslåede kandidat. Sekretariatet udarbejder budget over, hvad det koster. Roar Maagaard bringer ind i Internationalt udvalg, at en udpegning forpligter til at melde tilbage til selskabet.

4. Godkendelse af regnskab for DSAM for 2018

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender udkast til regnskab for DSAM for 2018.

Baggrund

Vi har modtaget udkast til regnskab for DSAM for 2018 fra RI Revision - vores nye revisor. Regnskabet udviser et overskud på 1,8 mio. kr. 

Henlæggelser

DSAM har p.t. henlæggelser for 865.000 kr. til specificerede formål. Vi har drøftet vores henlæggelser med den nye revisor, og han oplyser, at DSAM ikke behøver at afsætte evt. overskud til specifikke formål. Man kan også vælge at overføre et overskud til kapitalkontoen. Hvis man så ønsker at anvende nogle af de opsparede midler - udover det for året godkendte budget - til et specifikt formål, kan bestyrelsen til enhver tid beslutte dette.

Revisionsprotokollat af 21. maj 2019

Vi skal fremhæve følgende fra revisionsprotokollatet: Der er udstedt eneprokura til engagementer i foreningens pengeinstitutter og der er delvis manglende funktionsadskillelse i foreningens regnskabsfunktion. Den delvis manglende funktionsadskillelse samt eneprokura øger den kontrolmæssige risiko. Vi skal anbefale, at der i videst muligt omfang forsøges etablering af funktionsadskillelse, men vi er opmærksomme på, at foreningens størrelse kan vanskeliggøre dette. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der indikerer tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler og uregelmæssigheder som følge af den manglende funktionsadskillelse.

Det skal bemærkes, at ovenstående er gængs praksis i mindre foreninger og virksomheder – og en funktionsadskillelse kan kun etableres ved ansættelse af yderligere økonomimedarbejdere.

Referat

Louise Hørslev orienterede om regnskabets resultat. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at det godkendte regnskab bliver underskrevet af bestyrelse og lægelige revisorer forud for fremlæggelse på Repræsentantskabsmødet i efteråret 2019.

5. Godkendelse af regnskab for Sara Krabbes Legat for 2018 samt legatuddeling i 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for Sara Krabbes Legat 2018.

Endvidere indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i 2019 uddeles legater for 50.000 kr. samt at sekretariatet påbegynder proces om mulig opløsning af legatet i samarbejde med revisor.

Baggrund

Vi har modtaget udkast til regnskab for Sara Krabbes Legat 2018 fra RI Revision. Årets resultat er et underskud på 17.259 kr., den disponible kapital er pr. 31. december 71.859 kr. og den bundne kapital beløber sig til 782.765 kr. Der er i årets løb uddelt legater for 44.009 kr.

Revisionsprotokollat af 21. maj 2019

I revisionsprotokollatet bemærker RI Revision, at årsregnskabet i 2018 er korrigeret som følge af konstaterede fejl vedrørende sidste år. Disse korrektioner er af regnskabsmæssig karakter og skyldes, at nuværende revisor mener, at tidligere revisor har opført kursreguleringer det forkerte sted i regnskabet.

Derudover gav revisionen ikke anledning til bemærkninger eller anbefalinger.

Plan for udlodning i 2019

Årets renteindtægt og udbytte af værdipapirer er efter fradrag af diverse omkostninger et underskud på 17 tkr. Ifølge legatets fundats er det årets renteindtægt, der skal uddeles. Men da legatet stadigvæk har disponibel kapital, foreslås det, at der i 2019 også uddeles i alt 50.000 kr. efter nedenstående plan. 

 Deadline for ansøgninger        

 1. oktober 2019

 Annoncering

 Ved godkendelse af plan
 Offentliggørelse af deadline på hjemmeside + nyhedsbreve

 Uge 36 – primo september 2019
 Annoncering i Practicus nr. 246

 Behandling i Forskningsudvalg        

 På Forskningsudvalgsmøde 11. november 2019

 Godkendelse i bestyrelse

 På bestyrelsesmøde den 25. november 2019

 Svar til ansøgerne

 Via sekretariatet december 2019

Fremtiden for Sara Krabbes Legat

Med en disponibel kapital pr. 31. december på 72 tkr.og årlige omkostninger til drift på 16-17 tkr. (revision og gebyrer – DSAM administrerer bogføring og legatuddeling ganske gratis), vil det ikke være muligt efter evt. uddeling af 50 tkr. i 2019 fremover at have midler til uddeling. Værdipapirerne i legatet giver kun lige indtægter nok til at betale de årlige omkostninger.  

Derfor bedes bestyrelsen forholde sig til, om sekretariatet med hjælp fra revisor skal igangsætte en sag hos Civilstyrelsen om muligheden for at opløse fonden – se også fundatsens paragraf 8 her.

Civilstyrelsen vil foretage en konkret vurdering af, om fondens midler ikke længere står i rimeligt forhold til formålet, og de oplyser endvidere, at ved det nuværende renteniveau og det deraf følgende lave afkast - vurderer styrelsen dog i almindelighed, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens kapital udgør mindre end 2. mio. kr.

Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år. Der kunne evt. i DSAM’s jubilæumsår uddeles en større portion legater iht. legatets formål.

Referat

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og ligeledes plan for udlodning.
Bestyrelsen besluttede, at der til næste bestyrelsesmøde skal skabes et overblik over, hvilke puljer DSAM råder over, som kan uddeles til ansøgere, herunder PLU-midler, og at dette skal drøftes, inden der tages stilling til udfasning af legatet.

Opfølgning

Sekretariatet følger op på bestyrelsens beslutninger og laver et overblik over, hvilke puljer DSAM råder over, hvor mange, der søger, hvad økonomien er i det, og hvad de bruges til.

6. Honorar for tabt arbejdsfortjeneste i DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter om honorar for tabt arbejdsfortjeneste skal sættes op, og om DSAM skal tilbyde ad hoc honorering til nogle af de medlemmer, der i dag arbejder frivilligt for selskabet.

Baggrund

DSAM er de praktiserende lægers videnskabelige selskab og i udgangspunktet baseret på arbejde udført af engagerede kollegaer, som ønsker at deltage i fagets udvikling, dvs. at det som udgangspunkt ikke honoreres. Det gælder både arbejdet i bestyrelsen, de regionale bestyrelser, hvis man har været medskribent på et notat, deltaget i møder efter arbejde etc.

Det drøftes fra tid til anden (det er fx drøftet 11. april 2016, punkt 9 og 13. september 2016, punkt 11 og 23. januar 2017 punkt 4), om honorar for tabt arbejdsfortjeneste skal sættes op, og om det vil motivere flere til at arbejde for faget, hvis de fx fik honorar for at planlægge regionale arrangementer, blev honoreret for at læse udkast til høringssvar igennem eller lignende.

I dag er det sådan, at alt arbejde for faget – stort set – er con amore.

Undtagelser herfra er formandskabet, der honoreres/frikøbes.

Vejledningsarbejdet, der har et selvstændigt budget og som finansieres af fonden for Almen Praksis.

Rejser, konferencer og kongresser: Deltagelse i en konference eller rejser, hvor vedkommende er udpeget af DSAM til at repræsentere selskabet, dækkes af DSAM.

Deltagelse i møder og udvalg udenfor DSAM-regi: Her deltager vedkommende ofte i rollen som ekspert og er udpeget af DSAM. Honorering sker efter aftale med dem, der ønsker DSAM’s deltagelse. Aktuelt er SST den største udbyder af opgaver ’ud af huset’, og der ligger en fast aftale om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Mødedeltagelse, herunder møder i bestyrelse, repræsentantskab, faste udvalg og interessegrupper. Der ydes transportgodtgørelse efter bilag og bespisning ved møder arrangeret i DSAMs regi. Der ydes ikke mødegodtgørelse til møder afholdt efter arbejdstid eller i weekender.  

Tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder: Dækkes med 3.000 kr. for en hel dags fravær fra praksis (afrejse inden kl. 11). Ved afrejse inden kl. 14 dækkes med 1/2 dag, som er 1.500 kr. og ved afrejse mellem kl. 14 og 15.30 dækkes 1/4 dag, som er 750 kr. For FYAM-medlemmer er heldags-satsen 2.000 kr., såfremt arbejdet ikke kan udføres i arbejdstiden, der hvor pågældende er ansat. 1/2-dags taksten er 1.000 kr. og taksten for 1/4 dag er 500 kr.

Hvor meget udbetaler DSAM i tabt arbejdsfortjeneste?
I 2017 blev der udbetalt 397 t.kr. i tabt arbejdsfortjeneste og i 2018 287,5 t.kr. Dette beløb forventes ikke at stige, da der de senere år er sket en professionalisering af selskabet, som bl.a. har resulteret i færre møder og flere digitale møder.

I PLO er der pr. 1. januar 2019 kommet en takstforhøjelse, hvor tilskuddet til tabt arbejdsfortjeneste for selvvalgt efteruddannelse er forhøjet til 4.000 kr., så det næsten ligger på niveau med systematisk efteruddannelse, som er 4.500 kr.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal ske en forhøjelse af DSAM’s takst for tabt arbejdsfortjeneste og hvad den i så fald skal være.

Bestyrelsen bedes ligeledes tage stilling til, om der er yderligere områder, som særskilt skal honoreres (fx arbejde i regionsbestyrelser, hvor det pt. er svært at rekruttere til). 

Fra 2019 er antallet af bestyrelsesmøder pr. år reduceret til 6 møder. Derfor vil de enkelte bestyrelsesmøder også være mere komprimerede og med en del "tunge" punkter. Bestyrelsen bedes i forlængelse af ovenstående overveje muligheden af, at disse 6 årlige møder alle blev lagt i dagtiden (fx med start kl. 12), således at de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke skal bruge deres aften på disse møder. Samtidig foreslås det indført, at de valgte bestyrelsesmedlemmer - udover at modtage en hel dags tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i selve mødet - også får kompensation for yderligere en hel dags tabt arbejdsfortjeneste. Denne dag kan så anvendes til at sætte sig grundigt ind i dagsordenen og læse de (ofte mange) bilag på de enkelte indstillinger. Og naturligvis til andet bestyrelsesrelevant arbejde.

Referat

Louise Hørslev og Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at der i et nyt oplæg med fordel kan skeles mere til PLO´s model (dog ikke timetaksten). I PLO får man et fast honorar som repræsentant + honorar for møder udover. Det blev drøftet, at det er vigtigt, at klinikken føler sig kompenseret. Det kan overvejes, at man også honoreres for deltagelse i møder om aftenen, ligesom det er vigtigt, at hvis man arrangerer et regionalt møde, så skal honorering også være en mulighed. Det blev besluttet, at de regionale bestyrelser allerede nu kan bruge deres midler på at honorere medlemmer af regionsbestyrelserne.

Opfølgning

Sekretariatet følger op på bestyrelsens beslutning og udarbejder et forslag på ny honoreringsmodel til et kommende møde.

7. RKKP - astma

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om de er enige i, at indikatorsæt (bilag) udarbejdet af RKKP repræsentanter for DSAM Rune Ahrensberg og Jesper Lykkegaard opfylder de krav, som DSAM har lagt til grund for deres RKKP-politik - se link

Baggrund

DSAM repræsentanterne har sammen med den øvrige baggrundsgruppe for Astma- området i RKKP udarbejdet et oplæg til, hvilke indikatorer fra almen praksis, der skal indsamles fremadrettet. På den baggrund har oplægget ligget på intra siden 7/4 2019.

Referat

Annette Houmand redegjorde for baggrunden for indstillingen. Indikatorsættet blev drøftet, og det blev betonet, at RKKP er en kompleks størrelse.

Opfølgning

Annette Houmand sammenskriver bestyrelsens drøftelser og lægger dem på intra til godkendelse.

8. Talentprisen 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage årets Talentpris, der uddeles på Årsmødet.

Baggrund

Talentprisen er på 10.000 kr. og har – med få undtagelser – været uddelt hvert år siden 1990. I forbindelse med at DSAM i stigende grad ønsker at involvere medlemmerne, er de siden 2016 blevet bedt om at komme med deres bud på, hvem der er en værdig kandidat til prisen. Det har resulteret i 5 kandidater i år. I 2018 var der 12 indstillinger/kandidater og i 2017 var der 10 indstillinger/kandidatforslag fra medlemmerne.

Sekretariatet har opfordret medlemmerne til at indstille kandidater via nyhedsbreve, Practicus, PLO Orientering, hjemmeside og Facebook.

Bestyrelsen bedes vælge en kandidat blandt både de bud, de selv måtte have, og de kandidater, som medlemmerne har indstillet.

Referat

Kandidater til Talentprisen blev drøftet. Der blev fundet en værdig prismodtager.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at kandidaten får besked samt sikrer koordinering ift. Årsmødet.

9. Jubilæumskonference i 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter form for jubilæumskonferencen i 2020.

Baggrund

På bestyrelsesmødet i juni 2018 blev det besluttet at afholde en konference i 2020, hvor arbejdet i interessegruppen ”Gi’ mest til dem med størst behov” kunne udfoldes, deles og diskuteres med kolleger og andre interesserede uden for faget.

Konferencen bygger videre på DSAM´s pejlemærke 3 og 6 samt begrebet populationsomsorg og kan desuden ses som en opfølgning på såvel årsmøde, temadag med forskningslederne i februar 2019 som forårsrepræsentantskabsmødet i marts 2019, som alle havde temaet realistisk medicin. På den måde binder den sløjfe på DSAM’s arbejde de seneste år og sætter et spor ind i fremtiden

Da konferencen afholdes i DSAM’s jubilæumsår er det oplagt at betegne den som DSAM’s jubilæumskonference.

Lise Dyhr og sekretariatet har holdt et indledende møde og foreslår at:

 • Konferencen afholdes en hverdag (ikke mandag eller fredag som sædvanligvis ikke er konferencedage) i maj 2020. Tidspunktet er valgt set i forhold til, at efteråret er præget af regionsvalg, karrieredag, årsmøde, repræsentantskabsmøde og Lægedage.

 • Konferencen erstatter forårsrepræsentantskabsmødet, som DSAM de senere år har afholdt i marts. Dvs. at hele repræsentantskabet inviteres til kongressen.

 • Konferencens faglige program sammensættes af et udvalg bestående af; Lise Dyhr, Anders Beich, Morten Sodeman, Mads Aage Kristensen samt et bestyrelsesmedlem. Der kan evt. også hentes forslag fra andre aktører til udformning af program. 

Det skal besluttes, om der skal udpeges yderligere et medlem fra bestyrelsen til det faglige udvalg. Sekretariatet står for den praktiske afvikling, herunder kontakt til konferencecenter mm. i samarbejde med Lise Dyhr.

Budget
Der er tidligere lavet et spædt udkast til budget, der forudsætter 100 inviterede deltagere, samt at konferencen holdes over en dag og i plenum.

Bestyrelsen bedes desuden beslutte om:

 • Konferencen fortsat skal være gratis at deltage i, og om det i så fald skal være efter ”først til mølle-princippet” for den almindelige praktiserende læge? Der er allerede pladser reserveret til Repræsentantskab + der ville skulle inviteres relevante gæster, så der vil blive tale om ca. 50 pladser ekstra.
 • Om konferencen også skal indeholde workshops. I så fald skal der afsættes flere midler til ekstra lokaler og udgifter til rejseudgifter til facilitatorer (ca. 40.000 kr.)

Det faglige udvalg og sekretariatet arbejder videre med planlægning af konferencen og holder løbende bestyrelsen opdateret.

Referat

Oplægget blev godkendt med følgende bemærkninger; det blev besluttet, at der skal være et mindre deltagergebyr (fx 500-1.000 kr.), da det vil give en ekstra forpligtelse til at deltage. Der skal tænkes gratis pladser ind til FYAM-medlemmer. Der kan evt. være ”no show fee”. Der afsættes 500.000 kr. til konferencen i alt.

Opfølgning

Der arbejdes videre med planlægningen af konferencen i det faglige udvalg og sekretariatet.

10. DSAM's kliniske vejledninger - habilitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter fremtidige regler omkring habilitet for dem, der udarbejder DSAM’s vejledninger – såvel arbejdsgruppemedlemmer som peer reviewers.

Baggrund

På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen har redaktør Peder Ahnfeldt-Mollerup udarbejdet nedenstående udkast til regler omkring habilitet til brug i forbindelse med udpegning personer til udarbejdelse af DSAM’s kliniske vejledninger/faglige opdateringer fremadrettet:

Det er en forudsætning for både formand, arbejdsgruppens medlemmer og peer reviewers, at disse ikke har et engagement med medicinal- og medicoindustrien, der rækker udover rammerne for DSAM’s til enhver tid gældende regler for selvdeklarering. 

Arbejdsgruppens medlemmer skal inden påbegyndelse af arbejdet selv udfylde en habilitetserklæring. Denne erklæring bør indeholde oplysninger om hoved- samt bibeskæftigelser, herunder om man er medlem af bestyrelser/direktion/eller lignende i en eller flere virksomheder eller institutioner.

Der bør oplyses om eventuelle tidligere og nuværende interessekonflikter, herunder tilknytning til medicinal- og medicoindustrien, investeringer i disse (evt. en beløbsgrænse?), ansættelsesforhold etc. Dette gælder også deltagelse i sponserede kongresser, rejser, arbejdsgrupper o.lign. Hvis man er i tvivl om et forhold er af betydning, så skal man påføre dette også.

NB: Udfyldelse af habilitetserklæring med angivelse af interessekonflikter er ikke ensbetydende med, at man ikke kan være medlem af arbejdsgruppen, men skal sikre gennemsigtighed og uvildighed og de forhold, som arbejdsgruppens medlemmer har, og som DSAM’s bestyrelse skal bruge til at vurdere egnethed i forhold til vejledningen.

Man er (som udgangspunkt) inhabil, hvis:

 • Man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne,
 • Har en nærtstående (for eksempel familie), der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne
 • Man har en nær tilknytning til en virksomhed, et selskab, forening el.lign., der har en særlig interesse i vejledningens emne
 • Eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed.

Eksempler på interessekonflikter:

Ansættelse ved eller modtaget betaling for opgaver udført for en eller flere virksomheder eller institutioner indenfor de sidste 5 år, som har interesser i emnet for vejledningen.

Har patent på et eller flere produkter inden for områder, der vedrører emnet for vejledningen.

Personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til emnet for vejledningen.

Har nærmeste familie ansat, medejer eller på anden måde tilknyttet virksomheder eller institutioner, der er underlagt Sundhedsstyrelsens myndighedsudøvelse (slægtning af enhver art) o.lign.

Om arbejdsplads - modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra virksomheder eller institutioner, der vedrører emnet for vejledningen.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om de er enige i dette.

Referat

Forslaget blev drøftet. Det blev påpeget, at der i formuleringen skal fremgå, at man ikke er inhabil, men det mere handler om at få interessekonflikter frem i lyset, og at disse derfor skal deklareres. Det blev påpeget, at det skal tydeliggøres, at man godt kan være med i et arbejde, selv om man er ansat et bestemt sted (I PTSD-gruppen er en person fra Veterancentret med).

Opfølgning

Peder Ahnfeldt-Mollerup arbejder videre på dokumentet i samarbejde med Ellen Louise Christensen og Claus Rendtorff som rådgivende udvalg.

11. Kliniske vejledninger - oplæg samt status

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende status på aktuelle vejledninger til efterretning samt drøfter og beslutter videre forløb for de vejledninger, som der er beslutningsoplæg til.

Baggrund

Peder Ahnfeldt-Mollerup giver i det følgende en status på de vejledninger, der er besluttet. Nederst i dokumentet er der lagt op til beslutninger vedrørende vejledningerne Den ældre medicinske patient samt Osteoporose som opfølgning på et tidligere bestyrelsesmøde. Omkring oplæg til vejledningen vedr. stress/angst/depression mangler der fortsat nogle afklaringer, som vejledningsredaktøren arbejder videre på med henblik på at præsentere et nyt oplæg på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

Status på igangværende vejledninger

UVI
Der er aktuelt et arbejde i gang med FAQta-ark om UVI i almen praksis. Arbejdsgruppen er i gang og har udarbejdet et forslag til FAQta-ark, som er ved at blive vurderet af en følgegruppe.

PTSD
Der er aktuelt et arbejde i gang med FAQta-ark om PTSD. Arbejdsgruppen er nu kommet i gang, efter at de nyeste retningslinjer (NICE guidelines) er publiceret. Arbejdet forløber som planlagt, og arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Hjemmefødsler
Der er udarbejdet et FAQta-ark om hjemmefødsler. Det er indtil videre på hold grundet politiske årsager, hvor der har været polemik omkring emnet – specielt i forhold til DSOG. SST har for nylig sendt deres materiale i høring om organiseringen af fødsler i Danmark, herunder også hjemmefødsler. DSAM har indgivet høringssvar til dette. Når materialet er udgivet, er det vejledningsredaktørens forestilling, at FAQta-arket kan rettes til, så det afspejler dette materiale, men fortsat er et FAQta-ark, som DSAM kan stå inde for.

Akuthåndbogen
Arbejdet med opdatering af Akuthåndbogen, som skal foreligge i elektronisk form, er gået i gang. Der er valgt formand for arbejdsgruppen, og næste skridt er at udsende nyhedsmail for at finde medlemmer til arbejdsgruppen.

Dyspepsi
Vejledningen er en  opdatering af den gamle vejledning. Denne afventer sammenskrivning.

Diabetes type 2
Vejledningen har været i offentlig høring og der er kommet en del svar, som har været konstruktive, og som arbejdsgruppen har set på og rettet til, hvor dette måtte være relevant. Vejledningen er pt. til redigering og skal herefter endeligt godkendes i bestyrelsen.

Demens
Det er tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes et FAQta-ark om demens. Der er valgt arbejdsgruppeformand, men vedkommende har været bortrejst, hvorfor processen ikke er kommet i gang endnu.

Kræftopfølgning i almen praksis
Vejledningen er ved at blive gjort klar til udgivelse på print.

Hjertevejledningen
Det er tidligere blevet drøftet, om hjertevejledningen skal udkomme på papir, hvilket arbejdsgruppeformanden ikke selv har ønsker om – specielt ikke i den form, som den er udarbejdet.

ADHD
Det er blevet drøftet på sidste DSAM-bestyrelsesmøde den 8. marts 2019, at der med fordel på et tidspunkt i sammenhæng med eller i forbindelse med vejledning om angst/depression også kan laves FAQta-ark om ADHD, bipolar lidelse og lignende – dette lægges i pipeline.

Årsstatus
Stadig flere af vores patienter har sygdomme og tilstande, der følges i almen praksis. Ofte flere. Vi ser at lægehusene organiserer stadig større dele af deres drift omkring dette arbejde, med planlagte konsultationer om aftalte emner fx årligt. Fagligt set giver det god mening at have en systematik og organisering omkring de forskellige tilstande, efterhånden som man får brug for dem.  Vi har et ansvar for at inddrage både patientens og vores viden, i en dialog, når vi fx fornyr recepter. Samtidig er det vigtigt at det almen medicinske helhedssyn bevares i denne konsultationstype.

Ambitionen med dette FAQta-ark er at beskrive, hvordan det enkelte lægehus kan tage en hvilken som helst sygdomsspecifik vejledning udgivet af SST, NKR eller lægevidenskabelige selskaber, og tilpasse den til almen medicinsk kontekst.

Politikpapir for vejledningsområdet
Der arbejdes på et politikpapir for vejledningsområdet, som præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde. Herefter skal metodehåndbogen tilrettes.

Beslutninger

Osteoporose
På DSAM’s bestyrelse den 8. marts 2019 blev det besluttet, at der skal laves en stor vejledning. Vejledningen skal være helhedsorienteret. Den gamle udgave af DSAM’s vejledning om osteoporose fra 2002 er efterhånden forældet, og der er siden kommet nye retningslinjer og behandlingsalgoritmer til. Der har været et tidligere forsøg på opdatering af den gamle vejledning, som imidlertid ikke blev færdig. Området er et relevant felt for almen praksis. Vejledningen skal have en realistisk (medicin) tilgang til emnet. Vejledningsredaktøren har forespurgt i forskningsmiljøerne og blandt repræsentantskabets medlemmer vedrørende forslag til en arbejdsgruppeformand, og der er kommet et forslag, og vedkommende har selv accepteret dette.

Indstilling: At arbejdet med osteoporose-vejledningen igangsættes med den foreslåede arbejdsgruppeformand

Den ældre medicinske patient
På sidste DSAM-bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en opdateret stor vejledning om emnet. Da vejledningen hurtigt kan blive alt for stor, så skulle det overvejes om demens, multisygdom og apopleksi skal være en del af vejledningen, og at relevante kolleger i faget, herunder plejehjemslæger skulle spørges, hvordan man kan bedst kan afgrænse vejledningen med udgangspunkt i indstillingen. 

Emnet for vejledningen er ikke en sygdom med angivelse af diagnostik og behandling, hvorfor vejledningens opbygning bør være struktureret anderledes end vanlige vejledninger. Emnet for vejledningen er en patientgruppe med et stort spektrum af sygdomme og problemer. Vejledningen bør fokusere på især opsporing af skrøbelige patienter eller patienter i risiko for sygdom og funktionsnedsættelse samt polyfarmaci og multisygdom.

Vejledningsredaktøren anbefaler på baggrund af de informationer, som er kommet frem, at vejledningen skal kunne bruges af såvel praktiserende læger som deres personale samt være et hjælpeværktøj for fx fasttilknyttede plejehjemslæger.

Indstilling: At arbejdet med denne påbegyndes og at der startes med at finde en arbejdsgruppeformand.

Referat

Osteoporosevejledningen blev drøftet. Den foreslåede arbejdsgruppeformand blev valgt. Anders Beich redegjorde for baggrunden for vejledningen Den ældre medicinske patient. Anders Beich orienterede om, at der var en kollega med stor erfaring inden for feltet, der gerne ville stille sig til rådighed som ressourceperson for arbejdsgruppen. Det blev drøftet, hvilke medlemmer, der kunne være formand, og der blev aftalt en kandidat, som kunne spørges. Bolette Friederichsen orienterede om arbejdet med FAQta-ark om årsstatus.

Opfølgning

Vejledningsredaktøren sørger for, at osteoporosevejledningen bliver sat i gang, når politikpapiret for vejledninger er godkendt. Vejledningsredaktøren kontakter kandidaten, der blev foreslået som formand for arbejdsgruppen til vejledningen Den ældre medicinske patient, når politikpapir for vejledninger er godkendt. Arbejdet sættes herefter i gang.

12. Practicus og Podcast

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter om Practicus skal afprøve podcast som et tillæg til bladet.

Baggrund

Practicus-redaktionen vil gerne eksperimentere med Podcast og derefter vurdere, om det er noget, som der skal være en del af produkt-porteføljen fremadrettet. Både ud fra anvendelighed, mening for selskabet og for læserne, og mht. økonomi/tidsforbrug.

I første omgang vil redaktionen som forsøg tage en håndholdt diktafon med til Nordisk Kongres og lave små interviews med deltagere, herunder keynote speakers, arrangører og deltagende læger fra Danmark. Interviewene skal ikke vare mere end max. 10 minutter og vil blive præsenteret af Jonas Ebert, FYAM-redaktør for Practicus. Lydklippene redigeres af Jonas Ebert og lægges på DSAM's Practicus-hjemmeside, der kommer til at tjene som webhotel. Når de ligger der, kan man lægge dem gratis på iTunes som podcast.

På længere sig forestiller redaktionen sig, at mediet kan bruges til at lave uddybende interviews med forfattere til artikler i det nyeste Practicus, så forfatteren kan få lov at uddybe det skrevne og evt. svare på spørgsmål fra redaktionen. I tråd med andre skrevne medier kan der blive oplæst en eller to af artiklerne fra det pågældende blad, så de kan høres i bilen på vej hjem fra en travl arbejdsdag. Redaktionen forestiller sig, der i første omgang ville kunne opnås et par hundrede lyttere pr. podcast.

Udgifter på kort sigt

Udstyr:
Recorder 800 kr.

Software:
Hindenburg 625 kr.

Tidsforbrug:
Redaktørerne laver interviews og klipper dem sammen. 

Sekretariatsbistand:
Formentlig minimalt, da de kan uploades af redaktørerne. 

Efter testperioden vil bestyrelsen blive forelagt en evaluering og evt. ny indstilling inkl. budget, da det må forventes, at redaktørerne skal op i timer, hvis det bliver et medie, som DSAM ønsker at udvikle. Her er det særligt timer til redigering, som der vil blive brug for.

Referat

Ellen Louise Kristensen orienterede om baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at initiativet skal koordineres med Månedsskriftet. Det blev drøftet, at det skal ses som et pilotprojekt, og at der efter prøveperioden skal udarbejdes et egentligt beslutningsoplæg.

Opfølgning

Ellen Louise Kristensen og Jonas Ebert følger op på bestyrelsens beslutning.

13. Forløbsplaner og tilpasning af SUMs strategi v/Niels Ulrich Holm

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter holdningen til forløbsplaner, og om det er en god ide ud fra et fagligt synspunkt at udskifte forløbsplan for lænderyg med hjertesygdomme.

Baggrund

Niels Ulrich Holm giver som repræsentant i styregruppen for forløbsplaner i SUM på bestyrelsesmødet en orientering om status på arbejdet.

Desuden ønskes en kort drøftelse af det faglige fundament for forløbsplaner, samt en stillingtagen til om det giver mening at udskifte forløbsplan for lænderyg med forløbsplan for hjertesygdomme.

Referat

Christian Freitag orienterede om baggrunden for sagen. Bestyrelsen indstillede at indstille lænderyg-arbejdet og anbefalede, at der blev kigget mere på hjerteområdet, men at det skal afgrænses.

Opfølgning

Christian Freitag tager bestyrelsens indstilling med i det videre arbejde.

14. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Referat

Det blev drøftet, at det er svært at være alene på posten som RKKP-udpeget. Annette Houmand påpegede, at RKKP-udpegede altid gerne må vende tilbage til hende, hvilket de er informeret om. Det blev drøftet, om der kan laves en platform på intra til de RKKP-udpegede, hvor der kan deles erfaringer, og hvor bestyrelsen kan følge med i arbejdet.

Annette Houmand orienterede om, at hun ikke genopstiller og derfor trækker sig fra RKKP-arbejdet efter valget.

Louise Hørslev orienterede om, at sekretariatet ikke kan tage nye opgaver ind på denne side af sommerferien, da der er mere end fyldt op med driftsopgaver, planlæg-ning af valg og årsmøde og ikke mindst forberedelse af Nordisk Kongres.

Opfølgning

Der skal i sekretariat og blandt bestyrelsen findes ankermænd til at håndtere RKKP-området. Når dette er på plads, på begyndes arbejdet med en intra-platform.

15. Eventuelt

Referat

Christian Freitag orienterede om en aktuel sag.

Louise Hørslev orienterede om, at en projektansats projektansættelse udløber 1. august 2019.

ORIENTERINGER

16. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har siden sidste bestyrelsesmøde først og fremmest haft fokus på planlægning af Nordisk Kongres, som alle i sekretariatet har opgaver i, og hvor hver især er delprojektleder på udvalgte områder.

Desuden er der brugt kræfter på at få programmet til årsmødet klar (se særskilte indstillinger med status på Årsmøde og Nordisk Kongres). Desuden er planlægning af valget gået i gang med artikler i både det kommende Practicus, nyhedsbreve og åbning af valghjemmeside. Der er også gang i planlægningen af Lægedage, herunder lounge på Lægetorvet i samarbejde med PLO.

Også på medlemsfronten sker der noget. Vi har ifølge statistik fra Lægeforeningen i årets fire første måneder fået 150 nye medlemmer – dette er primært FYAM- og SAMS-medlemmer.  Så er der godt nok registreret 79 udmeldinger, men disse udmeldinger er primært fra medlemmer, der går på pension samt yngre læger og medicinstuderende, der alligevel ikke ønsker at blive almen praktiserende læger.

Det er tydeligt at mærke, når fx en af SAMS-afdelingerne afholder et foredrag, kursus eller møde. Så kommer der som regel en håndfuld nye medlemmer på den bekostning.

Referat

Nyt fra sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

17. Nyt fra Kvalitetsudvalget og dets underspor

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen fik i februar 2019 en orientering om kvalitetsarbejdet i DSAM. Nærværende orien­tering er en opfølgning heraf.

Kvalitetsudvalget har siden sidste opdatering holdt møde i april 2019. Næste møde afholdes primo juni 2019.

Kvalitetsudvalget er i gang med at udarbejde en status over DSAM's arbejde med kvalitetsud­vik­­ling i almen praksis udenfor DSAM. Status skal blandt andet være afsæt for drøftelse af, hvordan vi bruger vores kræfter i in- og eksterne sammenhænge. I marts deltog udvalget ved Claus Rendtorff i EQuiP's årlige konference.

Derudover har Kvalitetsudvalget fortsat en særlig opmærksomhed på opbygning af en viden­bank af græs­rodsprojekter, udvikling af kvalitetsindikatorer samt afklaring af patientsikker­hed­sporets frem­tid.

Græsrodssporet har beskrevet Videnbankens formål, baggrund, indhold m.m., udarbejdet for­slag til projektbeskrivelse og søgetræ for Videnbankens græsrodsprojekter. Med det udgangs­punkt indleder sporet i maj måned drøftelse med IT-leverandør om opbygning af en IT-plat­form til Videnbanken. Ønsket er at finde en løsning med de nødvendige faciliteter og udvik­lings­muligheder til brug for medlemmer og kvalitetsklynger i den praksisnære kvalitetsudvik­ling. Græsrodssporet vil efterfølgende vurdere tidsplan for udvikling og lancering af Videnban­ken.

Indikatorsporet har – bl.a. afledt af miniseminarerne om kvalitetsindikatorer til klyngerne med PLO og KiAP i marts og april 2019 – fokus på færdiggørelse af "Præamblen", der er en introduk­tion til praksisnær datadrevet kvalitetsudvikling. Derudover er sporet ved at udarbejde forslag til indikatorforslag ti Kontinuitet i læge-patient relationen samt drøftet udarbejdelse af indika­tor­forslag til medicingennemgang og differentieret omsorg/populationsomsorg.

Patientsikkerhedsporet har planlagt en møderække med Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) for at gøre tilsynene i almen praksis mere pædagogiske. Primo april bidrog sporet på en workshop i Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSPS) med at kva­lifi­ce­re deres og Patienterstatningens analyse af dia­gnosefejl. Mette Arbjørn er trådt ind i patientsikkerhedssporet, hvor der fortsat arbejdes på at afklare den fremtidige sammensæt­ning, aktiviteter og samarbejds­relationer bl.a. ved drøftel­ser på DSAM/PLO's formandsmøde.

Referat

Orientering om DSAM's kvalitetsarbejde.

Opfølgning

Ingen.

18. Orientering om RKKP DR-KOL

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om RKKP DR KOL til orientering.

Baggrund

Jørgen Steen Andersen repræsenterer DSAM i arbejdet med RKKP DR KOL og har i denne forbindelse gjort opmærksom på, at der er et arbejde i gang for at få indført en depressionscreening i forbindelse med årskontrollerne for KOL i AP. Et tiltag, der ud over den pågående ørkenvandring med forløbsplaner vil besværliggøre og forlænge konsultationen med patienten yderligere. For ikke at tale om de problemer, der vil blive med en genforhandling af honoreringen af ydelsen.

Jørgen Steen Andersen arbejder for, at depressionsscreeningen ikke skal indføres for KOL-patienter i AP. Det fremgår af den seneste korrespondance, at arbejdet da også pt. er sat i bero.

Referat

Arbejdet vedrørende RKKP DR KOL.

Opfølgning

Ingen.

19. Orientering om RKKP DDD (Dansk Depressionsdatabase)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om RKKP DDD (Dansk Depressionsdatabase) til orientering.

Baggrund

Claus Rendtorff repræsenterer DSAM i arbejdet med RKKP DDD. 

Claus har været til møde den 6. maj og har fremsendt referat fra dette møde. DSAM har opbakning fra DDD’s styregruppe til at gå i gang med arbejdet med at skabe grundlaget for et indikatorsæt for behandlingen af depression i almen praksis.

Referat

Arbejdet vedrørende RKKP DDD.

Opfølgning

Ingen.

20. Nordisk Kongres 2019 - status

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. Nordisk Kongres 2019 til efterretning.

Baggrund

Tiden sig nærmer hastigt for den 21. nordiske kongres, som DSAM er vært for. Som bekendt finder kongressen sted fra mandag d. 17. juni – torsdag d. 20. juni 2019 i Aalborg.

Detailplanlægningen er nu i gang, og alle sekretariatets medarbejdere er involveret i de mange forskellige opgaver. Jette Kolding Kristensen er som bekendt formand for planlægningsgruppen, og Annelli Sandbæk er formand for den videnskabelige komité, der har ansvaret for kongressens faglige indhold/program.

Opgaverne p.t. er bl.a. at få detaljer på plads omkring talere og underholdning til åbning og afslutning, morgenaktiviteter, skiltning, kongres app, tryksager, praksisbesøg, medhjælperrekruttering og vagtskemaer, forplejning, fortsat PR omkring kongressen m.m.

Fokus er naturligvis på budget og tilmeldinger, hvor der arbejdes intenst på at få strømlinet budgettet i forhold til de faktiske omkostninger/priser, da vi gerne skulle ramme tæt på en 0-indtjening på kongressen.

Budgettet ser fint ud med det aktuelle deltagerantal, nu hvor vi har fået budgettet ”trimmet”. P.t. ser tilmeldinger ud således:

817 betalende gæster, heraf 376 yngre læger og 441 almindelige læger (i alt 898 personer inkl. DIS, Speakers, HOC, SC, gæster, teknikere og udstillere).

 • 413 Danmark
 • 215 Sverige
 • 94 Norge
 • 47 Finland
 • 17 Island
 • 3 Australien, 1 Østrig, 1 Tjekkiet, 3 Estland, 1 Færøerne, 5 Tyskland, 2 Letland, 1 Nepal, 3 Holland, 1 Singapore, 1 Spanien, 4 UK og 5 USA
 • 43 personer er tilmeldt præ-kongres.
 • 515 betalende gæster er tilmeldt festmiddagen.

Vi håber at nå op på omkring 900 betalende gæster.

Information om overordnet tidsplan fremgår af kongressens hjemmeside, og det fulde videnskabelige program er ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden.

Der er sendt invitationer ud til alle gæster, og en del har allerede svaret og givet positivt tilsagn. Alle bestyrelsesmedlemmer vil få tildelt en gæst, som de har et medansvar for til åbningen. Da vi forventer minimum 700 deltagere til åbningen, kan det være svært at finde den, som man er ansvarlig for, så det er mere en hensigtserklæring, der betyder, at man som bestyrelsesmedlem særligt skal kigge efter en af gæsterne og tage initiativ til at tale med gæsten, hvis vedkommende står alene. Dette er et forsøg på at sikre, at vi tager godt imod de gæster, som vi inviterer.

Når vi er tættere på kongressen, får hvert bestyrelsesmedlem en mail med den gæst, som vedkommende er medansvarlig for.

Referat

Detailplanlægningen af Nordisk Kongres i 2019 er i fuld gang.
Bestyrelsen bedes opfordre kolleger til at registrere sig til kongressen.
Der vil forsat være fokus på kommunikation omkring kongressen.

Opfølgning

Ingen.

21. DSAM Årsmøde 2019 - status

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om planlægningen af DSAM’s årsmøde 2019.

Baggrund
Titel: Årsmødets titel er ”Faglighed og forandring, - fra udfordring til mulighed”

Dagens program er sammensat med udgangspunkt i vores 4 søjler (forskning, internationalt arbejde, kvalitet og uddannelse).

Velkomst/keynote/plenumsession: Martin Marshall er dette års hovedtaler og vil holde en keynote omhandlende faglighed, fællesskab og fremtid, - med fokus på at ændre udfordringer til muligheder i fremtidens almen praksis. Anders Beich faciliterer åbningssessionen.

Sessioner: Der vil efterfølgende blive afholdt følgende workshops/sessioner (titler kan ændres):

 • Ultralyd - muligheder og begrænsninger
 • Hudens dippedutter – teledermatologi
 • Forskningstræningprojekter
 • Hvordan vi sikrer vi den faglige kvalitet når arbejdsopgaver uddelegeres til personalet i almen praksis
 • Hold fast i arbejdsglæden
 • Opsporing og håndtering af sårbare patienter, børn og familier, multisyge patienter, psykisk sårbarhed
 • Kvalitet med mening – Erfaringer fra klyngearbejdet
 • Nyeste vejledninger / FAQta-ark: præsentation af insulin vejledning samt af den nationale rekommendationsliste og præsentation af UVI FAQta-arket
 • Hvordan måler vi kvaliteten af arbejdet i almen praksis
 • Webpatient/telekonsultation
 • Hvordan lærer vi af vores fejl – og hvordan kommer vi videre?

Plenumsession efter frokost: Ph.D. Cup vil igen år blive afviklet efter frokostpausen, med en repræsentant fra hver af de fire forskningsenheder som deltager.

Posterwalk: I de to lange pauser vil der blive mulighed for at deltage i posterwalk, og alle årsmødedeltagere har mulighed for at stemme på deres favoritposter elektronisk. Vinder vil blive udnævnt til afslutning i plenum.

Fælles afslutning i plenum: Præsentation af Synlighedskampagne v/ Anders Beich, prisuddeling for bedste poster og afrunding af dagen v/ Anders Beich.

3 sideløbende sen-eftermiddagsarrangementer (efter fælles afslutning i plenum): Udlån af lokaler til møde for interessegrupper/netværksgrupper/udvalg, FYAM afholder ”FYAM-time” og sideløbende afholdes et hyggeligt ”DSAM-arrangement”, hvor der er lidt fællessang på programmet og ellers mulighed for forfriskninger og en snak med nye og gamle kolleger.

Tidsplan:

09:30 Velkomst/keynote/plenumsession
11:00 Pause (inkl. mulighed for poster walk)
11:30 Workshops/sessioner
13:00 Frokost
14:00 – 14:30 PhD Cup
14:30 – 14:45 kort pause til lokaleskift
14:45 Workshop
16:15 Pause (inkl. mulighed for poster walk)
16:45-17:15 Fælles afslutning i plenum
17:15 – 18:15 DSAM netværksgrupper / FYAM-time / DSAM hygge og samvær
19:00 Velkomstdrink i foyer
19:15 Middag og fest med livemusik (slut kl. 02:00)

I pauseområdet vil der blive opsat posters (fra morgenstunden), og i de to lange kaffepauser vil der være mulighed for at deltage en i poster walk i pausens sidste 15 minutter.  

Programmet offentliggøres i Practicus samt på DSAM’s hjemmeside start juni, og her åbnes der samtidig for tilmelding til årsmødet og sessionerne. Samtidig vil der blive udsendt et nyhedsbrev til alle DSAM-medlemmer.

Referat

Bestyrelsen opfordres også til at sprede budskabet om årsmødet i deres netværk og bede kolleger om at sætte kryds i kalenderen d. 4. oktober 2019.

Opfølgning

Årsmødegruppen fortsætter arbejdet med de sidste planlægningsopgaver, og PR i forhold til program og tilmelding vil blive prioriteret fra juni og frem til selve årsmødet.

22. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. SST: Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse - Gosia Frosz Nielsen 
 2. Region Syddanmark: Fælles høringsmøde vedrørende Allergi Task Force II - Jacob Houmann-Hammer
 3. SDS: Møde om SDS-foranalyse vedr. IDC-11 - Preben Larsen
 4. SST: NKR for udredning og behandling af autismespektrumsforstyrrelser hos børn og unge - Kristin Kristiansdottir
 5. SST: NKR for udredning og behandling af angstlidelser hos voksne - Søren Erik Wichmand og Filip Burlakof
 6. SST: NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år - Pernille Vinkler
 7. Diverse: Workshop - diagnostiseringsfejl - Dansk Selskab for Patientsikkerhed - Claus Rendtorff (er afholdt)
 8. SST: Opdatering af NKR for urininkontinens hos kvinder - Hanne Heje og Herdis Bohn Olesen Brødbæk
 9. SST: Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse - Pernille Vieth
 10. Diverse: Klinisk brugergruppe (WebPatient) for projektet PRO i almen praksis - Daniel Kaminski Rotenberg

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. Region Syddanmark: Allergi Task Force - uddannelse og kompetenceopbygning indenfor allergi
 2. SST: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade
 3. SST: NKR for behandling af nyopståede lændesmerter - evt. opdatering
 4. Lægemiddelstyrelsen: Revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
 5. SST: Faktaark til sundhedsprofessionelle - HPV informationsindsats
 6. SST: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
 7. SST: NKR for screening og behandling af non-alkoholisk fedtlever
 8. SUM: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
 9. RKKP: Indikatorer for Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH)
 10. SST: NKR for systematisk opfølgning af patienter i opioid behandling
 11. SST: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
 12. SST: NKR for Non-farmakologisk behandling af unipolar depression - evt. opdatering
 13. SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nøglepersoner
 14. SST: Medicinsk teknologivurdering (MTV) for HPV-vaccination af drenge
 15. SUM: Bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center
 16. Datatilsynet: Vilkår for videregivelse af personoplysninger fra Datatilsynet
 17. SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 18. SST: NKR for celleforandringer på livmoderhalsen med specielt fokus på kvinder over 60 år

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

Overblik over høringer og udpegninger.

Opfølgning

Ingen.