DSAM Logo

Tid og sted:           

Mandag, den 25. november 2019 kl. 15 til 18

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Claus Rendtorff, Roar Maagaard, Lasse Karlsen Eck, Lise Dyhr, Anne Møller

Observatører: Ellen Louise Kristensen, Christian Freitag

Sekretariatet: Louise Hørslev, Lotte Hvas

 

Afbud:

Bestyrelsen: Bolette Friderichsen, Jesper B.H. Christensen, Daniel Rotenberg

Observatører: Kaj Sparle Christensen, John Sahl Andersen, Martin Bach Jensen, Niels Kristian Kjær

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød særligt velkommen til Roar Maagaard, der erstatter Asger Dalmose i bestyrelsen.
Anders Beich spurgte, om intras fungerede tilfredsstillende. Der var generel tilfredshed med intras. Dog er det vigtigt med deadline i overskrift. Og det er vigtigt, at bestyrelsen markerer, at de har læst indlægget.
Anders Beich orienterede om, hvilke punkter der pt. var til eventuelt.

Opfølgning

Sekretariatet skriver fremover deadline i emne (hvis der er en deadline).
Bestyrelsesmedlemmerne laver tommel op, når indlæg er læst.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Referat

Det blev drøftet, om der var sager på dagsordenen, der særligt skulle koordineres med PLO.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

3. Konstituering/udpegning - fortsættelse fra sidste møde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter udpegningsprocessen i forhold til udvalgsposter, øvrige poster m.v.

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, og ordførerskaberne blev besat. Da der siden da har været en enkelt udskiftning i bestyrelsen (Roar Maagaard har erstattet Asger Dalmose), skal det kort drøftes, hvilket ordførerskab det nye bestyrelsesmedlem skal have.

Kvalitet: Claus Rendtorff
Forskning: Anne Møller
Uddannelse og rekruttering: Bolette Friderichsen
Rekruttering: Lasse Karlsen Eck
FYAM: Jesper Bossel Holst Christensen
Ulighed i sundhed og Personcentreret Almen Medicin: Lise Dyhr
Medicinområdet: Daniel Kaminski Rotenberg
Ordførerskab ? : Roar Maagaard

I forhold til den videre konstituering vedhæftes en oversigt over, hvem der for øjeblikket er udpeget til de forskellige udvalg og poster. Der skal på mødet tages stilling til evt. ændringer i udpegningerne.

Referat

Roar Maagaards ordførerskab bliver det internationale område.

De forskellige udpegninger blev drøftet og afklaret med udgangspunkt i udpegningsskemaet. 

Desuden blev følgende aftalt:

Lasse Karlsen Eck vender med Jesper Bossel Holst Christensen, hvilken repræsentation FYAM-udvalget ønsker fra bestyrelsen (frekvens, emnebaseret…).

Anne Møller spørger evt. kandidat om vedkommende er interesseret i en plads i Kvalitetsudvalget.
Det blev besluttet, at der skal indkaldes til møde i Kvalitetsudvalget i januar måned, hvor kommissoriet skal drøftes.

Det blev besluttet, at sekretariatet (i samråd med PLO´s sekretariat) indkalder til møde i patientsikkerhedsudvalget primo 2020.

Det blev besluttet at nedlægge udvalg vedr. personaleuddannelse.

Der blev ikke valgt nogen til Fagligt Efteruddannelsesudvalg eller styregruppen for efteruddannelse. Det blev besluttet at efterspørge en kandidat i repræsentantskabet.

Opfølgning

Sekretariatet opdaterer hjemmesiden med de nye udpegninger og sørger for at give besked til relevante samarbejdspartnere.

4. WICC – tilbud om dansk observatørstatus i ICPC-3 konsortium

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om DSAM skal indtræde som observatør i ICPC-3 konsortiet. 

Hvis dette besluttes, skal der også udpeges en observatør. Her stiller Preben Larsen sit kandidatur til rådighed.

Baggrund

Tilbage i 2017/2018 drøftede DSAM muligheden for at indgå i et konsortium nedsat af WICC til færdiggørelse af ICPC-3 versionen. Efter flere drøftelser og en forespørgsel hos PLO om muligheden af at dele udgifterne mellem DSAM og PLO (der var en forventning om, at udgifterne over en tre-årig periode ville løbe op i ca. 1 mio. kr.), valgte vi at sige nej tak til deltagelsen i konsortiet.

WICC = Wonca International Classification Committee er repræsenteret af Preben Larsen, der har årelang erfaring med dette arbejde. Preben deltager på vegne af DSAM på et årligt møde i dette forum, senest den 22. – 26. september 2019.

På dette møde blev Preben forespurgt, om DSAM med baggrund i den udbredelse ICPC har i dansk almen praksis kunne være interesseret i en observatørpost i konsortiet, uden i øvrigt at bidrage til driften af konsortiet. 

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev besluttet at takke ja til Preben Larsens tilbud om at besætte observatørposten i konsortiet. Vi er glade for hans fortsatte engagement.

Opfølgning

Sekretariatet giver besked til Preben Larsen om bestyrelsens beslutning.

5. Internat for den valgte bestyrelse

Indstilling

Det indstilles, at den valgte bestyrelse drøfter forslag til indhold i internat og tager orienteringen til efterretning vedr. professionalisering af udvalg og interessegrupper.

Baggrund

På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at holde internat for den valgte bestyrelse tirsdag den 4. februar til onsdag den 5. februar. Mødet er et 12-12 møde, dvs. det starter kl. 12 og slutter kl. 12 næste dag - med frokost begge dage. Datoerne for internat blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. Hvis nogen mod forventning er forhindret i at deltage, vil sekretariatet meget gerne have besked nu af hensyn til hotellets afbestillingsregler.

Sekretariatet har booket Kongebrogården i Middelfart til internatet, og der er ligeledes sendt invitationer ud via Outlook. Fra sekretariatet deltager som udgangspunkt Lotte Hvas, Louise Hørslev, Annette Gehrs og Sine Barret-Madsen.

Formålet med internatet er både at ryste bestyrelsen sammen og drøfte strategi for den kommende periode.

I det følgende er forslag til overordnede elementer i programmet, som bestyrelsen bedes drøfte, om de er enige i:

 • Formandens visioner for den kommende periode og bestyrelsens input til dette

 • Kommunikations- og pressearbejdet i DSAM, herunder status på jubilæumskampagnen samt bestyrelsens input til dette

 • Drøftelse af ordførerskaberne ved hvert bestyrelsesmedlem, herunder:

  Hvad er det vigtigt at bestyrelsen får at vide/er orienteret om i forhold til mit ordførerskab?
  Og hvad ønsker jeg bestyrelsens input til i forhold til mit ordførerskab?

 • Walk and talk hvor aktuel sag vendes for at sikre, at bestyrelsen er enig i retningen.

Det endelige program fastlægges først, når vi er tættere på.

I forbindelse med at vi skal drøfte strategi, minder vi om, at det er de enkelte udvalgs ansvar i samarbejde med sekretariatet, at der:

 • findes opdateret kommissorium på hjemmesiden
 • hjemmesiden er opdateret med aktuelle oplysninger

De enkelte formænd til udvalgene/interessegrupperne opfordres derfor til at kigge på hjemmesiden og se, om der skal ændres/opdateres noget ift. deres området. Vi minder også om, at alle udvalg og interessegrupper har mulighed for at få oprettet et debatforum på Intras til kommunikation mellem møderne.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der var opbakning til at inddrage en ekstern konsulent til at hjælpe med strategidelen: Hvor vil vi hen og hvad vil vi opnå den kommende tid? Udover ovenstående vil der på bestyrelsens opfordring også være fokus på rettidig rekruttering af nyt blod til bestyrelse og repræsentantskab.  

Opfølgning

Sekretariatet og formand arbejder videre på program og koordinerer med ekstern konsulent.

6. Forårsrepræsentantskabsmøde 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter datoer for forårsrepræsentantskabsmøde, afklarer tema og udpeger repræsentant(er), der skal være med til at planlægge repræsentantskabsmødet.

Baggrund

På bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019 blev det besluttet at afholde forårsrepræsentantskabsmøde den 7. marts 2020 og bestyrelsesmøde dagen før. Formandskabet har et forslag om at flytte forårsrepræsentantskabsmødet 14 dage frem, således at det afholdes den lørdag, den 21. marts 2020 med bestyrelsesmøde dagen før fredag, den 20. marts 2020.

Såfremt det er muligt at flytte repræsentantskabsmødet, bedes bestyrelsen drøfte, hvilket tema de ønsker for mødet og i forlængelse heraf nedsættelse et udvalg, der arbejder videre med planlægning af dagen i samarbejde med sekretariatet. 

Referat

Det blev besluttet at flytte forårsrepræsentantskabsmødet (og dermed også marts bestyrelsesmødet). Det blev besluttet, at fokus på mødet skal være en forlængelse af bestyrelsens internatmøde, nemlig strategi; hvor vil Repræsentantskabet hen med selskabet, hvad vil de opnå den kommende tid? Dette kan evt. kombineres med et fagligt oplæg. Sekretariat og formandskab arbejder videre på koncept.

Opfølgning

Sekretariat og formandskab laver oplæg til program til repræsentantskabsmøde, der lægges på intras til kommentering i det nye år. Sekretariatet flytter møderne i Outlook.

7. Folkemøde 2020

Indstilling

Det indstilles, at DSAM udpeger hvem fra bestyrelsen, der skal repræsentere DSAM på Folkemødet 2020.

Baggrund

Folkemødet finder i 2020 sted fra den 10. - 13. juni. I stil med tidligere år har DSAM reserveret 3 værelser i Allinge tæt på Folkemødepladsen sammen med PLO-delegationen. Ligeledes er der bestilt færgebilletter t/r.

DSAM har de senere år været repræsenteret på Folkemødet og deltaget i en række debatter, der har været med til at synliggøre faget, standen og selskabets synspunkter. Se eksempelvis her artikel fra seneste Folkemøde:  https://infolink2003.elbo.dk/Practicus/Dokumenter/doc/10666.pdf

Udover at det forventes, at DSAM inviteres til at deltage i en række debatter, vil DSAM sætte spot på jubilæumskampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” på forskellig vis. Dette vil nærmere blive planlagt i samarbejde med kampagnegruppen og den delegation, der udpeges.

Fra sekretariatet og kampagnegruppen deltager Sine Barret-Madsen, og der er derudover foreløbig plads til to bestyrelsesmedlemmer, hvor det foreslås, at den ene er formand Anders Beich, der traditionelt er mest efterspurgt til debatter.

Såfremt flere fra bestyrelsen end der er reserveret plads til ønsker at deltage, vil der skulle findes ekstra overnatningsmuligheder. Sekretariatet har i efteråret 2019 undersøgt, hvad der er af ledig kapacitet, og det er meget sparsomt og langt fra Folkemødepladsen (30-40 km). Dog viser der sig for det meste altid ledige værelser/pladser, når vi kommer tættere på, og der vil derfor være mulighed for at operere med en prioriteret venteliste, hvis flere ønsker at deltage.

FYAM-udvalget forventes også at deltage i Folkemødet og er ved at afklare dette. Der vil naturligvis være en tæt koordinering mellem bestyrelsens og FYAM-udvalgets delegation, ligesom der vil blive lavet en samlet oversigt over alle debatter, som DSAM samlet set deltager i.

Referat

Claus Rendtorff, Lise Dyhr og Anne Møller ønsker at repræsentere DSAM på Folkemødet – udover Sine Barrett-Madsen og Anders Beich. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede (Bolette Friderichsen, Daniel Rotenberg og Jesper B.H. Christensen) bedes melde tilbage, om de er interesserede.

Det blev besluttet at undersøge, om det er muligt at slå telt op ved lægehuset i Allinge, hvor Claus Rendtorff (evt. flere) gerne vil overnatte. Desuden skal det afklares med PLO/Lægeforeningen, om de ønsker at gøre brug af alle deres reserverede værelser. Hvis ikke, vil DSAM gerne lægge beslag på dem.
Punktet tages op på næste møde, hvor det endelig afklares, hvem der er med i DSAM-delegationen og hvem, der evt. skal på venteliste.

Opfølgning

Sekretariatet forhører sig vedr. overnatningsmuligheder hos PLO/Lægeforeningen samt Allinge Lægehus. Og sørger for at Folkemøde drøftes på januar-mødet.

8. WONCA Europe Conference i Berlin i 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til tilskud til bestyrelsens m.fl. deltagelse i 2020 WONCA Europe konferencen.

Baggrund

Den 25th WONCA Europe konference afholdes i 2020 i Berlin og finder sted i perioden onsdag, den 24. juni til lørdag, den 27. juni 2020. Konferencens tema er ”Core Values of Family Medicine: Threats and Opportunities”. Læs mere lige her.

Der er i DSAM's budget i 2020 afsat i alt 100.000 kr. til deltagelse i WONCA-kongresser, og sekretariatet foreslår følgende:

Formanden for bestyrelsen, der skal deltage i sin egenskab som Council-medlem og formanden for internationalt udvalg får alle udgifter dækket.

Den valgte bestyrelse og medlemmer, der er udpeget af FYAM-udvalget til internationalt arbejde, kan søge tilskud til dækning af registrering, overnatninger, rejseudgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste på op til 10.000 kr.

Sekretariatet skal have besked om, hvem der ønsker at benytte sig af tilbuddet snarest muligt. De enkelte bestyrelsesmedlemmer m. fl.  skal selv tilmelde sig konferencen, bestille transport samt hotel og efterfølgende søge om godtgørelse i sekretariatet.

Referat

Der blev spurgt til, og det blev besluttet, at Jonas Ebert fra Practicus (FYAM-redaktør) kan deltage og få op til 10.000 kr. dækket på samme vilkår som øvrige ovenfor.

Hvis færre ønsker at deltage, så deles de 100.000 kr. blandt alle, der tager med. Punktet tages op i januar, hvor det drøftes, hvem der vil med, og det koordineres med hvem, der skal til Folkemøde, da de to events er meget tæt på hinanden.

Opfølgning

Punktet tages op igen i januar, hvor det besluttes, hvem der tager med på DSAM’s budget.

9. Valg 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede køreplan til afholdelse af elektronisk valg til de regionale bestyrelser samt FYAM-poster i 2020.

Baggrund

Køreplan for valget
De sidste par år har valget til DSAM’s repræsentantskab og FYAM-poster foregået elektronisk og med FAS som valgsekretariat. Det har fungeret upåklageligt, og sekretariatet vil derfor gennemføre valgene på samme måde i år og efter nedenstående køreplan, hvis bestyrelsen er enig.

1/4                 

Regionsbestyrelserne fastlægger dato for valgmøde samt konstituerende møde og meddeler disse to datoer til sekretariatet.

1/9

Sidste frist for afholdelse af valgmøde.

2/9

Frist for indsendelse af valgoplæg slutter kl. 12.00. Sekretariatet lægger løbende valgoplæg på hjemmesiden.

4/9

Sekretariatet orienterer FAS om, hvor mange valg der skal gennemføres og om navnene på opstillede kandidater.

7-8/9 

FAS sætter valget op.
Sekretariatet udsender nyhedsbreve om valgsituationen i de enkelte regioner til de enkelte regioner.

9-16/9  

FAS udsender valgmail onsdag den 9/9 kl. 6.00 og lukker for afstemningen onsdag den 16/9 kl. 12.

16/9

FAS orienterer sekretariatet om valgresultatet, og sekretariatet formidler resultatet videre til de enkelte regionsbestyrelser, de opstillede kandidater samt Forretningsudvalget.

18/9

Valgresultatet offentliggøres i nyhedsbreve til alle medlemmer.

23/9

Regionsbestyrelserne melder tilbage til sekretariatet, hvordan de har konstitueret sig.

3/10

Repræsentantskabsmøde.

Kommunikation om valget
I lighed med tidligere år vil hjemmesiden være bærende for al information omkring valget – regler, datoer og opstillede kandidater. Der vil også blive udsendt nyhedsbreve og Facebookopslag. Ideer og ønsker fra bestyrelsen modtages også gerne. En kommunikationsplan bliver lavet på et senere tidspunkt.

Eftersom valget ikke længere er et stort tema i Practicus, vil udgivelsen af Practicus ikke være præget af valgplanen, men snarere koncentrere sig om jubilæumsåret.

Referat

Køreplan blev drøftet og godkendt uden bemærkninger.

Opfølgning

Sekretariatet arbejder videre med Valg 2020 og sikrer, at datoerne kommunikeres ud løbende til regionsformændene.

10. Overskud fra NCGP 2019 - anvendelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter til hvem overskuddet fra den nordiske kongres i sommer skal doneres. 

Baggrund

Vi har nu et foreløbigt resultat af regnskabet for NCGP 2019, som er udarbejdet af DIS (kongresbureauet) og revideret af en ekstern revisor. Kongresregnskabet vil endvidere blive en del af DSAM’s eget regnskab for 2019.

Vi forventer at det endelige resultat kommer til at ligge på et overskud på ca. 160.000 kr. På baggrund af den tidligere momssag har det altid været meningen, at et eventuelt overskud skulle gå til velgørenhed.

Vi har forespurgt vores revisor, om det ville være muligt at anse Sara Krabbes Legat for velgørende formål og dermed donere overskuddet dertil uden momsmæssige konsekvenser. Det har vi fået positivt svar på.

Vi skal derfor bede bestyrelsen tage stilling til, om overskuddet skal doneres til Sara Krabbes Legat eller til anden velgørende formål. Det kan også overvejes at donere størstedelen til Sara Krabbes Legat og samtidig tilgodese andre gode formål.

Referat

Det blev besluttet at overføre pengene til Sara Krabbes Legat.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for det administrative i forbindelse med overførsel af overskuddet.

11. Uddeling af Sara Krabbes Legat 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Forskningsudvalgets indstilling til uddeling af Sara Krabbes Legat 2019.

Baggrund

Der var indkommet ialt 18 ansøgninger, men en grovsortering baseret primært på kriteriet om relevans for almen medicin ud fra DSAM's formålsparagraf reducerede puljen til 6 ansøgninger. Dette på trods af en præcisering af disse kriterier på hjemmeside og opslag i Practicus.

Fundats: Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf.

Der var mulighed for at uddele i alt 50.000 kr. og de 6 relevante ansøgninger lød på samlet 138 tkr. De resterende 12 lød samlet på knap 1,1 mio. kr., hvoraf 3 ikke havde specificeret et beløb.

Referat

Anne Møller redegjorde for baggrunden for indstillingen. Indstillingen blev godkendt.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for det videre administrative arbejde med svar til alle ansøgere og udbetaling af midler.

12. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

13. Eventuelt

Anders Beich orienterede om, at DSMFEM (https://www.dsmfem.dk/) er ved at planlægge et arrangement om diagnosebegrebet den 24. marts 2020, og at DSAM med fordel kunne være medarrangør på arrangementet og dermed være med til at puste liv i selskabet, som har fokus på gamle, glemte dyder (medicinsk Filosofi, Etik, Metode). Dette var der fuld tilslutning til.

Anne Møller spurgte, om bestyrelsen havde forslag til tema/keynote til Årsmødet. Wackerhausen blev foreslået som en, der kan tale om professions-etik.  Dømmekraft blev i forlængelse af dette foreslået som tema.

Det blev drøftet, hvilket tema DSAM-bestyrelsen ønsker på Lægedage. Kontinuitet blev drøftet som forslag.

Opfølgning

Anders Beich bringer meldingen vedr. DSMFEM tilbage til selskabet.

Anne Møller bringer drøftelsen videre til Årsmødegruppen.

Louise Hørslev spørger PLO´s sekretariat, hvor langt de er med tema til Lægedage og bringer kontinuitet/DSAM’s kampagne og jubilæum i spil.

ORIENTERINGER

14. Practicus i DSAM's jubilæumsår

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Practicus planer for jubilæumsåret til efterretning og giver redaktionen besked, hvis de har forslag eller bemærkninger til planerne.

Baggrund

Practicusredaktionen giver i det følgende et overblik over planerne for fejring af selskabets jubilæum i 2020 i Practicus.

I Practicus nummer 248, som er det sidste i 2019 bringes en omtale af DSAM’s jubilæum, den er forfattet af Louise Hørslev. Sideløbende med dette vil Practicus invitere alle medlemmer til at skrive om deres relation til selskabet. Hvilken betydning har DSAM for dig? Her vil vi søge at inddrage pejlemærkerne.

Vi vil kontakte nogle af de mange tidligere fagligt aktive i DSAM og invitere dem til at bidrage med tanker fra deres egen tid i selskabets tjeneste. Hvad var vigtigt for et alment medicinsk fagvidenskabeligt selskab dengang - og nu? Hvis der er eksterne samarbejdspartnere, som kan bidrage med en vinkel på DSAM’s historie, så vil vi gerne give spalteplads til dette også - arbejdstitlen for artiklerne er Practicus-stafetten. Hvis bestyrelsen har forslag til personer, som kunne være emne for en ”Practicus-stafetten”- så vil det være velkomment.

Det er klart at synlighedskampagnen vil få en del opmærksomhed, og det samme gælder for årsmødet og lægedage, hvor jubilæet bliver fejret. Der ligger et 25 års jubilæumsskrift, som kan danne udgangspunkt for en artikel om ”de næste 25 år”, og vi vil se på uddannelsen, på kvalitetsudvikling og måske også se på om (og hvad) der kom ud af datasagen og dens betydning for forskning inden for vores fag.

Endelig vil vi bringe artikler fra DSAM’s maskinrum, fuldstændig som vi allerede gør, og vise medlemmerne hvad de får for medlemskronerne - ud over gode vejledninger.  Artiklerne vil blive bragt løbende hen over jubilæumsåret, fordi vi gerne vil fastholde opmærksomheden på jubilæet gennem hele perioden.

Practicus podcast er en forsøgsordning, men vi forestiller os, at den vil fortsætte hele 2020. De erfaringer, som vi indtil nu har gjort, viser, at det kan lade sig gøre at lave gode interviews med forfattere, oplægsholdere og helt almindelige praktiserende læger. Vi skal selvfølgelig koordinere de store begivenheder (lægedage og årsmødet) med MPL. Så vi undgår overlap.

Referat

Practicus og jubilæumsåret.

Opfølgning

Ingen.

 

15. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har den seneste tid haft fokus på at færdiggære udsendelsen af de tre kliniske vejledninger, der netop er landet i postkassen hos landets praktiserende læger.

Desuden har der været fokus på at forberede aktiviteter i 2020, herunder synlighedskampagne og køreplan for valget 2020.

Dernæst har sekretariatet planlagt og deltaget i Lægedage i uge 46, hvor der generelt var stor tilfredshed med den nye indretning (lounge) på Lægetorvet.

For bogholderiet nærmer sig en årsafslutning, og vi har første besøg af vores revisor omkring dette den 26. november. 

Referat

Der var opbakning til, at lounge-konceptet fortsætter. Det blev drøftet, om loungen kan være et andet sted, så det ikke konkurrerer med ”markedspladsen” - eksempelvis ved kaffeområdet i lobbyen op til mødelokalerne.  DSAM taler med PLO om muligheden for at flytte området. Det blev drøftet, at formålet med standen også kan være ”mød en kollega” sammen med synlighedskampagnen, som allerede er besluttet.

Opfølgning

Sekretariatet taler videre med PLO om mulighederne og laver en indstilling til et kommende bestyrelsesmøde om DSAM’s formål og tilstedeværelse på Lægedage 2020.

16. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. PLO: Møde om opsporing af kræft i AP med Kræftens Bekæmpelse - Bolette Friderichsen
 2. SUM: Møde om forsyningssikkerhed af medicin - Anders Beich
 3. Filadelfia: Transition indenfor epilepsi - Pernille Vieth
 4. SUM: Det Nationale Antibiotikaråds årlige antibiotikakampagne - Niels Erik Møller
 5. Kræftens Bekæmpelse: Følgegruppe - Styrket indsats i AP på kræftområdet - Bolette Friderichsen
 6. SST: Arbejdsgruppe for osteoporose mestringsmateriale - Johan Reventlow
 7. LVS: NGC Stormøde om inklusion af nye patientgrupper til klinisk anvendelse af helgenomsekventering - Thomas Birk Kristiansen
 8. Kræftens Bekæmpelse: Workshop om kvalitetsmåling og data i kræftpatientforløbet - Mette Kjærgaard Nielsen
 9. SST: Arbejdsgruppe for organisatoriske anbefalinger for nedbringelse af tvang - Claus Rendtorff

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. STPS: Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
 2. SST: Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne
 3. SST: NKR for behandling af håndeksem - evt. opdatering
 4. SST: NKR for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter - evt. opdatering
 5. SST: NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium - evt. opdatering
 6. SST: NKR for behandling af angst hos børn og unge - evt. opdatering
 7. LVS: RKKP - prioritering 2021 og evaluering
 8. STPS: Kommentarer til pjece "Korrekt håndtering af medicin"
 9. SST: NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger - evt opdatering

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

To høringssvar blev drøftet.

Opfølgning

Sekretariatet giver DSAM's arbejdsgruppemedlem besked vedr. beslutningen om livsstilsinterventioner overfor svær overvægt.
 
Anders Beich og Lotte Hvas besvarer henvendelsen vedr. kardiovaskulær risiko hos reumatologiske patienter.