DSAM Logo

Tid og sted:           

Onsdag, den 25. september 2019 kl. 15 til 18

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Dorte Jarbøl, Bolette Friderichsen, Lasse Karlsen Eck, Claus Rendtorff, Annemette Pihl Lundberg

Observatører: Martin Bach Jensen, Jonas Ebert, Niels Kristian Kjær, Christian Freitag, Kaj Sparle Christensen

Sekretariatet: Louise Hørslev, Dorthe Pedersen (punkt 1-5)

 

Afbud:

Bestyrelsen: Annette Houmand, Lise Dyhr, Jette Kolding Kristensen

Observatører: Roar Maagaard, Ellen Louise Kristensen, John Sahl Andersen, Niels Ulrich Holm 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød velkommen til bestyrelsesmødet og takkede de afgående bestyrelses-medlemmer for deres indsats for selskabet.

Anders Beich fortalte, at valget og konstitueringerne regionalt er gennemført, og at der kommer 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

Anders Beich spurgte, om der var noget til eventuelt. Det var der ikke, udover Anders’ eget punkt om en NKR om hjernerystelse.

Opfølgning

Ingen.

2. Koordinering af sager og afklaringer med PLO

Referat

Anders Beich orienterede om, at punktet var nyt for at sikre, at det blev tænkt ind under bestyrelsesmødet, hvis der er noget, der særligt skal koordineres med PLO, eller hvor vi synes, at PLO skal involveres tidligt i arbejdet.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

3. Budgetforslag 2020 for DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender budget for DSAM for 2020.

Baggrund

Sekretariatet har udarbejdet forslag til DSAM budget for 2020. I bilag fremgår det samlede budgetforslag. Endvidere er der bilag med kommentarer til en del af posterne. 

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for udarbejdelse af budgettet, herunder at der ikke var de store ændringer ift. sidste års budget. Bestyrelsen godkendte budgettet uden bemærkninger.

Opfølgning

Sekretariatet sørger for, at det af bestyrelsen godkendte budget for DSAM 2020 indstilles til godkendelse hos Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 5. oktober 2019.

4. Sara Krabbes Legats fremtid

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver sekretariatet tilladelse til med hjælp fra revisor at undersøge Sara Krabbes Legats fremtidige muligheder hos Civilstyrelsen, herunder evt. opløsning af fonden.

Baggrund

bestyrelsesmødet i maj 2019 blev det besluttet at undersøge hvilke puljer/legater, der findes som en evt. erstatning for Sara Krabbes Legat i forbindelse med en evt. udfasning af dette legat. Her kan nævnes Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond (PLU-fonden) – læs mere om fondens formål og prioritering af "græsrødder" lige her. PLU-fonden uddeler op til 250.000 kr. fire gange om året.

I 2020 vil der ikke være frie midler nok i legatet til at foretage en uddeling, og derfor er det essentielt, at vi begynder at undersøge legatets fremtidsmuligheder, herunder frigivelse af den bundne kapital.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for punktet og bad om, at sekretariatet kan undersøge legatets fremtidsmuligheder.Der var tilslutning til at undersøge mulighederne.

Opfølgning

Sekretariatet undersøger på baggrund af bestyrelsens beslutning legatets fremtidsmuligheder med henblik på drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde.  

5. Forslag til vedtægtsændringer for MPU-udvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender forslag til vedtægtsændringer for MPU-udvalget.

Baggrund

Vi har fra MPU-udvalget modtaget et forslag til ændringer af udvalgets vedtægter. Disse ændringer har primært to formål:

 1. At tydeliggøre, at der skal være mindst 6 forskellige praksis involveret i et projekt for at udvalget skal behandle en ansøgning (og ikke som det fremgår nu, hvor et projekt i princippet kunne udgå fra en enkelt praksis med 6 deltagende læger).

 2. At tydeliggøre, at der ved honorering for deltagelse ikke udelukkende skal være honorar til deltagende læger, men også honorar til deltagende praksispersonale. Dette bl.a. med baggrund i at praksispersonale i højere grad end tidligere indgår i protokoller, og at den interne organisation i de enkelte praksis er forskellig, således at det i nogle tilfælde vil være læger og i andre tilfælde personaler, der indgår som hjælpere i forskningsprojekter.

De konkrete vedtægtsændringer var vedlagt i bilag. Informationer om udvalget findes her.

Referat

Louise Hørslev og Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og orienterede om, at der ikke var nogen fra udvalget til stede, men at det drejede sig om simple ændringer med det formål at tydeliggøre vedtægterne. Det blev drøftet, at der kan være noget arbejde for praktiserende læger i, at de skal undersøge honoreringsmodel for personalet. Det blev foreslået, at der med fordel kan være én sats.

Opfølgning

Sekretariatet melder bestyrelsens drøftelser og beslutning tilbage til MPU-udvalget.

6. Drøftelse af Formandsberetning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til formandsberetning.

Baggrund

Formanden er i gang med at udarbejde er udkast til formandsberetning. Udkastet lægges i en tråd på intra snarest muligt. Bestyrelsen bedes kommentere på udkastet.

Efterfølgende vil beretningen blive placeret på hjemmesiden og præsenteret på repræsentantskabsmødet den 5. oktober. Den vil i tråd med tidligere år også blive sendt til alle medlemmer.

Referat

Anders Beich beklagede, at formandsberetningen var blevet udsendt meget sent. Der var ros til beretningen, og det blev besluttet, at eventuelle kommentarer skal sendes til Anders senest kl. 11.00 i morgen (torsdag den 26/9). Det blev foreslået, at der om muligt kan være en overskrift, hvor der står ”forskning”, selv om forskning er indeholdt i mange af punkterne for at få flere af selskabets ben med.

Opfølgning

Formand og sekretariat arbejder videre på Formandsberetningen.

7. EQuiP Kvalitetskonference 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om DSAM med udgangspunkt i Kvalitetsudvalgets anbefaling vil være medvært for EQuiP´s kvalitetskonference i 2021.

Baggrund

DSAM har modtaget en forespørgsel fra EQuiP, om DSAM vil være medvært for EQuiP´s kvalitetskonference i 2021.

DSAM har gennem de seneste år været vært/medvært for flere konferencer/kongresser, herunder Wonca Europe Copenhagen (2016), Preventing Overdiagnosis Copenhagen (2018) og Nordisk Kongres i Aalborg (2019). Herfra er der opbygget en del erfaring, og det er altid en spændende mulighed at få kongresser til ens eget land.

Sekretariatet har derfor i dialog med EQuiP forsøgt at afdække, hvad et medværtskab vil betyde for DSAM. EQuiP’s sekretariat består af én medarbejder, og en betydelig arbejdsmængde vil derfor tilfalde DSAM’s sekretariat, herunder (med)-fundraising, PR/kommunikation, afvikling mm. Hertil kommer, at der er opgaver, som der ikke kendes arbejdsbyrden af på nuværende tidspunkt, fx servicering af den videnskabelige komité (abstractshåndtering, programlægning, kontakt til key notes etc.).

Finansieringen af konferencen er til en vis grad baseret på, at der søges midler hos KEU-udvalgene. Sekretariatet har derfor undersøgt ansøgningsfrister, og flere af dem er først i det nye år. Det vil derfor være ikke være muligt at få det økonomiske grundlag (og dermed fundamentet for konferencen) på plads før engang ind i 2020. Flere af KEU-udvalgene har ikke fastlagt ansøgningsfrister for 2020 endnu.

Såfremt bestyrelsen ønsker at sige ja til dette og på dette grundlag, hvor væsentlige afklaringer og økonomien ikke er afklaret, vil der med fordel kunne afses penge i DSAM’s budget til i 2020 at sende relevante medarbejdere fra sekretariatet samt Kvalitetsudvalget til Utrecht i Holland fra 7.-9. maj 2020, hvor næste EQuiP-konference holdes. Formål vil være at promovere den danske udgave af konferencen samt samle erfaringer til afholdelse af den danske konference. Samtidig vil det være fordelagtigt at afsætte penge af i 2021 i budgettet til, at bestyrelsen kan deltage gratis i konferencen.

Anslået, foreslået budget over udgifter for DSAM ved at sige ja til medværtsskab

Post Pris

4 personer (2 fra sekretariat og 2 fra Kvalitetsudvalg)
deltager i konference i Holland i 2020. Anslået pris til
udgifter til hotel, transport, registrering m.m.

40.000 kr.

Den valgte bestyrelse tilbydes at få dækket udgifter op til 10.000 kr.
for deltagelse i den danske kongres i 2021 (til dækning af middag,
transport, hotel, registrering, transport m.m.

90.000 kr.
I alt 130.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Det vil sige, at umiddelbart vil det koste DSAM 130.000 kr. at være medvært, hvis man vælger ovenstående model - og såfremt det altså lykkes at skaffe medfinansiering. Dertil kommer en del arbejdstimer i sekretariatet, som vil gå fra andre opgaver.

Anbefaling

Kvalitetsudvalget har på et møde den 26/8 drøftet forespørgslen. De ser det som en spændende mulighed, men mener, at DSAM på det foreliggende grundlag skal sige nej til at være medvært i 2021.

Dette beror på, at økonomien ikke er afklaret, og at egentlig afklaring først kan finde sted engang i 2020. Det vil sige, at ved at have dette ”på hold” vil det spærre for andre tiltag, som bestyrelsen vælger at søsætte. Desuden er det pt. usikkert hvor meget arbejde, der vil skulle lægges i sekretariatet, og der er risiko for endnu mere uforudset mer-arbejde, ifald at den ene medarbejder, der er ansat i EQuiP-sekretariatet, pludselig ikke er der mere.

Endelig har sekretariatet de seneste år brugt rigtig mange ressourcer på at udvikle og afvikle kongresser, og det vil give god mening, at sekretariatet i en periode også helliger sig andre DSAM-opgaver, herunder DSAM’s jubilæumsår, synlighedskampagnen, søsætning af vidensbanken og nye tiltag, som bestyrelsen ønsker søsat. Kvalitetsudvalget mener, at tilbagemeldingen til EquiP skal være, at organisationen er velkommen til at spørge igen på et senere tidspunkt, hvor det økonomiske grundlag er på plads, da det bestemt er relevant at sætte fokus på Kvalitetsarbejdet i europæisk kontekst. 

Referat

Louise Hørslev og Anders Beich redegjorde for baggrunden for indstillingen. Bestyrelsen valgte at følge Kvalitetsudvalgets anbefaling og takke nej til at være medvært i 2021, men med opfordring til, at vi gerne modtager forespørgsel igen på et tidspunkt, hvor økonomi og opgavefordeling er klarere afdækket.

Opfølgning

Sekretariatet videreformidler bestyrelsens beslutning.

8. Synlighedskampagnen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger kampagnegruppens indstilling vedr. budget og planer for næste step i kampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden”.

Baggrund

Der blev i 2018 afsat 200.000 kr. af henlæggelserne til at producere en film/kampagne, der skulle sætte fokus på faget. En kampagnegruppe i DSAM har arbejdet på udvikling af kampagnen i samarbejde med et branding- og filmbureau. Efter udvikling af en testfilm og mange drøftelser blev det besluttet, at fokus skulle være på betydningen af kontinuitet i almen praksis. Nyere forskning viser, at det reducerer dødeligheden, når patienter møder den samme læge over længere tid. Der er udarbejdet en kampagnefilm, som blev godkendt med bemærkninger på bestyrelsesmødet i maj 2019, filmen blev herefter tilrettet og vist ved åbningsceremonien på Nordisk Kongres, hvor den blevet taget godt imod.

Budskabet er: ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden”, og filmen følges op af kampagnesiden www.vikenderhinanden.dk. Der er desuden produceret T-shirts med kampagnebudskabet, som bl.a. blev brugt på Folkemødet.

Der er lavet en intern PR-plan, som har til formålet med kampagnen er at gøre vores egne medlemmer opmærksom på kampagnen. Et tiltag herunder er, at der på Årsmødet den 4. oktober vil være en event, hvor alle deltagere får en gratis kampagne T-shirt, og vi så tager et fællesbillede af de knap 300 læger, som kan bruges i pr-promoveringen af kampagnen.

Derudover har kampagnegruppen, som tidligere besluttet på bestyrelsesmøde, udarbejdet et forslag til næste trin i kampagnen, som skal finde sted i DSAM’s jubilæumsår 2020. Det er målet, at filmen ved at bringe et positivt budskab om almen praksis gør befolkning, politikere, samarbejdspartnere og andre interessenter opmærksomme på værdien af egen læge. Dette passer godt ind i tidsånden, hvor faget er under pres bl.a. som følge af regionernes udbudsklinikker. Kampagnegruppen har undersøgt forskellige muligheder for at vise filmen i borgerrettede kanaler (herunder tv, aviser, busser), og det er kampagnegruppens vurdering, at biograf vil være et optimalt medie. En undersøgelse fra Dansk Reklame Film viser, at mange oplever reklamer i biografen som en naturlig del af biografoplevelsen, hvor de er tilbøjelige til oftere at huske reklamen i modsætning til reklamer på fx tv. Dertil kommer, at biografreklamerne rammer en bred målgruppe, hvor også mange unge er repræsenteret. Kampagnegruppen haft ligeledes været til en testvisning i biografen for at opleve, hvordan filmen i praksis fungerer på det store lærred. Her var oplevelsen, at der skal arbejdes med lydsporet for at gøre filmen klar til biografen. Desuden vil kampagnegruppen overveje, at tage budskabet "alle danskerne bør have deres egen læge" ud af filmen, så "det gør en forskel, at vi kender hinanden" kommer til at stå stærkere og filmen ikke får en politisk undetone.

Sekretariatet har været i dialog med to distributører af biograf-reklamefilm. De dækker begge hele landet, dog er den ene leverandør primært i større byer (store biografer) og den anden leverandør primært i mindre byer (små, lokale biografer). Sekretariatet har sammenholdt de to tilbud, og vurderingen er, at man får mest for pengene med den første leverandør. Kampagnegruppen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til landsdækkende biografkampagne. Dette vil betyde, at op mod en halv million danskere (+ 12 år) vil se filmen over nogle uger i fx januar eller februar 2020. 

Desuden foreslås det, at der afsættes 50.000 kr. til optimering af lydspor, 100.000 kr. til øvrige kampagneaktiviteter, herunder udvikling af kampagneside, produktion af t-shirts, promovering på sociale medier etc. samt 50.000 kr. til aktiviter, der direkte kobler synlighedskampagnen med jubilæumsåret. Fx lakridsæsker, hvor der står "DSAM 50 år" på den ene side og "Det gør en forskel, at vi kender hinanden" på den anden side - til uddeling på Lægedage, Karrieredag, Årsmøde, Repræsentantskabsmøde etc.

Dvs. at kampagnegruppen i alt foreslår, at der afsættes 500.000 kr. i 2020 til at fortsætte kampagnen, som primært vil blive afviklet og tænkt sammen med jubilæumsåret. Det kan i den forbindelse fremhæves, at jubilæumskonferencen, der var afsat 500.000 kr. til er aflyst (se indstilling under orientering).

Kampagnegruppen vil desuden tale med Månedsskriftet om muligheden for at få vist filmen på infoskærme i lægepraksisser. På den måde vil der blive en synenergi mellem at borgerne ser filmen i biografen og efterfølgende hos deres læge i venteværelset (i de praksisser hvor det er muligt).

Referat

Louise Hørslev og Anders Beich redegjorde for baggrunden for punktet og tankerne bag lanceringen af kampagnen: ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden”.  Det blev anført, at jubilæumskonferencen er blevet aflyst, og at det derfor kan tænkes sådan, at synlighedskampagnen finansieres at de midler, der var afsat til dette. Og i stedet for ulighed bliver kontinuitet det afsæt, som DSAM arbejder på i jubilæumsåret. Kampagnens formål blev drøftet. Det blev vigtigt, at præmissen omkring at alle danskerne faktisk ikke har deres egen læge på nuværende tidspunkt, skal indgå i kampagnen. Og det kan overvejes også at tale ind i, at det er vigtigt og betydningsfuldt, at ”egen læge” kan være klinikken som helhed, da man som patient oplever et bevidsthedsfællesskab mellem læge og personale.

Der var opbakning til næste step i kampagnen.

Opfølgning

Kampagnegruppen følger op på bestyrelsens drøftelser og iværksætter kampagnen.

9. Beslutning vedr. valg af leverandør til IT-platform samt status på arbejdet med Vidensbanken

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen følger græsrodssporet anbefaling til leverandør af IT-platform til Vidensbanken.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at DSAM skal oprette en Vidensbank, der skal indeholde en oversigt over græsrodsprojekter i almen praksis. Formålet er at give klynger og praksisser overblik over kvalitetsprojekter, som er nemme at kopiere/arbejde videre med. Bestyrelsen blev i maj 2019 orienteret om græsrodssporets foreløbige arbejde med beskrivelse af vidensbank og søgetræ samt forslag til projektbeskrivelse.
Græsrodssporet har udarbejdet en projektbeskrivelse, en projektskabelon, kravspecifikation og søgetræ. Der er afholdt møder med to IT-leverandører.
Leverandør 1 har valgt at tilbyde en gratis løsning. Dog vides ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer udgifter til hosting, driftssupport, senere ændringer m.v. Leverandør 2's løsning koster 50.000 kr., hvilket vurderes rimeligt for opgaven. 

Græsrodssporet har valgt at indstille leverandør 2 som valg at leverandør.

På mødet vil Claus Rendtorff give en mundtlig status på fremdriften i projektet. Desuden ønskes bestyrelsens eventuelle input til valg af leverandør til IT-platform til Vidensbanken.

Referat

Claus Rendtorff redegjorde for baggrunden for punktet og formålet med vidensbanken. Græsrodssporet anbefalede på baggrund af ovenstående betragtninger, at bestyrelsen vælger leverandør 2 som leverandør af en IT-platform til Vidensbanken.

Det blev drøftet, at der kan være en fordel i at vælge leverandør 1, da de er en del af ”familien”, og DSAM derfor bør bakke op om organisationen.

Det blev anført, at tilbuddet skal revideres, så DSAM på trods af – at tilbuddet er gratis – ikke får lagt bånd på mulighederne. Her skal også tages i betragtning, at de to organisationer på trods af samme målgruppe arbejder på forskellige vilkår (DSAM som filantropisk selskab, der ikke leverer eksklusive ydelser og er fri af industrien, og leverandør 1 der er finansieret af annonceindtægter fra industrien og netop lever af abonnementsindtægter).

Herunder skal det være muligt for DSAM at være uafhængig af leverandør 1's brugerflade, og design skal i høj grad tilpasses DSAM’s ønsker og behov. Niels Kristian Kjær pointerede, at han ville tale med leverandør 1 om, at der skal være en stor imødekommenhed fra leverandørens side ift. DSAM’s ønsker og behov, uagtet at tilbuddet er gratis.

Opfølgning

Claus Rendtorff melder beslutningen til Græsrodssporet, der arbejder videre med en kravsspecifikation til leverandør 1 på baggrund af ovenstående. Mulighederne i kravsspecifikationen skal afklares, hvorefter et samarbejde kan påbegyndes.

10. Mahlerprisen 2019

Indstilling

Det indstilles

 • at bestyrelsen drøfter de indkomne forslag til kandidater til årets Mahlerpris
 • at bestyrelsen evt. stiller forslag til andre kandidater

Baggrund

Der er igen i år blevet bedt om forslag til kandidater til årets Mahlerpris, og der er p.t. modtaget 7 forslag. 

Hvis DSAM’s bestyrelse har forslag til andre kandidater, skal der udarbejdes en kort begrundelse hurtigst muligt.

Ifølge fundatsen for prisen hedder det: ”De to bestyrelser kan indstille én eller flere kandidater til æresprisen, eventuelt efter indkaldelse af forslag fra relevante udvalg, foreninger m.m. Valg af årets prismodtager foretages herefter af de to bestyrelsers formænd”.

Referat

De forskellige kandidater blev drøftet. Der blev fremhævet en særlig kandidat, og det blev drøftet, at andre kandidater også var værdige.

Opfølgning

Christian Freitag og Anders Beich tager bestyrelsens drøftelser i betragtning, når de vælger årets modtager af prisen.

11. Practicus & Podcast

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal afsættes yderligere midler til produktion af podcast.

Baggrund

Practicus-redaktionen har nu produceret fire podcasts. Èn med interviews fra Nordisk Kongres 2019 og tre med oplæsning af artikler fra Practicus 246. Interviews er optaget med en håndholdt diktafon indkøbt af FYAM practicus-redaktør Jonas Ebert, og redigeringsarbejdet samt indtaling er foretaget af Jonas Ebert i dennes hjemmestudie. Ellen Louise Kristensen har kommenteret på råmaterialet før det endelige redigerings-arbejde.

Podcast lægges på DSAM's Practicus-hjemmeside, der kommer til at tjene som webhotel. Når de ligger der, kan de lægges gratis på iTunes som podcast.

På længere sigt forestiller vi os, at mediet kan bruges til at lave uddybende interviews med forfattere til artikler i det nyeste Practicus, således at forfatteren kan få lov at uddybe det skrevne og evt. svare på spørgsmål fra redaktionen.

Baseret på tidsforbruget ved produktion af de første podcast, forventes følgende tidsrammer for produktion eksklusiv den tid det tager at udføre interviewet:

 • Original podcast med interview (#1 Nordisk Kongres): ca. 1 times arbejdstid pr. 6 minutter, dvs. 5 timer for en halv times podcast.
 • Oplæsning af artikler: ca. 1 times arbejdstid pr. artikel.
 • Tidsforbrug til transport og tidsforbrug til interview vil variere fra blad til blad, afhængig af hvor i landet et interwiev skal finde sted. Og om det kan foregå til eks. DSAM's årmøde, Lægedage oa, hvor redaktørerne er tilstede i forvejen, eller om der skal arrangeres et regulært møde. Redaktionen er opmærksom på at koordinere flere interviews og vil sørge for, at tid og sted aftales med lavest mulige udgift for bladet.

Sekretariatsbistand

Formentlig minimalt, da de kan uploades af redaktørerne.

Afregning

Practicus-redaktionen foreslår, at der ydes ekstra timebetaling til redaktørerne per udarbejdet podcast.

Anbefaling

Practicus-redaktionen anbefaler, at der gives mulighed for, at Practicus kan lave en original Podcast pr. blad af op til ½ times varighed. Og vi anbefaler, at der gives mulighed for oplæsning af op til 5 artikler pr blad.

Budget per år:

Antal pr år

Type

Tidsforbrug pr podcast

Omkostninger

Max omkostning pr. år

5

Original podcast

5 timer á 500 kr./time

2.500 kr

12.500 kr.

25

Artikel oplæsning

1 time á 500 kr./time

12.500 kr.

12.500 kr.

 

Præ-redigering

2 timer pr. redaktør/blad

2.000 kr.

10.000 kr.

 

 

 

 

35.000 kr.

Samarbejde med andre medier

Practicus og Månedsskriftet har afholdt et indledende møde vedr. de to mediers fremtidige samarbejde og grænsefladerne mellem de to mediers arbejde. Her har vi også drøftet Podcast og muligheden for et samarbejde samt vigtigheden af, at vi ikke går hinanden i bedene. Forud for Nordisk Kongres var der kontakt mellem Practicus og Månedsskriftet for at sikre, at bladene leverer noget forskelligt, og denne kontakt vil vi fortsat have, når det er relevant, f.eks i forbindelse med Lægedage, kongresser oa.

Økonomi

Der er i forvejen estimeret med et mindre underskud på Practicus-budgettet for 2019 på ca. 30.000 kr. Med podcast-udgifter på op til 20.000 kr. i 2019, kan det blive i alt 50.000 kr. Sekretariatet foreslår, at dette beløb tages fra selskabets hensættelser i indeværende og kommende år, hvis bestyrelsen beslutter at produktion af podcasts skal fortsætte.

Referat

Jonas Ebert redegjorde for baggrunden for indstillingen. Der var opbakning til at fortsætte med at lave podcast det næste år, hvorefter initiativet skal evalueres.

Opfølgning

Practicus-redaktionen følger op på bestyrelsens beslutning, og sekretariatet sikrer, at forsøget med podcast evalueres om et år.

12. Politikpapir for Kliniske Vejledninger og FAQta-ark

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager Politikpapir for Kliniske Vejledninger og FAQta-ark.

Baggrund

Der er udarbejdet et udkast til Politikpapir for Kliniske Vejledninger og FAQta-ark. Formanden fortæller på mødet om baggruden for papiret, og efterfølgende ønskes bestyrelsens kommentarer til udkastet. 

Referat

Anders Beich redegjorde for baggrunden for politikpapiret, som har været tilgængelig på intras, hvor kun få har kommenteret. Det blev drøftet, at der findes en metodehåndbog, som beskriver det praktiske omkring at udarbejde en vejledning, og at politikpapiret mere favner selskabets strategiske overvejelser. Det blev drøftet, at politikpapiret rummer nogle perspektiver, der kan tænkes ind i vejledningsarbejdet, men at det skal evalueres, om det er realiserbart.

Det blev foreslået, at der ikke skal fremhæves, hvad andre gør forkert i indledningen, men kun hvad DSAM vil, og at det skal formuleres som en hensigtserklæring, at vejledningerne skal være på x antal sider. Snitfladen mellem FAQta-ark og vejledninger kan med fordel også tydeliggøres.

Det blev drøftet, at ambitionsniveauet er meget højt i politikpapiret, og måske for ambitiøst til at den almindelige praktiserende læge kan udarbejde vejledninger. Alternativt skal der mere hjælp udefra, fra eksempelvis metodespecialister. Det blev drøftet, at der med fordel kan tydeliggøres, hvad andre skriver vi skal, dvs. i vejledningerne medbringe guidelines, vejledninger og retningslinjer fra andre organisationer og myndigheder.

Det blev drøftet, at en oplægsholder udefra på et tidspunkt kan fortælle bestyrelsen, om politikpapiret er for ambitiøst og vise konkrete vejledninger, hvor det er lykkedes at følge anvisningerne i politikpapiret.

Bolette Friderichsen tilbød at være medskriver på dokumentet. Og det blev drøftet, at PLO med fordel kan læse med undervejs.

Opfølgning

Formanden og Bolette Friderichsen arbejder videre på dokumentet og lægger det på intras med henblik på, at andre kan skrive videre i det.

13. Årsrapport 2018 fra TPL

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte TPL's Årsrapport for 2018.

Baggrund

DSAM har fra TPL modtaget årsrapport for 2018, der viser et underskud på 1,5 mio. kr.

Niels Kristian Kjær, som er udpeget af DSAM til bestyrelsen for TPL og som er formand for denne bestyrelse, vil på mødet uddybe Årsrapporten. 

Referat

Niels Kristian Kjær redegjorde for TPL's Årsrapport for 2018 og appellerede til mere samarbejde med PLO og DSAM.

Opfølgning

Ingen.

14. Personaleuddannelse - styregruppen for efteruddannelse

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvorledes arbejdet med fremtidens personale-uddannelse skal udvikles og prioriteres

Baggrund

PLO-e har de sidste år på baggrund af aftaler med DRe og med en pulje på 60 mio. kr. via projektet ’En læge tæt på dig’ haft et stort udbud af kurser for klinikpersonale indenfor områderne diabetes, KOL og psykiatri. Det er et område, der har stor bevågenhed og antallet af kurser, der er udbudt og vil blive udbudt, er ganske betragteligt.

Iblandt DSAM’s medlemmer af Styregruppen for Efteruddannelse har der i et stykke tid uafhængigt af ovennævnte aktiviteter været tanker om, at man indenfor både lægernes efteruddannelse og personaleefteruddannelsen bør tage et fremtidsscenarie som givet indeholdende en fortsat mangel på læger og en betragtelig uddelegering af opgaver til personalet. Dette initierer, at vi uddanner klinikpersonale til både mere selvstændige funktioner, men også til at varetage klinisk arbejde på et højere niveau end hvad der har været almindelig kultur tidligere. Disse tanker har affødt et arbejdspapir, der har været diskuteret på det nyligt afholdte møde i Styregruppen (20.08.2019). En diskussion, der affødte forskellige tanker om udviklingen af personaleuddannelsen i PLO-e. Pt. må det nok konstateres, at i kraft af den store arbejdsindsats, der i øjeblikket gøres indenfor projektet ’En læge tæt på dig’ hindrer, at der udvikles nye og større områder indenfor personaleuddannelsen. Men det hindrer ikke, at vi forbereder tiden efter ovennævnte projekt og starter planlægningen af almen praksis efteruddannelse de kommende år.

Diskussion: Det bør diskuteres, hvorledes arbejdet med fremtidens personaleuddannelse skal udvikles og prioriteres. Skal arbejdspapiret udvikles yderligere mhp. eventuelle prioriteringsområder? Er der forslag til hvorledes Styregruppen strategisk arbejder videre med området personaleuddannelse.

Referat

Claus Rendtorff og Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for punktet. Det blev drøftet, at det er svært at finde kompetente undervisere på kurser for praksispersonale. Det blev drøftet, om ePraksis kunne gøres tilgængelig for alle. Det blev drøftet, at der er succes med de kurser, der bliver holdt for hele lægepraksissen på en gang.

Opfølgning

Claus Rendtorff, Bolette Friderichsen og Jette Kolding Kristensen samler op på bestyrelsens drøftelser og bringer dem videre til PLO-e.

15. Kommissorium - FYAM-udvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender kommissorium for FYAM-udvalget.

Baggrund

FYAM-udvalget har udarbejdet et kommissorium, som bestyrelsen bedes gennemgå med henblik på godkendelse.

Referat

Annemette Pihl Lundberg redegjorde for baggrunden for kommissoriet. Kommissoriet blev godkendt uden bemærkninger.

Opfølgning

Annemette-Pihl Lundberg opdaterer kommissoriet og sender det til sekretariatet, der lægger det på hjemmesiden.

16, Habilitet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter fremtidige retningslinjer omkring habilitet for dem, der udarbejder DSAM’s vejledninger – arbejdsgruppemedlemmer såvel som som peer reviewers.

Baggrund

På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen har vejledningsredaktør Peder Ahnfeldt-Mollerup udarbejdet udkast til regler omkring habilitet til brug i forbindelse med udpegning af personer til udarbejdelse af DSAM’s kliniske vejledninger/faglige opdateringer fremadrettet. Udkastet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, hvor det påpeget, at der i formuleringen skal fremgå, at man ikke er inhabil, men at det mere handler om at få interessekonflikter frem i lyset, og at disse derfor skal deklareres. Det blev påpeget, at det skal tydeliggøres, at man godt kan være med i et arbejde, selv om man er ansat et bestemt sted. Dokumentet er  opdateret i samarbejde med Ellen Louise Kristensen og Claus Rendtorff som rådgivende udvalg.

Habilitet

Det er en forudsætning for både formand, arbejdsgruppens medlemmer og peer reviewers, at disse til enhver tid overholder DSAM's gældende regler for habilitet (jf. DSAM’s vedtægter).

Det er desuden en forudsætning, at formand, arbejdsgruppens medlemmer og peer reviewers, inden påbegyndelse af arbejdet, afgiver en selverklæring i forhold til potentielle interessekonflikter.

Åbenhed og klarhed omkring potentielle interessekonflikter er påkrævet. DSAM ønsker dog at understrege, at en selverklæret interessekonflikt ikke pr. automatik vil medføre, at man bliver udelukket fra at indgå i en arbejdsgruppe. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af betydningen af en evt. interessekonflikt i forhold til en given opgave.

Vurderingen foretages af DSAM’s formand/bestyrelse ud fra følgende hovedtemaer:

 • Man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne

 • Har en nærtstående relation (for eksempel familie), der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i vejledningens emne

 • Man har en nær tilknytning til en virksomhed, et selskab, forening el.lign., der har en særlig interesse i vejledningens emne

 • Eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens upartiskhed.

Om selvdeklarering

Selverklæring skal indeholde oplysninger om hoved- samt bibeskæftigelser, herunder om man er medlem af bestyrelser/direktion/eller lignende i en eller flere virksomheder, institutioner eller foreninger. Der skal oplyses om eventuelle tidligere og nuværende interessekonflikter, herunder tilknytning til medicinal- og medicoindustrien, investeringer i disse, ansættelsesforhold etc. Dette gælder også deltagelse i sponserede kongresser, rejser, arbejdsgrupper o.lign. Hvis man er i tvivl om et forhold er af betydning, så skal man påføre dette også.

Eksempler på interessekonflikter:

 • Ansættelse ved eller modtaget betaling for opgaver udført for en eller flere virksomheder eller institutioner indenfor de sidste 5 år, som har interesser i emnet for vejledningen.

 • Har patent på et eller flere produkter inden for områder, der vedrører emnet for vejledningen.

 • Personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til emnet for vejledningen.

 • Har aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri.

 • Har fået vederlag og gaver af væsentligt omfang fra et firma/patientforening.

 • Har nærmeste familie ansat, medejer eller på anden måde tilknyttet virksomheder eller institutioner, der er underlagt Sundhedsstyrelsens myndighedsudøvelse (slægtning af enhver art) o.lign.

 • Om arbejdsplads - modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra virksomheder eller institutioner, der vedrører emnet for vejledningen.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om de er enige i dette. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt habilitetsreglerne bør fremgå af selve kontrakten med dem, der arbejder med vejledningerne, eller om der i kontrakten skal henvises til disse regler.

Referat

Punktet blev udsat pga. tidsnød og tages op på næste møde, hvor der afsættes lidt længere tid til at behandle det.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at punktet tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

17. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Referat

Bolette Friderichsen ønskede, at cancervejledningen blev trykt meget snart, så hun kan tage eksemplarer med til kursus i Aalborg sidst i oktober.Det blev drøftet, at muligheden for, at vejledningen kan blive trykt, så snart korrekturrunderne er færdige, skal undersøges.

Opfølgning

Sekretariatet undersøger sagen og giver Bolette en tilbagemelding.

Referat

Bolette Friderichsen spurgte, om cancervejledningen kan få ny udgivelsesdato, så den ikke bliver så hurtigt forældet. Det blev drøftet, at det skal afklares, om vejledningen lever op til en opdatering og dermed kan få ny udgivelsesdato.

Opfølgning

Vejledningsredaktøren undersøger dette og sikrer, at vejledningen kaldes opdatering 2019, hvis det er muligt.

Referat

Der blev spurgt til status på UVI FAQta-arket. Louise Hørslev orienterede om, at arbejdsgruppeformanden netop havde født, og at den derfor var forsinket.

Opfølgning

Ingen.

18. Eventuelt

Referat

Christian Freitag orienterede om nyt fra PLO, herunder at PLO er vært for en konference i januar.

Anders Beich orienterede om, at der er en NKR på vej om hjernerystelse og senfølger, som ligeledes er blevet beskrevet på intras. Det blev drøftet, at det er tidskrævende at deltage i meget af NKR-arbejdet, og at det er svært at bakke op om NKR arbejde, der foregår i regi af centre og organisationer, der repræsenterer særinteresser. Der var opbakning til, at DSAM ikke deltager i dette arbejde.

Opfølgning

Sekretariatet videreformidler beslutningen til NKR-sekretariatet.

ORIENTERINGER

19. Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har siden sidste bestyrelsesmøde afviklet og fulgt op på Nordisk Kongres i Aalborg. Læs mere nedenfor. Og efter sommerferien har der været fokus på klargøring af valg, forberedelser til års- og repræsentantskabsmøde, der står for døren samt klargøring af diabetes-og cancervejledning til udsendelse til alle praktiserende læger.

Desuden har sekretariatet sagt farvel til DSAM’s kvalitetsmedarbejder, hvis projektansættelse udløb, og opgaverne er foreløbig blevet fordelt på følgende øvrige medarbejdere:

Sanne: Sekretær for Kvalitetsudvalget
Louise: Sekretær for Indikatorsporet
Annette: Sekretær for Græsrodssporet
Lotte og Dorthe: Håndtering af RKKP-området

Ny profiltekst på sociale medier

Sekretariatet har også kigget på alle selskabets profiltekster på sociale medier og fået udarbejdet en ny, tidssvarende tekst, som er lagt på de forskellige medier. Se for eksempel her.

Årsmøde

Status på Årsmødet er, at vi p.t. har 260 tilmeldinger til dagsarrangementet og 155 deltagere til middagen med en nogenlunde ligelig fordeling af ordinære DSAM medlemmer og FYAM medlemmer. Alt tyder på at der bliver færre deltagere end sidste år, hvor der var knap 350 deltagere til dagsarrangementet. Dette må tilskrives Nordisk Kongres, som Danmark har været vært for og som trak ca. 500 danske deltagere. Man kan forestille sig, at der har været en prioritering ift. hvilke efteruddannelsesaktiviteter, man kan gå til.

Der er tilmeldinger til alle sessioner, men især sessionerne om ”Nyeste vejledninger og FAQta ark” samt ”Huden som markør for andre sygdomme” hitter.

Der arbejdes på at få de sidste detaljer omkring programmet på plads, bl.a. vedr. afslutning i plenum. Som noget nyt i år vil der være mulighed for at deltage i posterwalks i to af de lange kaffepauser.

Evaluering af Nordisk Kongres

Den 17.-20. juni 2019 var DSAM vært for Nordisk Kongres i Aalborg.

I alt deltog 987 personer på kongressen, heraf 863 betalende gæster. Øvrige deltagere er bl.a. planlægningskomité- og videnskabeligkomité, udstillere, keynote speakers og bestyrelse. Af de betalende deltagere var 397 registreret som yngre læger og 466 deltagere var registreret til almindeligt kongresgebyr.

18 lande var repræsenteret på kongressen, og fordelingen af deltagere fra de nordiske lande fremgår nedenfor (NB! tallet for danske deltagere indeholder også sekretariat, videnskabelig komité, udstillere, gæster m.m.):

Country

GPs in country

GPs attending the NCGP 2019

% of participation

Denmark

4100

555

13.5%

Norway

4400

220

5%

Sweden

6300

104

1.6%

Finland

1750

56

3.2%

Iceland

200

18

9%

Sekretariatet arbejder på at færdiggøre en evalueringsrapport, som er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med planlægning af kommende nordiske kongresser. Der arbejdes også på at afslutte regnskabet sammen med kongresbureau og revisor.

Begge dele forventes færdige i løbet af efteråret og vil naturligvis også blive præsenteret for bestyrelsen, når de er klar. Det ser ud til, at kongressen kommer ud med et mindre økonomisk overskud, og sekretariat og revisor er i gang med at undersøge, om det overskydende beløb evt. kan doneres til Sara Krabbe og/eller velgørende organisationer.

115 deltagere svarede på evalueringsundersøgelsen, hvor især valg af kongressted, logistik og forplejning er fremhævet som meget vellykket. Bestyrelsen er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis rapport ønskes tilsendt.

Referat

Intet.

Opfølgning

Ingen.

20. Honorar for tabt arbejdsfortjeneste i DSAM

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om sekretariatets videre arbejde med en ny model for tabt arbejds-fortjeneste/honorar.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 21. maj 2019 blev et forslag om evt. forhøjelse af DSAM's takst for tabt arbejdsfortjeneste behandlet - se punktet i dette link og referatet her.

På mødet blev det besluttet at undersøge hvad der udbetales for politisk arbejde via PLO. Sekretariatet har fået oplyst følgende:

Alle valgte tillidsfolk modtager et fast honorar for deres deltagelse i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder – også regionale tillidsfolk, dvs. hele deres repræsentantskab. Honoraret er så differentieret i forhold til ens arbejdsopgaver.

Derudover bliver alle valgte tillidsfolk betalt med timetakst for alle øvrige møder, som de deltager i. Denne timetakst er 930 kr. pr. time og betales uanset om det er et dags- eller aftens- eller weekendmøde.

Der betales også samme timetakst for transporttid. Dog kun 50% af timetaksten for transporttid, der ligger udenfor tidsrummet 8 til 16.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler i det foreslåede budget for 2020 til dette formål, men at der er et vist råderum i økonomien i forhold til hensatte midler. Det vil sige, at eventuelle beslutninger kan blive effektueret fx fra 1. januar 2020 og finansieret af henlæggelserne og så fra 2021 blive en fast del af budgettet, hvor der efterfølgende kan blive tale om en kontingentforhøjelse.

Der vil blive arbejdet videre med konkrete modeller, når den nye bestyrelse har konstitueret sig, hvis der er ønske om det.

Referat

Opfølgning af punkt vedrørende evt. forhøjelse af taksten for tabt arbejdsfortjeneste samt bestyrelsesmødernes afvikling fra bestyrelsesmødet den 21. maj 2019.

Opfølgning

Sekretariatet følger op overfor den nye bestyrelse efter Repræsentantskabsmødet 2019.

21. Opdatering på Vejledningsområdet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager opdatering på vejledningsområdet til efterretning.

Baggrund

DSAM udgiver løbende vejledninger og FAQta-ark inden for problemstillinger, der er hyppigt forekommende eller medfører diagnostisk eller behandlingsmæssig usikkerhed i den kliniske hverdag i almen praksis. Der er udarbejdet en metodehåndbog for de kliniske vejledninger, som aktuelt er under revidering til at blive en metodehåndbog og et politikpapir.

Der er fire FAQta-ark, som er i gang med at blive udformet om hhv. PTSD, UVI, hjemmefødsler og årsstatus for kronisk sygdom. Der er herudover tre kliniske vejledninger under udarbejdelse, hhv. den nye vejledning om type 2 diabetes, opdateringen af dyspepsi, og opdatering af Akuthåndbogen.

PTSD-FAQta-arket beskriver kort, hvad PTSD er, hvordan diagnosen stilles og hvad almen praksis kan gøre, herunder, hvad vi ved om behandling og henvisningsmuligheder. Arbejdsgruppen er i skrivefasen, men fasen er forsinket, da formanden for arbejdsgruppen har midlertidigt forfald af personlige årsager.

UVI-FAQta-arket er skrevet sammen af arbejdsgruppen og skal snart i præhøring. Arket medtager nye opdateringer og ændringer vedrørende diagnostik og behandling af UVI.

Hjemmefødsler – FAQta-arket afventer Sundhedsstyrelsens udgivelse af ”organiseringen af fødsler i Danmark”. Dette for at sikre, at de informationer, der angives i FAQta-arket er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Emnet er lidt af en varm kartoffel fagpolitisk set, og mange har dybe følelser, når det angår hjemmefødsler. Det er således vigtigt på den ene side ikke at træde nogen over tæerne, og på den anden side, at informationen er retvisende og fagligt korrekt. Planen er, at FAQta-arket skal gennem et fokusgruppe interview.

Årsstatus for kronisk sygdom er under udarbejdelse i DSAM regi i form af et FAQta-ark.

Diabetes type 2-vejledningen har været igennem en proces med fokusgruppe interview blandt nogle af DSAM’s medlemmer – en proces, som har været konstruktiv og faglig berigende. Vejledningen er lige på trapperne og udgives både elektronisk og på papir.

Vejledningen om dyspepsi er en opdatering af den gamle vejledning fra 2009. Arbejdsgruppen er ved at sammenskrive den, og herefter skal den indstilles til høring af bestyrelsen.

Arbejdet med opdatering af Akuthåndbogen er gået i gang. Der er fundet en formand for arbejdsgruppen, og arbejdsgruppen er fundet. Det første møde var 5. september 2019. Der er ikke tale om en gennemgribende revidering, hvor processen starter forfra, men primært en gennemgang af de eksisterende kapitler og opdatering m.h.p. ny viden og behandlingsalgoritmer.

Herudover så er vejledningen ”Kræftopfølgning i almen praksis", der udkom elektronisk sidste år, på vej i trykken og denne udsendes sammen med type 2-diabetesvejledningen.

Fremadrettet arbejdes der på flere emner for kommende vejledninger og FAQta-ark, hvor demens, osteoporose, den ældre medicinske patient samt ADHD/stress/angst/depression skal bearbejdes og udgives. Arbejdet med disse afventer godkendelse af metodehåndbog og politikpapir.

Referat

Opdatering på Vejledningsområdet.

Opfølgning

Ingen.

22. Internationalt arbejde - økonomiske konditioner m.v.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager denne information vedrørende DSAM’s internationale arbejde til efterretning.

Baggrund

På bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 var der i bestyrelsen enighed om at støtte det internationale arbejde i DSAM-regi – også de mindre netværk som EURIPA og EUROPREV.

I budgetforslaget for 2020 er derfor sat 400 tkr. af til det internationale arbejde fordelt således:

Wonca Europe + VgDM

100.000 kr.

Wonca World

0 kr. 

EGPRN (forskning)

40.000 kr.

EURACT (uddannelse)

40.000 kr.

EQuiP (kvalitetsudvikling)

40.000 kr.

EUROPREV (forebyggelse)

40.000 kr.

EURIPA (landdistriktlæger)

20.000 kr.

WICC

30.000 kr.

NFGP

20.000 kr.

Nordisk kongres i almen medicin (NFGP/ulige år)

 0 kr.

Almenmedicinsk seminar (NFGP/lige år)

50.000 kr.

Andre internationale møder

20.000 kr.

De enkelte udvalg (forskningsudvalget, videreuddannelsesudvalget og kvalitetsudvalget) beslutter selv hvordan de allokerede midler (markeret med blåt) kan benyttes i forhold til deltagelse i relevante kongresser. Med hensyn til EUROPREV og EURIPA vil det være det internationale udvalg, der i samarbejde med de udpegede repræsentanter, beslutter hvad budgettet skal anvendes til.

Repræsentanter, der tager på kongresser/konferencer/møder, skal hver gang rapportere tilbage til det internationale udvalg fra eventet.

EURIPA

Berit Hansen, der p.t. er DSAM’s repræsentant i EURIPA, har fremsendt yderligere information om denne organisation, som interesserede kan læse. Der skal efter repræsentantskabsmødet udpeges en ny repræsentant til dette område.

Referat

Det internationale arbejde i DSAM.

Opfølgning

Ingen.

23. Nyt fra Forskningsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM ønsker at bidrage til formidling og implementering af forskningsresultater fra de almenmedicinske forskningsmiljøer. Dette er indtil videre sket primært med et nyhedsbrev, der samlede resumeer fra peer reviewed-artikler. Imidlertid er det været sværere og sværere at få leveret nyheder til nyhedsbrevene, da alle har meget travlt, og der måske sættes spørgsmålstegn ved, om de praktiserende læger læser nyhedsbrevet.

DSAM’s Forskningsudvalg har derfor igennem noget tid arbejdet med at udvikle nyhedsbrevet i en retning, der gør det spiseligt for både forsker og læser. Udvalget har besluttet at halvere udsendelsesfrekvensen, skærpe indholdet, så der fremover vælges de mest relevante nyheder for almen praksis, og ændre opsætningen fra tekstresume til højst tre hovedpointer. Dette med en forventning om, at flere praktiserende læger så vil tage sig tid til at læse nyhedsbrevet.

Første nyhedsbrev efter den nye skabelon (vedlagt) udsendes primo oktober. Det er udvalgets hensigt at følge det op på Lægedage og spørge deltagerne, hvad de synes om den nye opsætning versus det tidligere nyhedsbrev.

Referat

Forskningsudvalget har besluttet at ændre på udvalgets nyhedsbrev og ønsker at orientere bestyrelsens herom.

Opfølgning

Ingen.

24. Aflysning af konference i jubilæumsåret

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. aflysning af jubilæumskonferencen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere besluttet at afholde en jubilæumskonference baseret på det arbejde, som interessegruppen ”Giv mest til dem som har størst behov” har lavet over de seneste år. Der er blevet nedsat en faglige komité med Lise Dyhr (formand for interessegruppen) i spidsen, og de indledende sonderinger omkring konferencested og dato er blevet drøftet. Lise Dyhr har dog meldt, at hun desværre af personlige årsager må trække sig fra arbejdet, og det er derfor besluttet i samråd med sekretariatschef og formand at aflyse konferencen. Det vil ikke være muligt at erstatte Lise, som har været drivkraft og ildsjæl i konferencen og temaet, og det vil ikke være muligt på kort tid at stable en ny konference med nyt tema på benene i samme kvalitet. Der er tidligere afsat 500.000 kr. af henlæggelserne til konferencen, som det foreslås bruges på andre tiltag i jubilæumsåret.

I jubilæumsåret vil der komme mere fart på synlighedskampagnen ”Det gør en forskel, at vi kender hinanden” både internt (blandt medlemmerne) og eksternt blandt befolkningen. Se separat indstilling om dette.

Derudover er det tidligere besluttet, at fejringen primært finder sted på Lægedage og Årsmøde 2020. Der skal lægges nærmere planer for dette. Ligeledes vil det være oplagt at holde et forårsrepræsentantskabsmøde og gøre dette lidt jubilæumsfestligt. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ekstra midler til dette, og der skal derfor disponeres fra henlæggelserne, hvis man beslutter dette. Dette behøver ikke blive afklaret nu, men kan tages op med den nye bestyrelse, og når planlægningen af 2020 går i gang.

Desuden er det tidligere blevet drøftet på et bestyrelsesmøde, at DSAM med fordel kan få andre til at skrive om jubilæet. Der er foreslået at kontakte Bibliotek for Læger, som evt. kan hjælpe eller måske have lyst til at lave temanummer om DSAM. Ligeledes vil Practicus skrive om jubilæet, og sekretariatet vil tage kontakt til Månedsskriftet for at høre, om de vil skrive om det.

Referat

Aflysning af konference i jubilæumsåret og status på øvrige tiltag.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at der på næste bestyrelsesmøde er en orientering om jubilæumsåret og planlagte tiltag.

25. Fejring af nyuddannede speciallæger i almen medicin

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen besluttede i 2018 at afsætte 150.000 kr., der kunne bruges regionalt på arrangementer for nyuddannede speciallæger i almen medicin i 2019. I praksis betød det, at de regionale bestyrelser kunne søge tilskud hos sekretariatet på op til 1.000 kr. pr. deltager. DSAM har i år indtil videre udbetalt tilskud til Region Midtjylland og til Region Syddanmark.

Samtidig blev det besluttet, at et fælles koncept for fejring af nye speciallæger i almen medicin blev drøftet videre på formandsmøderne med henblik på på sigt at have det som fælles projekt mellem DSAM og PLO.

Der blev på den baggrund i samarbejde mellem DSAM og PLO udarbejdet et udkast til koncept, der beskrev forskellige modeller for fejring af nye speciallæger. Dette forslag til koncept blev i første omgang drøftet på et møde i PLO’s Forhandlingsudvalg med de regionale formænd (FUR) den 26. juni. Her blev der lagt op til, at der skal være mulighed for tilpasning til regionale behov og at man regionalt tager initiativ til at fejre de nye speciallæger i fællesskab med DSAM og regionerne og deles om udgifterne. Det vil sige, at der ikke blev lagt op til en fælles fejring efter samme skabelon. Dette skyldes, at det er meget forskelligt, hvordan man håndterer denne begivenhed regionalt. Det blev nævnt at erfaringerne i Region Midtjylland kunne være en inspiration for de øvrige regionale arrangementer Se vedlagte bilag (referat fra møde i FUR-udvalget).

Sekretariatet har i lighed med sidste år lagt ind i budgettet, at der afsættes 150.000 kr. til fejring af speciallæger i 2020, og de regionale DSAM-bestyrelser kan i tråd med dette år søge om at få udbetalt tilskud op til 1.000 kr. pr. deltager (dog ikke ledsager).

Referat

Fejring af nyuddannede speciallæger i almen medicin.

Opfølgning

Sekretariatet sikrer, at de nye formænd for regionsbestyrelserne bliver orienteret om, at der kan søges midler til fejring af nye speciallæger regionalt.

26. Årsrapport 2018 fra PLU-Fonden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager Årsrapport 2018 fra Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond til efterretning.

Baggrund

DSAM har modtaget årsrapport for 2018 fra PLU-Fonden. Årets resultat er et overskud på 305 tkr.

Referat

Årsrapport for 2018 fra Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond.

Opfølgning

Ingen.

27. Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. SST: Temadag om Ulighed i Sundhed for mennesker med psykiske lidelser - Bolette Friderichsen
 2. RKKP: Styregruppe for Dansk Voksen Diabetes Database - Jette Kolding Kristensen
 3. SST: Deltagelse i paneldebat - IRF's 20 års jubilæum - Anders Beich
 4. SST: Udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og –opfølgning for mennesker med diabetes - Jette Kolding Kristensen
 5. UVM: Følgegruppe for projekt "Styrket Indsats i PPR" - Gosia Frosz Nielsen
 6. Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression - Jonas Meile
 7. KiAP: Forløbsplan for ISH - Bo Christensen
 8. Danske Regioner: Kontaktperson til National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening - John Brodersen
 9. SST: Revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft og Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype - Helle Skelmose Ibsen
 10. STPS: Møde om udvikling af FMK - Daniel Kaminski Rotenberg og Bolette Friderichsen
 11. Danske Regioner: Styregruppe for Regionernes Bio- og GenomBank - Thomas Birk Kristiansen
 12. SST: Følgegruppe for faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet - John Brodersen
 13. Medicinrådet: Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme - Dorte Jarbøl
 14. SST: Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen og galdegangene  - Annika Norsk Jensen

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. DRS: NBV for håndtering af risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med artrit (RA, PsA og axSpA)
 2. SST: NKR for behandling af anorexia nervosa - evt. opdatering
 3. LVS: Input til fremtiden for Nationale Kliniske Vejledninger
 4. SUM: Vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende
 5. SST: Opdatering af Seponeringslisten
 6. SST: National behandlingsvejledning (NBV): Vaccination af patienter med inflammatorisk artrit (PsA, SpA & RA, voksne med juvenil Artrit)
 7. SSI: Dokument vedrørende allergi og vaccination fra SSI
 8. SDS: Udkast til vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret
 9. STPS: Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed for 2019

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

Overblik over høringer og udpegninger.

Opfølgning

Ingen.