DSAM Logo

Tid og sted:           

Fredag, den 8. marts 2019 kl. 17 til 19.15

 

Til stede:

Bestyrelsen: Anders Beich, Annette Houmand, Bolette Friderichsen, Claus Rendtorff, Jette Kolding Kristensen, Lise Dyhr, Annemette Pihl Lundberg, Lasse Karlsen Eck

Observatører: Roar Maagaard, Ellen Louise Kristensen 

Sekretariatet: Louise Hørslev

 

Afbud:

Bestyrelsen: Dorte Jarbøl

Observatører: Martin Bach Jensen, Kaj Sparle Christensen, Christian Freitag, Niels Ulrich Holm, John Sahl Andersen, Niels Kristian Kjær

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat

Anders Beich bød velkommen og orienterede om, at han havde et punkt under eventuelt. Louise Hørslev huskede bestyrelsen på, at de selv skal bestille hotel til Nordisk Kongres samt underskrive dokument om hvidvaskning.

Opfølgning

Ingen.

DEBATPUNKTER

2. Data for håndtering af depression i almen praksis

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan det videre forarbejde med data til Dansk Depressions Database (DDD) skal planlægges og hvad det skal munde ud i.

Baggrund

I forbindelse med OK 18 er der indgået aftale om, at der fra almen praksis skal indberettes data vedrørende depressive patienters forløb i almen praksis. Det er vanskeligt territorium, vi bevæger os ind på. Hvordan stiller man diagnosen depression i almen praksis? Kan man lave fælles målepunkter med hospitalspsykiatrien, hvor patienterne er mere syge og bedre sorteret? Hvad er en let depression? ”Depressionsdiagnosen stilles således udelukkende ud fra patientens symptomer, uden anden prioritering eller vægtning end den, patienten selv anfører, og helt uden hensyntagen til mulige årsager eller udløsende faktorer” (DSAM vejledning Unipolar depression 2010). Spørgsmålene er flere end svarene.

Organisationen vedrørende data ligger i DDD (RKKP-database), hvor DSAM er repræsenteret af Claus Rendtorff.

Der pålægges os at indberette data om patienter, der får diagnosen depression i almen praksis. De fleste psykiatriske hospitalsafdelinger og ambulatorier er begyndt at indberette data, dog er det sådan at Region H og Region Sjælland ikke indberetter data, da SP ikke kan kommunikere med DDD. De deltagende afdelinger meddeler, at deres depressionsforløb er blevet mere strukturerede, efter at de er begyndt at indberette data.

Indberetning af data fordrer, at der udvikles en konsensus om hvilke målepunkter, der skal udvikles for depressionsforløb i almen praksis. Målepunkter er ofte tæt forbundne med, at der er et beskrevet forløbsforslag for en veldefineret og velafgrænset  lidelse i almen praksis. I DSAM-vejledningen vedrørende unipolær depression fra 2010 er der skitseret et sådant forløb, men det er ikke et forløb, der bygger på eller er egnet til registrering af data.

Bestyrelsen har tanker om at udvikle vejledninger for psychiatria minor i almen praksis, og her indgår en vejledning om stress, angst og depression som en naturlig del af arbejdet. Udvikling af en sådan vejledning vil nok tage mindst to år.

Claus Rendtorff har sammen med Julie Damgaard Nielsen og Kaj Sparle Christensen fra Region Midt på baggrund af DDD-indikatorerne udviklet et udkast til målepunkter til registrering af forløb for patienter med depression i almen praksis.

Disse målepunkter er tænkt som beskrivelsen af en model for indberetning af data. Data har blot ingen berettigelse med mindre, at der er udviklet et vedtaget og kvalificeret forløb for depression i almen praksis.

Referat

Claus Rendtorff redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at det nok er vigtigt, at DSAM kommer med bud på indikatorer, ellers kommer andre med dem. Det blev drøftet, om god kvalitet ikke kommer før indikatorer, dvs. først afklares hvad god kvalitet er og dernæst hvordan man kan måle det. Der blev orienteret om, at der i klyngearbejdet er et spor, der handler om at udvælge indikatorer, og at KIAP har en skabelon, som det blev foreslået også at bruge her. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre på dokumentet på baggrund af bestyrelsens drøftelser.

Opfølgning

Claus Rendtorff melder tilbage til DDD, at der arbejdes på at definere god kvalitet ved depressionsbehandling i almen praksis både i regi af klyngearbejdet og i bestyrelsen.

3. Kliniske vejledninger

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter form på nye vejledninger på baggrund af de fremsendte oplæg samt drøftelserne på mødet.

Baggrund

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der blev forberedt oplæg om forskellige vejledningsemner og hvordan arbejdet med disse gribes bedst an (skal det fx være et FAQta-ark eller en stor vejledning).

 • Dorte Jarbøl og Bolette Friderichsen forbereder et oplæg om osteoporose
 • Lise Dyhr, Lasse Karlsen Eck og Jette Kolding Kristensen forbereder et oplæg om den ældre medicinske patient
 • Claus Rendtorff, Anders Beich og Bolette Friderichsen forbereder et oplæg om stress/angst/depression

På baggrund af gruppernes skriftlige oplæg vil der på bestyrelsesmødet være afsat tid til en kort præsentation (max 5 minutter) og herefter drøftelse af form mm. på de enkelte vejledninger.

Referat

Osteoporose
Bolette Friderichsen redegjorde for baggrunden for det fremsendte oplæg om osteoporose og foreslog en helhedsorienteret vejledning om emnet for almen praksis. Der var enighed om, at der skal laves en vejledning om emnet. Det blev drøftet, at man evt. kan spørge medlemmerne, hvilke emner en vejledning om osteoporose skal rumme. Det blev drøftet, at vejledning skal have en realistisk (medicin) tilgang til emnet. Det blev besluttet i første omgang at spørge i forskningsmiljøerne og repræsentantskabet, om de har forslag til arbejdsgruppeformand.

Den ældre medicinske patient
Jette Kolding Kristensen redegjorde for baggrunden for oplægget. Gruppen indstillede, at vejledningen skal opdateres som stor vejledning. Der var enighed om, at der er behov for vejledningen. Det blev drøftet, at vejledningen hurtigt kan blive alt for stor, og det blev fx drøftet om demens, multisygdom og apopleksi skal være en del af vejledningen.
Det blev besluttet at spørge andre relevante kolleger i faget, herunder plejehjemslæger, hvordan man kan bedst kan afgrænse vejledningen med udgangspunkt i indstillingen. Lise Dyhr orienterede om, at der er yngre læger, der arbejder med sårbarhed hos ældre som hun foreslår til arbejdsgruppen.

Stress/angst/depression
Anders Beich redegjorde for baggrunden for oplægget, og det blev besluttet at lave en vejledning om emnet. De personer, der har lavet e-learningsmateriale for DSAM om emnet, kontaktes med henblik på at få mere viden om emnet og om hvordan opbygningen af vejledningen skal være. Det blev drøftet, at vejledningen med fordel også kan beskrive underliggende tilstande eller komorbiditet og have et afsnit vedrørende transkulturel psykiatri. Der kom et forslag til arbejdsgruppeformand, som det blev besluttet at spørge.
Det blev drøftet, at der med fordel på et tidspunkt også kan laves FAQta-ark om ADHD, bipolar lidelse og lignende.

Opfølgning

Vejledningsredaktøren følger op på bestyrelsens beslutninger sammen med formandskabet med henblik på, at der på næste bestyrelsesmøde er kvalificerede beslutningsoplæg omkring de tre emner.

4. Fælles middag ifm. NCGP2019 i Aalborg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal være en fælles middag under Nordisk Kongres, herunder hvem der skal deltage/inviteres.

Baggrund

Sekretariatet har lavet en forhåndsbooking på restaurant Fusion i Aalborg tirsdag aften under Nordisk Kongres med henblik på en fælles middag for bestyrelsen samt evt. nordiske kolleger.

Der er foreløbig reserveret bord til 30 personer. Selskabet vil komme til at sidde ved 2 borde, og begge er med udsigt til fjorden. De tilbyder en sæsonbestemt 3 -retters Fusions menu inkl. velkomstdrink, hvid- og rødvin samt kaffe/te til desserten. Pr. person kr. 698,-.

En middag for 30 personer vil løbe op i ca. 21.000 kr. i alt.

Formålet skulle være at mødes i en mindre flok i hyggelige rammer og fejre, at vi er godt i gang med kongressen, som DSAM er vært for.

Scientific comitée samt key note speakers holder ligeledes en middag tirsdag aften.

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev besluttet at holde middagen.

Opfølgning

Sekretariatet inviterer til middagen og holder styr på tilmeldinger.

5. Gæsteliste til NCGP2019 i Aalborg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om gæstelisten til Nordisk Kongres er fyldestgørende.

Baggrund

Host organizing comittee har lavet et forslag til gæsteliste til Nordisk Kongres. Det foreslås, at gæsterne inviteres til åbningen mandag den 17. juni i Musikkens Hus.

Gæster med pressekort deltager gratis i hele kongressen, og redaktører fra de nordiske blade inviteres til åbning.

Der reserveres VIP-pladser til gæster, DSAM´s bestyrelse + observatører, den videnskabelige komite, sekretariat, samt NFGP’s bestyrelse under plenum-sessionerne samt til talere generelt (fx Aalborgs borgermester).

Referat

Louise Hørslev redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev besluttet at tilføje yderligere to personer til gæstelisten.

Opfølgning

Sekretariatet opdaterer gæstelisten og sender invitationer ud.

6. Retningslinjer for ekstern annoncering i DSAM’s medier samt forespørgsler om samarbejde med eksterne firmaer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager Retningslinjer for ekstern annoncering i DSAM’s medier samt forespørgsler om samarbejde med eksterne firmaer.

Baggrund

DSAM får løbende forespørgsler om mulighed for samarbejde eller feedback på test af nye devices, undervisningsmateriale etc. Forespørgslerne kommer typisk fra private firmaer. Ligeledes får DSAM løbende forespørgsler om mulighederne for at annoncere og reklamere for kurser, kongresser, temadage og lignende, hvor målgruppen eller en del af målgruppen er praktiserende læger. Forespørgslerne vedr. annoncering kommer mange steder fra: Nationale og internationale sammenslutninger, patientforeninger, nuværende eller tidligere interessegrupper, søsterselskaber, paraplyorganisationer og myndigheder. Ligeledes får vi løbende henvendelser fra søsterselskaber og patientforeninger, der ønsker nye retningslinjer om fx behandling, henvisning eller visitering formidlet. Endelig får selskabet ofte forespørgsler om, hvorvidt vi vil sende spørgeskemaer ud til vores medlemmer på vegne af medier, forskere eller bureauer med det formål at undersøge holdninger eller indsamle viden om praktiserende lægers adfærd. Der er ønsker til alle vores kanaler, dog mest Practicus og hjemmesiden.

De valg, som selskabet tager eller ikke tager omkring indhold i kommunikationen afspejler, hvem DSAM er. Med sekretariatschef Louise Hørslev og Practicus chefredaktør Ellen Louise Kristensen som drivkraft er der derfor udarbejdet udkast til retningslinjer med det formål:

 • at undgå at udvande DSAM’s egen medlemsinformation
 • at undgå, at annonceringer sætter aftryk på, hvordan DSAM opfattes af medlemmer og samarbejdspartnere  
 • at sikre en fair og ligelig behandling af alle forespørgsler
 • at lette sagsbehandlingen for sekretariatet og bestyrelse
 • at sikre en ensartethed formidlingen i DSAM’s medier

Det har tidligere været overvejet – for at imødekomme den stigende efterspørgsel på at bruge DSAM’s kanaler – at der fx en gang hver anden måned udsendes et nyhedsbrev  eller opdateres et faneblad på hjemmesiden -  med titlen ”nyt udefra” hvor kurser, kongresser, ny viden udefra formidles.

Det er dog vurderingen, at dette vil kræve næsten ligeså meget stillingsstagen og en del manpower i sekretariatet at redigere, udvælge, godkende og kommunikere med dem, der gerne vil med i en kalender eller i et nyhedsbrev. Erfaringen har også vist, at selv om vi blot er budbringere (fx på nyheder på Lægedage eller tilbud fra Månedsskriftet), så ender spørgsmålene omkring tilbud eller arrangementer hos os – altså, dem der har sendt ud eller lagt nyheden op. Det er derfor ikke en anbefaling, at vi tilbyder dette til andre end dem ”meget tæt på os selv” – og det er heller ikke en service, som medlemmerne har efterspurgt.

Referat

Louise Hørslev og Ellen Louise Kristensen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, om der i FYAM’s kalender på FYAM’s hjemmeside skal være kurser for andre lægefaglige selskaber, da man på den måde opkvalificerer de yngre almen medicinstuderende, som ofte søger viden om relevante kurser i fase 2 og 4. Det blev besluttet at tilføje dette til dokumentet. Når dokumentet er opdateret, lægges det på DSAM’s hjemmeside under holdninger og politikker.

Opfølgning

Sekretariatet opdaterer dokumentet og lægger det på DSAM’s hjemmeside.

7. Lægedage 2019 - DSAM-stand

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om RIV-netværket (Ringe i Vandet - praksispersonalets efteruddannelsesaktiviteter) kan være præsenteret på DSAM’s stand på Lægedage.

Baggrund

Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde ønsker Lise Dyhr, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om RIV-netværket kan være præsenteret på DSAM’s stand på Lægedage.

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at DSAM i år skal være repræsenteret med en ny model: DSAM laver en stand med ét udtryk, hvor tema fx kan være synlighedskampagnen under overskriften ”det gør en forskel, at vi kender hinanden” som på den måde kan forene alle de udvalg, der ønsker at blive repræsenteret. Udvalg tilbydes, at de kan få lagt materiale på DSAM’s bogreoler, og de er velkomne til at indgå i bemandingsplanen med hovedfokus på det fælles tema, dog ikke med samme antal hoveder som hidtil. DSAM-udvalg skal gøres opmærksom på det nye koncept og muligheden for at deltage og de præmisser, der gælder ift. at medbringe dialogbaserede værktøjer, men at de altså ikke kan reservere plads på selve standen og ikke får indflydelse på indretning.

Det er et ønske fra RIV-netværket  om at kunne være præsenteret på Lægetorvet under Lægedage, men det har ikke været muligt af praktiske og økonomiske årsager.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte om RIV-netværket kan være præsenteret på DSAM’s stand på Lægedage på samme vilkår som DSAM’s egne udvalg.

Referat

Lise Dyhr redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det blev drøftet, at RIV-netværket umiddelbart ikke kan få plads på DSAM-standen, bl.a. med baggrund i at DSAM i år har valgt en branding-tilgang til standen. Det blev også drøftet, at RIV-netværket umiddelbart hører mere ind under PLO. Det blev besluttet, at Lise Dyhr kontakter RIV-netværket med henblik på, at de kan få en tilbagemelding på bestyrelsens drøftelser og at de kan kontakte Louise Hørslev for evt. yderligere info/hjælp til kontakter. Louise Hørslev orienterede om, at i 2020 holdes Lægedage i uge 48 pga. renovering af Bella Center.

Opfølgning

Lise Dyhr giver RIV-netværket en tilbagemelding på mail cc Louise Hørslev med henblik på, at hun kan tage den evt. videre dialog.

8. Statement vedrørende klimaforandringer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om DSAM skal arbejde på et tilsvarende statement som de engelske kolleger (RCGP) vedrørende klimaforandringers indflydelse på den generelle sundhedstilstand.

Baggrund

DSAM’s engelske kolleger har udarbejdet et statement om klimaforandringernes indflydelse på den generelle sundhedstilstand. På den baggrund har de besluttet ikke at investere i virksomheder, der anvender fossile brændstoffer. Et medlem har opfordret DSAM's bestyrelse til at udarbejde et lignende statement.

Da DSAM ikke investerer i noget, kunne et evt. dansk statement gå mere i retning af en bekymring over politiske beslutninger, som negativt påvirker sundheden. RCGP nævner eksempelvis, at opvarmningen af kloden og mere sol-eksponering medfører svære sundhedstrusler herunder risiko for dehydrering og varmeudmattelse – særligt for de mest udsatte patienter som ældre, skrøbelige, børn og patienter kendt med hjerte-, lunge- og nyreproblemer.

Se det engelske statement via dette link

Referat

Det blev besluttet, at DSAM, som en del af WONCA, tilslutter sig det statement, som WONCA har udarbejdet og derfor ikke laver selvstændigt statement.

Opfølgning

Ingen.

9. Spørgsmål og kommentarer til orienteringspunkter

Her vil det være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de orienteringspunkter, der følger nederst i dagsordenen.

10. Eventuelt

Referat

Anders Beich orienterede om, at der var behov for mere information om familiær hyperkolesterolæmi. Det blev foreslået, at der kan udarbejdes et FAQta-ark om emnet, og der blev nævnt en person, som kunne spørges, om vedkommende vil være formand for arbejdsgruppen.

Anders Beich efterlyste en ekstra praktiserende læge til DSAM’s Indikatorspor. Claus Rendtorff meldte sig til gruppen og indgår derfor som det 4. medlem.

Opfølgning

Anders Beich går videre med forespørgslen vedrørendefamiliær hyperkolesterolæmi.

Sekretariatet opdaterer oplysninger på hjemmeside vedr. DSAM's indikatorspor samt sørger for, at Claus Rendtorff inviteres til møder + får relevant materiale.

ORIENTERINGER

Underskrivning af tiltrædelsesprotokollat fra RI Revision

Indstilling

Bestyrelsen bedes gennemlæse vedhæftede tiltrædelsesprotokollater med henblik på underskrivning på bestyrelsesmødet for hhv. Dansk Selskab for Almen Medicin og Fhv. tandtekniker Sara Kirstine Dalby Krabbes Legat.

Baggrund

I forbindelse med revision af regnskaber for 2018 skal der underskrives tiltrædelsesprotokollater.

Referat

Tiltrædelsesprotokollater fra RI Revision blev underskrevet.

Opfølgning

Sekretariatet returnerer de underskrevne bilag til revisor.

Nyt fra sekretariatet

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Sekretariatet har siden sidste bestyrelsesmødet arbejdet på at planlægge repræsentantskabsmødet.

Desuden er der stort fokus på Nordisk Kongres, hvor Early bird udløber 15. marts.

Synlighedskampagne skrider frem som planlagt. Vi har indsamlet børnetegninger, arbejder på casting og der er filmoptagelser 17. marts.

Opdatering af type 2-diabetesvejledningen er sendt i offentlig høring frem til ultimo marts.

Derudover har vi så småt taget fat på planlægningen af Lægedage og Regionsvalg.

Referat

Nyt fra sekretariatet.

Opfølgning

Ingen.

Høringer og udpegninger

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

DSAM bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar og udpege almen medicinere til arbejdsgrupper og udvalg. Her orienteres bestyrelsen om de høringer og udpegninger, der er sket siden sidste møde. 

Udpegninger:

 1. STPS: Arbejdsgruppe til udarbejdelse af målepunkter til vagtlægeordningerne 2019 - Camilla Høegh Guldberg Spange
 2. Danske Regioner: Stormøde om nyt Dansk Hjerteregister - Vinnie Andersen
 3. SUM: Møde om sekundær dataanvendelse - Anders Beich

 Se den komplette liste over udpegede via dette link

Høringer:

 1. SUM: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
 2. SST: NKR for Psoriasis - evt. opdatering
 3. SUM: Kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner
 4. Region Hovedstaden: NKR for Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren m.v.
 5. STT: NKR for Meniskpatologi i knæet - evt. opdatering
 6. STT: NKR for urininkontinens hos kvinder - evt. opdatering
 7. SUM: Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Se alle høringssvar i deres fulde længde via dette link

Referat

Overblik over høringer og udpegninger.

Opfølgning

Ingen.