DSAM Logo

Ph.d.-forum er sammenslutningen af forskere fra forskningsenhederne for almen praksis, der endnu ikke har opnået en ph.d.-grad. Hvert år afholdes årsmøde i Ph.d.-forum, hvor juniorforskere på alle forskningsenhederne mødes til et program over to dage bestående af faglige og sociale arrangementer. Juniorforskere fra hver forskningsenhed er på skift ansvarlige for at arrangere årsmødet. Ph.d.-forum mødes kun planlagt til årsmøderne, og det er frivilligt at deltage. Forudsætningen for at deltage i Ph.d.-forum er, at man er tilknyttet de almen medicinske forskningsmiljøer som ph.d.-studerende eller videnskabelig assistent, uagtet hvilken baggrunds-uddannelse man har.

Dette årsmøde, med temaet ”Kommunikation, formidling og præsentationsteknik”, var planlagt til 2020 i Odense, men blev udskudt til 2021 pga. Covid-19. Vi har alle været meget hungrende for social kontakt, og som forventet var der stor tilslutning med 43 tilmeldte juniorforskere fra alle byer. Det faglige indhold i Ph.d.-forum årsmødet 2021 handlede om det gode pitch af sine forskningsresultater, både mundtligt og skriftligt, og blev faciliteret af Martin Karstoft, erhvervspsykolog og HR, konsulent ved SDU. Programmet rummede følgende oplæg:

  • Formidling i præsentations- og relationsdannelse med tilhørerne - inklusive øvelser,
    ved lektor i relationsdannelse Henry Larsen, SDU i samarbejde med skuespiller Elena Strøbech.
  • Det faglige indhold i det mundtlige pitch af lektor, religionssociolog Elisabeth Assing Hvidt.
  • Walk n’ talk med mundtligt pitch af eget projekt i mindre grupper.
  • Kommunikation og internt samarbejde mellem ph.d.-studerende og vejleder ved Martin Karstoft.
  • Det faglige indhold i det skriftlige pitch på de sociale medier ved professor, klinisk farmaceut Anton Pottegaard.
  • Den journalistiske vinkel på det skriftlige pitch ved Filip Wallberg, lektor i journalistik, SDU.

Afslutningsvist fik interesserede deltagere mulighed for at pitche deres eget projekt med feedback fra deltagere og facilitator. Det sociale indhold bestod af et sjovt Stomp-arrangement i Eventyrhaven i Odense, efterfulgt af generalforsamling og lækker mad og drikke på restaurant Olivia.

Ph.d.-forum er også et udvalg under DSAM, bestående af en formand, fire næstformænd og suppleanter fra de respektive forskningsenheder. Vi deltager som juniorforsker-repræsentanter i DSAM's forskningsudvalgsmøder og FYAM-møderne og er således bindeled mellem DSAM's forskningsudvalg og FYAM. Udvalgets medlemmer er listet nederst.

De forgangne to år i Phd- forum har, som alt andet, været præget af Corona pandemiens begrænsninger. I løbet af de forgangne år har vi i Ph.d.-forum udvalget i samarbejde med FYAM arbejdet på at synliggøre og profilere de almen medicinske forskningsmiljøer over for kommende almen medicinere - om muligheden for at engagere sig i forskning både før og under opnået hoveduddannelse. Bl.a. har vi opdateret fanen om forskning på FYAM's hjemmeside med nye beretninger fra både ph.d.-studerende og en hoveduddannelseslæge, der har lavet et projekt sideløbende med sit uddannelsesforløb. Derudover har vi kreeret en folder ”Til dig, som er forskningsinteresseret- forskning med fokus på patient og praksis” målrettet nye FYAM-medlemmer samt kursister på forskningstræningsuddannelsen. I folderen beskrives både de sociale og faglige rammer på de forskellige forskningsenheder. Folderen kan ses her.

I forlængelse af det sidste Ph.d.-forum internat 2019 i Århus omkring networking har vi etableret en fælles gruppe på LinkedIn. Her har vi bl.a. et fælles ”personkartotek over unge almen medicinske forskere” indeholdende en kort beskrivelse af deres projekt, metode og erfaringer, hvilket øger muligheden for networking og erfaringsdeling på tværs af enhederne blandt juniorforskerne. 

Undertegnede fortsætter som ph.d.-forum formand frem til sommeren 2022 hvor jeg forsvarer min afhandling.

Louise Brygger Venø
Cand.med., speciallæge i almen medicin, ph.d.-studerende

Odense:
Formand: Louise Brygger Venø
Næstformand: Tobias Kvist Stripp (suppleant for Isabella Pernille Rasthøj, som er på barsel)

Aarhus:
Næstformand: Anders Aasted Isaksen
Suppleant: Amanda Sandbæk

Aalborg:
Næstformand: Julie Jepsen Strøm
Suppleant: Sabina Vistrup

København:
Næstformand: Pernille Hølmkjær
Suppleant: Maria Louise Veimer Jensen