Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Om at være udpeget af DSAM

DSAM i eksterne udvalg og arbejdsgrupper

DSAM bliver hyppigt bedt om at udpege repræsentanter til eksterne arbejdsgrupper, fx i Sundhedsstyrelsen. Når man som medlem repræsenterer DSAM, er det først og fremmest vigtigt, at man som udpeget bidrager med sin almenmedicinske faglighed og medvirker til en forståelse af almen praksis’ tilgang til patientbehandling. Andre aktører ved oftest forbavsende lidt om hverdagen i klinikken og lytter gerne, når almenmedicinere forklarer, hvad der sker helt tæt på der, hvor beslutningerne ofte skal tages.Både for DSAM og for den udpegede er det vigtigt med en gensidig dialog undervejs i forløbet. Dels kan det være svært at sidde alene i en arbejdsgruppe, hvor man måske skal repræsentere den almenmedicinske faglighed alene og derfor har brug for et stærkt politisk mandat. Og DSAM (bestyrelse og sekretariat) har behov for at blive underrettet, hvis der er problemer i en arbejdsgruppe, eller hvis der er optræk til, at det arbejdsgruppen kommer med vil være kontroversielt.  Du er som udpeget altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet.

Endelig er det vigtigt, at den udpegede er i stand til at skelne mellem, hvad der er realistisk for almen praksis generelt og egne specifikke interesser og ambitioner for faget.  Der kan være et misforhold mellem det fagligt optimale og de (typisk tids- og personalemæssige) ressourcer, vi har i almen praksis.

I det følgende redegøres for nogle af de fora, der typisk er tale om, og arbejdsopgavens omfang:

Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

I disse år udarbejdes en lang række NKR. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. I udarbejdelsen af NKR gennemgås og vurderes videnskabelig evidens på konkrete spørgsmål, og resultater fra denne analyse resulterer i en række konkrete anbefalinger. I arbejdet indgår vurderingsværktøjet GRADE, og det kræves, at man har gennemgået et kort kursus i metoden, inden man kan indgå i en arbejdsgruppe (afholdes af SST). Der er en del mødeaktivitet forbundet med arbejdet (typisk seks til ti møder af fire til seks timers varighed), og der vil være en del læseopgaver. Arbejdet honoreres af Sundhedsstyrelsen (SST).

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Den Nationale Rekommandationsliste har til formål at støtte lægers ordination, hvad angår valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en terapeutisk gruppe. Listen indeholder generelt ikke behandlingsvejledninger. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) har ansvar for NRL, og der er specialistgrupper for alle sygdomsområder. Medlemmer udpeges for tre år ad gangen med mulighed for genudpegning. Mødekadencen er som udgangspunkt et til to møder pr. år, suppleret med flere møder efter behov. Alle møder finder sted uden for arbejdstiden og vil ofte blive afholdt i tidsrummet kl. 16.00-19.00 i Sundhedsstyrelsen. Arbejdet honoreres af SST/IRF.

Medicinrådet

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner. Rådet træffer beslutninger og udsteder anbefalinger om ibrugtagning af nye lægemidler og nye indikationer samt godkender fælles regionale behandlingsvejledninger. 

Medicinrådet har overtaget arbejdsopgaver, der tidligere lå i RADS.

Andre udvalg 

Ovenfor er omtalt de udvalg/råd, som DSAM løbende bliver bedt om at udpege kandidater til. DSAM bliver også med mellemrum bedt om at udpege repræsentanter til ad hoc-opgaver for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Danske Regioner, Patientforeninger mv.

DSAM udpeger også personer til arbejdsgrupper i relation til de regionale kliniske databaser.  Her gælder helt specifikke regler omkring mandatet.

Honorering

Omfang og honorering varierer fra opgave til opgave.