Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk

Interessegruppe under DSAM

Netværket blev grundlagt i 2003 på initiativ af Dorte Gilså Hansen (Odense), Niels de Fine Olivarius (København) og Marianne Rosendal  (Århus).

I Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk deltager erfarne forskere med interesse for dansk almenmedicinsk forskning. I øjeblikket har seniorforskernetværket 71 medlemmer, som har tilknytning til de danske almenmedicinske forskningsmiljøer.

Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk er organiseret som en interessegruppe under DSAM med en tovholder (formand) og to kontaktpersoner (næstformand), således at de tre almenmedicinske forskningsmiljøer hver har en repræsentant i formandsgruppen.

Netværket holder i øjeblikket møde to gange årligt. Det ene møde afholdes i forbindelse med DSAM’s årsmøde. På dette møde nedsættes arbejdsgrupper ad hoc til løsning af evt. opgaver, som f.eks. planlægning af netværkets mødeaktiviteter. Netværkets andet møde er et temamøde, som afholdes i januar i forbindelse med den årlige almenmedicinske forskningsworkshop.

Du kan tilmelde dig, Seniorforskernetværkets mailliste, hvis du ønsker at få tilsendt informationer løbende.

Kontaktpersoner

Vedtægter

Målgruppe

Forskere på ph.d.-niveau eller med tilsvarende forskningserfaring, som har interesse for almen medicin.

Formål

  • At skabe et forum for netværksdannelse blandt forskere på seniorniveau

  • At skabe et forum for udveksling af forskningsfaglige ideer og erfaringer

  • At fremme samarbejdet mellem erfarne forskere i de almenmedicinske forskningsmiljøer

Organisation

  • Netværket er organiseret som en interessegruppe under DSAM

  • Interessegruppen er principielt åben for alle medlemmer i DSAM, men henvender sig primært til forskere, der falder inden for målgruppen. Ønske om optagelse og udmeldelse meddeles den til enhver tid fungerende formand

  • Medlemsskab er kontingentfrit

  • Årligt vælges en formand (tovholder) samt to næstformænd (kontaktpersoner) blandt medlemmerne, idet der tilstræbes at have en repræsentant fra hvert universitetsmiljø i formandsgruppen

  • Arbejdsgrupper nedsættes ad hoc. De refererer i årets løb til formandsgruppen.

Økonomi

Seniorforskernetværket stiler mod at have et basisbudget svarende til en interesseorganisation under DSAM. Der søges ad hoc om økonomisk støtte i forbindelse med særlige arrangementer. I øvrigt anlægges seniorforskernetværkets budget på, at netværkets enkelte medlemmer i størst mulige omfang får udgifter til transport og møder betalt via hjeminstitutionen.

Arbejdsopgaver

Afholdelse af møder for netværkets medlemmer

  • Der afholdes temamøder med det formål at fremme forskningsfaglig idé-, metode- og erfaringsudveksling mellem erfarne forskere inden for almen medicin.

  • Ca. årligt gøres status, nye arbejdsopgaver vedtages, og arbejdsgrupper nedsættes. I den forbindelse vælges formand og næstformænd.