Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kvalitetsudvalget

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Anne Christina Kjerulff

Læge

DSAM

Medlem

Jon Eik Thorhauge Zwisler

Læge

DSAM

Medlem

Merete Hansen

Læge

DSAM

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

DSAM

FYAM medlem

Katrine Høgenhaven

Læge

FYAM

FYAM suppleant

Emil Winther

Læge

FYAM

Ad hoc-medlem

Lasse Karlsen Eck

Læge

FYAM

Ad hoc-medlem

Mette Arbjørn

Læge

FYAM

Ad hoc-medlem

Torsten Risør

Læge

DSAM

Sekretær

Anette Sonne Nielsen

Chefkonsulent

DSAM

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM's Kvalitetsudvalg

Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM's pejlemærker.

Udvalgets opgaver

  • Udvalget skal være et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på udviklingen inden for kvalitetsområdet såvel nationalt som internationalt.

  • Udvalget skal løbende rådgive DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling samt udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb.

  • Udvalget skal bidrage til at udvikle og vedligeholde en idebank omkring DSAM-medlemmers forslag til centrale og decentrale kvalitetsinitiativer/-tiltag, hjælpe med at kvalificere disse og understøtte og koordinere samspillet mellem centrale og decentrale kvalitetsudviklingsprojekter.

  • Udvalget skal rådgive DSAM's bestyrelse vedrørende forslag til politikker for kvalitetstiltag.

  • Udvalget arbejder med patientsikkerhed som en del af kvalitetsudviklingsbegrebet og har kontakt med relevante patientsikkerhedsorganisationer.

  • Udvalget er repræsenteret i EQuiP, WONCA Europes kvalitetsudviklingsorganisation.

  • Udvalget skal arbejde dynamisk, så det med kort varsel kan bidrage til, at DSAM kan byde ind med faglighed i forhold til rådgivning af centrale aktører, deriblandt samarbejdet i PLO's kvalitetsudviklingsorganisation.

  • Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.

Udvalgets sammensætning

Formand for selskabet udpeges af DSAM’s bestyrelse.

De underudvalg, der naturligt hører under kvalitetsudvalget, skal repræsenteres i udvalget med minimum 1 person.

Udvalget består af mindst 4 DSAM-medlemmer udpeget af bestyrelsen, og mindst 2 personer udpeget af FYAM-udvalget, heraf den ene som suppleant.

Der kan dannes underarbejdsudvalg og indkaldes ad hoc-observatører som fx DSAM-repræsentanter eller andre resursepersoner indenfor kvalitetsområdet.

Udvalget mødes mindst 4 gange årligt.

Sekretæren udfærdiger sammen med formanden dagsorden og indkalder til møderne.

Sekretariat

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.