Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Kvalitetsudvalget

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Anne Christina Kjerulff

Læge

DSAM

Medlem

Maria Krüger

Læge

DSAM

Medlem

Søren Due-Andersen

Læge

DSAM

FYAM medlem

Katrine Høgenhaven

Læge

FYAM

FYAM suppleant

Emilie Olsson

Læge

FYAM

Ad hoc-medlem

Lasse Karlsen Eck

Læge

DSAM

Ad hoc-medlem

Mette Arbjørn

Læge

FYAM

Ad hoc-medlem

Torsten Risør

Læge

DSAM

Sekretær

Anette Sonne Nielsen

Chefkonsulent

DSAM

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM's Kvalitetsudvalg

Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM's pejlemærker.

Udvalgets opgaver

  • Udvalget skal være et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på udviklingen inden for kvalitetsområdet såvel nationalt som internationalt.

  • Udvalget skal løbende rådgive DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling samt udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb.

  • Udvalget arbejder bredt med emner, der knytter sig til forskellige dimensioner af kvalitet i almen praksis, f.eks. it og data, ICPC-kodning, ulighed i sundhed, medicin og patientsikkerhed.

  • Udvalget driver Vidensbanken, som er en platform for kvalitetsudviklingsprojekter.

  • Udvalget rådgiver DSAM's bestyrelse om forslag til politikker for kvalitetstiltag og særligt om DSAM's deltagelse i RKKP-databaser. Desuden forbehandler udvalget forslag om kvalitetsindikatorer og standarder, som anvendes i regi af RKKP.

  • Udvalget er repræsenteret i EQuiP, WONCA Europes kvalitetsudviklingsorganisation.

  • Udvalget er repræsenteret i RKKP's fagligt råd, i styregruppen for kvalitet i KiAP og i PLO's Digitaliseringsudvalg.

  • Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.

Udvalgets sammensætning

Formand for selskabet udpeges af DSAM’s bestyrelse.

De underudvalg, der naturligt hører under kvalitetsudvalget, skal repræsenteres i udvalget med minimum en person.

Udvalget består af mindst fire DSAM-medlemmer udpeget af bestyrelsen, og mindst to personer udpeget af FYAM-udvalget, heraf den ene som suppleant.

Der kan dannes underarbejdsudvalg og indkaldes gæster som f.eks. DSAM-udpegede repræsentanter i RKKP-styregrupper eller andre ressourcepersoner indenfor kvalitetsområdet (f.eks. fra KiAP).Der holdes mindst tre årlige møder. Ved hvert møde  er der afsat tid til samarbejdet med databaserne med gæst indenfor området.

Sekretæren udfærdiger sammen med formanden dagsorden og indkalder til møderne.

Sekretariat

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne. 

DSAM’s bestyrelse har godkendt kommissoriet den 21. september 2023.