Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

FYAM-udvalget

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Valgt i

Formand

Thomas Purup

Næstformand

Maria Dahl Overgaard

Midtjylland

Medlem

Nahid Osmai

Syddanmark

Medlem

Daniel Staal Nyboe

Hovedstaden

Medlem

Maja Haslund Trebbien

Sjælland

Medlem

VAKANT

Nordjylland

DSAM-medlem

Cees Stavenuiter

DSAM's bestyrelse

Suppleant

VAKANT

Midtjylland

Suppleant

Mathilde Sofie Dyreholt Laursen

Syddanmark

Suppleant

Mads Koch

Hovedstaden

Suppleant

Semra Demirci

Sjælland

Suppleant

VAKANT

Nordjylland

Se alle aktive FYAM-medlemmer her.

Kommissorium

ORDFORKLARING:

FYAM ordinært medlem: Medlemmer af Selskabet, der er henført til FYAM. Dvs. alle læger, som ikke har speciallægeanerkendelse, samt ph.d.-studerende uden autorisation.

Direkte valg: Der afholdes elektronisk valg, og alle ordinære medlemmer af FYAM har mulighed for at stille op såvel som stemme. Kun medlemmer fra samme region kan stemme på de pågældende regionale FYAM-udvalgsmedlemmer (arbejdsregion angives under personlig profil).

Udpegning: Intern dialog blandt alle med taleret i FYAM-udvalget om udpegning af kandidat til poster under FYAM. Kan evt. afgøres ved afstemning blandt de stemmeberettigede i FYAM-udvalget.

Taleret: Repræsentanter fra de stående udvalg indgår i diskussioner, arbejdsgrupper m.v. på lige fod med de stemmeberettigede i FYAM-udvalget.

 

FORMÅL OG OPGAVER

FYAM-udvalget har til formål at initiere og koordinere aktiviteter blandt FYAM-medlemmer i DSAM.

FYAM-udvalget skal arbejde med at fremme rekruttering til specialet, højne kvaliteten i uddannelsen i almen medicin og initiere et netværk blandt kommende og nuværende speciallæger i almen medicin både regionalt, nationalt og internationalt.

Under FYAM-udvalget er der dannet regionale styregrupper til varetagelse af aktiviteter for FYAM- medlemmerne i de fem regioner. De regionale FYAM-udvalgsmedlemmer er tovholdere for disse styregrupper. Ved ønske om at bidrage til det regionale arbejde kan alle ordinære FYAM-medlemmer kontakte de regionale FYAM-udvalgsmedlemmer og indgå i de regionale styregrupper.

 

FYAM-udvalget er

 • Bindeled mellem de regionale styregrupper og FYAM-udvalget og omvendt

 • Repræsenteret i DSAM’s stående udvalg, hvor de varetager FYAM-medlemmernes faglige interesser

 • Repræsenteret i relevante udvalg uden for DSAM, hvor de varetager FYAM-medlemmernes faglige interesser

 • Repræsenteret i planlægningsgruppen af DSAM’s årsmøde

 • Repræsenteret internationalt i European Young Family Doctors Movement og Nordic Young General Practitioners.

 

FYAM-udvalget kan blandt andet tage initiativ til:

 • Kampagner

 • Medlemsundersøgelser

 • Holdningsbreve

 • Kongresser

 • At være synlige for politikere og offentligheden omkring faget almen medicin

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

FYAM-udvalget er et af DSAM's faste/stående udvalg. FYAM-udvalget består af en række direkte valgte samt udpegede medlemmer.

Følgende har tale- samt stemmeret i interne afgørelser og udpegninger til øvrige poster:

 • 1 direkte valgt formand

 • 5 direkte valgte regionale udvalgsmedlemmer (en af disse udpeges til næstformand)

 • 5 direkte valgte regionale suppleanter

 • 1 medlem udpeget af og blandt speciallægerne i DSAM’s bestyrelse (DSAM-repræsentant).

Følgende FYAM-repræsentanter deltager i FYAM-udvalgsmøderne som observatører med taleret og indgår i arbejdsgrupper og øvrigt nationalt arbejde:

 • 4 direkte valgte medlemmer/suppleanter fra Videreuddannelsesudvalget

 • 2 direkte valgte medlemmer/suppleanter fra Kvalitetsudvalget

 • 2 direkte valgte medlemmer/suppleanter fra Internationalt udvalg

 • 4 medlemmer/suppleanter fra Forskningsudvalget (udpeges af og fra Ph.d.-Forum)

 • 1 FYAM-redaktør fra Practicus (ansat af selskabet)

 • 2 udpegede til YL’s Almen Praksisudvalg

 • 2 udpegede til PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg

 • 1 udpeget til PLO’s Styregruppe for Efteruddannelse

MØDEFREKVENS

FYAM-udvalget holder ca. 6 møder årligt på skift i Kolding, Aarhus, Aalborg, Odense og København. Herudover afholdes der én gang årligt et internat (typisk i foråret). Der forventes fremmøde fra medlem og/eller suppleant fra hver region og øvrige stående udvalg ved FYAM-udvalgsmøderne samt internat. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, fremsendes skriftlig orientering om igangværende projekter i regionen/udvalget forud for FYAM-udvalgsmødet. De regionale FYAM-udvalgsmedlemmer i den region, hvor udvalgsmødet afholdes, står som udgangspunkt for at arrangere mødelokale og forplejning m.v. Dagsorden udarbejdes af formandskabet og udsendes senest en uge før det pågældende møde.

Under DSAM’s årsmøde afholdes FYAM-timen for alle ordinære FYAM-medlemmer, hvor der er valg til evt. ubesatte poster fra det elektroniske valg.

UDDYBNING AF VEDTÆGTER FOR FYAM-UDVALGET:

Nedenfor findes kommentarer til udvalgte punkter fra DSAM’s vedtægter omhandlende FYAM. Dette for at skabe fælles forståelsesgrundlag samt gennemsigtighed for alle medlemmer.

Det understreges, at ved tvivl om fortolkning eller arbejdsgang er det altid de skrevne vedtægter, som er gældende – kontakt formandskabet eller DSAM’s sekretariat ved tvivl.

 

Kommentar til §10 stk. 4 og 9:

I praksis anses valgte regionale FYAM-medlemmer og suppleanter for ligestillede i henhold til taleret. Suppleanter har stemmeret ved frahver af medlem fra samme region. Det forventes, at medlem og/eller suppleant deltager ved hvert FYAM-udvalgsmøde eller sender status fra deres region forud for FYAM-udvalgsmøderne. Der kan ved enighed blandt de stemmeberettigede besluttes, at øvrige fremmødte får stemmeret i en given afgørelse, men modsætter bare én af de stemmeberettigede sig, følges de skrevne forhold i vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Kommentar til §10 stk. 5:

Også valg til FYAM-poster i øvrige stående udvalg under DSAM foregår ved elektronisk afstemning forud for årsmødet. Evt. ubesatte poster i FYAM-udvalget besættes ved valg i FYAM-timen på årsmødet. Stemmeret tilkommer medlemmer af Selskabet, der er henført til FYAM.

Næstformanden udpeges vanligvis ved førstkommende FYAM-udvalgsmøde i det følgende år efter år med valg af formand. Næstformanden vælges blandt FYAM-udvalgsmedlemmerne. Næstformanden vælges ved afstemning i FYAM-udvalget under hensyntagen til kompetencer og et godt samarbejde med formanden. Kasserer udpeges ved det førstkommende FYAM-udvalgsmøde i det følgende år efter år med valg af formand. Kun medlemmer af FYAM-udvalget kan opstille til posten som kasserer.

 

Kommentar til §10 stk. 6 og 8:

Ved ”konstituering” menes, at FYAM-udvalget udpeger en afløser, der fungerer for den resterende del af den 2-årige valgperiode. Det gælder både, når der ikke er en kandidat fra en region, og hvis et medlem fratræder sin post, før udgangen af den 2-årige valgperiode. Dog gælder, at regionale medlemsposter samt formandsposten kun vælges/konstitueres frem til næste valg. Der kan ved næstkommende valg opslås en stilling for blot 1 år for at fastholde valgrullet.

 

Kommentar til §10 stk 10:

Alle FYAM-repræsentanter fra øvrige udvalg har observatørstatus i FYAM-udvalget. Med observatørstatus menes, at medlemmerne har taleret på lige fod med øvrige FYAM-medlemmer. De indgår i det nationale arbejde og indgår i arbejdsgrupper, men har ikke stemmeret ved afgørelser i FYAM-udvalget. Dog kan de stemmeberettigede i FYAM-udvalget beslutte, at observatører tildeles stemmeret i udvalgte sager eller udpegninger, jf. kommentarer til stk. 4 og 9 ovenfor.

 

Samarbejdsproblemer:

Der henvises til § 3. Der er i vedtægterne ikke beskrevet forhold for eksklusion af medlemmer fra udvalg under DSAM. Ved samarbejdsproblemer i FYAM-udvalget skal dette til enhver tid vendes med formandskabet i FYAM, der ved behov inddrager DSAM’s sekretariat og formandskab i dialogen med involverede parter. DSAM stiller en mægler, såfremt dette er nødvendigt. Der vil i disse sjældne tilfælde være fuld åbenhed i FYAM-udvalget, så alle informeres om det pågældende forløb. 

 

Inhabilitet:

Der henvises til § 7 i DSAM’s vedtægter.

VALGRUL AF POSTER:

Post:

Lige år:

Ulige år:

Formand

 

Direkte valg

Næstformand

Udpeges første FYAM-møde

 

FYAM-medlem Region Nordjylland

 

Direkte valg

FYAM-suppleant Region Nordjylland

Direkte valg (Fra 2023)

 

FYAM-medlem Region Midtjylland

 

Direkte valg

FYAM-suppleant Region Midtjylland

Direkte valg

 

FYAM-medlem Region Syddanmark

 

Direkte valg

FYAM-suppleant Region Syddanmark

Direkte valg

 

FYAM-medlem Region Sjælland

Direkte valg

 

FYAM-suppleant Region Sjælland

 

Direkte valg

FYAM-medlem Region Hovedstaden

Direkte valg

 

FYAM-suppleant Region Hovedstaden

 

Direkte valg

DSAM-repræsentant (speciallæge)

 

Direkte valg

FYAM-medlem Videreuddannelsesudvalg

Direkte valg

 

FYAM-medlem Videreuddannelsesudvalg

 

Direkte valg

FYAM-suppleant Videreuddannelsesudvalg

Direkte valg

 

FYAM-suppleant Videreuddannelsesudvalg

 

Direkte valg

FYAM-medlem Internationalt udvalg

 

Direkte valg

FYAM-suppleant Internationalt udvalg

Direkte valg

 

FYAM-medlem Kvalitetsudvalget

Direkte valg

 

FYAM-suppleant Kvalitetsudvalget

 

Direkte valg

FYAM-medlem Styregruppen for PLO Efteruddannelse

Udpeges

 

FYAM-medlem Yngre Lægers Almen Praksisudvalg

 

Udpeges

FYAM-suppleant Yngre Lægers Almen Praksisudvalg

Udpeges

 

FYAM-medlem DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg

 

Udpeges

FYAM-medlem DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg

Udpeges

 

Medlem Nordic Young General Practitioners

 

Udpeges

Medlem Nordic Young General Practitioners

Udpeges

 

Medlem European Young Family Doctors Movement

Udpeges

 

OBS: Evt. konstituering af FYAM-udvalgsmedlemmer samt af FYAM-formanden sker frem til næste valg. For at sikre et fornuftigt rul kan man ved næste valgrunde slå en post op for blot 1 år. Der bestræbes, at suppleant og medlem i hver region vælges i forskellige år for at sikre et overlap.

Januar 2023