Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Forskningsudvalget

Medlemmer og kommissorium

Medlemmer

Kasket

Navn

Titel

Udpeget af

Formand

Troels Mengel-Jørgensen

Læge

DSAM's bestyrelse

Medlem

John Brandt Brodersen

Læge

København

Medlem

Malene Plejdrup Hansen

Læge

Aalborg

Medlem

Peter Louis Fentz Haastrup

Læge

Odense

Medlem

Linda Huibers

Seniorforsker

Aarhus

Medlem

Negar Pourbordbari

Læge

EGPRN

FYAM-medlem

Ina Grønkjær Laugesen

Læge

AarhusPh.d.-Forum

FYAM-medlem

Henrik Hedegaard Pliess Larsen

Læge

Købenavn

FYAM-medlem

Steffi Blach Naamensen

Læge

Odense

FYAM-medlem

Julie Jepsen Strøm

Læge

Aalborg

FYAM-suppleant

Siri Jonina Egede

Læge

København

FYAM-suppleant

Caroline Skovsbo Clausen

Læge

København

FYAM-suppleant

Gitte Bruun Lauridsen

Læge

Odense

FYAM-suppleant

Solvej V. Bueno

Ph.d.-stud.

Aarhus

FYAM-suppleant

Eskild Johansen

Ph.d.-stud.

Aalborg

Sekretær

Anette Sonne Nielsen

Chefkonsulent

Sekretariatet

Send e-mail til formand eller sekretær.

Kommissorium for DSAM's Forskningsudvalg

Formål og opgaver

Forskningsudvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

Forskningsudvalget skal arbejde for at fremme forskning, som understøtter den praktiserende læge og de enkelte klinikker i fortsat at levere en ydelse af høj kvalitet til gavn for patienten og det samlede sundhedsvæsen.

Almenmedicinsk forskning afspejler det almenmedicinske spektrum og spænder over studier af enkeltkomponenter til almen praksis’ samlede funktion i den primære sundhedstjeneste i et samarbejde med relevante aktører, herunder patient og pårørende.

Forskningsudvalget skal

  • løbende forsøge at skaffe sig et overblik over den aktuelle almenmedicinske forskning og forskningsvilkår og følge op på områder, de praktiserende læger ønsker belyst 

  • have fokus på styrkelse af forskningsindsatsen gennem forskerrekruttering og -fastholdelse og påpege områder, der kræver nøjere belysning og indsats

  • arbejde for at fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens tilstedeværelse og synlighed i den præ- og postgraduate uddannelse samt kvalitetsudvikling.

Forskningsudvalget kan

  • tage initiativ til at fremme videnskabelige debatter i og uden for DSAM

  • arbejde med afgrænsede emner af særlig aktualitet og relevans for fagets udvikling.

Udvalgets sammensætning

Forskningsudvalget er et af DSAM's faste udvalg. Forskningsudvalget består af:

  • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem med interesse for forskning (ordfører), som samtidig er formand for udvalget.

  • Et medlem fra hvert af forskningsmiljøerne i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus med seniorkvalifikationer og reference til ledelsesniveau.

  • Som repræsentanter for FYAM og de yngre forskere deltager Ph.d.-Forums formand samt de tre næstformænd fra de miljøer, der ikke er repræsenteret via formanden.

  • DSAM's repræsentant i EGPRN (European General Practice Research Network). Denne repræsentant deltager i EGPRN's rådgivende udvalg og er repræsenteret i Internationalt udvalg.

  • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLOs bestyrelse.

Mødefrekvens

Forskningsudvalget holder 2 møder pr. semester.

Sekretær

Selskabet stiller sekretær til rådighed, som deltager i møderne.