Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Almenmedicinsk Ph.d.-Forum

Interessegruppe under DSAM

Formål

 • At skabe et forum for netværksdannelse mellem ph.d.-studerende og andre forskere med interesse for forskning inden for almen medicin.

 • At skabe et forum for udveksling af forskningsfaglige ideer og erfaringer.

 • At fremme samarbejdet mellem forskere i de almenmedicinske forskningsmiljøer, som endnu ikke har opnået en ph.d.-grad.

Organisation

Ph.d.-Forum er en interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

 • Man kan deltage i Ph.d.-Forum, hvis man udøver forskning ved en af de fire Forskningsenheder for Almen Praksis i Danmark eller en af Afdelingerne for Almen Medicin ved universiteterne beliggende i Odense/Esbjerg, København/Køge, Aarhus og Aalborg (herefter blot ”byerne”), og man endnu ikke har opnået en ph.d.-grad.

 • Alle deltagere i Ph.d.-Forum, herunder det koordinerende udvalg, må gerne have anden faglig baggrund end læge.

 • Deltagere i Ph.d.-Forum, som er valgt ind i DSAM’s faste udvalg (f.eks. FYAM-udvalget eller DSAM’s Forskningsudvalg) skal være medlemmer af DSAM.

 • Ph.d.-forum ledes af et koordinerende udvalg, som består af en repræsentant og en suppleant fra hver af de fire byer. Disse poster går på valg i hver by blandt byens medlemmer af Ph.d.-Forum for en 1-årig periode. Valg bør tilstræbes afholdt forud for årsmøde i Ph.d.-Forum. I tilfælde af at repræsentant eller suppleant ikke kan bestride posten indtil postens udløb, bør der afholdes et nyt valg lokalt.

 • Alle lokale valg annonceres mindst to uger før afholdelse, og udvælgelse af repræsentant og suppleant foregår ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 • Forperson for det koordinerende udvalg vælges blandt de fire lokale repræsentanter. Som udgangspunkt er det repræsentanten i den by, som afholder årsmødet det kommende år, der er forperson. Forpersonen kan maksimalt besidde posten for en 2-årig periode.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget beskriver de principper og normer, som Ph.d.-Forum baseres på.

 • Engagement: Det forventes, at medlemmerne aktivt deltager og engagerer sig i aktiviteter, diskussioner, møder mv.

 • Samarbejde: Forummet lægger op til, at der foregår et samarbejde på tværs af miljøerne, så sparring, gensidig erfaringsudveksling mv. har en arena at tage afsæt i.

 • Respekt: Det forventes, at medlemmerne udviser en gensidig respekt over for hinanden, og at der er rum og åbenhed over for alle ideer, tanker, forskellige faglige baggrunde mv.

 • Nytænkning: Forummet lægger op til, at der via ideudveksling kan dannes grobund for nye initiativer, projekter og lignende.

 • Videndeling: Videndeling er et vigtigt element i Ph.d.-Forum. Videndeling kan både foregå formelt med posterpræsentationer, orale præsentationer og lignende, men også via mere uformelle sociale aktiviteter, smalltalk mv.

 • Dialog: I Ph.d.-Forum skal der være rum for åben dialog.

Arbejdsopgaver for det koordinerende udvalg i Ph.d.-Forum

Det koordinerende udvalg har til opgave at:

 • etablere og vedligeholde en platform, der muliggør netværksdannelse og videndeling. Det foregår f.eks. via vedligeholdelse af en LinkedIn-side og et Google-drev.

 • afholde af et årligt møde for Ph.d.-Forums medlemmer (Årsmøde). Opgaven uddelegeres vanligvis til en lokal gruppe i byen, hvor årsmødet afholdes – se detaljer under punktet Årsmøde i Ph.d.-Forum.

 • deltage som repræsentant for yngre forskere ved møder i DSAM’s forskningsudvalg (alle repræsentanter forventes at deltage eller stille med en suppleant).

 • afholde workshop for yngre forskere til den fælles forskningsworkshop for de almenmedicinske forskningsenheder.

 • deltage som observatør i FYAM’s udvalgsmøder. Som minimum repræsenteres det koordinerende udvalg af repræsentanten fra den by, som mødet afholdes i. Hvis repræsentanten er forhindret i at deltage, skal denne selv finde en erstatning i form af en suppleant eller en anden repræsentant fra det koordinerende udvalg.

 • tilskynde til deltagelse i DSAM’s årsmøde blandt Ph.d.-Forums medlemmer.

Årsmøde i Ph.d.-Forum

 • Formålet med årsmødet i Ph.d.-Forum er:

  • at gøre status og drøfte nye aktiviteter

  • at afholde et fagligt program med relevans for forskning i almen medicin

  • at afholde et socialt program, der fremmer netværksdannelse mellem medlemmerne.

 • De fire byer skiftes til at arrangere årsmøde i Ph.d.-Forum i samarbejde med det koordinerende udvalg efter følgende rul:

  • Odense/Esbjerg

  • Aalborg

  • København/Køge

  • Aarhus

 • Årsmødet afholdes som udgangspunkt i slutningen af august eller september måned hvert år.

 • Dagsorden udsendes mindst 14 dage før årsmødet.

 • Frem til årsmødet kan medlemmer fremsende emner/forslag til Koordinerende Udvalg, som de ønsker taget op på årsmødet.

 • Forpersonen for det koordinerende udvalg har til ansvar at sende forpersonens årsberetning og referat fra årsmødet på Ph.d.-Forums årsmøde til DSAM’s sekretariat til orientering.

 • Årsmødet skal som minimum indeholde følgende:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Forpersonens beretning fra det koordinerende udvalg

 4. Årsrapporter fra de enkelte miljøer

 5. Forslag til nye aktiviteter, videndeling, idéer m.m.

 6. Eventuelt.

Yderligere information

For yderligere information kontakt venligst:

Ina Grønkjær Laugesen

Læge, Ph.d.-studerende

Forskningsenheden for Almen Praksis, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C

E-mail: inalauge@ph.au.dk