Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS)

Interessegruppe under DSAM

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) er en interessegruppe under DSAM. SAMS har eksisteret siden 2004 og været et bindeled mellem specialet almen medicin og medicinstuderende med interesse heri.

Foreningen består af fire afdelinger i hhv. Aarhus, København, Odense og Aalborg. Hver afdeling har en bestyrelse:

Aarhus

Formand: Mathilde V. Fuchs RasmussenNæstformand: Cecilie Frik AndersenSekretær: Ida Kristensen PR ansvarlig: Björk SigurdardottirKasserer: Cæcilie Lyneborg VuustArrangementsansvarlig: Karoline Physant KristensenSuppleant: Maia Ginnerup Andersen + Merete Pedersen

København

Formand: Signe HauchNæstformand: Matthias HjelmPR-ansvarlig: Cecilia Kiehn MyrupKasserer: Nick TeymouriKursusansvarlige: Matthias Hjelm + Cecilia Kiehn MyrupArrangementsansvarlig: Nicole MistarzSuppleant: Ida Vigdís Willumsen

Odense

Formand: Amalie LøvkielNæstformand: Kira Faarup ChristensenKasserer: Cecilie Skov PetersenMedlem: Christoffer ArnswoodMedlem: Natalie Sofia Lilli WiedemannMedlem: Emilie Fabrin BirketoftMedlem: Sanne Mai TheilsøSuppleant: Katrine Jakobsen

Aalborg

Formand: Rosa van BergeijkNæstformand & kasserer: Jennifer Nguyen

Kommissorium

Baggrund for interessegruppen:Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) er en speciel interessegruppe under Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og er derfor underlagt DSAM’s vedtægter.

Formål og opgaver for interessegruppen:SAMS’ primære formål er at styrke kendskabet til almen medicin blandt medicinstuderende på medicinstudierne i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

SAMS skal derudover:

 • være samlingspunkt for medicinstuderende med interesse inden for almen medicin

 • være bindeled mellem medicinstuderende og praktiserende læger

 • afholde informative, sociale og debatskabende arrangementer og aktiviteter.

Under SAMS er der 4 afdelinger, hvis primære opgave er at varetage aktiviteter for SAMS-medlemmerne i henholdsvis København, Odense, Aalborg og Aarhus. Hver studieby planlægger selv de arrangementer og aktiviteter, som de ønsker at afholde.

Der afholdes hvert år en forårsweekend og et årsmøde på nationalt plan, hvor ansvaret for planlægning skifter efter en fast rotation mellem studiebyerne.

Interessegruppens sammensætning:SAMS består af 4 afdelinger: SAMS København, SAMS Odense, SAMS Aalborg og SAMS Aarhus med hver sin bestyrelse udpeget af SAMS-medlemmer ved et årligt valgmøde.

I hver bestyrelse kan der maksimalt sidde 7 bestyrelsesmedlemmer. Der skal som minimum være én formand og én kasserer, som ikke kan være den samme person. Hver enkelt by må herudover tilvælge maksimalt 2 suppleanter.

Medlemskab:Medlemskab af SAMS opnås ved anmodning af medlemskab som medicinstuderende i DSAM. Der optages udelukkende medlemmer, som studerer medicin på ovennævnte universiteter og som tilslutter sig foreningens formål.

For at have stemmeret og være valgbar i besluttende forsamlinger skal man være medlem af SAMS.

På vegne af SAMS må formanden, næstformanden og andre, som har fået tilladelse af bestyrelsen, udtale sig og indgå aftaler på vegne af SAMS. Øvrige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan kun udtale sig på egne vegne.

Udmeldelse af SAMS sker ved udmeldelse af DSAM.

Mødefrekvens, mødeform og løbetid:Månedsmøder og bestyrelsesmøderMødefrekvensen kan variere fra by til by. Mødeformen kan både være fysisk fremmøde og online alt efter mødets tidspunkt og formål.Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. Dagsordenen kan indeholde følgende emner:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 2. Valg af dirigent/referent

 3. Intention for mødet

 4. Meddelelser fra formanden

 5. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

 6. Aktiviteter i gruppeudvalg

Det er ikke påkrævet, at alle bestyrelsesmedlemmer møder op, men for at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal minimum halvdelen af bestyrelsen deltage i beslutningen. Deltagelsen kan foregå ved at afgive sin holdning fysisk til mødet eller skriftligt forud for mødet ud fra dagsordenen.

Årligt valgmødeHver studieby skal afholde et årligt valgmøde, så der er valgt ny bestyrelse senest primo marts. Indkaldelse og dagsorden sendes til alle medlemmer på mailinglisten med minimum 14 dages varsel. Desuden skal mødet også annonceres på sociale medier.

Dagsordenen for valgmødet omfatter følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Behandling af indkomne forslag

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 5. Aktiviteter for det kommende år

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før valgmødet. Det er formandens opgave at inkorporere de indkomne forslag i dagsordenen og offentliggøre denne senest 7 dage før valgmødet.

Alle fremmødte medlemmer har lige stemmeret til valgmødet, og afstemning vedtages ved simpelt flertal.

Det er muligt for medlemmer at opstille til bestyrelsesposter trods fravær ved valgmødet. Dette gøres ved at sende en kort tekst (maksimum 1 A4-side) til formanden senest dagen før valgmødet, hvor man skriver sit navn, semester, hvilken/hvilke poster man ønsker opstilling til, samt hvilken motivation og vision man har for posten/posterne.

Ekstraordinært valgmødeEkstraordinært valgmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Hvis der indkaldes til ekstraordinært valgmøde, skal det ske senest 14 dage efter, ønsket er fremkommet, og der indkaldes med samme varsel og procedure som det ordinære valgmøde.

Sekretariatsmedarbejdere tilknyttet:Sanne Bernard og Dorthe Pedersen.

Økonomi:DSAM yder økonomisk tilskud til SAMS’ arrangementer og stiller et beløb på 80.000 kr. til rådighed hvert kalenderår, som fordeles således:

 • 10.000 kr. til hver studieby

 • 25.000 kr. til forårsweekend

 • 15.000 kr. til årsmøde i Kolding

Dette kan fordeles anderledes, hvis der er enighed om dette mellem alle studiebyer.

Der må gerne ansøges om yderligere midler ved PLU-fonden, FADL og fonde ved de respektive universiteter. Bestyrelsen råder over alle indeståender til brug for aktiviteter i overensstemmelse med interessegruppens formål.

Kassereren sørger for at holde regnskab med, hvordan pengene i SAMS bruges og underretter løbende bestyrelsens øvrige medlemmer herom, fx på bestyrelsesmøder.

Dette kommissorium kan ændres via en fælles beslutning mellem de fire formænd. Der kan gives forslag til ændringer ved det årlige valgmøde. Senest 14 dage efter det sidst afholdte valgmøde, skal formændene mødes (muligt online) til drøftelse af eventuelle forslag. Ændringer i nærværende kommissorium skal godkendes af DSAM’s bestyrelse.

Godkendt af de fire SAMS-formænd den 11/04-2023Godkendt af DSAM bestyrelsen den 18/04-2023