DSAM Logo

Forskningsudvalgets opgaver og organisation

Forskningsudvalget er et af de stående udvalg i DSAM og er bl.a. bindeled til de akademiske almenmedicinske miljøer i Danmark. Udvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

Forskningsudvalget har følgende sammensætning:

  • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem med interesse for forskning (ordfører), som samtidig er formand for udvalget.

  • Et medlem fra hvert af forskningsmiljøerne i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus med seniorkvalifikationer og reference til ledelsesniveau.

  • Som repræsentanter for FYAM og de yngre forskere deltager Ph.d.-Forums formand samt de tre næstformænd fra de miljøer, der ikke er repræsenteret via formanden.

  • DSAM's repræsentant i EGPRN (European General Practice Research Network). Denne repræsentant deltager i EGPRN's rådgivende udvalg og er repræsenteret i Internationalt udvalg.

  • PLO tilbydes en observatørpost, udpeget af PLOs bestyrelse.
Forskningsudvalget holder 2 -3 møder pr. semester.
 
Fokusområder for det forgangne år
 
Forskningsudvalget skal styrke selskabets arbejde for at fremme forskning, som understøtter den praktiserende læge og de enkelte klinikker i fortsat at levere en ydelse af høj kvalitet til gavn for patienten og det samlede sundhedsvæsen.

Ifølge kommissoriet kan forskningsudvalget tage initiativ til at fremme videnskabelige debatter i og uden for DSAM og arbejde med afgrænsede emner af særlig aktualitet og relevans for fagets udvikling. Udvalget finder, at forskningsformidling og dialog om god sundhedsformidling er væsentlig. Desuden at forskere har en formidlingsforpligtelse, men også et ansvar for, at formidling af forskningsresultater baseres på faktuel og vedkommende viden og sker på et nuanceret grundlag fremfor sensation.

Udvalget diskuterede muligheden for at arrangere en workshop om forskningsformidling på Nordisk Kongres i Aalborg, således at DSAM kunne indbyde til dialog om og bakke op om god forskningsformidling. Det lykkedes desværre ikke, men idéen bæres med videre i det fremtidige arbejde.

Formidling er således vedvarende fokus for arbejdet I forskningsudvalget, og vi drøfter aktuelt, hvordan DSAM's nyhedsmail kan udvikles, så den i højere grad kan inspirere til det daglige arbejde. Derfor er der nu taget initiativ til et nyt format for nyhedsbrevet, der forhåbentlig kan bidrage i endnu højere grad til formidling af den almenmedicinsk forskning med relevans for det kliniske arbejde. Derudover sker der formidling via forskningsudvalget på DSAMs årsmøde og ved lægedage. Ved årsmødet er der i år fokus på posterpræsentationen, idet der afprøves ny præsentationsform.

Vi oplever fortsat en stigende interesse for almenmedicinsk forskning blandt yngre læger. Forskningsudvalget har til stadighed fokus på at sikre de bedst mulige vilkår for dansk almenmedicinsk forskning såvel organisatorisk som økonomisk. Udvalget har fokus på styrkelse af forskningsindsatsen gennem forskerrekruttering og fastholdelse.

Med den nyeste overenskomst mellem almen praksis og regionernes løn og takst nævn (RTLN) er der aftalt et nyt program for kvalitetsudvikling i almen praksis, hvor lægerne etablerer sig i faglige netværk (klynger). Udvalget har drøftet, hvorvidt forskningsudvalget har en rolle i dette arbejde. De fire forskningsenheder har besluttet at byde samlet ind med følgeforskning, og der er flere projekter i støbeskeen. Foreløbig er forskningsudvalgets rolle at være netværk til vidensopsamling og gensidig orientering om klyngeprojekter for at sikre synergi og diversitet i projekterne.

Vi deltager i det internationale netværk; EGPRN med 1-2 repræsentanter ved hvert møde.

Dorte Jarbøl, formand for forskningsudvalget, september 2019