DSAM Logo

Forskningsudvalget er et af de stående udvalg i DSAM og er bl.a. bindeled mellem DSAM og de akademiske almenmedicinske miljøer i Danmark. Udvalget har til formål at følge, støtte og styrke forskningsindsatsen inden for faget almen medicin. Udvalget fungerer blandt andet som rådgivende organ for DSAM i forskningsrelevante spørgsmål, hvor udvalget skal medvirke til at styrke de faglige beslutninger og initiativer i DSAM.

Forskningsudvalgets sammensætning og mødeform

  • Mindst en repræsentant fra DSAM's bestyrelse, heraf et bestyrelsesmedlem med interesse for forskning (ordfører), som samtidig er formand for udvalget.
  • Et medlem fra hvert af forskningsmiljøerne i henholdsvis København, Odense, Ålborg og Århus med seniorkvalifikationer og reference til ledelsesniveau.
  • Som repræsentanter for FYAM og de yngre forskere deltager Ph.d.-Forums formand samt de tre næstformænd fra de miljøer, der ikke er repræsenteret via formanden.
  • DSAM's repræsentant i EGPRN (European General Practice Research Network). Denne repræsentant deltager i EGPRN's rådgivende udvalg og er repræsenteret i Internationalt udvalg.
  • En observatør fra PLO.

Det er vigtigt for Forskningsudvalget at have fingeren på pulsen ift. forskning i almen praksis, og gensidig orientering fra alle miljøer er et fast punkt på dagsordenen, så vi på den måde sikrer os bedst mulig videndeling. Efter en periode med flere vakante pladser har udvalget det forgangne år igen været fuldt besat. Dog ønsker PLO fortsat ikke at gøre brug af deres observatørpost.

Anne Møller, formand for DSAM i region Sjælland, praktiserende læge og lektor ved KU, har siddet på formandsposten i de sidste to år. Ved valget i år stopper Anne sit politiske virke, da hun har fået ansættelse i sekretariatet. Der skal derfor findes en ny formand for udvalget.

Det internationale arbejde varetages af EGPRN-repræsentanten, som sædvanligvis er en seniorforsker, da der ønskes en stabil/gennemgående person på posten. Det sidste år har posten været varetaget af Negar Pourbordbari, som er yngre almenmediciner og tidligere formand for Ph.d.-Forum. Negar har flere gange tidligere deltaget på kongresserne på den frie DSAM-plads, som udvalget stiller til rådighed for en yngre forsker, og hun er således en erfaren repræsentant.

Forskningsudvalget holder 4 møder om året, 2 i hvert semester. Normalt mødes vi på skift i de repræsenterede byer, men det sidste år har alle møder været afholdt online. Det sparer tid og fungerer godt på visse punkter, men det er mere upersonligt og fordrer ikke til gode debatter/brainstorming. Vi vil lade det nye forskningsudvalg vurdere behovet for fysiske møder og på den baggrund koordinere mødetilrettelæggelsen fremover. Forskningsudvalget serviceres af Annette Gehrs fra DSAM’s sekretariat, som er tovholder på kommunikation, mødeafholdelse, referater osv.

Fokusområder i det forgangne år

Udvalgets fremmeste opgave er at støtte forskningsformidling, og det gør vi meget konkret i udvalget ved at varetage udgivelsen af ”DSAM’s korte forskningsnyheder”. Vi arbejder kontinuerligt på at optimere nyhedsbrevet og har i det forgangne år udsendt 8 nyhedsbreve. 

Ligeledes bruger vi Lægedage samt DSAM’s årsmøde til formidling af forskningen. Dog er mulighederne for at være rigtig kreative på Lægedage blevet mere begrænsede de sidste år, men vi tilpasser formen til mulighederne. Derimod har Forskningsudvalget haft stor indflydelse på årsmødet 2021, da formanden har været med i planlægningen af programmet, herunder valg af keynote, og udvalget er blevet hørt i forhold organisering og prioritering af blandt andet posterwalk og ph.d.-cup.  

Vi har på møderne blandt andet talt om open science, data til deling, regeringens life-science-strategi, patientcases til Lægeforeningens Videnråd om alternativ behandling og kvalitetssikring af projekter til Vidensbanken. Vores indsats for at højne kvaliteten af arbejdet i almen praksis må ikke bremses af manglende adgang til relevant videnskabelig litteratur, og sagen omkring manglende adgang til videnskabelige litteratur blandt praktiserende læger, som blev nævnt i sidste års beretning, har fortsat været på dagsordenen i indeværende år. Ligeledes har denne sag været diskuteret i Lægeforeningens Forskningsudvalg, hvor formanden deltager, men desværre uden at kollegaerne fra sekundærsektoren havde løsningsforslag. I Lægeforeningens Forskningsudvalg har det seneste års arbejde i øvrigt været koncentreret om fortsatte følger af coronaepidemien ift. forskning – både udfordringer omkring klinisk forskning og urimeligt lange ventetider på sagsbehandling af diverse ansøgninger om datatillladelse osv., hvor COVID-relaterede ansøgninger er blevet prioriteret.

Forskningsudvalget bruges også som et forum, hvor man kan tale om udfordringer omkring arbejdsforhold, organisation og undervisning i almen medicin på de forskellige forskningsenheder. Vi har debatteret problemer med at rekruttere praktiserende læger til forskningsprojekter, delt erfaringer og støttet op om forskningsenhedernes arbejde for at forbedre dette. Vi har arbejdet på en tættere tilknytning mellem FYAM og Ph.d.-Forum, og der er lavet en flyer om forskning målrettet yngre almenmedicinere. FYAM’s hjemmeside har fået opdateret tekst om forskning, og på SAMS’ hjemmeside er der nu en forskningsportal, hvor miljøerne kan slå projekter op til de medicinstuderende. 

Endelig har udvalget indstillet kandidater til bl.a. Mahlerprisen og Friederichs Mindelegat og vurderet ansøgninger til Sarah Krabbes Legat.

Anne Møller, formand for Forskningsudvalget, september 2021