DSAM Logo

Beretning 2018

DSAM nedsatte primo januar 2018 sit eget kvalitetsudvalg i forlængelse af, at PLO hav­de valgt at oprette eget kvalitetsudvalg. Det overordnede formål for DSAM’s kvalitets­udvalg er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og ved­varende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM’s pejlemærker. Ud­v­­alget skal blandt andet udvikle og vedligeholde en idébank, hvor DSAM-medlemmer kan komme med forslag til kvalitetsinitiativer og -tiltag, der kan inspirere medlemmer og klynger på kryds og tværs af landet, aktuelle udfordringer m.m.

Udvalget består af fem medlemmer og har tilrettelagt sit arbejde i seks spor. Fire af dem er i fuld gang:

  • Dataspor
  • Græsrodsspor
  • Indikatorspor
  • Patientsikkerhedsspor.

Derudover planlægges det at oprette et Evalueringsspor og et Uddannelsesspor.

Datasporet er et samarbejdsspor med PLO og fælles repræsentation i blandt andet RKKP’s Fagligt råd og KiAP’s Programstyregruppe.

Græsrodssporets formål er at oprette en videnbank, der samler og formidler information om allerede levende, lokale kvalitets­projekter i almen praksis. Græsrodssporet er ved at indsamle viden om disse projekter og paral­lelt hermed at finde den rette løsning til at formidle disse i en videnbank. Desuden skal der udvikles en projektplan, der beskri­ver, hvordan der sikres ejerskab og udbredes viden om projek­tet. Græsrodssporet be­står p.t. af fem medlemmer.

Indikatorsporets formål er, at formulere kvalitetsmål og udvikle gyldige indikatorer, der dækker de aktiviteter, der fylder i dagligdagen i klinikken og som kvalitetsklyngerne kan lade sig inspirere af og anvende i de lokale kvalitetsprojekter. Indikatorsporet har udarbejdet en matrice over de fokusområder, hvortil der skal udvikles indikatorer. Fo­kus­områderne tager udgangspunkt i DSAM’s 7 pejlemærker foruden de 8 nationale mål for sundhedsvæsnet. Sideløbende med formulering af to konkrete indikatorer ud­vikles skabelonen til beskrivelse af indikatorerne samt introduktionen til indikator­kata­loget. Introduktionen vil indeholde en beskrivelse af valget af indikatorer, begrebsaf­klaring etc.

Patientsikkerhedssporet har udarbejdet udkast til et DSAM politikpapir for patientsik­ker­­­heds­området. Udkastet har været til kommentering i forskellige udvalg og skal snarest endelig godkendes i DSAM’s bestyrelse. Patientsikkerhedssporet har holdt møde møde med STPS om blandt andet Styrelsens til­synspraksis. Derudover har sporet delta­get i EQuiP’s årlige møde (European Society for Quality and Safety in Family Practice), hvor overdiagnostik var et af hovedtemaerne. Patientsikkerhedssporet består foreløbig af et medlem.