DSAM Logo

Beretning 2020

Udvalget har haft ganske få møder betinget af COVID-19 situationen. Efter en lang pause er man mødtes her i september.

Udvalget fik efter sidste repræsentantskabsmøde ny formand, Claus Rendtorff. Anette Houmann er udtrådt af udvalget.

På trods af den manglende mødeaktivitet har der været nogen aktivitet i udvalgets fire spor.

Patientsikkerhedsudvalget:
Sammen med PLO har DSAM samarbejdet med STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed) om at få et andet indhold i de sundhedsfaglige tilsyn.

Det er DSAM’s holdning, at disse tilsyn bør afskaffes, da de er til mere irritation end gavn for de praktiserende læger og nærmere sænker  patientsikkerheden frem for at forbedre den. Desværre har tilsynene baggrund i en folketingsbeslutning, så de er ikke sådan lige at fjerne.

Målet har derfor været at ændre tilsynene, så irritationmomentet for de praktiserende læger blev så lavt som muligt. Og via en jævn mødeaktivitet sammen med STPS i 2019 er det lykkedes at få gjort tilsynene mere procesorienterede end tidligere. I stedet for de tidligere målepunkter arbejder man hovedsageligt med reflektionspunkter.

Flere praktiserende læger har meddelt efter at have gennemgået tilsyn, at de synes, at disse nye tilsyn giver mere mening, idet man ser på praksis som et hele og ikke blot på enkelte processer.

Indikatorgruppen:
Gruppen har udarbejdet en håndbog i brug af indikatorer til brug af klynger eller praktiserende læger, der er interesserede i kvalitetsudvikling. Håndbogen mangler lige den sidste redigering og layout, så vil den kunne sendes ud til klyngekoordinatorer og andre interesserede.

Det er planen, at gruppen vil arbejde videre med andre kvalitetsudviklingsmetoder med henblik på at udarbejde et metodekatalog, der skal være tilgængeligt via DSAM’s hjemmeside.

IT- og Datagruppen:
Gruppen samarbejder med PLO’s dataudvalg. Antallet af forskellige udvalg, der arbejder med data er ret uoverskueligt. Så udvalget arbejder på at få kortlagt sammensætningen og arbejdsområder for arbejdsgrupper med berøring af IT-udvikling i almen praksis.

Væsentlige arbejdsområder her er Det Fælles Diagnosekort, som vil få stor betydning for samarbejdet med andre samarbejdspartnere i sundhedssektoren.

Der arbejdes med at få indført ICPC-3, der er en modernisering af ICPC-2. DSAM’s bestyrelse samarbejder med PLO om at få finansieret indførelsen af dette nye system. ICPC-3 er mere dynamisk end sin forgænger og kan i højere grad tilpasses lokale forhold. Systemet kommunikerer bedre med andre diagnosesystemer, dvs. oversættelsen er mere præcis, således at der ikke sker fejl i kommunikationen mellem f. Eks ICP-10 og ICDC-3. Herudover har det nogle fordele, der gør, at det er mere brugervenligt og i højere grad kan bruges i forskningsmæssig sammenhæng.

MedRawe er et datafangstprogram, der bliver udviklet, således at den praktiserende læge let kan hente data om sine patienter og derved få overblik over klinikkens data og patienternes status. Det vil gøre det lettere for den praktiserende læge og derved klyngerne at trække data til forskellige opgørelser og projekter.

Vidensbanken:
Gruppen udarbejdede sidste år kravsspecifikationer til en database, der skal indeholde kvalitetsprojekter udført i almen praksis. Databasen er tænkt som et inspirations- og metodeværktøj for klyngerne og for de praktiserende læger. Og er derfor vigtig i forbindelse med udviklingen i klyngernes arbejde.

Bestyrelsen besluttede i 2019 at tage imod MediBox tilbud om at hoste databasen. Og planen var, at databasen skulle præsenteres i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2020. Desværre viste det sig, at MediBox ikke magtede opgaven, og samarbejdet er derfor indstillet. Dette har sat udviklingen af Vidensbanken 8 måneder tilbage. Der er nu fundet en anden samarbejdspartner, som arbejder på højtryk for at udvikle hjemmesiden.

RKKP-arbejdet:
DSAM er repræsenteret i arbejdsgrupper tilknyttet flere kliniske databaser bl. a. KOL, diabetes, depression og astma. DSAM-repræsentanterne fra disse grupper har tidligere ikke haft nogen formel kontaktperson i DSAM-organisationen. Men efter repræsentantskabsmødet sidste år blev det besluttet, at disse repræsentanter skulle tilsluttes Kvalitetsudvalget. De ville derved få en fast referencepartner i DSAM organisationen.

Det er planen, at der skal arbejdes videre på at skabe et advisory board, der kan understøtte dette fagligt vigtige arbejde.

Som følge af udviklingen i klyngearbejdet og den hurtige udvikling på kvalitetsudvikingsområdet, specielt på IT/dataområdet, er der planer om at reorganisere og udvide udvalget i den næste repræsentantskabsperiode.

Claus Rendtorff
Formand for Kvalitetsudvalget