DSAM Logo

Kvalitetsudvalget har udvidet sine aktiviteter på flere områder det forløbne år.

I klyngerne har COVID-19 epidemien desværre sat kvalitetsarbejdet tilbage, da det har været svært at afholde klyngemøder. Og det er på klyngemøderne, at en væsentlig del af ideerne til klyngernes kvalitetsarbejder opstår. Det er straks mere bøvlet på virtuelle møder, hvor kommunikationen er trægere og stivere.

På IT- og dataområdet har vi udbygget samarbejdet, og DSAM er blandt andet kommet med i en koordinationsgruppe for RKKP-indberetningerne, som PLO har etableret. Patientsikkerhedsområdet er ved at tage mere form, og der arbejdes på at skabe en mere formel kontakt til STPS. Ulighed i sundhed har fået en selvstændig plads i udvalget, og Hvidbogen er færdiggjort. På metodeområdet er der blevet udarbejdet 4 metodeskrifter, der kan anvendes i klynge- og klinikregi. Vidensbanken er færdig og kan tilgås fra hjemmesiden. Udvalget har styrket samarbejdet med KiAP, og der er blandt andet planlagt et metodekursus om kvalitetsudvikling på klinikplan i samarbejde med KiAP i 2022. Det Europæiske kvalitetsnetværk for almen praksis EQuiP har været hårdt ramt af COVID-19 epidemien, og flere konferencer og møder har måttet aflyses.

IT- og Dataområdet
Der bliver nu to gange årligt holdt netværksmøder for DSAM’s repræsentanter i RKKP-styregrupperne. DSAM er repræsenteret i styregrupperne for KOL, astma, depression, atrieflimmer, hjertesvigt, nyt Dansk Hjerteregister, diabetes,rygsmerter, livmoderhalskræftscreening og COVID-19 senfølger samt i det faglige råd.

Det viser sig, at der er store problemer med registrering af data, og datakvaliteten er generelt lav. Hovedsageligt pga. databaseproblemer. Et andet forhold er, at mange data fra praksis er registreret i de såkaldte forløbsplaner. Disse data præsenteres parallelt med RKKP-data i IT-systemerne, hvilket er en pædagogisk udfordring.

IT- og dataudvalget arbejder på, at alle data i fremtiden skal kunne præsenteres på en brugervenlig måde i praksissystemerne.

Der er nedsat en koordinationsgruppe med medlemmer fra PLO, KiAP, RKKP og DSAM, hvor man forsøger at finde en løsning på disse IT-udfordringer.

ICPC-3 vil de kommende år afløse ICPC-2. ICPC-3 foreligger pt. i en engelsksproget udgave. Det er en videreudvikling af ICPC-2. Men ICPC-3 er mere fleksibel og giver mulighed for mere specifik kodning indenfor enkelte diagnosegrupper. Frem for alt vil oversættelsen fra andre diagnosesystemer blive (eg. ICD-11) sikrere, således at man minimerer diagnosefejl ved kommunikation mellem sektorerne. KVU arbejder sammen med KiAP på at få oversat ICPC-3 til en dansk udgave, som vil blive indført de kommende år. Pt. arbejder DSAM på at udforme en udgave, der passer til den almen medicinske forhold i sundhedsvæsenet i Danmark.

Patientsikkerhed
Patientsikkerhedsarbejdet har det forløbne år været påvirket af COVID-19 epidemien. Det har medført, at STPS ikke har haft de store ressourcer til området. Derfor er der ikke blevet afholdt sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis.

Myndighederne prioriterer stort set udelukkende den del af patientsikkerhedsområdet, der består i at tage på sundhedsfaglige(kontrol)besøg i almen praksis. Det har rod i strammerpakken fra Folketinget (2015), som Lægeforeningen for tiden har fokus på.

Almen praksis har på den anden side en større interesse i at styrke den lærende og pædagogiske del af patientsikkerhedsarbejdet. Det er i højere grad her, at styrkelsen af patientsikkerheden foregår. Og hvis arbejdet med patientsikkerhed skal tilgodese en større lighed i sundhed, er det patientsikkerhedsarbejdet i klinikkerne, der trækker det. Ikke kontrolbesøgene.

Udvalget har udarbejdet en kortlægning af, hvorledes patientsikkerhedsarbejdet udføres på regionalt plan. Enkelte regioner er langt fremme i dette arbejde, f.eks. har man i Region Nord skabt en struktur, hvor hver klinik har udpeget en patientsikkerhedsrepræsentant.

Udvalget planlægger møder med STPS, hvor vi vil diskutere disse forskellige opfattelser af, hvorledes patientsikkerhedsarbejdet styrkes.

Ulighed i sundhed – giv mest til dem, der har størst behov
Området har fået sin egen undergruppe i udvalget bestående af Lise Dyhr og Torsten Risør.

Hvidbogen om emnet er nu færdig og foreligger på DSAM’s hjemmeside. Det er i høj grad Lise Dyhrs fortjeneste, at dette arbejde er blevet udført. KVU vil arbejde på at få indarbejdet tankerne om bekæmpelse af ulighed i sundhed i de opgaver, som udvalget udfører. Interessegruppen bag Hvidbogen fortsætter sit arbejde.

Vidensbanken
Med en del besvær er denne database af kvalitetsprojekter nu blevet færdig. Medlemmerne af arbejdsgruppen har arbejdet støt på dette projekt, selv om de på et tidspunkt blev sendt tilbage til start. Den videre implementering af databasen følger planen. Og en evaluering næste år vil kunne føre til eventuelle justering af indholdet og tilgangen til det.

Nu er det muligt for klyngerne at registrere projekter i databasen, og potentielle projektmagere og andre interesserede kan blive inspireret af andres projekter.

Metoder og resultater
Kvalitetsområdet er blevet opprioriteret ved skabelsen af klyngestrukturen. Mange klinikere og klyngekoordinatorer har kun et overfladisk kendskab til metoderne indenfor kvalitetsområdet.

KVU er i gang med at producere nogle lettilgængelige arbejdsredskaber til brug ved kvalitetsarbejder i klynger og klinikker. Indtil videre er der færdiggjort fire metodebeskrivelser:

  • Et generelt papir om projektmetode
  • Kvalitetscirklen
  • Audit
  • Patientråd

Alle papirerne/artiklerne kan tilgås på DSAM’s hjemmeside.

KiAP afholder i samarbejde med DSAM i 2022 et kursus i grundlæggende metoder for kvalitetsudvikling i praksis, der vil bygge på dette materiale. 

Samarbejdet med KiAP
Udvalget har flere samarbejdsflader med KiAP. IT- og dataområdet er en vigtig samarbejdsflade. ICPC-3 implementeringen vil ske i samarbejde med KiAP. Herudover vil DSAM ved behov bistå med faglig sparring ved udarbejdelse af kommende klyngepakker.

EQuiP
Det europæiske samarbejde har været hårdt ramt under coronakrisen. EQuiP plejer at holde en årlig konference. Men det er kun blevet til en enkelt virtuel konference afholdt her i foråret om vagtarbejdet i almen praksis.

Generelt har almen praksis på europæisk plan været hårdt presset under epidemien. Regeringerne i flere lande har kontrolleret og reguleret almen praksis på en måde, som vi ikke har set her i Danmark. Det har været en stor belastning for vores kolleger i de andre europæiske lande.

Flere kolleger specielt i de sydeuropæiske lande er afgået ved døden pga. sygdommen.

Claus Rendtorff
Formand for Kvalitetsudvalget