DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages. Diskussionerne i udvalget føles vedkommende!

De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år har udvalget forsøgt at få løst aktuelle uddannelsesproblemer – mere end søsætning af  mange ny skibe. Vi forsøger nationalt at koordinere indsatsten – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!
  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse
  • i de regionale videreuddannelsesråd
  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

I det forløbne år har vi så set den nye ”Målbeskrivelse for KBU-uddannelsen” – et arbejde, som vi har givet input til via et udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsesregi. Implementeringen er nu i gang.

Deltidsansættelse som uddannelseslæge er i nogle områder en meget eftertragtet mulighed – men det giver bestemt også udfordringer for tutorlæger. Det kan være svært at opveje disse klare problemer over for uddannelseslægers ønsker og set i relation til rekrutteringsforhold. Deltidsansættelser er dels et rekrutteringsgode – men der er altså også logistiske forhold at tage i betragtning. Punktet giver anledning til gode diskussioner i udvalget!

Rekruttering til specialet drøftes intensivt i udvalget og i alle almenmedicinske uddannelseskredse – og udvalget har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og vi har også forsøgt at give Gunver Lillevang input til regeringens Lægedækningsudvalg, der jo i årets løb er kommet med en stribe anbefalinger i deres rapport. KBU og almen medicin til ikke blot 80 % men til 100 % er bestemt et punkt, vi gerne vil følge op på!

Vi fik også en ny dimensioneringsplan – den gav kun få ekstra pladser til almen medicin – så det slag skal fortsat udkæmpes. Undertegnede er ny i Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsudvalg – så her venter en opgave.

De fleste opgaver i VIA knytter sig naturligt nok til Specialeuddannelsen. I det forløbne år har vi således lavet en mindre revision af kvalifikationskortene, der beskriver det uddannelsesudbytte, som skal opnås i løbet af hospitalsdelen af uddannelsen. Mulighederne for uddannelse i klinikker, der ikke ejes og drives af almen praktiserende læger har vi også søgt at få afklaret.

Udvalgets aktuelle sammensætning fremgår af DSAM's hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Roar Maagaard, formand for VIA