DSAM Logo

VIA’s sammensætning udgøres af en repræsentant fra PLO’s bestyrelse, en fra DSAM’s bestyrelse, 2 repræsentanter fra FYAM og så af adskillige medlemmer, der har ”hænderne nede i uddannelsesmulden” i de fem regioner. Det vil sige uddannelseskoordinatorer og postgraduate kliniske lektorer i specialet almen medicin – og som associerede medlemmer kursuslederne for de specialespecifikke kurser i almen medicin, der jo finder sted i Aarhus, Odense og København. Der er også repræsentanter fra sekretariaterne i DSAM og PLO.

Det bliver derfor et stort udvalg – men til gengæld også et udvalg, der dels har ekspertisen og erfaringen og dels har muligheden for at eksekvere beslutninger, der tages.

Diskussionerne i udvalget føles (i hvert fald for undertegnede) vedkommende. De fleste videnskabelige selskaber sørger i øvrigt som vi for, at deres uddannelsesudvalg bl.a. består af specialets postgraduate kliniske lektorer.

I det forløbne år har udvalget som altid forsøgt at få løst aktuelle uddannelsesproblemer. Vi forsøger nationalt at koordinere indsatsten – forsøger at få ”fælles fodslag” i alle 5 regioner. Vi søger specifikt at koordinere i forhold til:

  • først og fremmest i relation til vores tutorlægekorps, der til alle tider vil være det helt essentielle i almenmedicinsk uddannelse: uden det korps af engagerede tutorer ville specialet ikke kunne løfte opgaven, og slet ikke til det høje niveau som det sker!

  • i de regionale uddannelsesfora – også i relation til sygehusafdelinger, der indgår i vores uddannelse

  • i de regionale videreuddannelsesråd

  • i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

  • i Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse

Også i det forløbne år har fokus helt specielt været på rekruttering af unge læger til vores speciale. Vi har givet input til DSAM’s og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg – og har arbejdet med de praktiske løsninger på rekrutteringsområdet. Det lader jo til, at der nu langt om længe bliver taget politiske beslutninger på området, så det ikke blot er fugle på taget. Det betyder, at der allerede nu er kommet en udvidelse af uddannelseskapaciteten frem mod speciallæge i almen medicin – men det betyder også, at der meget snart kommer en langt større udvidelse. Det vil sætte vores tutorlæger under pres i det meste af landet – alle konsultationsrum skal udnyttes maximalt – og i nogle praksis skal der nok udvises en del kreativitet for at få plads til alle de ekstra uddannelseslæger. Det håber og tror vi i VIA bestemt skal lykkes. Uddannelseskoordinatorer og lektorer er i gang med arbejdet lokalt – men den endelige opgave skal løftes af alle os tutorlæger.

Herfra skal der lyde en stor tak til PLO – uden deres meget ihærdige indsats var det ikke lykkedes at få den store kapacitetsudvidelse på dagsordenen – og fastholde den der!

Undertegnede har tidligere været medlem af Sundhedsstyrelsens Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (på et LVS mandat) – men i dag er udelukkende Gunver Lillevang fra PLO’s bestyrelse medlem af rådet. Det er meget vigtigt, at almen medicin har en stemme i rådet, som har dyb indsigt i uddannelsesområdet.

Ja, vi har også i det forløbne år diskuteret den tilsyneladende ”never ending story”: hvordan sikrer man uddannelseslægerne i Region Hovestaden de fornødne kompetencer inden for vagtområdet, så de kan virke som vagtlæger over alt i landet fremover? Disse diskussioner fortsætter.

Udvalgets aktuelle sammensætning fremgår af DSAMs hjemmeside. En stor tak til alle medlemmer for en dedikeret indsats for uddannelsen i almen medicin.

Roar Maagaard, formand for VIA