DSAM Logo

Formål

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en faglig visitationsstandard til brug for det akutte arbejde i vagttid i Lægevagten. 

Hensigten med en faglig visitationsstandard vil være at sikre et højt fagligt og ensartet niveau i visitationen på tværs af de regionale Lægevagtsordninger, og forventningsafstemme de opgaver, som Lægevagten bør løse. Visitationsstandarden vil være en overordnet vejledning til vagtlægerne om hvordan forskellige patientgrupper håndteres, ikke en detaljeret instruks i behandling af konkrete sygdomme eller symptomer.

Visitationsstandarden vil tillige kunne indgå i introduktionen af nye vagtlæger til arbejdet i Lægevagten og i efteruddannelsen af læger i Lægevagten.

Baggrund

Lægevagtens primære opgave er at sikre, at patienter, der i vagttiden har behov for akut almen lægehjælp, som ikke er livstruende, men som ikke kan vente til egen læge åbner sin klinik på førstkommende hverdag, kan få adgang hertil. (Med vagttiden menes tidsrummet kl. 16-08 på hverdage samt lørdag og søndag).

Lægevagten har gennem en årrække kunne konstatere, at der er store forskelle på, hvilke typer af patienter og problemstillinger, der visiteres til at få hjælp i Lægevagten på tværs af regionsgrænser og afhængigt af de konkrete vagtlæger, vagtchefer, lokal organisering og vagtbelastning.

På den baggrund ønsker Fonden for Almen Praksis, at der udarbejdes en visitationsstandard til Lægevagten.

Opgaver

Arbejdsgruppen skal:

 • Udarbejde en faglig visitationsstandard, som skal kunne bruges i Lægevagten. Standarden skal som minimum indeholde:
  • Generelle krav til vagtlægen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.
  • En faglig standard som kan understøtte korrekt visitationen af patienter herunder eksempler på, hvilke patientgrupper, der skal visiteres videre til andre dele af sundhedsvæsenet, og hvilke der bør henvises til behandling hos egen læge i dagtid.
  • Overblik over hvilket patienter/problemstillinger, der bør håndteres i Lægevagten.
  • Overblik over samarbejdsrelationer Lægevagten har til andre sundhedsfaglige aktører i vagttid.
 • Sørge for inddragelse af relevante interessenter. Arbejdsgruppen skal inddrage relevante aktører i arbejdet med udarbejdelsen af visitationsstandarden heriblandt Sundhedsstyrelsen med henblik på at opnå en bred faglig opbakning til standarden.

Sammensætning

Udvalget består af 4-6 personer.

 • 2-3 personer udpeges af DSAM
 • 1-2 person/er udpeges af RLTN
 • 1 person udpeges af PLO’s Akutudvalg

Formandskabet for Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis udpeger formanden for Arbejdsgruppen
blandt DSAM’s udpegede deltagere.

Arbejdsgruppens arbejdsmetode

Arbejdsgruppen forventes at afholde regelmæssige møder enten fysisk eller på video.
Arbejdsgruppen forventes at inddrage eksisterende viden om det almenmedicinske akutte arbejde.
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af DSAM’s og PLO’s sekretariater i fællesskab.

Økonomi

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis finansierer arbejdsgruppen og afsætter 300.000 kr. til udarbejdelse af visitationsstandarden. Midlerne skal gå til honorering af involverede læger for deres tidsforbrug, DSAM’s sekretariatsbetjening og evt. til ekstern konsulentbistand, hvis der opstår behov herfor.

Tidsplan

Arbejdsgruppen nedsættes og medlemmerne udpeges primo 2020.

Arbejdsgruppen leverer et udkast til en visitationsvejledning med udgangen af 2. kvartal 2020 til godkendelse af Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis på et førstkommende møde efter sommeren 2020. Tidsrammen inkluderer inddragelse af relevante aktører såsom fx Lægevagterne og Sundhedsstyrelsen.